Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2018

 • Pomenúvanie ako odraz komunikačných potrieb (4. december 2018, Bratislava, slávnostné kolokvium venované K. Buzássyovej)

 • XXVII. kolokvium mladých jazykovedcov (21. – 23. november 2018, Banská Bystrica)

 • H. Svobodová: Metódy vo výučbe češtiny (slovenčiny) ako cudzieho jazyka (19. november 2018, Banská Bystrica, prednáška)

 • J. Kačala: Syntax konštrukcií s posesívnym významom (8. november 2018, Banská Bystrica, prednáška)

 • K. Žeňuchová: Samo Cambel – slovenský jazykovedec (nie tak celkom) známy (6. november 2018, Ružomberok, prednáška)

 • J. Kačala: Syntax konštrukcií s posesívnym významom (6. november 2018, Nitra, prednáška)

 • J. Hladký – A. Závodný: Čo prezrádzajú názvy slovenských riek (5. november 2018, Trnava, prednáška s diskusiou)

 • P. Kowalski – J. Wachtarczyková: Parametrizácia vedy v Poľsku – jej prejavy a vplyv na spoločenskovedný výskum (aktuálna situácia v Inštitúte slavistiky Poľskej akadémie vied) (25. október 2018, Bratislava, prednáška)

 • slávnostné zasadnutie členskej základne pobočky a spriatelených osôb (18. október 2018, Banská Bystrica)

 • K. Gajdošová: Používanie Slovenského národného korpusu (15. október 2018, Banská Bystrica, praktický seminár)

 • Ľ. Liptáková: Výskumné výzvy edukačnej lingvistiky na Slovensku (9. október 2018, Bratislava, prednáška)

 • Komunikácia v odborných reflexiách (12. – 13. september 2018, 10. medzinárodná konferencia o komunikácii, Banská Bystrica)

 • P. Žigo: Identifikácia jazykových zmien a bežné myslenie používateľa (22. máj 2018, Bratislava, prednáška)

 • I. Hrubaničová: Jazykové poradenstvo Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV a jeho využitie pri príprave nových pravidiel či príručky súčasnej slovenčiny (prednáška, 15. máj 2018, Bratislava)

 • T. Hoskovec: Strukturalismus jako metodologie (10. máj 2018, Košice, prednáška)

 • J. Glovňa: K aktuálnym otázkam jazykovej kultúry (9. máj 2018, Nitra, prednáška)

 • T. Hoskovec: Pražský lingvistický kroužek a étos Československé republiky (9. máj 2018, Košice, prednáška)

 • Ľ. Kralčák: Mechanizmy dynamiky jazyka (25. apríl 2018, Nitra, prednáška)

 • J. M. Tušková: Postupy a metódy kritického myslenia vo výučbe češtiny pre cudzincov (24. apríl 2018, Banská Bystrica, prednáška)

 • M. Vondráček: Redefinícia slangu, argotu a profesijnej reči (so zameraním na argot) (24. apríl 2018, Banská Bystrica, prednáška)

 • L. Stěpanova: Internacionální frazeologie v ruštině, češtině a slovenštině (19. apríl 2018, Ružomberok, prednáška)

 • Z. Vychodilová: Konfrontační pohled na vybrané evropské jazyky (čeština – slovenština – ruština) (18. apríl 2018, Ružomberok, prednáška)

 • M. Mikušiak: Ako nezlyhať pri písaní (18. apríl 2018, Trnava, prednáška)

 • T. Hoskovec: Strukturalismus jako metodologie (17. apríl 2018, Trnava, prednáška)

 • T. Hoskovec: Pražský lingvistický kroužek a étos Československé republiky (16. apríl 2018, Trnava, prednáška)

 • M. Marvanová: Historické aspekty vo vývoji češtiny v role domáceho spisovného jazyka (12. apríl 2018, Banská Bystrica, prednáška)

 • S. Koruniak: Dejiny spisovnej slovenčiny v prostredí vojvodinských Slovákov (11. apríl 2018, Nitra, prednáška)

 • M. Matiová: Antropocentricko-kultúrny rozmer frazém v metaforicko-metonymických spojeniach (28. marec 2018, Nitra, prednáška)

 • Z. Kováčová: Aspekty metafory z komunikačno-kognitívneho hľadiska (14. marec 2018, Nitra, prednáška)

 • Ľ. Kralčák: Štúrovo jazykovedné dielo (28. február 2018, Nitra, prednáška)

 • J. Levická: Terminologický portál Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV (27. február 2018, Bratislava, prednáška)

 • I. P. Lysakova: Социолингвистическая методика изучения советской прессы: исторический и теоретический аспекты (Sociolingvistická metodika výskumu sovietskej tlače: historické a teoretické aspekty) (20. február 2018, Banská Bystrica, prednáška)

 • L. N. Beľajeva: Теория и практика современной компьютерной лингвистики (Teória a prax súčasnej počítačovej lingvistiky) (20. február 2018, Banská Bystrica, prednáška)

 • M. Diweg-Pukanec: Ako písať záverečnú prácu (14. február 2018, Nitra, prednáška)