Zoznam vydaných slovníkov a knižných sérií

Historický slovník slovenského jazyka

 • V slovníku je spracovaná slovná zásoba z predspisovného obdobia od najstarších čias tak, ako je zachovaná v rukopisoch i tlačených písaných slovenských jazykových pamiatkach a v starších latinských písomnostiach (najmä slovenské vlastné mená apelatívneho pôvodu) až po kodifikáciu spisovnej slovenčiny A. Bernolákom na konci 18. storočia. Slovník s rozsahom 4 322 strán, 47 330 heslových statí a viac ako 70 000 slov je spoľahlivým základom ďalšieho výskumu národného jazyka, všeobecných aj národných dejín, interkultúrnych a medzijazykových kontaktov.

Historický slovník slovenského jazyka. A – J. Red. M. Majtán et al. 1. vyd. Bratislava: Veda 1991. 535 s. ISBN 80-224-0228-1 (spoluautori V. Blanár, E. Jóna, I. Kotulič, E. Krasnovská, R. Kuchar, M. Majtán, M. Majtánová, Š. Peciar, B. Ricziová, J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka. K – N. Red. M. Majtán et al. Bratislava: Veda 1992. 616 s. ISBN 80-224-0385-7 (spoluautori V. Blanár, I. Kotulič, E. Krasnovská, R. Kuchar, M. Majtán, M. Majtánová, B. Ricziová, J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka. O – p (pochytka). Red. M. Majtán et al. 1.vyd. Bratislava: Veda 1994. 653 s. ISBN 80-224-0429-2 (kolektív autorov V. Blanár, I. Kotulič, M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, M. Majtánová, D. Ondrejkovičová).

Historický slovník slovenského jazyka. P (poihrať sa – pytlovať). Red. M. Majtán et al. Bratislava: Veda 1995. 584 s. ISBN 80-224-0432-2 (kolektív autorov: M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtán, M. Majtánová, D. Ondrejkovičová, B. Ricziová, J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka. R – rab. Š – švrkotať. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda 2000. 692 s. ISBN 80-224-0628-7 (kolektív autorov: M. Kováčová, E. Krasnovská, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, M. Sitárová, J. Skladaná).

Historický slovník slovenského jazyka. T –V. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. 1. vyd. Bratislava: Veda 2005. 700 s. ISBN 80-224-0862-X (kolektív autorov: M. Giger, A. Hríbiková, M. Kováčová, E. Krasnovská, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Osadská, J. Skladaná, I. Valentová).

Historický slovník slovenského jazyka. Z – Ž. Dodatky. Red. M. Majtán – R. Kuchar – J. Skladaná. Bratislava: Veda 2008. 542 s. ISBN 978-80-224-1003-8 (kolektív autorov: M. Giger, M. Kováčová, R. Kuchar, T. Laliková, M. Majtán, R. Ondrejková, A. Szabová, J. Skladaná, I. Valentová).

Jazykovedné štúdie

 • Monotematicky orientované zborníky, venované životným jubileám významných osobností slovenskej jazykovedy, resp. monograficky orientované vedecké práce zamestnancov ústavu venované výskumu rozličných oblastí slovenského jazyka, ako je uvedené v podnázvoch.

č. 1. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1956. 305 s.

č. 2. Dialektológia. Red. J. Štolc. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1957. 357 s.

č. 3. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1958. 369 s.

č. 4. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 237 s.

č. 5. K jazyku a dielu Martina Kukučína. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1960. 259 s.

č. 6. Štúdie a pramene k dejinám jazyka slovenskej národnosti. Red. E. Pauliny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1961. 271 s.

č. 7. Spisovný jazyk. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1963. 247 s.

č. 8. Spisovný jazyk – štylistika. Red. F. Miko. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1965. 218 s.

č. 9. Dejiny a dialektológia. Red. E. Pauliny. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1966. 245 s.

č. 10. Štolcov zborník (dialektológia). Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1969. 271 s.

č. 11. Jónov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1971. 319 s.

č. 12. Peciarov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1974. 324 s.

