19. slovenská onomastická konferencia

28. – 30. 4. 2014

Bratislava

Kontaktná osoba: Iveta Valentová, ivetav @ juls.savba.sk

Anotácia: Cieľom medzinárodnej vedeckej konferencie je pripomenúť si životné jubileum PhDr. Milana Majtána, DrSc., a venovať sa otázkam, ktoré súvisia s výskumným záberom jubilanta, a to najmä z oblasti onomastiky.


Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch

20. – 21. 5. 2014

Bratislava, Pálffyho palác na Zámockej ulici

Kontaktná osoba: Júlia Vrábľová, LIP2014@juls.savba.sk

Anotácia: Medzinárodná vedecká konferencia bude orientovaná na tieto výskumné oblasti: metajazykový diskurz a interkultúrna komunikácia v Európskej únii a na Slovensku, jazyk, ideológia a moc, jazykové práva ako súčasť ľudských práv, jazyková legislatíva na Slovensku a v Európe, jazyková globalizácia, jazykový purizmus.


Aktuálne otázky terminológie marketingu

16. 10. 2014

Bratislava, Dom Európy, Palisády 29

Kontaktná osoba: Jana Levická, janal @ korpus.sk

Anotácia: Cieľom konferencie, ktorú v Bratislave organizuje oddelenie Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, je prezentovať výsledky projektu VEGA Spracovanie obchodnovednej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy s dôrazom na analýzu terminologických neologizmov a zároveň ponúknuť priestor na výmenu názorov pre všetkých zainteresovaných v oblasti tvorby a používania terminológie marketingu. Seminár nadväzuje na podujatie Neologizmy v terminológii marketingu.

Bližšie informácie: http://korpus.sk/terminologia_marketing2014.html