Knižné novinky

  • konverg_diverg.png Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia. Banská Bystrica 26. – 28. júna 2017. Zborník materiálov. Eds. A. Chomová – J. Krško – I. Valentová. Bratislava: Filozofická fakulta UMB – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV – Veda, 2019. 542 s.

PDF


retro_rg.jpg Radovan Garabík a kol.: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny – slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu. VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2018. ISBN 978-80-224-1699-3.

Slovník ponúka čitateľom rozsiahle, reprezentatívne a prehľadne spracované údaje o zakončení tvarov slov v slovenčine, založené na referenčnom korpuse slovenského jazyka spolu so štatistickým spracovaním ich výskytov a distribúcie. Ide pritom o prvý slovenský slovník svojho druhu (a aj v okolitých krajinách), v ktorom sú zahrnuté a na základe rozsiahleho korpusového materiálu systematicky spracované zakončenia slov nielen v ich základnom tvare, ale aj v používaných tvaroch paradigmy. Slovník obsahuje informácie o počte výskytov a dodatočných štatistických parametroch získaných z textového korpusu súčasnej slovenčiny.

Cieľom slovníka je osloviť nielen odbornú verejnosť, ale aj širšiu časť laickej verejnosti. Slovník môže slúžiť ako praktická referenčná príručka typických i menej častých zakončení slov, informovať o ich používaní, podnietiť a podporiť prehĺbený gramatický výskum slovenčiny, poskytovať rýchlu orientáciu vo frekvencii realizácie gramatických kategórií a napomôcť odhaleniu neintuitívnych javov a vzťahov v jazyku.


lstn_obalka.png VALENTOVÁ, Iveta: Lexika slovenských terénnych názvov. (Koncepcia lexikografického spracovania). Bratislava: Slovak Academic Press 2018. 220 s. ISBN 978-80-89607-69-3.

Publikácia obsahuje koncepciu knižného a digitálneho lexikografického a areálového spracovania apelatívnej a propriálnej lexiky slovenských a do slovenského jazyka adaptovaných terénnych názov a súpis hesiel, ktoré začínajú na písmeno A. Zo širšieho teoreticko-metodologického pohľadu sa podrobnejšie analyzujú problematickejšie javy a zásady koncepcie. V práci sa venuje pozornosť aj významu a širšiemu spoločenskému využitiu terénnych názvov, charakteristike histórie ich výskumu a spracovania na Slovensku a v slovenských jazykových enklávach v Maďarsku, českým anojkonymickým slovníkom a ďalším možnostiam výskumu a syntetického spracovania tohto vzácneho toponymického materiálu.

PDF


rajec_obalka.png KALESNÝ, František – SMATANA, Miloslav – JASENOVEC, Ján – BLAŽEK, Radomír: Rajecká dolina. Ed. Miloslav Smatana, Ján Jasenovec. Mesto Rajec, 2018. 416 s. ISBN 978-80-570-0249-9.

Reprezentatívna publikácia Rajecká dolina predstavuje na viac ako 400 stranách výsledky etnografických, nárečových, sociolingvistických a čiastočne i archeologických výskumov, ktoré boli v nedávnej minulosti vykonané v tejto oblasti Slovenska. V časti Ľud Rajeckej doliny (F. Kalesný) je opísaná najstaršia história teritória, remeslá a cechy, doplnené náčrtom hmotnej a duchovnej kultúry skúmaného územia. Širší opis nárečia a jeho aktuálneho stavu v Rajci a najbližších obciach ilustruje výber z nárečového slovníka Rajeckej doliny a ukážky nárečových textov (M. Smatana). Ďalšiu podstatnú časť knihy tvoria poznámky o histórii a pôvode názvov obcí opisovaného regiónu a aktuálne výsledky výskumov týkajúcich sa Rajeckého hradu (J. Jasenovec). Publikáciu dopĺňajú kapitolky o preslávenej rajeckej rajčovine a odievaní v Rajeckej doline (M. Smatana, R. Blažek) a spracovaný výber zaujímavostí z kroniky mesta Rajec (M. Smatana).


fshs-shk.png GAJDOŠOVÁ, Katarína – ŠIMKOVÁ, Mária a kol.: Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu. Bratislava: Veda 2018. 416 s. ISBN 978-80-224-1678-8

Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu predstavuje prvé samostatné spracovanie výskytov slov a spojení v ústnej podobe štandardnej slovenčiny. Kolektív autorov z JÚĽŠ SAV v ňom nadväzuje na Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu (Bratislava, 2017), v ktorom sú spracované výskyty slov v písaných textoch. Obidva slovníky tak poskytujú celistvý obraz o najpoužívanejšej časti slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Vo Frekvenčnom slovníku hovorenej slovenčiny sa nachádzajú výskyty slov a spojení slov v prehovoroch rôzneho druhu z celého územia Slovenska, ktoré sú spracované v Slovenskom hovorenom korpuse v rozsahu takmer 6,6 mil. textových jednotiek. Frekvenčný slovník obsahuje takmer 10 000 najfrekventovanejších slov usporiadaných podľa absolútnej frekvencie, podľa priemernej redukovanej frekvencie a podľa abecedy s rozšírenými frekvenčnými údajmi. V ďalších častiach sa nachádzajú frekvenčné zoznamy dvoj-, troj- a štvorslovných spojení slov, frekvenčné zoznamy slov použitých v osobitných komunikačných situáciách, skratiek a značiek, frekvenčné zoznamy grafém, slovných druhov a štruktúrnych značiek používaných v Slovenskom hovorenom korpuse.


snk_tav.jpg ŠIMKOVÁ, Mária – GAJDOŠOVÁ, Katarína – KMEŤOVÁ, Beáta – DEBNÁR, Marek: Slovenský národný korpus. Texty, anotácie, vyhľadávania. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV – Vydavateľstvo Mikula 2017. 168 s. ISBN 978-80-88814-98-6.