č. 13. Ružičkov zborník. Red. J. Horecký. Bratislava: Veda 1977. 262 s.

č. 14. O pôvode a najstaršom vývine slovenčiny. Stanislavov zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1977. 232 s.

č. 15. Horeckého zborník. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1980. 278 s.

č. 16. Materiály z vedeckej konferencie o sémantike. Red. J. Ružička. Bratislava: Veda 1981. 290 s.

č. 17. Z dejín slovenskej lexiky. Red. J. Doruľa. Bratislava: Veda 1982. 125 s.

č. 18. Z dejín slovenského jazyka. Red. Š. Peciar. Bratislava: Veda 1983. 113 s.

č. 19. BOSÁK, Ján - BUZÁSSYOVÁ, Klára: Východiská morfémovej analýzy. (Morfematika. Slovotvorba.) Bratislava: Veda 1985. 129 s.

č. 20. FERENČÍKOVÁ, Adriana: Časové podraďovacie súvetie v slovenských nárečiach. Bratislava: Veda 1986. 134 s.

č. 21. Dialektológia. Red. I. Ripka. Bratislava: Veda 1987. 132 s.

č. 22. KOČIŠ, František: Podraďovacie syntagmy v slovenčine. Bratislava: Veda 1988. 128 s.

č. 23. ONDREJOVIČ, Slavo: Medzi slovesom a vetou. Problémy slovesnej konverzie. Bratislava: Veda 1989. 123 s. ISBN 80-224-0059-9.

č. 24. NEMCOVÁ, Emília.: Sémantická analýza verb dicendi. Bratislava: Veda 1990. 133 s. ISBN 80-224-0170-4.

č. 25. ŠIKRA, Juraj.: Sémantika slovenských prísloviek. Bratislava: Veda 1991. 212 s. ISBN 80-224-0322-9.

č. 26. História, súčasný stav a perspektívy dialektologického bádania. Ed. G. Múcsková. Bratislava: Veda 2009. 216 s. ISBN 978-80-224-1094-6.

č. 27. VALENTOVÁ, Iveta.: Živé osobné mená v hornonitrianskej oblasti. Bratislava: Veda 2009. 253 s. ISBN 978-80-224-1112-7.

č. 28. Súradnice súčasnej slovanskej dialektológie. Ed. K. Balleková. Bratislava: Veda 2010. 316 s. ISBN 978-80-224-1171-4.

č. 29. Život medzi apelatívami a propriami. Ed. I. Valentová. Bratislava: Veda 2011. 259 s. ISBN 978-80-224-1213-1.

Krátky slovník slovenského jazyka

 • Krátky slovník slovenského jazyka predstavuje doplnenú a upravenú podobu jednozväzkového výkladového slovníka spisovnej slovenčiny odrážajúceho aj zmeny v slovnej zásobe slovenčiny odzrkadľujúce spoločenské, politické a ekonomické premeny po roku 1989. V slovníku používateľ nájde najdôležitejšie údaje o význame približne 60 000 zachytených slov spolu s dokladovými spojeniami ilustrujúcimi význam slova, základné gramatické informácie o pravopisne kodifikovaných podobách slov a informácie o funkčnom zaradení jednotlivých slov.

Posledné vydanie

Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková – M. Považaj. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava: Veda 2003. 985 s. ISBN 80-224-0750-X (autorský kolektív: J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková, E. Smiešková, E. Tibenská, M. Urbančok).

Staršie vydania

Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková. 3. dopl. a preprac. vyd. Bratislava: Veda 1997. 943 s. ISBN 80-224-0464-0 (autorský kolektív: J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková, E. Smiešková, E. Tibenská, M. Urbančok).

Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková. 2. oprav. vyd. Bratislava: Veda 1989. 587 s. ISBN 80-224-0003-3 (autorský kolektív: J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková, E. Smiešková, E. Tibenská, M. Urbančok). . Krátky slovník slovenského jazyka. Red. J. Kačala – M. Pisárčiková. 1. vyd. Bratislava: Veda 1987. 587 s. (autorský kolektív: J. Doruľa, J. Kačala, M. Marsinová, I. Masár, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, M. Považaj, V. Slivková, E. Smiešková, E. Tibenská, M. Urbančok).

