Aktuality
O nás
Stanovy
Výkonný výbor (…)
Pobočky
Členovia (…)
Členské poplatky
Podujatia (…)
Publikácie (…)
Celoslovenské stretnutia jazykovedcov (…)
Kolokvium mladých jazykovedcov (…)
Fotogaléria
Kontakty

Tento týždeň blahoželáme

 • Marte Lackovej

Novinky na stránke

 • 10. 11. 2022: Zverejnený zborník príspevkov z XXX. kolokvia mladých jazykovedcov, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 3. – 5. 11. 2021 online v Bratislavy

Archív noviniek

Slovenská jazykovedná spoločnosť

pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, v. v. i.

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave – pobočka Košice

a

Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

vás srdečne pozývajú na

XXXI. kolokvium mladých jazykovedcov,

ktoré sa uskutoční

30. novembra – 1. decembra 2022 v Učebno-výcvikovom zariadení Danišovce.

Tematické zameranie kolokvia je primárne lingvistické, resp. filologické, ale nevylučujú sa ani príspevky z príbuzných odborov a interdisciplinárne témy. V prípade nadmerného záujmu o účasť budú uprednostnené lingvistické témy.

Podrobné informácie o doprave, strave, ubytovaní a úhrade konferenčného poplatku zverejníme po uzatvorení prihlasovania. Predbežné informácie o cenách za ubytovanie nájdete na stránke UVZ Danišovce.


Predbežný program

Registrácia a zaslanie abstraktu

 • Termín registrácie: online registrácia uzatvorená dňa 23. 9. 2022
 • Rokovacie jazyky: všetky slovanské jazyky, angličtina, nemčina

Organizačné informácie

 • Ubytovanie, strava, doprava: online formulár (vyplniť najneskôr do 11. 11. 2022)
 • Strava a ubytovanie: platba na mieste v hotovosti; možnosť ubytovania už noc pred začatím podujatia
 • Možnosti dopravy do Danišoviec: vyhľadať online; možnosť parkovania na mieste podujatia
 • Možnosť dopravy do Košíc: spoločný autobus z Danišoviec do Košíc (po skončení podujatia)

Poplatky

 • Konferenčný poplatok: 30 € (na organizačné zabezpečenie konferencie, občerstvenie; vydanie elektronického zborníka abstraktov na podujatie a elektronického zborníka plných príspevkov; výška poplatku je rovnaká pre aktívnych aj pasívnych účastníkov podujatia)
 • Úhrada: bezhotovostne prevodom na účet
 • Termín na úhradu: najneskôr do 30. 10. 2022

Platobné údaje na vykonanie prevodu zo Slovenska alebo prevodu, ktorý spĺňa podmienky pre SEPA

 • IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Banka: STATNA POKLADNICA
 • Adresa banky: Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • Adresa účtu prijímateľa: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta, Šrobárova 2, 040 59 Košice (DIČ 2021157050; IČO 00397768; verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola)
 • Poznámka pre prijímateľa: KMJ31 VASEMENO

Publikovanie príspevkov pre aktívnych účastníkov

 • Zborník: VARIA XXXI (elektronický zborník plných príspevkov recenzovaný 2 posudzovateľmi)
 • Rozsah: max. 8 normostrán (14 400 znakov vrátane medzier)
 • Termín na odovzdanie: do 28. 2. 2023

Organizačný výbor a kontakty

 • PhDr. Lucia Jasinská, PhD. (lucia.jasinska@upjs.sk)
 • doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.
 • Mgr. Katarína Gajdošová, Ph.D.