Spoľahlivé elektronické zdroje sú v súčasnosti dôležité aj v spoločenských a humanitných vedách, pri výučbe jazykov či v práci prekladateľov, kde sa už viac rokov používajú aj zdroje Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Tvorba, štruktúra a možnosti ich využitia sú súborne opísané v najnovšej kolektívnej práci, ktorá je určená lingvistom, učiteľom slovenského jazyka a cudzích jazykov na všetkých stupňoch škôl, prekladateľom, študentom a všetkým záujemcom o korpusové a jazykové databázy. V knihe možno nájsť okrem iného prehľad korpusov, podkorpusov a jazykových zdrojov Slovenského národného korpusu, podrobný opis dvoch základných anotácií (morfologickej a štýlovo-žánrovej), terminologický slovník, výber najčastejšie používaných metaznakov a metaoperátorov používaných pri vyhľadavaní, ako aj praktické ukážky (návody) postupov pri vyhľadávaní jazykových javov v rôznych korpusoch


slov_kolok.jpg MAJCHRÁKOVÁ, Daniela – CHLPÍKOVÁ, Katarína – BOBEKOVÁ, Kristína: Slovník kolokácií prídavných mien v slovenčine. Bratislava: Veda 2017. 344 s. ISBN 978-80-224-1633-7.

Po Slovníku slovných spojení. Podstatné mená sa v Slovníku kolokácií prídavných mien v slovenčine zachytáva spájateľnosť slov z ďalšieho slovného druhu. V novom slovníku sú spracované kolokačné profily 500 najfrekventovanejších prídavných mien vybraných zo Slovenského národného korpusu. Jednotlivé kolokačné profily predstavujú vzorku rôznych typov slovných spojení s prídavným menom, ktoré reálne fungujú v slovenských textoch. Okrem kolokácií – typických spojení a ustálených viacslovných pomenovaní, ktoré tvoria základ kolokačného profilu každého prídavného mena, sú v rámci heslovej state osobitne vyčlenené frazémy a frázy. Slovník obsahuje aj štatistické prehľady, ktoré umožňujú čitateľovi porovnať spájateľnostný potenciál jednotlivých prídavných mien (najviac slovných spojení obsahuje heslo veľký – 239, najmenej heslo ústavný – 7), porovnať spájateľnosť prídavných mien so štatistickými hodnotami zo Slovenského národného korpusu, prípadne aj so spájateľnosťou podstatných mien. Slovník sa môže využiť ako východisko ďalšieho lexikologického, lexikografického alebo korpusového výskumu, dobrou pomôckou môže byť v prekladateľskej praxi, ako aj pri výučbe slovenského jazyka.


Garabík, R. - Kmeťová, B. - Šimková, M. - Zumrík, M.: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu. Bratislava: Veda, 2017. 562 s. ISBN: 978-80-224-1630-6

Dynamický fsk.png rozvoj jazyka sa najvýraznejšie prejavuje v slovnej zásobe, ktorá je zároveň istým obrazom života používateľov jazyka a celej spoločnosti. Časť slovnej zásoby sa opisuje v rôznych typoch slovníkov: zvyčajne ide o najpoužívanejšie slová s ich významami (výkladový slovník), vzťahmi k iným slovám (synonymický slovník, prekladové slovníky) a pod. Najčastejšie používané slová sa v minulosti zisťovali ručnou analýzou jazykového materiálu obmedzeného rozsahu, v súčasnosti sa zisťujú pomocou štatistických nástrojov na veľkých textových korpusoch, ktoré sú vybudované aj pre slovenský jazyk.

Prvý frekvenčný slovník slovenčiny bol vydaný pred takmer 50 rokmi (Jozef Mistrík: Frekvencia slov v slovenčine. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1969) a bol založený na 1 milióne slov z vtedajších textov. Nový frekvenčný slovník zachytáva slovnú zásobu súčasnej slovenčiny, ako sa používala v rozpätí 25 rokov z prelomu 20. a 21. storočia, a je založený na textových a jazykových zdrojoch Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV: - na korpuse prim-7.0-frk v rozsahu vyše 250 miliónov slovných a iných jednotiek nachádzajúcich sa v textoch z r. 1991 – 2015, ktorých zloženie je vyvážené (umelecký, náučný a publicistický štýl sú zastúpené rovnako jednou tretinou textov); - na morfologickej databáze – slovníku tvarov Slovenského národného korpusu.

Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu obsahuje takmer 30 000 najfrekventovanejších slov v týchto častiach:

Slovník lem podľa absolútnej frekvencie Slovník lem podľa priemernej redukovanej frekvencie Slovník lem podľa abecedy s rozšírenými frekvenčnými údajmi

Údaje o ďalších jednotkách sú spracované v doplňujúcich frekvenčných zoznamoch: Frekvenčný zoznam interpunkčných znamienok, Frekvenčný zoznam grafických symbolov a číslic, Frekvenčný zoznam grafém, Frekvenčný zoznam grafém stojacich na začiatku slov, Frekvenčný zoznam slovných druhov. Frekvenčné slovníky a zoznamy sú využiteľné v ďalšom počítačovom spracovaní slovenčiny, pri tvorbe slovníkov a pri výskume jazyka v rôznych, aj nelingvistických oblastiach.


