Doktorandské štúdium

Spoznávajme jazyk spolu!

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV ponúka možnosť absolvovať 3. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore FILOLÓGIA, študijnom programe SLOVENSKÝ JAZYK, ktorý ústav realizuje na základe zmluvy s Filozofickou fakultou UK v Bratislave. Témy dizertačných prác priamo vychádzajú z projektov realizovaných v ústave a ponúkajú tak možnosť aj perspektívneho zapojenia študujúcich do vedeckého života ústavu po úspešnom ukončení doktorandského štúdia.


Ako sa prihlásiť?
Školiteľ: PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Forma: denná/externá

Anotácia: Predmetom práce je etymologická analýza konkrétnej lexikálno-sémantickej skupiny, zohľadňujúca okrem súčasného slovenského spisovného jazyka aj lexiku starších období vývinu slovenčiny a slovenských nárečí. Cieľom je komplexná etymologická interpretácia skúmanej slovnej zásoby, využívajúca štandardné metódy a postupy etymologického výskumu.

Annotation: The topic of the thesis is the etymological analysis of a specific lexical-semantic group in Slovak (with regard to the contemporary standard language, Older Slovak, and Slovak dialects). The objective is a complex etymological interpretation of the relevant Slovak lexicon based on the standard methods and procedures which are commonly used in etymological research.

Školiteľka: Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Forma: denná/externá

Anotácia: : Práca by mala byť zameraná na heuristický výskum terénnych názvov z vybranej oblasti a ich lexikálno-sémantickú, motivačnú a jazykovú analýzu a štruktúrnotypologickú klasifikáciu so zreteľom na areály rozšírenia jednotlivých lexém a slovotvorných formácií. Získané výsledky bude možné využiť pri lexikografickom spracovaní anojkonymickej lexiky z celého územia Slovenska.

Annotation: The thesis will focus on heuristic research of minor place-names from the selected area and their lexical, semantic, motivational and linguistic analysis and structural-typological classification with regard to the areas of distribution of individual lexemes and word-forms. The obtained results are possible to by utilised in the lexicographic processing of the anoikonymic lexis from the entire territory of Slovakia.

Školiteľ: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

Forma: denná/externá

Anotácia: Téma je interdisciplinárna, preto sú vítané historické vedomosti a orientácia v latinčine, maďarčine a nemčine. Doklady ojkoným (vrátane prípadných zaniknutých) z určitého regiónu od najstarších čias po súčasnosť budú analyzované a klasifikované podľa metódy malých typov s cieľom odhaliť vzťahy medzi štruktúrami názvov, ich časovými vrstvami a areálovým rozšírením a rekonštruovať osídľovací proces. Vysvetlený bude aj pôvod a motivácia názvov.

Annotation: The topic is interdisciplinary, therefore historical knowledge and orientation in Latin, Hungarian and German are welcome. Oikonymic records (including possibly extinct names) from a particular region from the earliest times to the present will be analysed and classified according to the method of small types in order to reveal the relationships between name structures, their temporal layers and areal distribution, and to reconstruct the settlement process. The origin and motivation of the names will also be explained.

Školiteľ: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

Forma: denná/externá

Anotácia: Cieľom je opis dynamiky a vývinu názvov ulíc mesta strednej a väčšej veľkosti. Základom bude lexikálnosémantická a slovotvorná klasifikácia. Vývin urbanonymie bude analyzovaný v etapách vymedzených dôležitými medzníkmi vo vývoji mesta a celej spoločnosti. Zmeny v používaní motivačných okruhov a slovotvorných postupov budú znázornené grafmi. Súčasťou práce bude zoznam súčasných urbanoným s výkladom, dobou vzniku a bývalými názvami lokality.

Annotation: The aim is to describe the dynamics and evolution of street names of medium and large-sized cities. The basis will be lexico-semantic and word-formation classifications. The development of urbanonymy will be analysed in stages defined by important milestones in the development of the city and the whole society. Changes in the use of motivational categories and word-formation processes will be illustrated by diagrams. The dissertation will include a list of contemporary urbanonyms with their explanation, the time of their origin and previous names of the locality in question.

Školiteľka: Mgr. Nicol Janočková, PhD.

Forma: denná/externá

Anotácia: Cieľom práce bude zmapovať všetky typy slovnodruhových prechodov v slovenčine; terminologicky uchopiť tieto prechody; vyhodnotiť doterajšie lexikografické spracovanie slovnodruhových prechodov a skúmať všeobecné mechanizmy prechodu. Jadrom práce bude na korpusovom materiáli morfologicky a slovotvorne analyzovať vybranú skupinu s cieľom nájsť vhodné kritériá na identifikáciu týchto jazykových jednotiek.

Annotation: The aim of the thesis will be: to map all types of word class conversion in Slovak; to grasp these conversions terminologically; to evaluate the previous lexicographic treatment of word class conversion and to research general mechanisms of conversion. In order to find appropriate criteria for identifying conversions, the thesis will analyze the morphology and word-formation processes in a selected group of these units.

Prijímacie konanie

Uchádzajúcim sa o PhD. štúdium s vyplnenými prihláškami a odovzdaným projektom dizertačnej práce pošle FiF UK pozvánku na prijímaciu skúšku. Tá pozostáva z vecného dialógu s komisiou o predloženom projekte a jeho súvislostiach, čím sa mapuje úroveň teoretických a metodologických vedomostí uchádzajúcich sa v príslušnom odbore. Komisia vyhodnocuje výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak je na jednu tému viacero prihlásených, komisia určuje poradie úspešnosti, pričom prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo výsledky inej odbornej spôsobilosti uchádzajúcich sa o PhD. štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa.

Termín odovzdania prihlášky: 31. 5. 2024

Viac informácií nájdete na stránkach prijímacieho konania Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Slovenskej akadémie vied.Doktorandské štúdium v JÚĽŠ SAV: Plusy a mínusy (video)

Video: Plusy a mínusy