STÁŽ V JAZYKOVEDNOM ÚSTAVE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SAV

Vážené študentky, vážení študenti,

radi by sme Vám dali do pozornosti možnosť absolvovať krátkodobú stáž v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, vďaka ktorej získate odborné zručnosti v oblasti výskumu a spracovania slovenského jazyka a nazriete do zákulisia jednotlivých oddelení a projektov nášho ústavu.

Jedinečnú príležitosť spolupracovať s odborníkmi môžu využiť študenti a študentky magisterského a doktorandského štúdia vysokých škôl z rôznych vedných odborov. Rozsah stáže je 100 hodín, ktoré bude potrebné absolvovať v priebehu maximálne 6 mesiacov, a to podľa časových možností uchádzača alebo uchádzačky a usmernenia konkrétneho pracoviska JÚĽŠ SAV.

Prihlášky, podpísaný životopis a motivačný list so špecifikovaným oddelením, v ktorom by ste chceli stáž absolvovať, posielajte na adresu katarina.krajcovicova@juls.savba.sk. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí Vám zašleme do 3 týždňov od podania prihlášky. Podávanie prihlášok a absolvovanie stáží nie sú časovo obmedzené, prihlášky budeme prijímať v priebehu celého roka.

PREČO JE DOBRÉ ABSOLVOVAŤ STÁŽ U NÁS?

Získate praktické skúsenosti so základným výskumom jazyka a prácou s jazykovými zdrojmi (archívy, kartotéky, databázy, korpusy a pod.). Budete sa aktívne podieľať na čiastkových úlohách v rámci vedeckovýskumných projektov realizovaných v JÚĽŠ SAV. Získate nové poznatky, ktoré môžete využiť vo vlastnej diplomovej alebo dizertačnej práci. Ako študent/študentka magisterského štúdia môžete zvážiť pokračovanie v štúdiu na doktorandskom stupni priamo v JÚĽŠ SAV. Na konci získate certifikát potvrdzujúci absolvovanie stáže a rozšírite si tak rozsah pracovných skúseností vo svojom životopise.

PRACOVNÁ NÁPLŇ

Cieľom nášho programu je spojiť teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami. Uchádzačom a uchádzačkám chceme poskytnúť možnosť oboznámiť sa s činnosťou oddelení, pričom ich povinnosti a úlohy budú závisieť od charakteru ich práce. Pracovná náplň bude rozdelená na všeobecnú časť, ktorá bude spoločná, a praktickú časť, ktorú stážisti a stážistky absolvujú v jednotlivých oddeleniach.

1. VŠEOBECNÁ ČASŤ

– štúdium odbornej literatúry z danej oblasti

– zoznámenie sa s výskumnými projektmi v danej oblasti

– získanie odbornej praxe a odborných znalostí z oblasti, ktorú si študenti zvolili

– oboznámenie sa s projektmi a úlohami oddelenia, ktoré si zvolili, a s postupmi pri ich riešení

– účasť na vedeckých a odborných podujatiach organizovaných Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV

2. PRAKTICKÁ ČASŤ

Oddelenie jazykovej kultúry a terminológie

– práca v jazykovej poradni

– spracovanie položiek v archíve otázok a odpovedí telefonickej a listovej poradne

– základy redigovania textov

Dialektologické oddelenie

– elektronizácia archívnych prameňov (nárečové texty, rukopisné dotazníky, vecná kartotéka)

– účasť na kolektívnych redakčných analýzach Slovníka slovenských nárečí

– rukopisné kartografovanie vybraných jazykových javov

Oddelenie sociálnej lingvistiky

– účasť na aktuálnom vedeckovýskumnom projekte

– redakčná činnosť v jazykovednom časopise Slovenská reč

– aktualizácia facebookovej stránky Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

– práca s bibliografickými databázami

Oddelenie Slovenského národného korpusu

– osvojenie si praktických zručností pri používaní korpusov

– anotačné práce na textoch pripravovaných do korpusov

– pomocné práce pri napĺňaní terminologickej databázy

Oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie

– oboznámenie sa s problematikou lexikografického spracovania slovnej zásoby jazyka

– práca s archívnymi a elektronickými zdrojmi využívanými v lexikografii

– účasť na kolektívnych stretnutiach autorov Slovníka súčasného slovenského jazyka

– vyhľadávanie a excerpcia problémových jazykových javov

Oddelenie dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie

– digitalizácia slovenských terénnych názvov

– práca s kartotékou slovenských terénnych názvov

– excerpcia terénnych názvov z novších seminárnych, diplomových a dizertačných prác, odborných a popularizačných článkov a štúdií