Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka

Discriminatory instrumentalization of language

2019 – 2022

Zodpovedná riešiteľka: Lucia Molnár Satinská

Zástupca zodpovednej riešiteľky: Roman Soóky

Spoluriešitelia zo SAV: Perla Bartalošová, Júlia Behýlová, Júlia Choleva, Slavomír Ondrejovič, Jaroslava Rusinková, Jana Wachtarczyková

Program: VEGA

Anotácia: Projekt je zameraný na opis prejavov diskriminačnej inštrumentalizácie jazyka, na ich vysvetlenie v kontexte navodzovania a reprodukcie sociálnych vzťahov a na vyvodenie záverov na podporu antidiskriminačných aktivít v spoločnosti. Skúmaným jazykom je súčasná spisovná slovenčina z hľadiska otázok, ako sa v jej kultúrnom prostredí aktualizuje jej diskriminačný potenciál a aké antidiskriminačné aktivity sú žiaduce pre stupňovanie demokratizácie spoločnosti. Koncepčný rámec je vymedzený štyrmi parametrami: používanie a ovládanie jazyka, jazyková ideológia a politika a interpretácia jazykových produktov. Tieto parametre tvoria aj metodickú osnovu, ktorá riadi riešiteľov tak, aby dospeli k čo najkomplexnejšiemu zobrazeniu diskriminačnej inštrumentalizácie spisovného jazyka. Metodologickou bázou je paralelná aplikácia objektivistického a etnometodologického prístupu k sledovaným javom, ktorá zodpovedá zámeru konfrontovať pohľad pozorovateľa a používateľov jazyka na jazykovej diskriminácie, a tak spoznať ich vnímavosť na tento jav.

Annotation The project aims to describe the manifestations of discriminatory language instrumentalization, explaining them in the context of offering and reproducing social relations, and to draw conclusions for the support of anti-discrimination activities in society. The studied language is the contemporary Slovak in terms of how its discriminatory potential in its cultural environment is being updated and what anti-discrimination activities are desirable for the gradual democratization of society. The conceptual framework is defined by parameters: using and mastering the language, language ideology and politics and interpretation of language products. The methodological basis is the parallel application of objectivistic and ethnomethodological approach to the observed phenomena, which corresponds to the intention to confront the view of the observer and the users of the language on language discrimination, and thus to recognize their perceptiveness of this phenomenon.


Prostriedky tvorenia sociálnej reality: jazyk - diskriminácia - spoločnosť

Instruments for Creating Social Reality: Language - Discrimination - Society

Medzinárodná konferencia/International conference

Organizátor/Organizer: Oddelenie sociálnej lingvistiky, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Conference
Pre viac informácií kliknite sem


Výstupy