Slovenská reč – charizma našej identity

Výzvy

Na tejto stránke zverejňujeme aktuálne výzvy na zasielanie príspevkov do monotematických čísel.

Časopis popri bežných číslach vytvára priestor aj pre monotematické čísla, ktoré sa spravidla vydávajú v spolupráci s hosťujúcimi editormi. Návrhy na tému a koncepciu čísla (podávajú sa prostredníctvom osobitného formulára) posudzuje redakčná rada. Po schválení hosťujúci editori pripravia výzvu na predkladanie abstraktov a predstavia koncepciu monotematického čísla (vrátane časového harmonogramu). Hosťujúci editori sa aktívne zúčastňujú na príprave čísla (výber príspevkov a posudzovateľov, redigovanie). Všetky príspevky prechádzajú štandardným posudzovacím procesom.

Najbližšie monotematické čísla:

3/2022: 90. výročie založenia Slovenskej reči

3/2023: Slovakistický lingvistický výskum (aktuálny stav a perspektívy rozvoja)