Pramene k dejinám slovenčiny

 • Knižná séria je pramennou základňou dosiaľ nepublikovaných tlačených aj rukopisných jazykových pamiatok svetskej aj duchovnej proveniencie. Žánrovo aj tematicky usporiadané celky tvoria pramennú základňu výskumov v oblasti archívnictva, histórie, jazykovedy a kulturológie.

Pramene k dejinám slovenčiny. Red. M. Majtán – J. Skladaná. Bratislava: Veda 1992. 400 s. + 24 str. obr. príl. ISBN 80-224-0339-3.

Pramene k dejinám slovenčiny. Zost. T. Laliková – M. Majtán. Bratislava: Veda 2002. 276 s. ISBN 80-224-0706-2.

Pramene k dejinám slovenčiny. Zost. I. Valentová – R. Kuchar. Bratislava: Veda 2008. 264 s. + 32 s. obr. príl. ISBN 978-80-224-1006-9.

Pravidlá slovenského pravopisu

 • Základná pravopisná príručka objasňujúca pravopisnú sústavu spisovnej slovenčiny. Uvádzajú sa v nej všetky pravopisné pravidlá, podľa ktorých sa má postupovať pri tvorbe písaných jazykových prejavov, spolu s množstvom konkrétnych príkladov. Súčasťou príručky je aj rozsiahly pravopisný a gramatický slovník obsahujúci vyše 70 000 slov.

Posledné vydanie

Pravidlá slovenského pravopisu. Red. M. Považaj. 3. upr. a dopln. vyd. Bratislava: Veda 2000. 590 s. ISBN 80-224-0655-4 (kolektív autorov: L. Dvonč, J. Doruľa, J. Genzor, J. Horecký, J. Kačala, F. Kočiš, I. Masár, M. Považaj).

Staršie vydania

Pravidlá slovenského pravopisu. Red. M. Považaj. 2. dopln. a preprac. vyd. Bratislava: Veda 1998. 573 s. ISBN 80-224-0532-9 (kolektív autorov: L. Dvonč, J. Doruľa, J. Genzor, J. Horecký, J. Kačala, F. Kočiš, I. Masár, M. Považaj).

Pravidlá slovenského pravopisu. Red. M. Považaj. 1. vyd. Bratislava: Veda 1991. 533 s. ISBN 80-224-0080-7 (kolektív autorov: L. Dvonč, J. Doruľa, J. Genzor, J. Horecký, J. Kačala, F. Kočiš, I. Masár, M. Považaj). . Pravidlá slovenského pravopisu. Zost. Š. Peciar a kol. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1971. 422 s.

Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným a gramatickým slovníkom. Zost. Š. Peciar a kol. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1953. 408 s.

Slovanský jazykový atlas

 • Atlas je dielom medzinárodného autorského kolektívu, vzniká pod záštitou Medzinárodného komitétu slavistov a na jeho príprave sa podieľajú členovia všetkých národných komisií Slovanského jazykového atlasu (Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Macedónsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina) a autorsky na ňom participujú aj slovenskí dialektológovia. Atlas predstavuje územnú diferencovanosť 3 400 javov slovanského jazykového areálu v 850 lokalitách od Jadranského mora po Ural vo fonetickej, gramatickej, lexikálnej, slovotvornej a sémantickej rovine.

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 8. Professii i obščestvennaja žizň. Warzsawa: Instytut Języka Polskiego 2003. ISBN 83-85579-71-0 (spoluautori A. Ferenčíková, M. Smatana).

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 4a. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 2006. 164 s. ISBN 978-953-154-769-7 (spoluautor P. Žigo).

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 6. Domašneje choziajstvo i prigotovlenie pišči. Red. T. I. Vendina. 1. vyd. Moskva: Nauka 2007. 306 s. ISBN 5-02-027157-8 (spoluautorka A. Ferenčíková).