Ďurčo, Peter - Majchráková, Daniela a kol.: SLOVNÍK SLOVNÝCH SPOJENÍ / Podstatné mená. Bratislava: Veda 2017. 394 s. ISBN: 978-80-224-1612-2

Ľudská ko slovnik_slovnych_spojeni.jpg munikácia sa uskutočňuje nielen pomocou jednotlivých slov spájaných do viet, ale hovoriaci majú k dispozícii a využívajú aj väčšie celky: frázy, frazémy, dvoj- a viacslovné ustálené pomenovania. Slová sa často používajú v (štatisticky a významovo relevantných) spojeniach s inými slovami a vykazujú jedinečnú spájateľnosť, ktorú skúma napríklad frazeológia, terminológia a kolokačná lexikografia. Slovník slovných spojení. Podstatné mená v druhom, doplnenom a opravenom vydaní obsahuje 253 kolokačných profilov podstatných mien z jadra slovnej zásoby slovenčiny a 47 613 výrazov, ktoré s nimi stoja v tesnej blízkosti a tvoria istý celok. Primárnym kritériom výberu heslových slov bola ich frekvencia v textoch Slovenského národného korpusu, pričom sú zastúpené slová najfrekventovanejšie (rok, deň, čas, život) i menej frekventované (kára, idealizmus, kormidlo, labyrint). Zároveň sa prihliadalo na to, aby boli v slovníku spracované významovo súvisiace podstatné mená, napr. všetky pomenovania ročných období (jar, leto, jeseň, zima), niektoré opozitné dvojice (šťastie, nešťastie), slová domáceho a cudzieho pôvodu (činnosť, aktivita). Kolokáty týchto slov zisťované v reálnom použití v textoch Slovenského národného korpusu nie sú rovnaké, čo poukazuje na istú významovú rozdielnosť aj v prípade synonymných alebo inak významovo spätých podstatných mien (napr. spájateľnosť slov jazyk a reč, čas a doba, klient a zákazník nie je identická). Spracované spojenia podstatných mien ukazujú bohatosť jazyka a možnosti spájateľnosti konkrétnych slov (v slovníku má najviac spojení podstatné meno svet: 608). Slovník môže byť dobrým východiskom na ďalší výskum, na počítačové spracovanie viacslovných spojení, poslúžiť môže aj v prekladateľskej práci a pri výučbe slovenčiny ako materinského i ako cudzieho jazyka.


spytovali_ste_sa.jpg SPYTOVALI STE SA. Mislovičová, Sibyla - Vančová, Iveta (Ed.) Bratislava: Veda 2017. 294 s. ISBN: 978-80-224-1615-3

Publikácia predstavuje výber kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia (v r. 1966) v rubrike Spytovali ste sa. Inšpiráciou na ich napísanie boli otázky adresované jazykovej poradni Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktoré sa týkali rozličných oblastí používania slovenčiny. Z vyše tisíca príspevkov, ktoré boli uverejnené za posledných päťdesiat rokov v spomenutej rubrike, editorky vybrali a upravili tie, ktoré sú stále aktuálne aj pre súčasných používateľov a v ktorých sa nielen odpovedá na jednotlivé otázky, ale riešenie problému sa v nich často aj vysvetľuje. Príspevky sú rozdelené do jednotlivých kapitol podľa tematických okruhov, napr. oblasť morfológie, slovotvorby, pravopisu prevzatých slov či geografických názvov, alebo štylistiky a frazeológie. Zámerom publikácie je poskytnúť používateľom slovenčiny užitočnú a zaujímavú pomôcku.


dolnik_jazyk_v_socialnej_kulture.jpg DOLNÍK, Juraj: Jazyk v sociálnej kultúre. Bratislava: Veda 2017. 248 s. ISBN: 978-80-224-1584-2

Kniha ponúka výklady autora zameraného na spätosť jazyka so sociálnou kultúrou. Pojem sociálna kultúra sa však zámerne nevymedzuje, aby sa výklady neobmedzili vopred určenými hranicami, lebo úmyslom autora nebolo postupovať podľa pripravenej štruktúry obsahovej schémy, čo by smerovalo k striktnému systematickému rozvíjaniu témy jazyk v sociálnej kultúre, ktorého výsledkom by bol koncepčný príspevok k sociálnokultúrne orientovanej lingvistike, resp. k osvetľovaniu sociálnej kultúry cez prizmu jazyka. Autor v ôsmich kapitolách podáva svoje videnie rozličných prejavov jazyka vo vybraných výsekoch sociálnej kultúry, analýzy a interpretácie s filozofickým , epistemologickým , semiotickým, kulturologickým a komunikačnoteoretickým pozadím aj s prihliadaním na to, čo ponúka evolučná teória na pochopenie súčasného človeka v jeho jazykovej modalite v najširšom chápaní.


KOTULIČ, Izidor: Historické hláskoslovie a tvaroslovie východoslovenských nárečí (1957), Bratislava: Veda 2017. 272 s. ISBN: 978-80-224-1582-8

Slovenskej i kotulic.jpg medzinárodnej kultúrnej a vedeckej verejnosti predkladáme kandidátsku dizertačnú prácu zosnulého slovenského jazykovedca Izidora Kotuliča (Sedlice, okr. Prešov, 5.1. 1927 - Pezinok 15.1. 2012). Historické hláskoslovie a tvaroslovie východoslovenských nárečí z r. 1957. Ide o prvé knižné vydanie diela, ktoré bádatelia poznajú takmer výlučne z početných bibliografických odkazov vo významnej monografii prof. Eugena Paulinyho, Kotuličovho učiteľa a školiteľa, Fonologický vývin slovenčiny (1963) a prostredníctvom nej sekundárne aj z ďalších prác, no málokto mal vôbec príležitosť skutočne sa zoznámiť s autorovými vedeckými úvahami a náhľadmi. Príčinou je skutočnosť, že dizertácia - ako sme s nemilým prekvapením zistili v začiatkoch práce na príprave jej knižného vydania - sa z dnes už neznámych príčin nenachádza vo fondoch žiadnej verejnej ani akademickej knižnice na Slovensku, v dôsledku čoho je digitalizácia a vydanie boli možné výlučne vďaka láskavému porozumeniu a ústretovosti pozostalej rodiny, ktorá poskytla jeden z troch súkromných exemplárov dizertácie (nie je vylúčené, že dnes už jediných zachovaných na Slovensku).


