K : E : L

KRÚŽOK

  • empirických
  • ekologických
  • emancipovaných
  • energických
  • ekumenických

lingvistiek

„Rozvíjanie odbornej polemiky bez autorít..."

Krúžok vznikol z potreby doktorandiek oddelenia súčasného slovenského jazyka diskutovať o vedeckých problémoch bez priamej prítomnosti autorít, v otvorenom prostredí, kde si môžu cibriť schopnosť vyjadriť svoj názor a diskutovať o problémoch súčasnej jazykovedy. V priebehu fungovania krúžku sa ako opodstatnená ukázala aj funkcia informovať sa vzájomne o metodologických postupoch vo vlastných vedeckých prácach, rozširovať si obzory v najaktuálnejších výskumoch, teóriách a metodológiách. Spočiatku málopočetný krúžok sa rozrástol aj mimo pôdy JÚĽŠ, a tak sa táto platforma prezentácie vlastných výskumov otvorila aj širšiemu kritickému publiku. Krúžok je otvorený všetkým záujemkyniam a záujemcom z doktorandských či mladovedeckých radov, bez ohľadu na odbor.

Archív stretnutí