Zoznam diel v elektronickej podobe

Aktuálne otázky súčasnej syntaxe (Ed. Šimková, M.) (PDF)

Aktuálne otázky terminológie marketingu. (Ed. Levická, J., Viestová, K.) (PDF)

Bartalošová, P.: Jazyk seniorov z hľadiska sociolingvistiky (PDF)

Bernolák, A.: Slowenskí Češko-Latinsko-Ňemecko-Uherskí seu Lexicon Slavicum Bohemico-Latino-Germanico-Ungaricum

Buzássyová, K.: Sémantická štruktúra slovenských deverbatív (PDF)

Computer Treatment of Slavic and East European Languages: [Slovko 2005]: Slovanské a vychodoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní (PDF)

Computer Treatment of Slavic and East European Languages: [Slovko 2007]: Slovanské a vychodoeurópske jazyky v počítačovom spracovaní (PDF)

Czambel, S.: Rukoväť spisovnej reči slovenskej

Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia (Ed. Buzássyová, K.)

Človek a jeho jazyk 3: Inšpirácie profesora Jána Horeckého. (Ed. Šimková, M.) (PDF)

Dolník, J.: Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu) (PDF)

Dolník, J.: Všeobecná jazykoveda: Opis a vysvetľovanie jazyka (PDF)

Dynamické tendencie v slovenskom pravopise (Ed. Považaj, M.) (PDF)

Ďurčo, P.: Databáza urbanoným na Slovensku (stav v roku 1995)

Ďurčo, P. a kol.: Priezviská na Slovensku (stav v roku 1995)

História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania (PDF)

Historický slovník slovenského jazyka

Horecký, J., Buzássyová, K., Bosák, J. a kol.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny (PDF)

Hovorená podoba spisovnej slovenčiny (Ed. Ondrejovič, S.)(PDF)

Insight into the Slovak and Czech Corpus Linguistics (Ed. Šimková, M.) (PDF)

Iugi observatione... : Jubilejný zborník na počesť Ľubomíra Ďuroviča (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte (Ed. Ondrejovič, S. a kol.(PDF)

Jazyk a jazykoveda v pohybe. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. (Ed. Mislovičová, S.) (PDF)

Jazykovedný časopis, 2017, roč. 68, č. 2 – SLOVKO 2017 (PDF)

Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia ( Ed. Považaj, M.)(PDF)

Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch (Ed. Satinská, L., Ondrejovič, S.) (PDF)

Jóna, E.: Novohradské nárečia (PDF)

Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére (PDF)

Krátky slovník slovenského jazyka

Lexika slovenskej onymie (Zost. Hladký, J. – Valentová, I.)

Ľudovít Novák: Tvorca modernej slovenskej jazykovedy a zakladateľ SAVU (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Ľudovít Štúr a reč slovenská (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Majtán, M.: Názvy obcí Slovenskej republiky: (vývin v rokoch 1773 – 1997)

Majtán, M.: Z lexiky slovenskej toponymie (PDF)

Majtán, M., Rymut, K.: Hydronymia povodia Oravy (PDF)

Mesto a jeho jazyk (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Metalanguage and Encoding Scheme Design for Digital Lexicography: Innovative Solution for Lexical Entry Design in Slavic Lexicography (ed. R. Garabík) (PDF)

Mlacek J., Ďurčo, P. a kolektív autorov: Frazeologická terminológia (PDF)

Morfológia slovenského jazyka

Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí

Natural Language Processing Corpus Linguistics, E-learning: [Slovko 2013] (PDF)

Natural Language Processing Corpus Linguistics, Lexicography: [Slovko 2015]: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika, lexikografia (PDF)

Natural Language Processing, Multilinguality: [Slovko 2011]: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, multilingválnosť (PDF)

Nauka reči Slovenskej

Nábělková, M.: Slovenčina a čeština v kontakte: Pokračovanie príbehu (PDF)

