Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Márii Imrichovej
 • Kataríne Ballekovej
 • Zuzane Kováčovej
 • Mariánovi Machovi
 • Marte Patákovej

Novinky na stránke

 • 29. 9. 2022: Pozvánka na prednášku J. Kačalu v Trnave
 • 29. 9. 2022: Pozvánka na prednášku A. Böhmerovej v Bratislave
 • 21. 9. 2022: Pozvánka na prednášku M. Ireinovej v Bratislave
 • 13. 9. 2022: Zverejnených už 10 prezentácií, ktoré zazneli na 15. celoslovenskom stretnutí jazykovedcov

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2016

 • S. Habijanec: „Holé u“ a iné „nedostatky“ slovenského pravopisu (14. december 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • M. Ološtiak: Aktuálne derivatologické a morfematické výskumy prešovskej slovakistiky (8. december 2016, Bratislava, prednáška)
 • XXV. kolokvium mladých jazykovedcov (23. – 25. november 2016, Častá-Papiernička)
 • M. Nábělková: "Učlovečiť sa je slovo samoslovenskuo“. K problematike lexikálnej lakunárnosti v slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahoch (22. november 2016, Bratislava, jubilejná prednáška)
 • L. Urbancová: Obraz ženy a muža v slovenských ľudových piesňach (Etnolingvistická sonda) (10. november 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • Ľ. Kralčák: Nedávne kodifikačné úpravy výnimiek z rytmického krátenia vs jazyková prax (9. november 2016, Ružomberok, prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky)
 • Ľ. Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny (7. november 2016, Trnava, prednáška)
 • Diskusia o rodovo vyváženej slovenčine (27. október 2016, Banská Bystrica, diskusia)
 • R. Garabík: Skúmanie dynamického vývoja slovnej zásoby slovenského jazyka na korpusovom základe (25. október 2016, Bratislava, prednáška)
 • V. Patráš: Štandardy, anomálie a trendy pri písaní veľkých písmen v oficiálnych textoch (17. október 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • Aktuálne otázky slovenského jazyka (4. – 5. október 2016, Bratislava, vedecká konferencia a otvorená diskusia)
 • vedecká konferencia venovaná stému výročiu narodenia významného jazykovedca prof. PhDr. Jozefa Ružičku, DrSc. (24. máj 2016, Bratislava)
 • M. Bugárová: Vzťah významovej a intonačnej štruktúry vety na pozadí jazykovej kultúry (11. máj 2016, Nitra, prednáška)
 • D. Konstantinova: Výučba slovenčiny na Univerzite sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove (4. máj 2016, Prešov, prednáška)
 • H. Sauer: Binomials in English and Their History (3. máj 2016, Bratislava, prednáška)
 • G. Rožai: Toponymia východného Gemera vo svetle kultúrnych a jazykových kontaktov (3. máj 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • V. Panajotov: Problémy bulharsko-slovenskej medzijazykovej homonymie (28. apríl 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • D. Slančová: Reč pohybu, autority a súdržnosti. K charakteristike športovej lingvistiky a športového komunikačného registra. (27. apríl 2016, Ružomberok, prednáška)
 • M. Šmejkalová: Slovensko-české a česko-slovenské inspirace ve vývoji lingvistiky (26. apríl 2016, Prešov, prednáška)
 • J. David: Toponymická krajina moderního města (26. apríl 2016, Banská Bystrica, prednáška)
 • O. Maďar: Slovenčina a slovakistika na Ukrajine (19. apríl 2016, Prešov, prednáška)
 • J. Glovňa: Frazéma ako prostriedok výstavby textu (13. apríl, 2016, Nitra, prednáška)
 • (Socio)lingvistika. Perspektívy, limity a mýty (11. – 13. apríl, 2016, Smolenice, medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc.)
 • K. Dudová: Od modálnosti vety k modálnosti textu (30. marec 2016, Nitra, prednáška)
 • S. Habijanec: Fonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy (22. marec 2016, Bratislava, prezentácia projektu)
 • Z. Kováčová: Nativistický model rečovej komunikácie (16. marec 2016, Nitra, prednáška)
 • J. Pekarovičová: Slovenčina očami cudzincov v kontexte lingvodidaktickej koncepcie SakoCJ (8. marec 2016, Bratislava, prednáška)
 • N. Kolenčíková: Opravné komunikačné mechanizmy v inštitucionalizovaných rozhovoroch (7. marec, Banská Bystrica, prednáška)
 • P. Kopecký: Je čiastočná obsahová a formálna zhoda medzi tzv. rumunským neutrom a slovenskými rodmi len náhodná? (2. marec 2016, Nitra, prednáška)
 • Prechyľovanie: áno – nie? (9. február, Bratislava, vedecká konferencia)