Slovenská reč – časopis pre výskum slovenského jazyka

Pokyny pre autorov

Štandardy časopisu Slovenská reč (štruktúra časopisu, formálne štandardy, štandardy redakčnej práce; PDF)

Poslaním časopisu Slovenská reč je prezentovať vedecké a odborné poznanie v oblasti výskumu slovenského jazyka, aktívne participovať na takomto výskume a zároveň takýto výskum stimulovať.

Tematické zameranie Slovenskej reči v základných rysoch charakterizuje podtitul – časopis pre výskum slovenského jazyka. Časopis ponúka priestor na zverejňovanie pôvodných vedeckých a odborných prác z oblasti lingvistickej slovakistiky, resp. slovakistiky v komparatívnom a interdisciplinárnom aspekte. Publikujú sa v ňom príspevky prezentujúce výsledky základného aj aplikovaného výskumu a taktiež príspevky informujúce o dianí v slovenskej jazykovednej komunite.

Časopis publikuje texty v týchto rubrikách:

  • Štúdie
  • Diskusie a rozhľady
  • Recenzie a glosy
  • Rozličnosti a rozhovory
  • Kronika
  • Bibliografický zápisník

Redakčné uzávierky jednotlivých čísel:

  • 1. číslo: 28. 2.
  • 2. číslo: 31. 8.

Lehoty:

Proces

Lehota

Prijatie/neprijatie textu na posudzovanie

10 dní

Posúdenie textu recenzentmi

30 dní

Úprava textu autorom po zaslaní posudkov

20 dní

Redigovanie textu

–––­­––––

Autorská korektúra

5 dní