Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Márii Koškovej
 • Renáte Gregovej

Novinky na stránke

 • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online v Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2017

 • I. Ripka: P. J. Šafárik – Slovanské starožitnosti (7. december 2017, Prešov, prednáška)
 • A. Záborská: Príde Slovenka do amerického baru... (Etnolingvistická sonda do amerického etnického humoru) (5. december 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá a 13. celoslovenské stretnutie jazykovedcov (28. – 29. november 2017, Bratislava, konferencia)
 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti (22. november 2017, Ružomberok, prednáška)
 • J. Tancer: Nemčina či maďarčina, to nám bolo ganz egal. Viacjazyčná Bratislava v medzivojnovom období (22. november 2017, Prešov, prednáška spojená s autorskou prezentáciou knihy Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave)
 • D. Baláková – V. Kováčová: Frazémy biblického pôvodu v jazykovom po/vedomí používateľov slovenského a českého jazyka (komparačný aspekt výskumu) (14. november 2017, Bratislava, prednáška)
 • J. Krško: Antroponymický komunikačný register a jeho fungovanie v medziľudskej komunikácii (9. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. Pekarovičová: Lingvokulturémy ako súčasť interkultúrnej kompetencie (8. november 2017, Ružomberok, prednáška)
 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti (14. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • I. Ripka: P. J. Šafárik – Slovanské starožitnosti v súčasnom lingvisticko-kultúrnom kontexte (9. november 2017, Nitra, prednáška)
 • K. Bílková - T. Klemensová: Koncept jazykové krajiny a nového regionalismu ve výzkumu onymie (8. november 2017, Trnava, prednáška)
 • P. Odaloš – E. Vallová: Systém slovanskej onomastickej terminológie (vznik, existencia, neuralgické body, modifikácia) (7. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • Náukobeh slovenčini (6. november 2017, Banská Bystrica, divadelné predstavenie)
 • K. Chovancová – M. Zázrivcová: Valenčné potencie slovies v kontraste (6. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik – Slowanské starožitnosti (6. november 2017, Trnava, prednáška a beseda o diele)
 • J. Krško: Toponymá ako súčasť jazykovej krajiny (17. október 2017, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • pracovné stretnutie Medzinárodnej komisie a Medzinárodnej pracovnej skupiny pre projekt Slovanský jazykový atlas (8. – 15. 10. 2017, Častá-Papiernička)
 • J. David: České cestopisy do sovětského Ruska a SSSR v letech 1917 – 1968 (5. október 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • K. Gajdošová: Vyhľadávanie v písaných korpusoch Slovenského národného korpusu (začiatočníci) (28. september 2017, Ružomberok, prednáška a praktický seminár)
 • K. Gajdošová: Seminár o práci so Slovenským národným korpusom (25. september 2017, Banská Bystrica, praktický seminár)
 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti (19. september 2017, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov (6. – 8. september 2017, Prešov)
 • S. Sharoff: Cross-lingual Part-of-speech tagging and Named Entity recognition (18. júl 2017, Bratislava, prednáška)
 • Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (XX. slovenská onomastická konferencia) (26. – 28. jún 2017, Banská Bystrica)
 • J. Kačala: Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine (16. máj 2017, Bratislava, prednáška)
 • J. Doruľa: Slováci a slovenčina – národ a jazyk (26. apríl, 2017, Nitra, prednáška)
 • Ľ. Králik: Etymológia: o radostiach a úskaliach jednej lingvistickej disciplíny (25. apríl 2017, Bratislava, prednáška)
 • J. Marie Tušková: Možnosti popisu gramatické stránky proprií (24. apríl 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • A. Jarošová: Aspektuálnosť alebo „začiatky a konce dynamického príznaku“ (13. apríl 2017, Bratislava, prednáška)
 • M. Matiová: Jazyková a mimojazyková realizácia „princípu z bulvárnosti" v slovenských bulvárnych denníkoch (12. apríl. 2017, Nitra, prednáška)
 • K. Bílková – T. Klemensová – J. Rausová: Nové přístupy ve výzkumu toponymie (11. apríl 2017, Bratislava, prednáška)
 • Ľ. Králik: Etymologický výskum slovenského jazyka – aktuálny stav a perspektívy (4. apríl 2017, Prešov, prednáška spojená s autorskou prezentáciou publikácie Stručný etymologický slovník slovenčiny)
 • M. Pukanec: Ako napísať diplomovú prácu (29. marec 2017, Nitra, prednáška)
 • M. Ološtiak: Onomaziologická štruktúra viacslovných pomenovaní (29. marec 2017, Ružomberok, prednáška)
 • A. Chomová: Tvoja šatka nie je tvoja šatka (alebo návraty k synchrónnemu a diachrónnemu pohľadu na posesívnosť v slovenčine) (28. marec 2017, Banská Bystrica, prednáška)
 • J. Glovňa: O písaní historických osobných mien z uhorského obdobia dejín (15. marec 2017, Nitra, prednáška)
 • L. Hampl: Rozdíly a podobnosti ve slovanských frazeologizmech (1. marec 2017, Ružomberok, prednáška)