Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Márii Koškovej
 • Renáte Gregovej

Novinky na stránke

 • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online v Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2018

 • Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb (4. december 2018, Bratislava, slávnostné kolokvium venované K. Buzássyovej)
 • XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov (21. – 23. november 2018, Banská Bystrica)
 • H. Svobodová: Metódy vo výučbe češtiny (slovenčiny) ako cudzieho jazyka (19. november 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. Kačala: Syntax konštrukcií s posesívnym významom (8. november 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • K. Žeňuchová: Samo Cambel – slovenský jazykovedec (nie tak celkom) známy (6. november 2018, Ružomberok, prednáška)
 • J. Kačala: Syntax konštrukcií s posesívnym významom (6. november 2018, Nitra, prednáška)
 • J. Hladký – A. Závodný: Čo prezrádzajú názvy slovenských riek (5. november 2018, Trnava, prednáška s diskusiou)
 • P. Kowalski – J. Wachtarczyková: Parametrizácia vedy v Poľsku – jej prejavy a vplyv na spoločenskovedný výskum (aktuálna situácia v Inštitúte slavistiky Poľskej akadémie vied) (25. október 2018, Bratislava, prednáška)
 • slávnostné zasadnutie členskej základne pobočky a spriatelených osôb (18. október 2018, Banská Bystrica)
 • K. Gajdošová: Používanie Slovenského národného korpusu (15. október 2018, Banská Bystrica, praktický seminár)
 • Ľ. Liptáková: Výskumné výzvy edukačnej lingvistiky na Slovensku (9. október 2018, Bratislava, prednáška)
 • Komunikácia v odborných reflexiách (12. – 13. september 2018, 10. medzinárodná konferencia o komunikácii, Banská Bystrica)
 • P. Žigo: Identifikácia jazykových zmien a bežné myslenie používateľa (22. máj 2018, Bratislava, prednáška)
 • I. Hrubaničová: Jazykové poradenstvo Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a jeho využitie pri príprave nových pravidiel či príručky súčasnej slovenčiny (prednáška, 15. máj 2018, Bratislava)
 • T. Hoskovec: Strukturalismus jako metodologie (10. máj 2018, Košice, prednáška)
 • J. Glovňa: K aktuálnym otázkam jazykovej kultúry (9. máj 2018, Nitra, prednáška)
 • T. Hoskovec: Pražský lingvistický kroužek a étos Československé republiky (9. máj 2018, Košice, prednáška)
 • Ľ. Kralčák: Mechanizmy dynamiky jazyka (25. apríl 2018, Nitra, prednáška)
 • J. M. Tušková: Postupy a metódy kritického myslenia vo výučbe češtiny pre cudzincov (24. apríl 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • M. Vondráček: Redefinícia slangu, argotu a profesijnej reči (so zameraním na argot) (24. apríl 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • L. Stěpanova: Internacionální frazeologie v ruštině, češtině a slovenštině (19. apríl 2018, Ružomberok, prednáška)
 • Z. Vychodilová: Konfrontační pohled na vybrané evropské jazyky (čeština – slovenština – ruština) (18. apríl 2018, Ružomberok, prednáška)
 • M. Mikušiak: Ako nezlyhať pri písaní (18. apríl 2018, Trnava, prednáška)
 • T. Hoskovec: Strukturalismus jako metodologie (17. apríl 2018, Trnava, prednáška)
 • T. Hoskovec: Pražský lingvistický kroužek a étos Československé republiky (16. apríl 2018, Trnava, prednáška)
 • M. Marvanová: Historické aspekty vo vývoji češtiny v role domáceho spisovného jazyka (12. apríl 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • S. Koruniak: Dejiny spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov (11. apríl 2018, Nitra, prednáška)
 • M. Matiová: Antropocentricko-kultúrny rozmer frazém v metaforicko-metonymických spojeniach (28. marec 2018, Nitra, prednáška)
 • Z. Kováčová: Aspekty metafory z komunikačno-kognitívneho hľadiska (14. marec 2018, Nitra, prednáška)
 • Ľ. Kralčák: Štúrovo jazykovedné dielo (28. február 2018, Nitra, prednáška)
 • J. Levická: Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (27. február 2018, Bratislava, prednáška)
 • I. P. Lysakova: Социолингвистическая методика изучения советской прессы: исторический и теоретический аспекты (Sociolingvistická metodika výskumu sovietskej tlače: historické a teoretické aspekty) (20. február 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • L. N. Beľajeva: Теория и практика современной компьютерной лингвистики (Teória a prax súčasnej počítačovej lingvistiky) (20. február 2018, Banská Bystrica, prednáška)
 • M. Diweg-Pukanec: Ako písať záverečnú prácu (14. február 2018, Nitra, prednáška)