Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Márii Koškovej
 • Renáte Gregovej

Novinky na stránke

 • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online v Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2019

 • M. Stabej: Slovinská jazyková politika 2019 (5. december 2019, Bratislava)
 • T. Rozman: Jezikovna Slovenija – portál pre súčasné jazykové otázky (5. december 2019, Bratislava)
 • Nevyužívané možnosti slovenskej jazykovedy – otvorená diskusia s úvodným slovom J. Dolníka (3. december 2019, Bratislava)
 • XXVIII. kolokvium mladých jazykovedcov (20. – 22. november 2019, Nitra)
 • M. Nábělková: Pestovanie biliterárnosti ako súčasť kultúrnej politiky a jazykového plánovania v česko-slovenskom kontexte (19. november, Prešov, prednáška
 • 14. celoslovenské stretnutie jazykovedcov a Valné zhromaždenie SJS pri JÚĽŠ SAV (13. – 14. november 2019, Bratislava)
 • M. Šimková: Úvahy o možnostiach súčasných (nielen) lingvistických výskumov z hľadiska ne/dostupnosti výskumného materiálu (7. november 2019, Košice, prednáška)
 • M. Vondráček: Korpusová lingvistika (6. november 2019, Ružomberok, prednáška)
 • D. Konstantinova: Kondicionál v slovenčine a bulharčine s ohľadom na jazykovú etiketu (6. november 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • I. Horňanský: Štandardizačné a reštandardizačné procesy v slovenskom názvosloví (4. november 2019, Trnava, prednáška)
 • J. David: Kde je Anděl? (Koncept krajiny ve výzkumu toponymie) (14. október 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • M. Sokolová: Podnety z aktuálneho výskumu konjugácie pre morfológiu a lexikografiu (4. október 2019, Prešov, prednáška)
 • J. David – J. Davidová Grogarová: Český Fico, moravské Gabčíkovo (sémantika vlastních jmen – kolokace, tematizace) (3. október 2019, Bratislava, prednáška)
 • K. Gajdošová: Slovenská národný korpus ako materiálový a jazykový zdroj. Možnosti jeho využitia (18. september 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • 21. slovenská onomastická konferencia s názvom Vlastné mená v interdisciplinárnom kontexte (10. – 12. september 2019, Nitra)
 • Aktuálne otázky prešovskej lingvistickej slovakistiky (24. jún 2019, Prešov, kolokvium)
 • M. Šekli: Lingvogeneze južnoslovanskih jezikov (22. máj 2019, Bratislava, prednáška)
 • J. Glovňa: Charakteristika jazyka Slovákov vo Vojvodine (15. máj 2019, Nitra, prednáška)
 • S. Zolňanová: Minoritné školstvo v Srbsku (so zameraním na výučbu slovenského jazyka) (3. máj 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • V. Patráš: K štylistike slovnej zásoby v aktuálnej e-publicistike (30. apríl 2019, Banská Bystrica, jubilejná prednáška)
 • G. Miššíková: Lingvistická gramatika a jej využitie v analýze textu (24. apríl 2019, Nitra, prednáška)
 • L. Majerová – E. Melicherová: O výučbe slovenského jazyka na gymnáziách (16. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška a diskusia)
 • O. Šefčík: Reformy české ortografie v první polovině 19. století, Hanka, Herkeľ a skrytý panslavismus (11. apríl 2019, Bratislava, prednáška)
 • D. Ivanova: Univerbizácia v slovensko-bulharských kontaktoch (10. apríl 2019, Nitra, prednáška)
 • V. Gondeková: Komunikačné koncepcie a reality TV (9. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. M. Tušková: Variantní a dubletní tvary českých maskulinních oikonym a jejich fungování v komunikaci (8. apríl 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. David: Historická sémantika – stav a prespektivy mezioborové disciplíny (4. apríl 2019, Nitra, prednáška)
 • K. Sikora: U podstaw polskiej grzeczności (2. apríl 2019, Prešov, prednáška)
 • M. Matiová: Antropocentrická a kultúrna determinovanosť jazykového obrazu sveta (27. marec 2019, Nitra, prednáška)
 • P. Odaloš: Štýl, pamäť a manipulácia v reláciách o veštení (18. marec 2019, Banská Bystrica, prednáška)
 • Ľ. Kralčák: Prečo je cyrilo-metodská tradícia súčasťou našich dejín (13. marec 2019, Nitra, prednáška)
 • Slovakistika v interdisciplinárnych súvislostiach (6. – 8. marec 2019, Košice, vedecko-umelecké sympózium VEDA BEZ BARIÉR
 • M. Mikušiak: Píšeme záverečnú prácu (4. marec 2019, Trnava, prednáška)
 • P. Petráš: Využitie SNK v lingvistických výskumoch (27. február 2019, Nitra, prednáška)