• Najčastejších 2000 slov z korpusu prim‑7.0‑public‑vyv, anotovaných podľa jazyka, z ktorého bolo slovo prevzaté: «↓». Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Citácia: GARABÍK Radovan – KARČOVÁ Agáta: Frekvencia lexikálnych jednotiek cudzieho pôvodu v slovenčine. In: Slovenská reč, Vol. 84, No 1, 2019, pp. 26–46.

  • Zoznam štruktúr (počet, originál, revízia) korpusu CHIBY v0.3 – chybový korpus založený na revíziách slovenskej Wikipédie: spelling, lexicosemantic, punct, typographical, diacritics, unclassified. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

  • Korpus slovenských právnych predpisov k 2019-07-01, v1.0 – celý korpus vo formáte CoNLL-U Plus: «↓»