Slovenská reč – časopis pre výskum slovenského jazyka

Slovenská reč, časopis pre výskum slovenského jazyka.
Založený v roku 1932.
Vydáva Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave, v. v. i.
Vychádza 3-krát ročne.
ISSN 0037-6981
e-ISSN 1338-4279
Evidenčné číslo: 3695/09
IČO vydavateľa: 00167 088

Ciele a zameranie:

Poslaním časopisu Slovenská reč je prezentovať vedecké a odborné poznanie v oblasti výskumu slovenského jazyka, aktívne participovať na takomto výskume a zároveň takýto výskum stimulovať. Časopis ponúka priestor na zverejňovanie pôvodných vedeckých a odborných prác z oblasti lingvistickej slovakistiky, resp. slovakistiky v komparatívnom a interdisciplinárnom aspekte. Vítané sú príspevky prezentujúce výsledky základného aj aplikovaného výskumu a taktiež príspevky informujúce o dianí v slovenskej jazykovednej komunite. Časopis zároveň plní funkciu dôležitej odbornej komunikačnej platformy, na ktorej je možné nielen uverejňovať výsledky vlastných výskumov, ale aj reflektovať domácu i zahraničnú slovakistickú jazykovednú produkciu prostredníctvom rozhľadových článkov, polemických príspevkov, recenzií alebo kritických glos. Príspevky sa publikujú v týchto rubrikách: štúdie, diskusie a rozhľady, recenzie a glosy, rozličnosti a rozhovory, kronika.
Od roku 2024 jednotlivé články majú pridelené trvalé identifikátory (DOI).

Vyhlásenie o otvorenom prístupe:

Slovenská reč podporuje otvorenú vedu tak, že umožňuje neobmedzený prístup (open access) k zverejnenému obsahu v intenciách Budapeštianskej iniciatívy za otvorený prístup. Z tohto dôvodu je Slovenská reč v online priestore pre čitateľov prístupná bez akýchkoľvek poplatkov.
Publikovanie v časopise je bezplatné, nie sú účtované žiadne poplatky za prijatie, redakčné spracovanie a publikovanie rukopisu; časopis neúčtuje poplatky za APC (article processing charge) ani poplatky za podanie.

Licencovanie:

Texty uverejnené v Slovenskej reči sú licencované pod Creative Commons Attribution 4.0 International Public License (CC BY 4.0).

CC-BY 4.0

Táto licencia povoľuje šíriť a prispôsobovať licencované dielo v ľubovoľnom médiu a formáte iba v prípade, ak je zabezpečené, že pôvodné dielo je riadne citované, že sa na licenciu správne odkazuje a všetky zmeny sú správne uvedené. Nositeľmi autorských práv diel zverejnených v Slovenskej reči sú autori, ktorým je umožnené zachovávanie práv na ich práce bez obmedzení. Autor môže zverejniť vydavateľskú verziu svojho textu podľa vlastného uváženia (na svojej osobnej webovej stránke, v inštitucionálnych repozitároch, vedeckých sociálnych sieťach a pod.).
Autori zaslaním rukopisu do redakcie Slovenskej reči súhlasia, že ich práca bude licencovaná (pod licenciou CC BY 4.0). Autori udeľujú editorom a vydavateľovi Slovenskej reči oprávnenie uverejniť ich texty (v printovej podobe aj online) a označiť Slovenskú reč ako pôvodné médium uverejnenia. Editori a vydavateľ tieto texty uchovávajú vo verejne dostupnom elektronickom archíve časopisu a v ľubovoľných úložiskách, na ktorých sú uchované články uverejnené v časopise, a to bez získania explicitného súhlasu autorov pod podmienkou, že sú splnené požiadavky stanovené v CC BY 4.0.

Indexovanie v databázach:

  • Scopus (Elsevier)
  • Bibliografia Językoznawstwa Slawistycznego (iSybislaw)
  • EBSCO Discovery Service
  • European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS)
  • Linguistic Bibliography Online (Brill)
  • Linguistics & Language Behavior Abstract – LLBA (ProQuest)
  • Summon (Serials Solutions/ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)