Slovenská reč – časopis pre výskum slovenského jazyka

Výzvy

Na tejto stránke zverejňujeme aktuálne výzvy na zasielanie príspevkov do monotematických čísel.

Časopis popri bežných číslach vytvára priestor aj pre monotematické čísla, ktoré sa spravidla vydávajú v spolupráci s hosťujúcimi editormi. Návrhy na tému a koncepciu čísla (podávajú sa prostredníctvom osobitného formulára) posudzuje redakčná rada. Po schválení hosťujúci editori pripravia výzvu na predkladanie abstraktov a predstavia koncepciu monotematického čísla (vrátane časového harmonogramu). Hosťujúci editori sa aktívne zúčastňujú na príprave čísla (výber príspevkov a posudzovateľov, redigovanie). Všetky príspevky prechádzajú štandardným posudzovacím procesom.

Najbližšie monotematické čísla:

2/2024: K jubileu Antona Habovštiaka

2/2025: Cognitive Linguistic Perspectives on Slovak and Other Slavic languages