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija fonetiko-grammatičeskaja. Vypusk 5. Reflexy * O. Red. T. I. Vendina. Moskva: Rossijskaja akademija nauk 2008. 157 s. ISBN 978-5-88744-079-8 (spoluautor P. Žigo).

Obščeslavianskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovateľnaja. Vypusk 9. Čelovek. Red. J. Siatkowski – J. Waniakowa. 1. vyd. Krakov: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa – Poľskaja akademija nauk, Institut poľskogo jazyka 2009. 218 s. ISBN 978-83-88866-68-5 (spoluautori P. Žigo, A. Ferenčíková, Ľ. Králik, M. Chochol).

V 9. zväzku lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu sa spracúva tematický okruh Človek. Podstatou štruktúrnej, areálovej aj typologickej charakteristiky nárečovej slovnej zásoby všetkých slovanských jazykov je diferenciácia pomenovania častí ľudského tela ako primárneho významu lexémy a na ňu nadväzujúce postihovanie procesov rozširovania primárnych významov slov do inej tematickej oblasti. Typologická charakteristika slovotvorných postupov z areálového hľadiska je súčasťou postihovania konfigurácie jednotlivých jazykových areálov (súvislý – prerušovaný), ich rozsahu (veľký – stredný – malý), množstva a povahy jazykov tvoriacich areál (príbuzné – nepríbuzné, monolingválny – polylingválny), dynamickosti areálov (stabilný – labilný) či hľadania vzťahu konkrétneho areálu k makrotypu (priľahlý – laterálny – vzdialený). Takouto areálovou interpretáciou sa postihujú prirodzené vývinové tendencie v jazykoch bez ich vedomého regulovania a výsledky tohto typu svojou poznávacou hodnotou presahujú hranice dialektológie, resp. jazykovedy a poskytujú hodnotné informácie o interkultúrnych vzťahoch nositeľov jednotlivých slovanských jazykov.

Slovanský jazykový atlas. Lexikálno-slovotvorná séria. 4. zv. Poľnohospodárstvo. 1. vyd. Ved. red. A. Ferenčíková. Bratislava: Meždunarodnyj komitet slavistov, Komissija Obščeslavianskogo lingvističeskogo atlasa, Slovenská akadémia vied – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Univerzita Komenského – Filozofická fakulta 2012. 266 s., 106 máp. ISBN 978-80-224-1236-0 (spoluautori A. Ferenčíková, M. Chochol, Ľ. Králik, J. Siatkowski, Ž. Ž. Varbot, P. Žigo).

Najnovší zväzok lexikálno-slovotvornej série Slovanského jazykového atlasu predstavuje územnú diferencovanosť lexiky slovanských dialektov spojenej s poľnohospodárstvom ako jedným z najstarších výrobných odvetví slovanských etník. Obsahom zväzku je 106 máp a 1 nemapovaný materiál, ktorých materiálovú bázu tvoria nárečové údaje z celého slovanského jazykového teritória zozbierané v rokoch 1962 – 1990 priamym terénnym výskumom. Mapovanú slovnú zásobu možno zoskupiť do užších tematických okruhov: poľnohospodársky obrábaná pôda, kultivácia pôdy, ovocné dreviny a ich plody, zelenina a olejniny, obilniny, ich časti a vegetačné fázy, úroda a jej ochrana, krmoviny, činitelia a činnosti spojené s poľnohospodárskymi prácami, názvy náradí, ich častí a vlastností a časové úseky spojené s jednotlivými poľnohospodárskymi prácami. Publikácia je dielom medzinárodného autorského kolektívu, na jej príprave sa podieľali členovia všetkých národných komisií Slovanského jazykového atlasu (Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Česko, Chorvátsko, Macedónsko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Ukrajina).Slovenskí dialektológovia autorsky participujú na príprave mnohozväzkového Slovanského jazykového atlasu, ktorý vzniká pod záštitou Medzinárodného komitétu slavistov. Atlas predstavuje územnú diferencovanosť 3 400 javov slovanského jazykového areálu v 850 lokalitách od Jadranského mora po Ural vo fonetickej, gramatickej, lexikálnej, slovotvornej a sémantickej rovine.

