Prostriedky tvorenia sociálnej reality: jazyk - diskriminácia - spoločnosť

V4 Conference on Language and Discrimination

Language and Discrimination

Čo robí diskrimináciu ťažko uchopiteľnou v regióne V4?
Zámerom konferencie je vytvoriť priestor na diskusiu o otázkach, ktoré sa týkajú účasti jazyka na tvorení sociálnej reality, na vytváraní sociálnych a intersubjektívnych vzťahov s osobitným zreteľom na porušovanie rovnosti, ľudských práv a slobôd, a prepojiť výskumy stredoeurópskeho regiónu, najmä krajín V4. Ambíciou konferencie je tak prispieť k medzinárodnému sociovedeckému diskurzu, ktorého úlohou je identifikovať diskriminačné praktiky v spoločnosti a hľadať spôsoby ich potláčania.

Kedy a kde?

21. - 22. októbra, 2021
Pálffyho palác, Zámocká ulica 47, Bratislava
Organizované oddelením sociálnej lingvistiky.

Kontaktná osoba

Roman Soóky
socioling @ juls.savba.sk

Kto sú naši plenárni prednášajúci?

Program

Program v PDF formáte je prístupný tu.

Program v slovenčine Program in English

Čo je hlavným predmetom záujmu?

Na základe nášho výskumu vnímame diskrimináciu ako vzťah medzi dvoma subjektmi, v ktorom dochádza k narušeniu ontologickej istoty diskriminovaných subjektov. Ide o proces, ktorý sa rozvíja v troch rovinách: v rovine poškodzujúceho rozlišovania, nerovnakého zaobchádzania a znevýhodňovania istej osoby či skupiny osôb. Prebiehajúci antidiskriminačný diskurz vo verejnom priestore je stimulovaný prejavmi diskriminácie v našej spoločnosti. Konferencia predstavuje jeden z vrcholov komplexného výskumného projektu, ktorý sa zaoberá jazykom nielen ako nástrojom či prostriedkom diskriminácie, ale aj ako dôvodom samotnej diskriminácie.

Širší kontext, v ktorom je projekt integrovaný, sú antidiskriminačné činnosti v rámci EÚ. Riadiace myšlienky týchto aktivít sú zahrnuté v Príručke o európskom antidiskriminačnom zákone. Do tohto kontextu patria aj antidiskriminačné akty v príslušných krajinách V4 a ich spôsoby implementácie. Konferencia je zameraná predovšetkým na región V4, ale vítané sú tiež príspevky širšieho geografického priestoru.

Aké by mohlo byť riešenie?

Veríme, že hĺbkové porozumenie a analýza diskriminačných praktík napomôže v hľadaní spôsobov ich potláčania. Súčasné vedecké poznanie naznačuje, že jazyk sa priamo či nepriamo podieľa na utváraní kultúrnych a sociálnych vzťahov. Všeobecné zistenia poukazujú na štyri spôsoby boja s prejavmi diskriminácie:

  1. rozvíjaním interpretačnej kompetencie,
  2. rozvíjaním komunikačnej kultúry,
  3. scitlivovaním spoločnosti voči cudzosti a inakosti,
  4. inklúziou marginalizovaných skupín spoločnosti miesto ich asimilovania.

Vedecké poznanie dokáže meniť spoločnosť. Ich riešenie si vyžaduje zaoberať sa riadením informácií ako aj reakciami (racionálnymi alebo emocionálnymi) členov spoločnosti voči potenciálnym objektom diskriminácie. Interpretačná kompetencia a scitlivovanie sú priamo späté s komunikačnou kultúrou, a teda súvisia s otázkou ako informovať verejnosť spôsobom, aby nepovažovala členov marginalizovaných skupín za hrozbu ich komunity, identity či verejného blaha.

Konferencia napomôže prezentácii jednotlivých výskumov a ich výsledkov z regiónu V4, čím zároveň sprostredkuje odborný dialóg, ktorý môže vyústiť do vzniku nových projektov. Naši partneri a členovia nášho tímu sa zaoberajú diskrimináciou a jej dôsledkami individuálne už niekoľko rokov. Ambíciou konferencie je všetkých prepojiť a prehĺbiť spoločné poznanie s cieľom podpory vzájomných spoluprác.

V čom tkvie inovatívny element konferencie?

Na rozdiel od iných prístupov k jazykovej diskriminácii, konferencia ide za hranicu registrovania jednotlivých diskriminačných jazykových prvkov. Opierajúc sa o poznatky zo sociolingvistiky, etnolingvistiky, sociálnej psychológie, sociológie či filozofie, zameriavame sa na jazykové procesy späté s kognitívnymi procesmi interpretácie, rozlišovania, sociálnych a jazykových postojov atď. Hlavným prínosom konferencie je prepojenie výskumov regionálnych jazykov V4 v diskurze, ktoré sa vyvíjajú v špecifických sociálnych podmienkach a v špecifických jazykových situáciách.

Krajiny V4 sú založené na podobných kultúrnych a intelektuálnych hodnotách a spoločných duchovných tradíciách, ktoré prispievajú k rozvoju jednotlivých krajín. Sme presvedčení, že diskriminačné prejavy v regióne V4 majú podobný kultúrny základ. Na druhej strane sú krajiny a jazyky V4 dostatočne rozdielne natoľko, aby okrem podobných prejavov jazykovej diskriminácie ponúkli tiež svoje špecifické relevantné charakteristiky. Riešenie jazykových problémov ako charakteristickej kultúrnej otázky môže napomôcť znížiť prejavy diskriminácie.

Visegrad Fund

Projekt je spolufinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.