Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka

Jazyk a diskriminácia 2019 – 2022

Zodpovedná riešiteľka: Lucia Molnár Satinská

Zástupca zodpovednej riešiteľky: Roman Soóky

Spoluriešitelia zo SAV: Perla Bartalošová, Júlia Behýlová, Júlia Choleva, Slavomír Ondrejovič, Jaroslava Rusinková, Jana Wachtarczyková

Program: VEGA

Anotácia: Projekt je zameraný na opis prejavov diskriminačnej inštrumentalizácie jazyka, na ich vysvetlenie v kontexte navodzovania a reprodukcie sociálnych vzťahov a na vyvodenie záverov na podporu antidiskriminačných aktivít v spoločnosti. Skúmaným jazykom je súčasná spisovná slovenčina z hľadiska otázok, ako sa v jej kultúrnom prostredí aktualizuje jej diskriminačný potenciál a aké antidiskriminačné aktivity sú žiaduce pre stupňovanie demokratizácie spoločnosti. Koncepčný rámec je vymedzený štyrmi parametrami: používanie a ovládanie jazyka, jazyková ideológia a politika a interpretácia jazykových produktov. Tieto parametre tvoria aj metodickú osnovu, ktorá riadi riešiteľov tak, aby dospeli k čo najkomplexnejšiemu zobrazeniu diskriminačnej inštrumentalizácie spisovného jazyka. Metodologickou bázou je paralelná aplikácia objektivistického a etnometodologického prístupu k sledovaným javom, ktorá zodpovedá zámeru konfrontovať pohľad pozorovateľa a používateľov jazyka na jazykovej diskriminácie, a tak spoznať ich vnímavosť na tento jav.


Prostriedky tvorenia sociálnej reality: jazyk - diskriminácia - spoločnosť

Instruments for Creating Social Reality: Language - Discrimination - Society

Medzinárodná konferencia/International conference

Organizátor/Organizer: Oddelenie sociálnej lingvistiky, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

Click here


Výstupy