Neologizmy v terminológii marketingu (PDF)

NLP, Corpus Linguistics, Corpus Based Grammer Research: [Slovko 2009]: Počítačové spracovanie prirodzeného jazyka, korpusová lingvistika a gramatický výskum (PDF)

Ondrejovič, S.: Jazyk, veda o jazyku, societa: sociolingvistické etudy (PDF)

Páleš, E.: Sapfo – parafrázovač slovenčiny (PDF)

Paradigmy podstatných mien

Pramene k dejinám slovenčiny 1 (Zost. Majtán, M., Skladaná J.) (PDF)

Pramene k dejinám slovenčiny 2 (Zost. Laliková, T., Majtán, M.) (PDF)

Pramene k dejinám slovenčiny 3 (Zost. Kuchar, R., Valentová, I.) (PDF)

Pravidlá slovenského pravopisu 1931

Pravidlá slovenského pravopisu 1940

Pravidlá slovenského pravopisu 2013

Prechyľovanie: áno – nie? (Eds. Molnár Satinská, L., Valentová I.) (PDF)

Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty (Balleková, K. − Múcsková, G. − Králik, Ľ.) (PDF)

Recueil linguistique de Bratislava

Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny

Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu) (PDF)

Rusinková, J.: Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk (Na pozadí jazykových postojov) (PDF)

Slovenskí jazykovedci: Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov

Slovanský jazykový atlas. Lexikálno-slovotvorná séria. 4. zv. Poľnohospodárstvo (PDF)

Slovenčina a čeština v počítačovom spracovaní (ed. Jarošová, A.) (PDF)

Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi (Ed. Ondrejovič, S.) (PDF)

Slovenský jazyk v digitálnom veku: The Slovak Language in the Digital Age (Ed. Rehm, G. – Uszkoreit, H.) (PDF)

Slovník cudzích slov: akademický

Slovník slovenského jazyka

Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G (HTML)

Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L (HTML)

Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N (HTML)

Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika). Na počesť Alexandry Jarošovej (Eds. Buzássyová, K. – Chocholová, B. – Janočková, N. (PDF)

Slovo, tvorba, dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej (Ed. Šimková, M.) (PDF)

Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny (Zost. Ondrejovič, S., Šimková, M.)

Sociolingvistika a areálová lingvistika (Zost. Ondrejovič, S.)

Sokolová, M.: Nový deklinačný systém slovenských substantív (PDF)

Sokolová, M., Žigo, P.: Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine (PDF)

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti (HTML)

Staršia slovenská lexika v medzijazykových vzťahoch (PDF)

Súradnice súčasnej onomastiky (Zost. Považaj, M., Žigo, P.) (PDF)

Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie (ed. Balleková, K.) (PDF)

Synonymický slovník slovenčiny 2000, 2004 (HTML)

Štefan Peciar a moderná lexikografia (Ed. Ondrejovič, S. – Satinská, L. – Vrábľová, J.) (PDF)

Tradícia a perspektívy gramatického výskumu na Slovensku (Ed. Šimková, M.) (PDF)

Tradícia v slove, slovo v tradícii. Inšpiratívny Jozef R. Nižnanský (zost. Dvornická Ľ., Smatana, M.(PDF)

Valentová, I.: Lexika slovenských terénnych názvov (Koncepcia lexikografického spracovania) (PDF)

VARIA (HTML)

Vlastné meno v komunikácii (Zost. Žigo, P., Majtán, M.) (PDF)

Z histórie lexiky staršej slovenčiny (Zost. Majtán, M., Laliková, T.) (PDF)

Zápisník slovenského jazykovedca (HTML)

Zo studnice rodnej reči (Zost. Balleková, K., Smatana, M.) (PDF)

Zo studnice rodnej reči 2 (Zost. Balleková, K., Smatana, M.) (PDF)

Žigo, P.: Analógie a anomálie v substantívnej deklinácii slovanských jazykov (PDF)