Slovenská reč – charizma našej identity

Slovenská reč, časopis pre výskum slovenského jazyka.
Založený v roku 1932.
Vydáva Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v. v. i.
Vychádza 3-krát ročne.

Časopis je citovaný v databázach:

  • Scopus (Elsevier)
  • Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego (iSybislaw)
  • EBSCO Discovery Service
  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
  • Linguistic Bibliography Online (Brill)
  • Linguistics & Language Behavior Abstract – LLBA (ProQuest)
  • Naviga (Softweco)
  • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)
  • WorldCat (OCLC)

Adresa redakcie:

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, v. v. i.
Panská 26
811 01 Bratislava
Slovenská republika
tel.: +421 2 5443 1761, +421 2 5443 1762
e-mail: sr @ juls.savba.sk

ISSN 0037-6981 (tlačená verzia)
ISSN 1338-4279 (online)
Evidenčné číslo: 3695/09
IČO vydavateľa: 00167 088

Výhradný distribútor na Slovensku:

SAP – Slovak Academic Press, s. r. o., Bazová 2, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
e-mail: sap @ sappress.sk
webové sídlo: www.sappress.sk
registračné číslo 7089

Ročné predplatné pre Slovensko: 15 €
Jednotlivé číslo: 5 €
© Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava