Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Miloslave Sokolovej

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

vás srdečne pozýva

na besedu s respondentmi rozhovorov o premenách jazyka a jeho vedy na Slovensku
pri príležitosti vydania publikácie Očami slovenských jazykovedcov
,

ktorá sa uskutoční

11. marca 2020 (streda) o 14.00 hod.

v zasadacej miestnosti Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (Panská 26, Bratislava).

Besedu moderujú J. Wachtarczyková a I. Hrubaničová.


Cieľom neformálneho stretnutia je diskusia o možnostiach a obmedzeniach diskurzívneho poznávania v prospech vedeckého výskumu s jazykovedcami, ktorí boli účastníkmi projektu rozhovorov o slovenskom jazyku a jazykovede. Diskurzívnym poznávaním chápeme interaktívnu, verbálnu a spontánnu formu kolobehu informácií, ale aj poznávanie sprievodných hodnotiacich postojov či emotívnych reakcií na rozmanité podnety, ktoré prináša dialóg. Priznanie a prijatie subjektívnosti do skúmania jazyka či jazykovedy reaguje na požiadavku autentickosti spoločenských vied, ale zároveň vyvoláva množstvo otázok, ktoré môže odborná verejnosť položiť aktérom rozhovorov v publikácii. Vopred nevylučujeme žiadnu otázku, no ťažisko diskusie budú tvoriť tieto základné a všeobecné okruhy otázok.

 • Doba a jazykovedný výskum.

  • Ako zasahovala a zasahuje spoločenská situácia do vedy a výskumu?
  • Môže byť jazykovedec objektívny?
  • Je vo svojom výskume úplne slobodný a nezávislý od okolností?
  • Aké ideológie dnes ovplyvňujú jazyk a jeho výskum?
  • Akú mieru subjektivity si môže vedec dovoliť vo svojom výskume?
  • Kedy je jazykovedec autoritou?
  • Čo má byť cieľom jazykovedného výskumu v súčasnosti.
 • Pracovné postupy, metódy a teoretické koncepty.

  • Aká atmosféra by bola pre vedu a výskum najpriaznivejšia?
  • Je to koexistencia viacerých konceptov, pluralita názorov, alebo konkurencia rôznych teórií a prístupov?
  • Je systémový a sociolingvistický prístup ku skúmaniu jazyka naozaj vo vzájomnom konflikte?
 • Generačné a medzigeneračné vzťahy v slovenskej jazykovede.

  • Je odborný dialóg v slovenskej jazykovednej komunite dostatočný?
  • Aké podoby má dnes medzigeneračný dialóg a ako ho možno posilniť?
  • Sú rozdiely v štýle práce medzi jednotlivými generáciami jazykovedcov? Aké?
  • Ako je možné zachovať tradíciu v jazykovednom výskume a zároveň reagovať na nové dobové a spoločenské výzvy?