Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2019

 • M. Stabej: Slovinská jazyková politika 2019 (5. december 2019, Bratislava)

 • T. Rozman: Jezikovna Slovenija – portál pre súčasné jazykové otázky (5. december 2019, Bratislava)

 • Nevyužívané možnosti slovenskej jazykovedy – otvorená diskusia s úvodným slovom J. Dolníka (3. december 2019, Bratislava)

 • XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov (20. – 22. november 2019, Nitra)

 • M. Nábělková: Pestovanie biliterárnosti ako súčasť kultúrnej politiky a jazykového plánovania v česko-slovenskom kontexte (19. november, Prešov, prednáška

 • 14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV (13. – 14. november 2019, Bratislava)

 • M. Šimková: Úvahy o možnostiach súčasných (nielen) lingvistických výskumov z hľadiska ne/dostupnosti výskumného materiálu (7. november 2019, Košice, prednáška)

 • M. Vondráček: Korpusová lingvistika (6. november 2019, Ružomberok, prednáška)

 • D. Konstantinova: Kondicionál v slovenčine a bulharčine s ohľadom na jazykovú etiketu (6. november 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • I. Horňanský: Štandardizačné a reštandardizačné procesy v slovenskom názvosloví (4. november 2019, Trnava, prednáška)

 • J. David: Kde je Anděl? (Koncept krajiny ve výzkumu toponymie) (14. október 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • M. Sokolová: Podnety z aktuálneho výskumu konjugácie pre morfológiu a lexikografiu (4. október 2019, Prešov, prednáška)

 • J. David – J. Davidová Grogarová: Český Fico, moravské Gabčíkovo (sémantika vlastních jmen – kolokace, tematizace) (3. október 2019, Bratislava, prednáška)

 • K. Gajdošová: Slovenská národný korpus ako materiálový a jazykový zdroj. Možnosti jeho využitia (18. september 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • 21. slovenská onomastická konferencia s názvom Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte (10. – 12. september 2019, Nitra)

 • Aktuálne otázky prešovskej lingvistickej slovakistiky (24. jún 2019, Prešov, kolokvium)

 • M. Šekli: Lingvogeneze južnoslovanskih jezikov (22. máj 2019, Bratislava, prednáška)

 • J. Glovňa: Charakteristika jazyka Slovákov vo Vojvodine (15. máj 2019, Nitra, prednáška)

 • S. Zolňanová: Minoritné školstvo v Srbsku (so zameraním na výučbu slovenského jazyka) (3. máj 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • V. Patráš: K štylistike slovnej zásoby v aktuálnej e-publicistike (30. apríl 2019, Banská Bystrica, jubilejná prednáška)

 • G. Miššíková: Lingvistická gramatika a jej využitie v analýze textu (24. apríl 2019, Nitra, prednáška)

 • L. Majerová – E. Melicherová: O výučbe slovenského jazyka na gymnáziách (16. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška a diskusia)

 • O. Šefčík: Reformy české ortografie v první polovině 19. století, Hanka, Herkeľ a skrytý panslavismus (11. apríl 2019, Bratislava, prednáška)

 • D. Ivanova: Univerbizácia v slovensko-bulharských kontaktoch (10. apríl 2019, Nitra, prednáška)

 • V. Gondeková: Komunikačné koncepcie a reality TV (9. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • J. M. Tušková: Variantní a dubletní tvary českých maskulinních oikonym a jejich fungování v komunikaci (8. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • J. David: Historická sémantika – stav a prespektivy mezioborové disciplíny (4. apríl 2019, Nitra, prednáška)

 • K. Sikora: U podstaw polskiej grzeczności (2. apríl 2019, Prešov, prednáška)

 • M. Matiová: Antropocentrická a kultúrna determinovanosť jazykového obrazu sveta (27. marec 2019, Nitra, prednáška)

 • P. Odaloš: Štýl, pamäť a manipulácia v reláciách o veštení (18. marec 2019, Banská Bystrica, prednáška)

 • Ľ. Kralčák: Prečo je cyrilo-metodská tradícia súčasťou našich dejín (13. marec 2019, Nitra, prednáška)

 • Slovakistika v interdisciplinárnych súvislostiach (6. – 8. marec 2019, Košice, vedecko-umelecké sympózium VEDA BEZ BARIÉR

 • M. Mikušiak: Píšeme záverečnú prácu (4. marec 2019, Trnava, prednáška)

 • P. Petráš: Využitie SNK v lingvistických výskumoch (27. február 2019, Nitra, prednáška)