STÁŽ V JAZYKOVEDNOM ÚSTAVE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV

Stáž Vážené študentky, vážení študenti,

radi by sme vám dali do pozornosti možnosť absolvovať krátkodobú stáž v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, vďaka ktorej získate odborné zručnosti v oblasti výskumu a spracovania slovenského jazyka a nazriete do zákulisia jednotlivých oddelení a projektov nášho ústavu.

Jedinečnú príležitosť spolupracovať s odborníkmi môžu využiť študenti a študentky magisterského a doktorandského štúdia vysokých škôl z rôznych vedných odborov. Rozsah stáže je 100 hodín, ktoré bude potrebné absolvovať v priebehu maximálne 6 mesiacov, a to podľa časových možností uchádzača alebo uchádzačky a usmernenia konkrétneho pracoviska JÚĽŠ SAV.

Prihlášky, podpísaný životopis a motivačný list so špecifikovaným oddelením, v ktorom by ste chceli stáž absolvovať, posielajte na adresu katarina.krajcovicova @ juls.savba.sk. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí vám zašleme do 3 týždňov od podania prihlášky. Podávanie prihlášok a absolvovanie stáží nie sú časovo obmedzené, prihlášky budeme prijímať v priebehu celého roka.

PREČO JE DOBRÉ ABSOLVOVAŤ STÁŽ U NÁS?

Získate praktické skúsenosti so základným výskumom jazyka a prácou s jazykovými zdrojmi (archívy, kartotéky, databázy, korpusy a pod.). Budete sa aktívne podieľať na čiastkových úlohách v rámci vedeckovýskumných projektov realizovaných v JÚĽŠ SAV. Získate nové poznatky, ktoré môžete využiť vo vlastnej diplomovej alebo dizertačnej práci. Ako študent/študentka magisterského štúdia môžete zvážiť pokračovanie v štúdiu na doktorandskom stupni priamo v JÚĽŠ SAV. Na konci získate certifikát potvrdzujúci absolvovanie stáže a rozšírite si tak rozsah pracovných skúseností vo svojom životopise.

PRACOVNÁ NÁPLŇ

Cieľom nášho programu je spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami. Uchádzačom a uchádzačkám chceme poskytnúť možnosť oboznámiť sa s činnosťou oddelení, pričom ich povinnosti a úlohy budú závisieť od charakteru ich práce. Pracovná náplň bude rozdelená na všeobecnú časť, ktorá bude spoločná, a praktickú časť, ktorú stážisti a stážistky absolvujú v jednotlivých oddeleniach.

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

 • štúdium odbornej literatúry z danej oblasti
 • zoznámenie sa s výskumnými projektmi v danej oblasti
 • získanie odbornej praxe a odborných znalostí z oblasti, ktorú si študenti zvolili
 • oboznámenie sa s projektmi a úlohami oddelenia, ktoré si zvolili, a s postupmi pri ich riešení
 • účasť na vedeckých a odborných podujatiach organizovaných Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV

2. PRAKTICKÁ ČASŤ

 • Oddelenie jazykovej kultúry a terminológie
  • práca v jazykovej poradni
  • spracovanie položiek v archíve otázok a odpovedí telefonickej a listovej poradne
  • základy redigovania textov
 • Dialektologické oddelenie

  • elektronizácia archívnych prameňov (nárečové texty, rukopisné dotazníky, vecná kartotéka)
  • účasť na kolektívnych redakčných analýzach Slovníka slovenských nárečí
  • rukopisné kartografovanie vybraných jazykových javov
 • Oddelenie sociálnej lingvistiky

  • účasť na aktuálnom vedeckovýskumnom projekte
  • redakčná činnosť v jazykovednom časopise Slovenská reč
  • aktualizácia facebookovej stránky Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
  • práca s bibliografickými databázami
 • Oddelenie Slovenského národného korpusu

  • osvojenie si praktických zručností pri používaní korpusov
  • anotačné práce na textoch pripravovaných do korpusov
  • pomocné práce pri napĺňaní terminologickej databázy
 • Oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie

  • oboznámenie sa s problematikou lexikografického spracovania slovnej zásoby jazyka
  • práca s archívnymi a elektronickými zdrojmi využívanými v lexikografii
  • účasť na kolektívnych stretnutiach autorov Slovníka súčasného slovenského jazyka
  • vyhľadávanie a excerpcia problémových jazykových javov
 • Oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie

  • digitalizácia slovenských terénnych názvov
  • práca s kartotékou slovenských terénnych názvov
  • excerpcia terénnych názvov z novších seminárnych, diplomových a dizertačných prác, odborných a popularizačných článkov a štúdií