Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Lenke Ivančovej
 • Matejovi Považajovi
 • Daniele Slančovej
 • Jaromírovi Krškovi

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Inštitút slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove,

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.,

Slovenská onomastická komisia pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.,

vás srdečne pozývajú

na 23. slovenskú onomastickú konferenciu s medzinárodnou účasťou

Tradičné a nové v onomastike,

ktorá sa uskutoční

10. – 12. septembra 2024 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove.


Tematické okruhy

 • onomastická teória a metodológia
 • onomastická terminológia
 • tradičné a nové v antroponomastike
 • tradičné a nové v toponomastike
 • tradičné a nové v chrématonomastike
 • onomastika vo vzťahu k iným (jazyko)vedným disciplínam
 • vlastné meno v literatúre
 • ortografické aspekty vlastných mien

Informácie

 • Stránka konferencie: https://www.ff.unipo.sk/onomasticka-konferencia
 • Prihlasovanie: online na stranke podujatia do 23. 7. 2024
 • Konferenčný poplatok: 90 € (uhradiť do 23. 8. 2024; fakturačné údaje sú zverejnené na webstránke konferencie v časti POKYNY). Príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku príspevkov vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity v Prešove.
 • Kontaktné adresy: onoma2024@gmail.com; maria.imrichova@unipo.sk

Vedecký výbor konferencie

dr hab. Artur Gałkowski, PhDr. Milan Harvalík, Ph.D., doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD., doc. PaedDr. Mária Imrichová, PhD., prof. Mgr. Martina Ivanová, PhD., doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD., prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD., prof. Mgr. Martin Ološtiak, PhD., prof. Svitlana M. Pakhomova, DrSc., prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc., Mgr. Iveta Valentová, PhD., doc, PaedDr. Andrej Závodný, PhD., prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

Organizačný výbor konferencie

Mgr. Martina Bodnárová, PhD., doc. PaedDr. Mária Imrichová, PhD., Mgr. Patrik Jakubek, PhDr. Jana Kičura Sokolová, PhD., Mgr. Jana Klingová, PhD., Ing. Marianna Kraviarová, PhD., Mgr. et Mgr. Soňa Rešovská, PhD., Mgr. Stanislava Spáčilová, PhD.