Slovník slovenského jazyka (1959 – 1968)

 • Cieľom slovníka bolo zachytiť čo najúplnejšie slovnú zásobu spisovnej slovenčiny, ako sa postupne vyvinula, štylisticky rozvrstvila a ustálila od klasického obdobia slovenskej literatúry až do obdobia socialistickej výstavby. V slovníku sa zaznamenávajú spravidla iba také slová, ktoré sú doložené v slovníkovej kartotéke (v excerptoch). V čase odovzdania 1. dielu do sadzby kartotéka obsahovala približne 3 a pol milióna excerpčných lístkov a v ďalších rokoch sa dopĺňala. Ambíciou slovníka bolo zachytiť celonárodnú slovenskú frazeológiu i dobovú odbornú terminológiu (okrem úzko špeciálnych termínov).

Slovník slovenského jazyka. I. A – K. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1959. 815 s. (kolektív autorov: V. Albrechtová, V. Budovičová, M. Hayeková, L. Jakubičková, R. Schnek, E. Smiešková, M. Šalingová, M. Urbančok)

Slovník slovenského jazyka. II. L – O. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1960. 648 s. (kolektív autorov: V. Albrechtová, O. Kajanová, F. Kočiš, M. Marsinová, Š. Michalus, E. Smiešková, M. Šalingová, M. Urbančok, Š. Vragaš).

Slovník slovenského jazyka. III. P – R. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1963. 912 s. (kolektív autorov: V. Budovičová, K. Buzássyová, K. Habovštiaková, M. Hayeková, O. Kajanová, F. Kočiš, M. Marsinová, Š. Michalus, Š. Peciar, J. Pikorová, M. Pisárčiková, V. Slivková, E. Smiešková, M. Šalingová, Š. Vragaš, Š. Peciar).

Slovník slovenského jazyka. IV. S – U. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1964. 760 s. (kolektív autorov: V. Budovičová, K. Buzássyová, K. Habovštiaková, M. Hayeková, O. Kajanová, A. Keder, F. Kočiš, Š. Michalus, Š. Peciar, M. Pisárčiková, V. Slivková, E. Smiešková, M. Urbančok, Š. Vragaš).

Slovník slovenského jazyka. V. V – Ž. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1965. 848 s.(kolektív autorov: V. Budovičová, K. Buzássyová, J. Kačala, O. Kajanová, V. Šulcová, F. Kočiš, Š. Peciar, Š. Michalus, M. Pisárčiková, V. Slivková, E. Smiešková, M. Šalingová, M. Urbančok, J. Kačala, Š. Vragaš).

Slovník slovenského jazyka VI. Doplnky – dodatky. Red. Š. Peciar. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1968. 336 s. (kolektív autorov: E. Jóna, F. Kočiš, Š. Michalus, M. Pisárčiková, O. Schulzová, V. Slivková, E. Smiešková, M. Šalingová).

Slovník slovenských nárečí

 • Základným projektom slovenskej dialektológie je vydávanie Slovníka slovenských nárečí (pripravuje sa tretí zväzok).Celonárodný slovník zaznamenáva a primeraným lexikografickým spôsobom spracúva apelatívnu slovnú zásobu slovenských miestnych nárečí. Slovníkové spracovanie nárečovej lexiky z celého územia národného jazyka (v Slovenskej republike) podáva informatívny obraz o jazykovozemepisnej, sémantickej a štýlovej diferencovanosti nárečovej lexiky, predstavuje výsledky kontinuitného vývinu nárečí, zachytáva dynamiku v nárečovom systéme v jej závislosti od spoločenských faktorov a naznačuje aj vzájomný vzťah domácej a prevzatej slovnej zásoby.

