Vedecká knižnica JÚĽŠ SAV

Yulia Smetanová
yulia.smetanova @ juls.savba.sk

Tomáš Vančo
tomas.vanco @ korpus.juls.savba.sk