Slovenská reč – charizma našej identity

autor

názov

roč.

rok-č.

strany

Ľudovít Štúr o slovenčine. (Z úvodu do Náuky reči slovenskej.)

1

1932/1933-1

s. 1 – 2

ZGÚTH, Peter Pavol

Množný nominatív zvieracích mien mužského rodu.

1

1932/1933-1

s. 3 – 4

BARTEK, Henrich

Výslovnosť niektorých dvojhlások.

1

1932/1933-1

s. 4 – 6

MIHÁL, Ján

Vokatív v slovenčine.

1

1932/1933-1

s. 7 – 10

TVRDÝ, Peter

Chybné slová a väzby, ktorým treba v slovenčine vyhýbať.

1

1932/1933-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

s. 10 – 12, 36 – 38, 61 – 63, 90 – 92, 115 – 117, 135 – 139, 155 – 158, 182 – 186, 211 – 213

Bezočivý, bezočivosť.

1

1932/1933-1

s. 12 – 13

Zvykol som robiť.

1

1932/1933-1

s. 13 – 14

Priezviská na -oviech, -ovie a -ove.

1

1932/1933-1

s. 14 – 15

Slovenská matica.

1

1932/1933-1

s. 14

Tajuplný.

1

1932/1933-1

s. 14

Dbať na niečo alebo o niečo.

1

1932/1933-1

s. 15 – 16

Mária Hollý.

1

1932/1933-1

s. 16

Ženské priezviská na -y a -i.

1

1932/1933-1

s. 16

ŠKULTÉTY, Jozef

Miesto úvodu.

1

1932/1933-1

s. 17 – 18

P. J. [= Rudo Uhlár]

Spisovatelia a slovenčina.

1

1932/1933-1

s. 19 – 23

LETZ, Belo

Slovenčina v učebniciach.

1

1932/1933-1

s. 23 – 24

LETZ, Belo

O nominálnych vetách.

1

1932/1933-2

s. 25 – 34

CZAMBEL, Samuel

Z menších štúdií o slovenčine.

1

1932/1933-2, 3, 4, 5, 6

s. 34 – 36, 53 – 56, 83 – 86, 101 – 104, 132 – 134

Radlo či rádlo.

1

1932/1933-2

s. 38 – 39

Ako písať cudzie miestne mená a priezviská?

1

1932/1933-2

s. 39

Možno-li.

1

1932/1933-2

s. 39

Strek.

1

1932/1933-2

s. 39

Tu je k dostaniu.

1

1932/1933-2

s. 39

Jednateľ, tajomník, sekretár.

1

1932/1933-2

s. 40

Nebezpečenstvo – nebezpečie.

1

1932/1933-2

s. 40

Niet ničoho.

1

1932/1933-2

s. 40

Ovšem.

1

1932/1933-2

s. 40

Z úradnej slovenčiny.

1

1932/1933-2

s. 40

CÍGER-HRONSKÝ, Jozef

Spisovatelia a reč.

1

1932/1933-2

s. 41 – 43

ŠKULTÉTY, Jozef

Slovenská reč.

1

1932/1933-2

s. 43 – 45

ap. [= Anton Prídavok]

Slovenské diapásky.

1

1932/1933-2

s. 46 – 47

– tri – [= Ján Petrikovich]

Mená štyroch našich súdov.

1

1932/1933-2

s. 46

ap. [= Anton Prídavok]

Korektori v tlačiarňach.

1

1932/1933-2

s. 47

Doplnenie jazykovedeckého odboru Matice slovenskej.

1

1932/1933-2

s. 47

H. B. [= Henrich Bartek]

Robotník o spisovnej slovenčine.

1

1932/1933-2

s. 47 – 48

Kurz slovenčiny pre korektorov.

1

1932/1933-2

s. 47

Revízia Pravidiel slk. pravopisu.

1

1932/1933-2

s. 47

Spolok sv. Vojtecha a slovenčina.

1

1932/1933-2

s. 47

H. B. [= Henrich Bartek]

Dr. I. Dérer o slovenčine.

