Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV

Slovenská onomastická komisia


Vás pozývajú na

19. slovenskú onomastickú konferenciu

venovanú významnému životnému jubileu

PhDr. Milana Majtána, DrSc.,


ktorá sa bude konať

28. – 30. apríla 2014 v Bratislave - v Ústave vzdelávania a služieb, s. r. o., Bárdošova 33.


Rokovacími jazykmi budú všetky slovanské jazyky a angličtina. Konferenčný poplatok 50 eur bude použitý na organizačné zabezpečenie konferencie a vydanie zborníka (nezahŕňa ubytovanie a stravu).

fotografie z konferencie

pokyny pre autorov vo formáte DOC

mapa a doprava vo formáte DOC

1. cirkulár: vo formáte PDF 2. cirkulár: vo formáte PDF informácie o strave: vo formáte PDF zoznam účastníkov: vo formáte PDF

program konferencie: vo formáte PDF

Vedeckí garanti konferencie:

  • prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.

  • prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.,
  • prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

  • doc. PhDr. Juraj Hladký, PhD.

  • doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

  • prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.,

  • riaditeľ JÚĽŠ SAV a predseda SOK
  • prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc.,
  • predsedníčka SJS pri JÚĽŠ SAV

a organizačný výbor konferencie:

Prihláška na konferenciu: vo formáte DOC, vo formáte ODT