JAZYK A JAZYKOVEDA V POHYBE II. Na počesť Slavomíra Ondrejoviča. Zborník z medzinárodnej konferencie (Socio)lingvistika - perspektívy, limity a mýty (Smolenice 11. - 13. 4. 2016). Eds. B. Chocholová - L. Molnár Satinská - G. Múcsková. Bratislava: Veda 2017. 576 s. ISBN 978-80-224-1605-4

PDF


JAZYKOVEDNÉ DIELO ĽUDOVÍTA ŠTÚRA V HISTORICKÝCH A SÚČASNÝCH INTERPRETÁCIÁCH. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. Eds. S. Ondrejovič – J. Kmiťová. Bratislava: Veda 2017. 208 s. ISBN 978-80-224-1565-1.

Zdalo by stur_dielo.jpg sa, že o Ľudovítovi Štúrovi bolo napísaného už toľko, že iba ťažko možno priniesť o jeho jazykovednom diele niečo nové. Pokúsilo sa o to 14 renomovaných domácich i zahraničných jazykovedcov, prekladateľov a literárnych vedcov, ktorí sa Štúrovi a jeho dielu venujú dlhodobejšie. Publikácia je, na rozdiel od podobných publikácií, ktoré vznikli v roku 2015, t. j. pri 200. výročí narodenia Ľ. Štúra, zameraná najmä na jazykovedné a kodifikačné dielo a myšlienkový svet Ľ. Štúra v dobových a súčasných súvislostiach. V zborníku nájdu čitatelia nasledujúce príspevky: Dolník, J.: Myšlienkový svet Ľudovíta Štúra – Ondrejovič, S.: Ľudovít Štúr a Martin Hattala – Žigo, P.: Ambície, doxy a paradoxy Ľudovíta Štúra – Kralčák, Ľ.: Explanačný základ Štúrovej gramatiky – Lifanov, K.: Kodifikácia Ľ. Štúra ako dôsledok zmeny jazykovej situácie na Slovensku – Kačala, J.: Idey Jána Hollého medzi Štúrovými dôvodmi za spisovný jazyk na stredoslovenskom základe – Ferenčíková, A.: Štúrova kodifikácia vo svetle nárečových výskumov – Bžoch, A.: Tri slovenské preklady Štúrovho „Slovanstva a sveta budúcnosti“ – Muziková, K.: Štúrovská kodifikácia v praxi – Rágyanszki, G.: Slovenská Mluvňica Štefana Jančoviča – Skladaná, J.: Frazeológia v diele Ľudovíta Štúra – Pančíková, M.: Ohlasy na Slovenčinu a Slovensko v poľskej tlači – Pekarovičová, J. – Ľos Ivoríková, H.: Ľudovít Štúr očami zahraničných slovakistov – Žiláková, M.: Prívrženci Ľudovíta Štúra na dolnozemských jazykových ostrovoch.


sklonovanie.png GARABÍK, Radovan – KARČOVÁ, Agáta – ŠIMKOVÁ, Mária – BRÍDA, Radoslav – ŽÁKOVÁ, Adriána: Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi. Red. R. Garabík – A. Karčová – M. Šimková. Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied, Slovenský národný korpus – Mikula, s.r.o. 2016. 654 s. ISBN 978-80-88814-91-7.

V predkladanom diele autorský kolektív zúročuje výsledky doterajších teoretických bádaní najmä v oblasti slovenskej deklinácie a prináša nový pohľad na reálne fungovanie tvarov podstatných mien v slovenčine na základe korpusovolingvistickej analýzy rozsiahleho súboru textov spracovaných v Slovenskom národnom korpuse (v rozsahu približne 1 miliardy slov). V spracovanom slovníku tvarov podstatných mien s dokladmi z korpusových zdrojov sa ukazuje rozmanitosť morfologických zmien pri ohýbaní. Na základe formalizácie týchto zmien je možné odvodiť súbor reprezentantov skloňovacích typov, ktorých je podstatne viac ako skloňovacích vzorov známych zo školskej praxe. Cieľom však nie je nová kodifikácia ani radikálna zmena zaužívanej praxe, ale detailné zachytenie týchto zmien, ich doloženie kontextami s reálne fungujúcimi tvarmi, ako aj zistenie početnosti rovnako sa skloňujúcich slov či nízkej frekvencie až absencie niektorých tvarov. Slovník môže používateľa slovenčiny alebo záujemcu o jej štúdium dobre zorientovať v spôsobe používania podstatných mien v súčasnej slovenčine... Práca je výsledkom originálneho a v domácej lingvistike dosiaľ nevyužitého spôsobu uplatnenia korpusovej metódy. (Časť predslovu a posudku v knihe.)


fenomen.png FENOMÉN ĎUROVIČ. Philologica. 67. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Ed. S. Ondrejovič – J. Behýlová. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2016. 126 s. ISBN 978-80-223-4183-7.

Obsah zborníka: Ondrejovič, Slavomír: Ľubomír Ďurovič – rektifikátor a enfant terrible slovenskej jazykovedy Kovačka, Miloš: Pozdrav Ľubomírovi Ďurovičovi Švagrovský, Štefan: Fenomén Ďurovič Ďurovič, Michal: Můj strýc Drahošová, Viera: Rodina Ďurovičovcov v Skalici Sabol, Ján: Podnety profesora Ďuroviča pre syntetickú fonologickú teóriu Giger, Markus: Nová „Paradigmatika spisovné ruštiny“ – ciele a stav príprav Kralčák, Ľubor: Štúrova teória namerenosti činnosti a jej miesto v slovenskom lingvistickom myslení Gianitsová-Ološtiaková, Lucia: Vplyv Pavla Doležala na Bernolákov opis substantívnej deklinácie Žigo, Pavol: Prirodzenosť vývinu substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch Koupil, Ondřej: Čeština a slovenština v „modulu digitalizovaných mluvnic“ Žiláková, Mária: Jazyk letákových pútnych piesní zo škarniclovskej tlačiarne (na základe rodinnej relikvie z Bánhidy)


s_e_t.png KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7.

Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, slová prevzaté v rôznych historických obdobiach v rôznych cudzích jazykov). Slovník odstraňuje existujúcu medzeru v slovakistickej literatúre a môže poslúžiť ako východisko pre ďalší etymologický výskum slovnej zásoby slovenského jazyka v širších slovanských aj európskych súvislostiach. Ako dielo populárno-vedeckého charakteru je zároveň určený pre čitateľov z radov širšej kultúrnej verejnosti a pre všetkých záujemcov o slovenský jazyk.


ssj_3.png Slovník súčasného slovenského jazyka. M – N. Ved. red. A. Jarošová, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 1100 s. ISBN 978-80-224-1485-2. (kolektív autorov: Avramovová, Miroslava – Balážová, Ľubica – Hašanová, Jana – Chocholová, Bronislava – Janočková, Nicol – Jarošová, Alexandra – Končalová, Jana – Ocetová, Lenka – Oravcová, Adriana – Petrufová, Magdaléna – Porubská, Emília – Šebestová, Anna – Šufliarska, Alexandra – Zvončeková, Dáša).

Slovník súčasného slovenského jazyka M – N je významný výsledok základného výskumu slovenskej jazykovedy v rámci nosného smeru Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, ktorým je vydávanie akademických slovníkov tvoriacich súčasť obrazu kultúry každého národa. Tretí zväzok vychádza po 4 rokoch od vydania druhého zväzku (H – L, 2011). Je to reprezentatívne, informačne nasýtené a pre používateľov ústretové dielo, poskytujúce obraz o slovnej zásobe súčasného slovenského jazyka vrátane novej, lexikograficky dosiaľ nespracovanej lexiky. Aj v treťom zväzku slovníka autori vychádzajú z koncepcie vypracovanej a publikovanej v úvodnej časti prvého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka A – G (2006), ale zároveň precíznejšie doplnenej o problematiku takých lexikálno-gramatických javov, ktoré so sebou priniesla lexika hesiel začínajúcich sa na písmená M až N.

Používatelia na 1 100 stranách nájdu informácie o 16 822 heslových slovách. Výklad ich významu sa opiera viac ako doteraz o komplex vedomostí o označovanej mimojazykovej realite, ako aj o komplex hodnotení, postojov a konotácií vo vedomí bežného člena jazykového spoločenstva. Slovník obsahuje štýlové a normatívne hodnotenie heslových slov, ich synonymá, antonymá a príklady používania čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov. Poznávaciu hodnotu slovníka zvyšuje aj detailná gramatická charakteristika – slovník do istej miery kompenzuje súčasný deficit syntetizujúcich morfologických a syntaktických diel. V súlade s požiadavkami používateľov 21. storočia slovník zachytáva (pomerne bohato) základnú terminológiu z 83 vedných oblastí. Pri vypracovaní terminologických hesiel s autormi spolupracovalo 67 špičkových odborníkov ako konzultantov z jednotlivých odborov. Frazeológia je v treťom zväzku zastúpená v podobe 4 621 idiomatických ustálených spojení. Súčasťou slovníka je príloha s názvami obcí na Slovensku aj s ich lokalizáciou, obyvateľskými menami a prídavnými menami.

Pri príprave slovníka sa využívali metódy a nástroje počítačovej lexikografie a súbor textových korpusov pozostávajúci zo Slovenského národného korpusu (aktuálna verzia prim-6.0-juls-all) a niekoľkých špecializovaných a webových korpusov so súhrnným rozsahom viac ako 3,5 miliardy textových slov. Na kolokačnú analýzu korpusových zdrojov sa použil programový nástroj Sketch Engine spoločnosti Lexical Computing Ltd., pre ktorý bola vyvinutá špecializovaná kolokačná gramatika zohľadňujúca špecifické potreby lexikografickej práce. Toto výnimočné dielo poskytne používateľom nielen komplexný pohľad na lexikálne bohatstvo slovenčiny, ale aj kvalifikovanú pomoc pri výstavbe kultivovaného jazykového prejavu.


Jazykovedné štúdie XXXIII. Prechyľovanie: áno - nie? Eds. L. Molnár Satinská - I. Valentová. Bratislava: Veda 2016. 160 s. ISBN 978-80-224-1550-7.

PDF


js_32.png Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Ed. K. Balleková − G. Múcsková − Ľ. Králik. Bratislava: Veda 2015. 592 s. ISBN 978-80-224-1494-4

Zborník vedeckých štúdií, venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc., je tematicky zameraný na vývin jazyka a jazykové kontakty. Príspevky zastrešujú jazykovedné oblasti, ktorým sa jubilant vo vedeckovýskumnej a pedagogickej univerzitnej činnosti venoval, teda v piatich kapitolách zahŕňajú oblasť prirodzeného jazykového vývinu v interdisciplinárnych a všeobecnolingvistických súvislostiach, oblasť historickej a nárečovej lingvistiky, onomastiky, synchrónnej dynamiky jazyka v komparácii a kontaktoch a okruh vonkajších dejín jazyka. Vo viacerých štúdiách autori nadväzujú na svoj predošlý, často aj dlhodobý výskum, pričom recenzenti 32. zväzku Jazykovedných štúdií oceňujú, že ide o vedeckú publikáciu umožňujúcu sledovať kontinuitu dlhodobých výskumov, syntézu ich výsledkov, ako aj teoreticko-metodologický vývin samotných vedeckých odborov. Veľkým prínosom zborníka sú práce, ktoré prinášajú výsledky z heuristického a tzv. primárneho výskumu. Výnimočným je zastúpenie popredných slovenských a českých odborníkov, ale aj svetovo etablovaných a rešpektovaných autorov, čo výrazne zvyšuje vedeckú kvalitu a medzinárodné renomé zborníka.