1

1932/1933-2

s. 48

H. B. [= Henrich Bartek]

Slovenčina na univerzitách.

1

1932/1933-2

s. 48

ŠKULTÉTY, Jozef

Je to dobre po slovensky?

1

1932/1933-3

s. 49 – 52

ZGÚTH, Peter Pavol

Nesprávnosti.

1

1932/1933-3

s. 52 – 53

BARTEK, Henrich

O zjednodušení množného čísla l-ového particípia.

1

1932/1933-3

s. 56 – 57

ŠKULTÉTY, Jozef

Pozor na reč, či píšeme, či hovoríme.

1

1932/1933-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

s. 57 – 60, 76 – 78, 97 – 99, 128 – 130, 146 – 147, 174 – 176, 199 – 202, 225 – 228

O predložke mimo.

1

1932/1933-3

s. 63

Ako vyslovovať skupiny le, li?

1

1932/1933-3

s. 64

Rozličný a rôzny.

1

1932/1933-3

s. 64

Správna výslovnosť slov šťastný, prázdny, šťastlivý.

1

1932/1933-3

s. 64

Strašné participiá na -vši.

1

1932/1933-3

s. 64 – 65

Alebo – alebo či buď – alebo.

1

1932/1933-3

s. 65

Idúcky, stojačky.

1

1932/1933-3

s. 65

Opravdivý či opravdový.

1

1932/1933-3

s. 65

Spravodlivý či spravedlivý.

1

1932/1933-3

s. 65 – 66

Najsamprv.

1

1932/1933-3

s. 66

Odpovede či odpovedi.

1

1932/1933-3

s. 66

Predvolávate sa.

1

1932/1933-3

s. 66

Prípona -ítko.

1

1932/1933-3

s. 66

Samosvoj.

1

1932/1933-3

s. 66

Úctive či úctivo.

1

1932/1933-3

s. 66

Úradné medzítka.

1

1932/1933-3

s. 66

Vrava.

1

1932/1933-3

s. 66

Docieliť!

1

1932/1933-3

s. 67

Krajinský – zemský.

1

1932/1933-3

s. 67

Názor – náhľad – mienka.

1

1932/1933-3

s. 67

Plaviť sa – pluť.

1

1932/1933-3

s. 67 – 68

Skľudzeň.

1

1932/1933-3

s. 67

Streliť – strieľať; dovoliť – dovoľovať.

1

1932/1933-3

s. 67

Učím sa matematike?

1

1932/1933-3

s. 67

Do očú.

1

1932/1933-3

s. 68

Odstrániť – odstraňovať.

1

1932/1933-3

s. 68

Padnul či padol?

1

1932/1933-3

s. 68

Plavný.

1

1932/1933-3

s. 68

Pôda.

1

1932/1933-3

s. 68

Výtopňa?

1

1932/1933-3

s. 68

PRÍDAVOK, Anton

Slovenčina v úradoch.

1

1932/1933-3

s. 69 – 70

bl. [= Belo Letz]

Z našich časopisov.

1

1932/1933-3, 7

s. 70 – 71, 164 – 165

Slovenskí profesori za práva slovenčiny.

1

1932/1933-3

s. 71 – 72

H. B. [= Henrich Bartek]

Časopis „Politika“ o slovenčine.

1

1932/1933-3

s. 72

Ředitelství vědecké zkušební komise pro učitelství na středních školách v Bratislavě.

1

1932/1933-3

s. 72

ŠKULTÉTY, Jozef

Dajme my tomu pokoj!

1

1932/1933-3

s. 87 – 88

MARTINKA, Jožo

Cudzie miestne mená v slovenčine.

1

1932/1933-4

s. 73 – 76

KNAP, Michal

Niekoľko upozornení.

1

1932/1933-4, 5, 7

s. 78 – 79, 106 – 108, 145 – 146

LETZ, Belo

Vykanie alebo oslovenie.

1

1932/1933-4

s. 80 – 83

PETRIKOVICH, Ján

Na margo našej právnickej terminológie.

1

1932/1933-4, 5

s. 89 – 90, 110

Mix. [= Mikuláš Stano?]

