Doktorandské štúdium

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV ponúka možnosť absolvovať 3. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore FILOLÓGIA, študijnom programe SLOVENSKÝ JAZYK, ktorý ústav realizuje na základe zmluvy s Filozofickou fakultou UK v Bratislave. Témy dizertačných prác priamo vychádzajú z projektov realizovaných v ústave a ponúkajú tak možnosť aj perspektívneho zapojenia študenta do vedeckého života ústavu po úspešnom ukončení doktorandského štúdia.

Témy dizertačných prác ponúkané v akademickom roku 2021/2022

 • 1. Lexika slovenských terénnych názvov

  • školiteľka: Mgr. Iveta Valentová, PhD.
  • forma: denná/externá

  2. Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine

  • školiteľ: PhDr. Ľubor Králik, CSc.

  • forma: denná/externá

  3. Substantivizácia adjektív a jej lexikografická reflexia

  • školiteľka: Mgr. Nicol Janočková, PhD.
  • forma: denná/externá

  4. Jazykové problémy, postoje a ideológie používateľov spisovného jazyka v kontexte súčasnej jazykovej politiky

  • školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
  • forma: denná/externá

  5. Nárečie v diachrónnej a synchrónnej dynamike národného jazyka a jazykovej situácie

  • školiteľka: doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.
  • forma: denná/externá

Prijímacie konanie

Uchádzači s kompletne vyplnenými prihláškami budú písomne pozvaní na prijímaciu skúšku. Obsahom prijímacej skúšky budú otázky o predloženom projekte i otázky členov komisie, ktoré organicky súvisia s témou a predloženým projektom. Zamerané teda budú na overenie úrovne teoretických a metodologických vedomostí uchádzača v príslušnom odbore a literatúre. Prijímacia komisia vyhodnotí výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak boli na jednu tému prihlásení viacerí uchádzači, komisia určí poradie úspešnosti jednotlivých uchádzačov. Prihliada sa aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti a výsledky inej odbornej činnosti.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa.

Termín odovzdania prihlášky: 31. 5. 2021

Viac informácií nájdete na stránkach prijímacieho konania Filozofickej fakulty UK v Bratislave a stránkach Slovenskej akadémie vied.Doktorandské štúdium v JÚĽŠ SAV: Plusy a mínusy