Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

Novinky na stránke


Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2017

 • I. Ripka: P. J. Šafárik – Slovanské starožitnosti (7. december 2017, Prešov, prednáška)

 • A. Záborská: Príde Slovenka do amerického baru... (Etnolingvistická sonda do amerického etnického humoru) (5. december 2017, Banská Bystrica, prednáška)

 • Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá a 13. celoslovenské stretnutie jazykovedcov (28. – 29. november 2017, Bratislava, konferencia)

 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti (22. november 2017, Ružomberok, prednáška)

 • J. Tancer: Nemčina či maďarčina, to nám bolo ganz egal. Viacjazyčná Bratislava v medzivojnovom období (22. november 2017, Prešov, prednáška spojená s autorskou prezentáciou knihy Rozviazané jazyky. Ako sme hovorili v starej Bratislave)

 • D. Baláková – V. Kováčová: Frazémy biblického pôvodu v jazykovom po/vedomí používateľov slovenského a českého jazyka (komparačný aspekt výskumu) (14. november 2017, Bratislava, prednáška)

 • J. Krško: Antroponymický komunikačný register a jeho fungovanie v medziľudskej komunikácii (9. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)

 • J. Pekarovičová: Lingvokulturémy ako súčasť interkultúrnej kompetencie (8. november 2017, Ružomberok, prednáška)

 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti (14. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)

 • I. Ripka: P. J. Šafárik – Slovanské starožitnosti v súčasnom lingvisticko-kultúrnom kontexte (9. november 2017, Nitra, prednáška)

 • K. Bílková - T. Klemensová: Koncept jazykové krajiny a nového regionalismu ve výzkumu onymie (8. november 2017, Trnava, prednáška)

 • P. Odaloš – E. Vallová: Systém slovanskej onomastickej terminológie (vznik, existencia, neuralgické body, modifikácia) (7. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)

 • Náukobeh slovenčini (6. november 2017, Banská Bystrica, divadelné predstavenie)

 • K. Chovancová – M. Zázrivcová: Valenčné potencie slovies v kontraste (6. november 2017, Banská Bystrica, prednáška)

 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik – Slowanské starožitnosti (6. november 2017, Trnava, prednáška a beseda o diele)

 • J. Krško: Toponymá ako súčasť jazykovej krajiny (17. október 2017, Bratislava, jubilejná prednáška)

 • pracovné stretnutie Medzinárodnej komisie a Medzinárodnej pracovnej skupiny pre projekt Slovanský jazykový atlas (8. – 15. 10. 2017, Častá-Papiernička)

 • J. David: České cestopisy do sovětského Ruska a SSSR v letech 1917 – 1968 (5. október 2017, Banská Bystrica, prednáška)

 • K. Gajdošová: Vyhľadávanie v písaných korpusoch Slovenského národného korpusu (začiatočníci) (28. september 2017, Ružomberok, prednáška a praktický seminár)

 • K. Gajdošová: Seminár o práci so Slovenským národným korpusom (25. september 2017, Banská Bystrica, praktický seminár)

 • I. Ripka: Pavol Jozef Šafárik a jeho Slovanské starožitnosti (19. september 2017, Bratislava, jubilejná prednáška)

 • XXVI. kolokvium mladých jazykovedcov (6. – 8. september 2017, Prešov)

 • S. Sharoff: Cross-lingual Part-of-speech tagging and Named Entity recognition (18. júl 2017, Bratislava, prednáška)

 • Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (XX. slovenská onomastická konferencia) (26. – 28. jún 2017, Banská Bystrica)

 • J. Kačala: Vyjadrovanie posesívnych vzťahov v slovenčine (16. máj 2017, Bratislava, prednáška)

 • J. Doruľa: Slováci a slovenčina – národ a jazyk (26. apríl, 2017, Nitra, prednáška)

 • Ľ. Králik: Etymológia: o radostiach a úskaliach jednej lingvistickej disciplíny (25. apríl 2017, Bratislava, prednáška)

 • J. Marie Tušková: Možnosti popisu gramatické stránky proprií (24. apríl 2017, Banská Bystrica, prednáška)

 • A. Jarošová: Aspektuálnosť alebo „začiatky a konce dynamického príznaku“ (13. apríl 2017, Bratislava, prednáška)

 • M. Matiová: Jazyková a mimojazyková realizácia „princípu z bulvárnosti" v slovenských bulvárnych denníkoch (12. apríl. 2017, Nitra, prednáška)

 • K. Bílková – T. Klemensová – J. Rausová: Nové přístupy ve výzkumu toponymie (11. apríl 2017, Bratislava, prednáška)

 • Ľ. Králik: Etymologický výskum slovenského jazyka – aktuálny stav a perspektívy (4. apríl 2017, Prešov, prednáška spojená s autorskou prezentáciou publikácie Stručný etymologický slovník slovenčiny)

 • M. Pukanec: Ako napísať diplomovú prácu (29. marec 2017, Nitra, prednáška)

 • M. Ološtiak: Onomaziologická štruktúra viacslovných pomenovaní (29. marec 2017, Ružomberok, prednáška)

 • A. Chomová: Tvoja šatka nie je tvoja šatka (alebo návraty k synchrónnemu a diachrónnemu pohľadu na posesívnosť v slovenčine) (28. marec 2017, Banská Bystrica, prednáška)

 • J. Glovňa: O písaní historických osobných mien z uhorského obdobia dejín (15. marec 2017, Nitra, prednáška)

 • L. Hampl: Rozdíly a podobnosti ve slovanských frazeologizmech (1. marec 2017, Ružomberok, prednáška)