Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk

a

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

vás srdečne pozývajú

na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk III,

organizovanú pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD.,

ktorá sa uskutoční

1. – 2. februára 2021

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.


Tematické okruhy konferencie:

 1. lingvodidaktické aspekty slovenčiny ako cudzieho jazyka s prihliadnutím na jej kontaktnú aj online formu,
 2. aktuálny výskum v oblasti medzijazykových, medziliterárnych a medzikultúrnych kontaktov,
 3. opis a interpretácia jazykových chýb,
 4. didaktika cudzích jazykov,
 5. slovakistika na univerzitách v zahraničí a jej perspektívy

Dôležité termíny

Organizačné zabezpečenie konferencie, stravovanie a ubytovanie účastníkov hradí organizátor konferencie.
Príspevky z konferencie budú publikované v recenzovanom vedeckom zborníku (Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave).

Vedeckí garanti

 • prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Bratislava

 • prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc., Bratislava

 • Univ.-Prof. Mag. Dr. Stefan Michael Newerkla, Viedeň
 • prof. Svitlana Pachomova, DrSc., Užhorod – Prešov

 • prof. dr. hab. Maryla Papierz, Krakov
 • prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., Bratislava

 • doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc., Praha

 • doc. Marilena Felicia Luţa, PhD., Bukurešť
 • doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD., Bratislava
 • dr. hab. Mariola Szymczak-Rozlach, Katovice

Organizačný tím

 • Mgr. Michaela Mošaťová, PhD.
 • Mgr. Petra Kollárová, PhD.
 • Mgr. Helena Ľos Ivoríková

V prípade, že sa konferencia pre pandémiu nebude môcť uskutočniť prezenčne, sme pripravení viesť podujatie online. Prosíme, aby ste svoj záujem aj o túto formu vyjadrili v registračnom formulári.

V prípade otázok a nejasností nás neváhajte kontaktovať na mailovej adrese konferencia.sas.2021@uniba.sk.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Dokumenty na stiahnutie