PDF


rozpametavanie.png SMATANA, Miloslav – BALLEKOVÁ, Katarína – HLÔŠKOVÁ, Hana – HOLEC, Roman: Rozpamätávanie. Prvá svetová vojna jazykom prastarých otcov a materí. Ed. Miloslav Smatana – Katarína Balleková – Martina Kopecká – Dagmar Šimunová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 260 s. ISBN 978-80-224-1495-1.

Monografia o vojnovej kataklizme spred 100 rokov z dielne Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV ponúka v dvoch na seba nadväzujúcich častiach (štúdie a pramene o nárečiach) svedectvo o histórii zachytené v archíve zemepisných nárečí, akými sa hovorilo v 1. polovici 20. storočia. Obsah textovej antológie dopĺňa diferenčný výkladový slovník z oblasti militárií, ktorý čitateľovi zjednodušuje zrozumiteľnosť dobových rozprávaní. Autori jednotlivých kapitol (lingvista, folkloristka, historik) interpretujú každý z pohľadu svojej vednej disciplíny pramenný nárečový materiál sprístupnený v kritickom vydaní v najrozsiahlejšej časti monografie – v antológii textov rozčlenenej do 5 tematických častí. Nárečové spomienkové rozprávania, zaznamenané v rámci dialektologických výskumov v 30. – 70. rokoch 20. storočia, tvoria vzácny súbor slovesných prameňov, ktoré dokumentujú národnú históriu cez osobnú prizmu zážitkov účastníkov prvej svetovej vojny, a tak tvoria pilier a neoficiálny dokument nehmotného kultúrneho dedičstva. Významnou pridanou hodnotou publikácie je jej interdisciplinárnosť. Lingvisticky zameraný, populárno-vedecky ladený prístup dialektológov pri predstavení nárečí z územia takmer celého Slovenska naznačuje ďalšie výskumné možnosti pre folkloristiku, históriu, sociálnu antropológiu a iné vedné odbory.


Jazyková kultúra a terminológia. Zborník štúdií venovaný Matejovi Považajovi. Ed. S. Mislovičová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2015. 248 s. ISBN 978-80-224-1497-5.

Zborník z rovnomennej konferencie konanej pri príležitosti životného jubilea PaedDr. Mateja Považaja, CSc. Príspevky sú venované témam blízkym jubilantovi – výskumu súčasného slovenského jazyka, najmä oblasti teórie a praxe jazykovej kultúry, lexikológie, lexikografie, onomastiky – a v publikácii sú zoradené tak, ako odzneli na konferencii. V posledných kapitolách sa čitateľ môže oboznámiť s podrobným životopisom jubilanta, ako aj s bibliografických súpisom jeho prác za roky 1970 – 2014.


JAROŠOVÁ, Alexandra: Slovo v slovníku z hľadiska času a normy. Dve kapitoly o slovenskej lexikografii. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2015. 200 s. ISBN 978-80-224-1486-9.

jarosova_slovo.png Monografia na ploche dvoch kapitol rozvíja dôležité aspekty dejín a teoretického zázemia slovenskej lexikografie. Prvý pohľad ukazuje existenčné podoby a funkcie slovníkov od stredoveku až doteraz vrátane perspektívy ich vývoja. Ide o systematizujúcu syntézu poznatkov o danej téme doplnenú o nové zistenia a interpretácie. V tejto podobe predstavuje prvý komplexný a kompletný prehľad slovenskej lexikografie, ktorý tu doteraz chýbal. Druhý pohľad ukazuje ako funguje kľúčový a rozlične interpretovaný pojem teoretickej jazykovedy – norma – pri vedeckom opise slovnej zásoby, teda v slovenskej akademickej lexikografii. Tento pojem a jeho chápanie určuje spôsob tvorby slovníkov aj ich kritickú reflexiu, čo autorka demonštruje jednak na príklade vyrovnávania sa slovenčiny s dlhodobou prítomnosťou češtiny, jednak na príklade vyrovnávania sa slovenskej jazykovedy s bohemizmami a lexikálnymi variantmi.


jazykovedci_2006_2010.png BEHÝLOVÁ,Júlia: Slovenskí jazykovedci: súborná personálna bibliografia slovenských slovakistov a slavistov (2006 – 2010). Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2014. 572 s. ISBN 978-80-224-1403-6.

Šiesty zväzok súbornej personálnej bibliografie slovenských slovakistov a slavistov pokračuje v mapovaní slovenskej lingvistickej produkcie od zrodu profesionálnej jazykovedy na Slovensku v r. 1925 takmer až po súčasnosť. Kniha nadväzuje na predchádzajúce bibliografické kompendiá a zachytáva život slovenskej jazykovedy v bibliografickom zrkadle na začiatku 21. storočia (v rokoch 2006 – 2010). Bibliografická časť obsahuje údaje o 226 autoroch. V každom hesle prináša po základných biografických údajoch o autorovi bibliografiu jeho diel za roky 2006 – 2010 usporiadanú podľa rokov. Osobitne sa zachytáva spolupráca, prekladateľská, editorská a redakčná činnosť autora a literatúra o autorovi. Štruktúra záznamov zodpovedá 3. vydaniu bibliografickej normy STN ISO 690 upravenej podľa platnej pravopisnej kodifikácie publikovanej v 4., nezmenenom vydaní Pravidiel slovenského pravopisu. Publikácia je doplnená vecným a menným registrom. Spolu s predchádzajúcimi dielmi bude dobrou pomôckou pre každého jazykovedca, ale i ďalších záujemcov o štúdium prác slovenských slovakistov a slavistov, ako aj výborným prameňom pre štúdium dejín slovenskej jazykovedy. PDF


js_31.jpg Jazykovedné štúdie XXXI. Rozvoj jazykových technológií a zdrojov na Slovensku a vo svete (10 rokov Slovenského národného korpusu). Ed. Katarína Gajdošová — Adriána Žáková. Bratislava: VEDA 2014. 190 s. ISBN 978-80-224-1391-6.

