Slovenská reč – charizma našej identity

Vedenie redakcie

Hlavný redaktor: prof. Mgr. Martin Ološtiak, PhD.

Manažérka redakcie: Mgr. Jana Wachtarczyková, PhD.

Výkonná redaktorka: Mgr. Júlia Behýlová

Redakcia anglických textov, bibliografia: Mgr. Júlia Behýlová

Redakčná rada

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD. – Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

prof. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD. – Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc. – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

prof. PhDr. Miroslav Dudok, DrSc. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

RNDr. Radovan Garabík (Bratislava) – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

dr. sc. Siniša Habijanec, PhD. – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

prof. dr. Björn Hansen – Regensburg (Nemecko)

PhDr. Milan Harvalík, Ph.D. – Praha (Česká republika)

prof. Mgr. Martina Ivanová, PhD. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. – Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

Dr Paweł Kowalski – Warszawa (Poľsko)

prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD. – Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Professor Mark Richard Lauersdorf, Ph.D. – Kentucky (USA)

prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. – Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD. – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Mgr. Jaroslava Rusinková, PhD. (Bratislava) – Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV v Bratislave

prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. – Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach

prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc. – Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

Čestní členovia

† prof. PhDr. Ľubomír Ďurovič, DrSc. (Lund – Švédsko)

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc. (Bratislava)

prof. PhDr. Ivor Ripka, DrSc. (Bratislava)

Technický redaktor

Mgr. Vladimír Radik

Návrh a grafické spracovanie obálky

Mgr. Jana Wachtarczyková, PhD., Mgr. Martina Cebecauerová, PhD.