Vedecká knižnica JÚĽŠ SAV

Pracovník knižnice:

Yulia Smetanová

Tomáš Vančo