Slovník slovenských nárečí. A – K. Red. I. Ripka et al. Bratislava: Veda 1994. 936 s. ISBN 80-224-0183-8 (autorský kolektív: F. Buffa, A. Ferenčíková, A. Habovštiak, Š. Lipták, O. Malíková, J. Nižnanský, I. Ripka, J. Šikrová)

Slovník slovenských nárečí. L – P (povchádzať). Red. A. Ferenčíková – I. Ripka. Bratislava: Veda 2006. 1066 s. ISBN 80-244-0900-6 (autorský kolektív: K. Balleková, Ľ. Dvornická, I. Felixová, A. Ferenčíková, A. Košková, G. Múcsková, I. Ripka, M. Smatana).

Slovník súčasného slovenského jazyka

 • Základný výkladový vedecký opis slovnej zásoby súčasnej slovenčiny vo všetkých sférach komunikácie. Dielo je späté s rozsiahlou klasickou pramennou základňou a s materiálom Slovenského národného korpusu. V slovníku sa spracúva slovná zásoba súčasnej slovenčiny v širokom reprezentatívnom výbere a ilustruje sa výstižnými výkladmi lexikálnych jednotiek, gramatickými údajmi doplnenými o funkčné a štylistické rozvrstvenie slovnej zásoby a príkladmi z oblasti frazeológie. Na príprave tohto diela sa využívajú najmodernejšie elektronické postupy slovníkového spracovania jazyka. V prvom zväzku používateľ nájde informácie o 30 293 heslových slovách, v druhom zväzku o 25 418 heslových slovách: výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov, a mnoho ďalších užitočných údajov. Tretí zväzok sa pripravuje.

Slovník súčasného slovenského jazyka. A – G. Hl. red. K. Buzássyová – A. Jarošová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2006. 1134 s. ISBN 978-80-224-0932-4 (kolektív autorov: Ľ. Balážová, K. Buzássyová, M. Čierna, B. Holičová, N. Janočková, A. (Adriana) Oravcová, A. (Anna) Oravcová, M. Petrufová, E. Porubská, A. Šebestová, A.Šufliarska, M. Zamborová).

Slovník súčasného slovenského jazyka. H – L. Ved. red. A. Jarošová – K. Buzássyová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2011. 1087 s. ISBN 978-80-224-1172-1 (kolektív autorov: M. Avramovová, Ľ. Balážová, M. Čierna, J. Hašanová, B. Chocholová, N. Janočková, A. Jarošová, J. Končalová, M. Kováčová, L. Ocetová, A. Oravcová, M. Petrufová, E. Porubská, A. Šebestová, A. Šufliarska).

Sociolinguistica Slovaca

 • Séria multidisciplinárnych publikácií, v ktorých sa sprístupňujú vedecké výsledky sociolingvistického výskumu, postihujúce odraz spoločenských zmien v jazyku a meniacu sa jazykovú situáciu.

Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny. Zost. S. Ondrejovič – M. Šimková. Bratislava: Veda 1995. 240 s. ISBN 80-224-0160-9.

Sociolingvistika a areálová lingvistika. Zost. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1996. 172 s. ISBN 80-224-0479-9.

Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1997. 354 s. ISBN 80-224-0514-0.

Slovenčina v kontaktoch a konfliktoch s inými jazykmi. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 1999. 200 s. ISBN 80-224-0603-1.

Mesto a jeho jazyk. Red. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2000. 300 s. ISBN 80-224-0605-8.

Hovorená podoba spisovnej slovenčiny. Ed. S. Ondrejovič. Bratislava: Veda 2007. 228 s. ISBN 80-224-0974-2.

Spisy Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV

 • V sérii vyšli základné metodologické práce významných predstaviteľov slovenskej jazykovedy.

č. 1. (nevyšlo)

č. 2. PAULINY, Eugen: Norma spisovnej slovenčiny a zásady jej kodifikovania. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 2000. 40 s. ISBN 80-967574-9-0.

č. 3. MASÁR, Ivan: Ako pomenúvame v slovenčine. Kapitolky z terminologickej teórie a praxe. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 2000. 60 s. ISBN 80-89037-00-3.

č. 4. HORECKÝ, Ján: Kultivovanie slovenčiny. Princípy a kritéria. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 2001. 52 s. ISBN 80-967574-9-0.

