Slovenská onomastická komisia

Predseda:

  • Doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

Tajomníčka:

  • Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Členovia predsedníctva:

  • PaedDr. Ján Bauko, PhD.

  • PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

  • Doc. PaedDr. Mária Imrichová, PhD.

  • Prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
  • PaedDr. Andrej Závodný, PhD.

  • Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.


Atestačná komisia

Predseda:

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

Tajomníčka:

Mgr. Katarína Balleková, PhD.

Členovia:

PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.

PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Externí členovia:

prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc.

prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc.