Časopisy

Jazykovedný časopis

  • Odborný časopis Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Orientuje sa na problematiku všeobecnej jazykovedy a na teóriu a metodológiu jazykovedy. Pozornosť venuje aj otázkam dejín jazykovedy. Popri článkovej časti obsahuje rubriky Diskusie, Rozhľady s informáciami o najnovších výskumoch v jednotlivých oblastiach jazykovedy, Recenzie a Referáty s informáciami i kritickými hodnoteniami najnovšej slovenskej i svetovej jazykovednej produkcie a rubriku Kronika s príležitostnými príspevkami o slovenských a iných jazykovedcoch pri ich významných životných jubileách, doplnenými niekedy súpismi ich prác, s nekrológmi a s informáciami o jazykovedných podujatiach (konferenciách, sympóziách a pod.). Prispievateľmi časopisu sú prevažne slovenskí jazykovedci z akademických pracovísk a vysokých škôl z jednotlivých odborov jazykovedy. Od r. 2011 je registrovaný v medzinárodnej knižničnej databáze SCOPUS. ISSN 1337-6853 (tlačené vydanie), 1337-9569 (online). Vychádza od roku 1948. Periodicita: 2x ročne. Vydáva: Slovak Academic Press, spol. s r. o.

Ročné predplatné: 7,00 € Jednotlivé číslo: 3,50 €. Objednávky a predplatné prijíma: Slovak Academic Press, spol. s r. o., P.O.Box 57, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava. E-mail: sap @ sappress.sk. Objednávky do zahraničia prijíma a vybavuje: SLOVART G. T. G. Ltd., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava, Slovakia. Hlavný redaktor: Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. Výkonná redaktorka: PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD. Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik. Adresa redakcie: 813 64 Bratislava, Panská 26.

Kultúra slova

  • Vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV a Jazykového odboru Matice slovenskej. Propaguje výsledky výskumu slovenčiny ako spisovného jazyka v širokom chápaní a výsledky výskumu jazykovej kultúry, stará sa o kultivovanie jazykových prejavov, všíma si dodržiavanie normy a kodifikácie vo verejných jazykových prejavoch, vhodnosť a primeranosť používaných jazykových prostriedkov vo všetkých oblastiach práce a verejného života. Pozornosť venuje aj výskumu odbornej terminológie, jej normalizovaniu a uvádzaniu do praxe, ako aj umeleckej literatúre z hľadiska využívania jazykových prostriedkov a jazykovej tvorivosti spisovateľov a prekladateľov. ISSN: 0023-5202. Vychádza od roku 1967. Periodicita: 6x ročne. Matica slovenská – Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine. Hlavný redaktor PaedDr. Matej Považaj, CSc. Výkonná redaktorka PhDr. Sibyla Mislovičová. Grafická úprava Oto Takáč. Technický redaktor Vladimír Radik. Vychádza šesťkrát ročne.

Ročné predplatné 7,20 €, jednotlivé čísla 1,20 €. Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma Vydavateľstvo Matice slovenskej, Mudroňova 1, 036 52 Martin, e-mail: periodika @ matica.sk, tel. 043/4012839. Adresa redakcie: 813 64 Bratislava, Panská 26.

Slovenská reč

  • Časopis pre výskum slovenského jazyka. Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied Slovenská reč je najstarší slovakistický jazykovedný časopis (začal vychádzať roku 1932/33) a základný časopis pre výskum slovenského jazyka. Časopis sa venuje výskumu súčasného jazyka (otázkam pravopisu, morfológie, tvorenia slov a syntaxe), ako aj problematike vývinu jazyka, onomastike, oblasti dialektológie a frazeológie. Priestor venuje aj odborným diskusiám. Zaznamenáva významné životné jubileá slovenských jazykovedcov a prináša bibliografiu ich diel. Informuje o významných lingvistických podujatiach a formou recenzií o aktuálnej jazykovednej produkcii. Od r. 2012 je registrovaný v medzinárodnej knižničnej databáze SCOPUS. ISSN: 0037-6981 (tlačené vydanie), 1338-4279 (online). Periodicita: 6x ročne. Vydáva: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Tlač: Slovak Academic Press, spol. s r. o. Informácie o predplatnom v redakcii.

Objednávky a predplatné prijíma: Slovak Academic Press, spol. s r. o., P.O.Box 57, Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava. E-mail: sap @ sappress.sk. Objednávky do zahraničia prijíma a vybavuje: SLOVART G. T. G. Ltd., Krupinská 4, P. O. Box 152, 852 99 Bratislava, Slovakia. Tel.: +421 2 63839472. Fax: +421 2 63839485. E-mail: info @ slovart-gtg.sk. Hlavný redaktor: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. Výkonná redaktorka: Mgr. Jana Wachtarczyková, PhD. Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik.

Adresa redakcie: 813 64 Bratislava, Panská 26. Slovensko, tel. + 421 2 54431756, e-mail: slovenska.rec @ juls.savba.sk .