Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Ivanovi Očenášovi
 • Ľubici Dvornickej
 • Viere Kováčovej

Novinky na stránke

 • 1. 10. 2021: Zverejnené nové podujatia v SJS pri JÚĽŠ SAV na jeseň 2021
 • 30. 9. 2021: Doplnená fotogaléria z prednášky J. Pekarovičovej v Bratislave

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV

Podujatia zorganizované SJS pri JÚĽŠ SAV v roku 2016

 • S. Habijanec: „Holé u“ a iné „nedostatky“ slovenského pravopisu (14. december 2016, Banská Bystrica, prednáška)

 • M. Ološtiak: Aktuálne derivatologické a morfematické výskumy prešovskej slovakistiky (8. december 2016, Bratislava, prednáška)

 • XXV. kolokvium mladých jazykovedcov (23. – 25. november 2016, Častá-Papiernička)

 • M. Nábělková: "Učlovečiť sa je slovo samoslovenskuo“. K problematike lexikálnej lakunárnosti v slovensko-českých a česko-slovenských jazykových vzťahoch (22. november 2016, Bratislava, jubilejná prednáška)

 • L. Urbancová: Obraz ženy a muža v slovenských ľudových piesňach (Etnolingvistická sonda) (10. november 2016, Banská Bystrica, prednáška)

 • Ľ. Kralčák: Nedávne kodifikačné úpravy výnimiek z rytmického krátenia vs jazyková prax (9. november 2016, Ružomberok, prednáška v rámci Týždňa vedy a techniky)

 • Ľ. Králik: Stručný etymologický slovník slovenčiny (7. november 2016, Trnava, prednáška)

 • Diskusia o rodovo vyváženej slovenčine (27. október 2016, Banská Bystrica, diskusia)

 • R. Garabík: Skúmanie dynamického vývoja slovnej zásoby slovenského jazyka na korpusovom základe (25. október 2016, Bratislava, prednáška)

 • V. Patráš: Štandardy, anomálie a trendy pri písaní veľkých písmen v oficiálnych textoch (17. október 2016, Banská Bystrica, prednáška)

 • Aktuálne otázky slovenského jazyka (4. – 5. október 2016, Bratislava, vedecká konferencia a otvorená diskusia)

 • vedecká konferencia venovaná stému výročiu narodenia významného jazykovedca prof. PhDr. Jozefa Ružičku, DrSc. (24. máj 2016, Bratislava)

 • M. Bugárová: Vzťah významovej a intonačnej štruktúry vety na pozadí jazykovej kultúry (11. máj 2016, Nitra, prednáška)

 • D. Konstantinova: Výučba slovenčiny na Univerzite sv. Cyrila a Metoda vo Velikom Tarnove (4. máj 2016, Prešov, prednáška)

 • H. Sauer: Binomials in English and Their History (3. máj 2016, Bratislava, prednáška)

 • G. Rožai: Toponymia východného Gemera vo svetle kultúrnych a jazykových kontaktov (3. máj 2016, Banská Bystrica, prednáška)

 • V. Panajotov: Problémy bulharsko-slovenskej medzijazykovej homonymie (28. apríl 2016, Banská Bystrica, prednáška)

 • D. Slančová: Reč pohybu, autority a súdržnosti. K charakteristike športovej lingvistiky a športového komunikačného registra. (27. apríl 2016, Ružomberok, prednáška)

 • M. Šmejkalová: Slovensko-české a česko-slovenské inspirace ve vývoji lingvistiky (26. apríl 2016, Prešov, prednáška)

 • J. David: Toponymická krajina moderního města (26. apríl 2016, Banská Bystrica, prednáška)

 • O. Maďar: Slovenčina a slovakistika na Ukrajine (19. apríl 2016, Prešov, prednáška)

 • J. Glovňa: Frazéma ako prostriedok výstavby textu (13. apríl, 2016, Nitra, prednáška)

 • (Socio)lingvistika. Perspektívy, limity a mýty (11. – 13. apríl, 2016, Smolenice, medzinárodná vedecká konferencia venovaná životnému jubileu prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc.)

 • K. Dudová: Od modálnosti vety k modálnosti textu (30. marec 2016, Nitra, prednáška)

 • S. Habijanec: Fonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy (22. marec 2016, Bratislava, prezentácia projektu)

 • Z. Kováčová: Nativistický model rečovej komunikácie (16. marec 2016, Nitra, prednáška)

 • J. Pekarovičová: Slovenčina očami cudzincov v kontexte lingvodidaktickej koncepcie SakoCJ (8. marec 2016, Bratislava, prednáška)

 • N. Kolenčíková: Opravné komunikačné mechanizmy v inštitucionalizovaných rozhovoroch (7. marec, Banská Bystrica, prednáška)

 • P. Kopecký: Je čiastočná obsahová a formálna zhoda medzi tzv. rumunským neutrom a slovenskými rodmi len náhodná? (2. marec 2016, Nitra, prednáška)

 • Prechyľovanie: áno – nie? (9. február, Bratislava, vedecká konferencia)