Doktorandské štúdium

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV ponúka možnosť absolvovať 3. stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore FILOLÓGIA, študijnom programe SLOVENSKÝ JAZYK, ktorý ústav realizuje na základe zmluvy s Filozofickou fakultou UK v Bratislave. Témy dizertačných prác priamo vychádzajú z projektov realizovaných v ústave a ponúkajú tak možnosť aj perspektívneho zapojenia študenta do vedeckého života ústavu po úspešnom ukončení doktorandského štúdia.

Témy dizertačných prác ponúkané v akademickom roku 2023/2024

1. Etymologická analýza vybranej lexikálno-sémantickej skupiny v slovenčine

Školiteľ: PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Forma: denná/externá
Anotácia: Cieľom práce je komplexná etymologická analýza výrazov patriacich do zvolenej lexikálno-sémantickej skupiny (súčasná spisovná, ako aj historická a nárečová lexika) v širších slavistických a (stredo)európskych súvislostiach, umožňujúca o. i. vypracovať genetickú stratifikáciu analyzovanej lexiky (identifikácia výrazov zachovaných z praslovančiny, resp. vzniknutých počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, ako aj prevzatí z iných jazykov) a postihnúť jej sémantický vývin.

2. Nárečová frazeológia a jej spracovanie v Slovníku slovenských nárečí (SSN)

Školiteľ: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.

Forma: denná/externá
Anotácia: Zaregistrovať a prehľadne spracovať frazeológiu v nárečovom slovníku je jednou z dôležitých úloh jeho tvorcov. V publikovaných častiach SSN badať vývin najmä v oblasti teoretického ukotvenia frazeologických jednotiek, ich syntaktického a lexikálneho spracovania, zaradenia do heslových statí či riešenia výkladu konkrétnych frazém. Interpretácia súčasného stavu spracovania frazeológie v SSN a aplikácia získaných poznatkov pri tvorbe jeho ďalších častí je cieľom predstavenej témy.

3. Jazyková situácia na vymedzenom nárečovom území Slovenska (starší a súčasný stav v danom nárečí, jeho dynamika a fungovanie)

Školiteľ: PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.

Forma: denná/externá
Anotácia: Súčasťou opisu jazykovej situácie na konkrétnom jazykovom území nie je iba štruktúrno-statická rekognoskácia daného nárečia, ale aj prechod od izolujúceho skúmania nárečového systému ku skúmaniu jeho fungovania v reálnej jazykovej situácii. Cieľom tohto výskumu je syntetizovanie získaných poznatkov o vybranom teritoriálnom dialekte, prezentácia jeho dynamickej transformácie do súčasnej podoby a jej uplatnenie v konkrétnych jazykových prejavoch.

4. Lexika slovenských terénnych názvov

Školiteľka: Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Forma: denná/externá
Anotácia: Práca by mala byť zameraná na heuristický terénny výskum názvov z vybranej oblasti a ich lexikálno-sémantickú, motivačnú a jazykovú analýzu a štruktúrnotypologickú klasifikáciu so zreteľom na areály rozšírenia jednotlivých lexém a slovotvorných formácií. Získané výsledky bude možné využiť pri lexikografickom a jazykovozemepisnom spracovaní anojkonymickej lexiky z celého územia Slovenska a v rámci dlhodobého projektu zameraného na spracovanie hydroným podľa jednotlivých povodí veľkých tokov.

5. Živé osobné mená – analýza pomenovacích modelov

Školiteľka: Mgr. Iveta Valentová, PhD.

Forma: denná/externá
Anotácia: Cieľom práce by mala byť charakteristika systému fungovania neúradného pomenúvania vybranej oblasti po stránke motivačnej, obsahovej a jazykovej pomocou metodiky modelovej analýzy so sociolingvistickým rozmerom. Poznaním systému živého pomenúvania zo západného a východného Slovenska by sa doplnili už existujúce výskumy. Opis živej antroponymie zo stredného Slovenska možno konfrontovať so starším stavom. Výsledky práce môžu ukázať napr. aj skutočný stav používania prechýlených či neprechýlených priezvisk žien v komunikácii.

6. Vývin urbanonymie a jej jazykový rozbor

Školiteľ: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

Forma: denná/externá
Anotácia: Úlohou dizertácie je opísať dynamiku a vývin názvov ulíc konkrétneho mesta strednej a väčšej veľkosti. Základom klasifikácie bude lexikálnosémantická a slovotvorná klasifikácia. Vývin urbanonymie bude analyzovaný v etapách vymedzených dôležitými medzníkmi vo vývoji mesta a celej spoločnosti. Zmeny v používaní motivačných okruhov a slovotvorných postupov budú znázornené grafmi. Súčasťou práce bude zoznam súčasných urbanoným s ich výkladom, dobou vzniku a s názvami, ktoré im predchádzali.

7. Výskum ojkonymie vo vzťahu k dejinám osídlenia

Školiteľ: PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.

Forma: denná/externá
Anotácia: Dizertácia je interdisciplinárna a predpokladajú sa historické vedomosti a aspoň základná orientácia v latinčine, maďarčine a nemčine. Doklady ojkoným (vrátane názvov prípadných zaniknutých obcí) z určitého regiónu Slovenska od najstarších čias po súčasnosť budú analyzované a klasifikované podľa metódy malých typov s cieľom odhaliť vzťahy medzi štruktúrami názvov, ich časovými vrstvami a areálovým rozšírením a rekonštruovať osídľovací proces. Práca bude vysvetľovať aj pôvod a motiváciu názvov.

Prijímacie konanie

Uchádzajúcim sa o PhD. štúdium s vyplnenými prihláškami a odovzdaným projektom dizertačnej práce pošle FiF UK pozvánku na prijímaciu skúšku. Tá pozostáva z vecného dialógu s komisiou o predloženom projekte a jeho súvislostiach, čím sa mapuje úroveň teoretických a metodologických vedomostí uchádzajúcich sa v príslušnom odbore. Komisia vyhodnocuje výsledky prijímacích skúšok na neverejnom zasadnutí. Ak je na jednu tému viacero prihlásených, komisia určuje poradie úspešnosti, pričom prihliada aj na rozsah a kvalitu odbornej publikačnej činnosti alebo výsledky inej odbornej spôsobilosti uchádzajúcich sa o PhD. štúdium.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie študijného programu druhého stupňa alebo spojeného programu prvého a druhého stupňa.

Termín odovzdania prihlášky: 31. 5. 2023

Viac informácií nájdete na stránkach prijímacieho konania Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Slovenskej akadémie vied.Doktorandské štúdium v JÚĽŠ SAV: Plusy a mínusy