Zborník obsahuje príspevky, ktoré boli prezentované na medzinárodnej konferencii v júni 2012 v Bratislave, ktorá sa realizovala pri príležitosti 10. výročia vzniku špecializovaného pracoviska Slovenského národného korpusu Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Zborník príspevkov ponúka prehľad moderných jazykových technológií a nástrojov v oblasti počítačového spracovania prirodzeného jazyka. Slovenskí i zahraniční autori v ňom sumarizujú súčasný stav jazykových technológií na Slovensku a v okolitých krajinách a zároveň vyjadrujú svoje predstavy o budúcom smerovaní vývoja jazykových nástrojov a technológií.


sloveso_a_zmysly.jpg Janočková, Nicol: Sloveso a zmysly - slovotvorba a vidotvorba. Bratislava: Veda, 2014. 248 s. ISBN 978-80-224-1383-1

V práci sa skúma vplyv sémantiky, slovotvornej motivovanosti a štylistickej príznakovosti istých významovo­formálnych typov slovies zmyslového vnímania na ich prefixálny potenciál. Ide predovšetkým o derivatologický pohľad postavený na paradigmatických systémových vzťahoch v lexikálnej zásobe, ale v užšej prepojenosti s lexikálno­gramatickou kategóriou slovesného vidu a lexikálno­sémantickou kategóriou spôsobu slovesného deja. Keďže prefixácia patrí medzi najfrekventovanejšie spôsoby obohacovania slovies, čiastkovo sa v práci prezentuje aj otázka onomaziologického statusu slovesnej prefixácie a synchrónna dynamika v prefixálnom podsystéme (potenciálne slová, neologizmy, neosémantizmy, okazionalizmy).


skt.jpg Červeň, Ivan, Dobročka, Edmund, Fejdi, Pavel, Vančová, Iveta: Slovenská kryštalografická terminológia. Bratislava: Veda, 2014. 208 s. ISBN 978-80-224-1361-9

Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické názvosloví zostavovanej v rokoch 1985 - 1989 terminologickou komisiou Československej kryštalografickej spoločnosti. V roku 2011 bola publikácia prepísaná do elektronickej podoby. Neobsahuje explicitné definície termínov a je vhodná iba na overovanie správností termínov. Preto vznikla myšlienka spísať terminológiu v štandardnom tvare aj s definíciami. Keďže samostatné definície musia byť presné a stručné, často neposkytujú dostatočný výklad potrebný na osvetlenie súvislostí a pochopenie obsahu termínu. Preto sa autori tejto knihy rozhodli doplniť definície stručnými vysvetľujúcimi komentármi. Na pozadí tohto rozhodnutia bol aj úmysel sprístupniť kryštalografickú terminológiu študentom, ktorý sa s ňou stretávajú prvýkrát. Termíny nie sú zoradené v abecednom, ale vo vecnom poradí, aby vynikla ich vzájomná súvislosť.Kniha je rozdelená na viac častí, na navzájom súvisiace celky. Abecedné registre - slovenský aj anglický - doplnené ekvivalentmi v druhom jazyku, sú súčasťou knihy, takže môžu slúžiť ako slovníky kryštalografických termínov. Používanie niektorých anglických skratiek (napr. RHEED) je natoľko rozšírené, že autori nepovažovali za potrebné navrhovať slovenský ekvivalent. Text obsahuje viaceré termíny používané v širších súvislostiach (napr. difrakcia, symetria, izomorfizmus), ale v definíciách sa zohľadňuje len ich kryštalografický význam.


verkat.jpg Sokolová, Miloslava, Žigo, Pavol: Verbálne kategórie aspekt a tempus v slovenčine. Bratislava: Veda, 2014. 320 s. ISBN 978-80-224-1374-9

Autori v monografii predstavujú syntetizujúce poznatky o vzájomnej spätosti slovesných kategórií vidu, času a spôsobu. Práca je štruktúrovaná podľa významových skupín – čisto nedokonavých slovies (imperfektíva tantum), čisto dokonavých slovies (perfektíva tantum) a slovies schopných tvoriť vidové dvojice. V monografii sa pracovné hypotézy preverujú na reálnom, neidealizovanom jazykom materiáli súčasnej slovenčiny – Slovenskom národnom korpuse, v ktorom sa nachádzajú publicistické, umelecké aj odborné texty. Autori sú presvedčení, že korpusový výskum má v súčasnosti veľké možnosti spresniť, revidovať a posunúť doterajšie výsledky a jazykovedné poznanie. Cieľom analýz získaných údajov je základná orientácia vo využívaní gramém v súvislosti so sémantikou slovesa a potvrdenie ich jednotlivých funkcií na rozsiahlom inventári dokladov. Rozsah jazykového materiálu, jeho spracovanie a interpretácia má okrem analyzujúceho aj syntetizujúceho významu zmysel najmä v oblasti teoretickej jazykovedy aj vyučovania jazyka a je dôležitým prostriedkom ďalšieho jazykovedného porovnávacieho výskumu. Poznatky z monografie okrem sféry národného jazyka zasahujú aj problematiku kategórií v oblasti všeobecnej jazykovedy.