č. 5. HORECKÝ, Ján: Onomaziologická štruktúra slovenčiny. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 2003. 59 s. ISBN 80-967574-9-0.

č. 6. BLANÁR, Vincent: Vlastné meno vo svetle teoretickej onomastiky. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied 2008. 77 s. ISBN 80-967574-9-0.

Synonymický slovník slovenčiny

 • Slovník obsahuje okolo 40 000 heslových statí, z čoho je 30 000 odkazových hesiel. Za synonymá sa v slovníku pokladajú nielen slová významovo totožné, ale aj slová významovo blízke, t. j. také, ktoré popri významovej zhode vykazujú aj isté rozdiely. Hoci sa pri opise lexikálnych synoným vychádza zo stavu v súčasnom spisovnom jazyku, v záberoch synonymických radov sa hranica spisovnosti neraz prekračuje, pretože aj v oblasti synonymie pôsobí dynamika jazyka.

Posledné vydanie Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 3. nezm. vyd. Bratislava: Veda 2004. 998 s. ISBN 80-224-0801-8 (kolektív autorov: A. Anettová, I. Hrubaničová, Š. Michalus, E. Pícha, M. Pisárčiková, M. Považaj, E. Tibenská).

Staršie vydania

Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 2. oprav. vyd. Bratislava: Veda 2000. 998 s. ISBN 80-224-0585-X (kolektív autorov: A. Anettová, I. Hrubaničová, Š. Michalus, E. Pícha, M. Pisárčiková, M. Považaj, E. Tibenská).

Synonymický slovník slovenčiny. Red. M. Pisárčiková. 1. vyd. Bratislava: Veda 1995. 998 s. ISBN 80-224-0427-6 (kolektív autorov: A. Anettová, I. Hrubaničová, Š. Michalus, E. Pícha, M. Pisárčiková, M. Považaj, E. Tibenská).

Varia

 • Konferenčné materiály kolokvií mladých jazykovedcov vychádzajú pod názvom Varia nielen v knižnej podobe, ale aj na CD-ROM.

Bibliografie slovenskej jazykovedy, slovakistov a slavistov

Bibliografie slovenskej jazykovedy, slovakistov a slavistov

 • Z predvojnovej Bibliografie československých prací linguistických a filologických (vydávanej Českou akadémiou věd a umění), ktorá zaznamenávala aj slovenské príspevky, posledný ročník zachytil produkciu za rok 1935. Z rokov 1936 – 1938 je materiál čiastočne zachytený iba v práci E. Paulinyho Prehľad prác o slovenských nárečiach za uplynulých 20 rokov (Carpatica I A, zv. 2, Praha 1939, s. 377 – 422). Slovenská jazykovedná produkcia je ďalej zachytená v bibliografiách slovenskej jazykovedy od V. Blanára (roky 1939 – 1947) a L. Dvonča (roky 1948 – 1952, 1953 – 1956, 1957 – 1960, 1961 – 1965). Vedeckú, odbornú a popularizátorskú činnosť všetkých slovenských jazykovedcov 20. a 21. storočia (do r. 2005) zachytávajú aj súborné personálne bibliografie Slovenskí jazykovedci od L. Dvonča (roky 1925 – 1975, 1976 – 1985, 1986 – 1995, 1996 – 2000) a J. Behýlovej a Y. Smetanovej (roky 2001 – 2005). Pripravovaný zväzok Slovenských jazykovedcov obsiahne roky 2006 – 2010.

DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1925 – 1975). Martin: Matica slovenská 1987. 1387 s.

DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1976 – 1985). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1997. 698 s. ISBN 80-224-0510-8.

DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1986 – 1995). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 1998. 728 s. ISBN 80-224-0573-6.

DVONČ, Ladislav: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (1996 – 2000). Bratislava: Veda 2003. 505 s. ISBN 80-224-0719-4.

BEHÝLOVÁ, Júlia – SMETANOVÁ, Yulia: Slovenskí jazykovedci. Súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2001 – 2005). Bratislava: Veda 2009. 509 s. ISBN 978-80-224-1063-2.