PDF


studnica_2.png

Zo studnice rodnej reči 2. Zost. K. Balleková – M. Smatana. Bratislava: Veda 2014. 440 s. ISBN 978-80-224-1359-6

Publikácia nadväzuje na úspešnú knižočku Zo studnice rodnej reči (2005) a prináša výber príspevkov, ktoré boli pôvodne súčasťou rovnomennej rubriky počas druhého decénia jej trvania v rokoch 2002 – 2011 v časopise Kultúra slova. Zostavovatelia ponúkajú pestrú koláž vzácnych svedectiev z nárečí a o nárečiach, zaradených do siedmich tematických okruhov. Čitateľ prechádza terénom jazyka bohatým na nárečové nerovnosti, ktoré jazyku neubližujú, ba práve naopak: dávajú mu punc rôznorodosti a robia ho všedno-nevšedným a pozoruhodným. Na svojej ceste má možnosť nielen dozvedieť sa mnoho zaujímavého napr. o pôvode priezvisk, o pomenovaní mesiacov či názvoch ovocia; ale aj presvedčiť sa, či naozaj vtáka poznať po perí a človeka po reči; vychutnať si pohľad na farebný svet jazyka; spoznať čo-to zo slovenských kulinárskych zvyklostí; zistiť, čo všetko človeka kvári. Pridanou hodnotou textov je originálna interpretácia nárečového materiálu, ale aj prameňov z predspisovného obdobia slovenčiny, čím sa odkrýva národné duchovné dedičstvo a tiež sa poukazuje na prirodzené jazykové útvary, žánrové aj areálové rozdiely. Texty dopĺňa zoznam lokalít, ktoré charakterizujú v jednotlivých príspevkoch zemepisné rozšírenie nárečových slov, a register vybraných mien a priezvisk používaných na Slovensku.

PDF


priezviska_majtan.png

Majtán, Milan: Naše priezviská. Bratislava: Veda 2014. 196 s. ISBN 978-80-224-1357-2

Na Slovensku doteraz chýba monografické alebo slovníkové spracovanie priezvisk. Tento stav sa usiluje zmierniť popularizačná monografia M. Majtána Naše priezviská. V úvode sa nachádza stručný prehľad vzniku a vývinu priezvisk od prímen a prídomkov až po dnešné dedičné priezviská, jazyková a gramatická charakteristika i prechyľovanie priezvisk. Autor venuje pozornosť aj rozšíreniu a frekvencii niektorých priezvisk na Slovensku. V druhej časti publikácie sa podrobnejšie uvádzajú najčastejšie priezviská, ktoré sa utvorili z rodných (krstných) mien, z názvov remesiel a zamestnaní, z pomenovaní rodinných a príbuzenských vzťahov, priezviská podľa spoločenského zaradenia, pôvodu a vlastností a charakteristika frekventovaných i menej častých prípon, pomocou ktorých sa slovenské priezviská tvorili. V samostatnej kapitole autor voľnejšie vysvetľuje pôvod niektorých na prvý pohľad možno nepriezračných priezvisk, spôsob výskumu, pomocou ktorého dospel k uvedeným zisteniam, a rôzne zaujímavosti, s ktorými s stretol počas štúdia a skúmania vývinu slovenských priezvisk. Formou slovníka sú spracované priezviská z obce Turzovka. V závere knihy M. Majtán na niekoľkých príkladoch ukazuje, ako sa prostredníctvom genealogického výskumu, štúdiom archívnych materiálov a matrík možno dopracovať k pôvodu daného priezviska.


motivovane_slovo.png

Motivované slovo v lexikálnom systéme jazyka. Ed. K. Buzássyová, B. Chocholová. Bratislava: Veda 2013. ISBN 978-80-224-1309-1

Knižná publikácia obsahuje príspevky zo 7. medzinárodnej konferencie, ktorú zorganizovali 27. 9. - 1. 10. 2004 v Bratislave slovenskí členovia Medzinárodnej komisie pre výskum tvorenia slov pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Cieľom a ústrednou témou konferencie bolo objasniť úlohy slovotvornej motivácie v lexikálnom systéme a pripomenúť si tak vedeckú orientáciu zosnulého slovenského člena komisie prof. PhDr. Juraja Furdíka, CSc.(† 2002), ktorý bol túto tému navrhol. V štúdiách popredných zahraničných a domácich jazykovedcov sa skúmajú rozličné aspekty ústrednej témy: kognitívno-semiotický aspekt motivovaných slov, motivačné vzťahy ako systémotvorný faktor lexiky; tento jav sa objasňuje a ilustruje na viacerých významových zoskupeniach lexikálnych jednotiek, ktoré možno interpretovať ako výsledok kultúrnošpecifickej konceptualizácie, na termínoch ako prekladových ekvivalentoch, na vzťahu motivačných príznakov a sémantických komponentov lexikálneho významu. Časť príspevkov sa venuje spresňovaniu vymedzenia a teoretickej interpretácii univerbizovaných slov, kompozít, kalkov a hybridného tvorenia slov ako výsledku procesov, ktoré sú aktívne v súčasných slovanských jazykoch. Motivačné príznaky sa skúmajú v porovnávacom aspekte, so zohľadnením úlohy jazykových kontaktov blízko príbuzných jazykov, ako aj v lexikografickej dimenzii.


Sociolinguistica Slovaca 8

Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Jazyk v politických, ideologických a interkultúrnych vzťahoch konanej 21. - 22. 5. 2014 v Bratislave. Ed. Jana Wachtarczyková, Lucia Satinská, Slavomír Ondrejovič; rec. Ľubomír Kralčák, Milan Ferenčík. Bratislava: Veda, 2015. 342 s. ISBN 978-80-224-1418-0.

PDF