Pražák, A., Čítanka pre druhú triedu slovenských stredných škôl. 4. vyd. Praha 1932.

1

1932/1933-4

s. 93 – 94

MARTINKA, Jožo

Omluvenka.

1

1932/1933-4

s. 94

Výslovnosť slova svätý.

1

1932/1933-4

s. 94 – 95

Aksamiet či aksamit?

1

1932/1933-4

s. 95

Kč či Kčs.

1

1932/1933-4

s. 95

O hodinu a za hodinu.

1

1932/1933-4

s. 95

Skratka dr. a Dr.

1

1932/1933-4

s. 95

Slovan alebo Slavian?

1

1932/1933-4

s. 95

Vypadá dobre.

1

1932/1933-4

s. 95

A síce.

1

1932/1933-4

s. 96

Do Vlách či do Vlach?

1

1932/1933-4

s. 96

Gen. pl. túžob – túžeb.

1

1932/1933-4

s. 96

Najmä.

1

1932/1933-4

s. 96

Otka – styk.

1

1932/1933-4

s. 96

Túžobný – túžebný.

1

1932/1933-4

s. 96

ZGÚTH, Peter Pavol

Dvojtvary v spisovnej reči.

1

1932/1933-5

s. 99 – 101

LETZ, Belo

O užívaní tvarov ako – jako.

1

1932/1933-5

s. 104 – 106

JESENSKÝ, Fedor

K našej právnickej terminológii.

1

1932/1933-5, 6

s. 108 – 109, 134

POLERECKÝ [= Jozef Škultéty]

Šafárik a slovenčina.

1

1932/1933-5

s. 111 – 115

Traky, tračky a hózentrógle.

1

1932/1933-5

s. 117 – 118

Fórum či forum?

1

1932/1933-5

s. 118

Hajčí.

1

1932/1933-5

s. 118

Myseľ – úmysel.

1

1932/1933-5

s. 118

Odtlačok – výtlačok.

1

1932/1933-5

s. 118

Rozdiely – rozdiele.

1

1932/1933-5

s. 118

Kedy píšeme spojku žeby dovedna?

1

1932/1933-5

s. 119

Pri Bratislave – u Bratislavy.

1

1932/1933-5

s. 119

Slovanské názvy mesiacov.

1

1932/1933-5

s. 119

Trenčiansko, Gemersko ap.

1

1932/1933-5

s. 119 – 120

Itália – Taliansko, Anglia – Anglicko, Francia – Francúzsko.

1

1932/1933-5

s. 120

Po večere – po večeri.

1

1932/1933-5

s. 120

Vedieť – môcť.

1

1932/1933-5

s. 120

Veterný – vetrný.

1

1932/1933-5

s. 120

Vydrník – Vyderník.

1

1932/1933-5

s. 120

BARTEK, Henrich

Pravopis, spisovná reč a stredná slovenčina.

1

1932/1933-6

s. 121 – 124

Tézy pražského lingvistického krúžku.

1

1932/1933-6

s. 124 – 126

BODICKÝ, Cyril

Ako skloňovať rodinné mená na -ek, -ec?

1

1932/1933-6

s. 127 – 128

Ľudovít Štúr, ochranca dobrej slovenčiny.

1

1932/1933-6

s. 130 – 132

Dráma, gen. drámy – dráma, gen. dramata.

1

1932/1933-6

s. 139 – 140

Konec – koniec.

1

1932/1933-6

s. 139

Skloňovanie slov gazdiná, stryná, ujčiná ap.

1

1932/1933-6

s. 139

Auktor, auktorita – autor, autorita.

1

1932/1933-6

s. 140

Limeček a rámček.

1

1932/1933-6

s. 140 – 141

Rychlý – rýchly.

1

1932/1933-6

s. 140

Trpelivý – trpezlivý.

1

1932/1933-6

s. 140

Umierajúce sloveso (spravovať sa).

1

1932/1933-6

s. 140

Vychovavateľ – vychovávateľ.

1

1932/1933-6

s. 140

Dačo a niečo.

1

1932/1933-6

s. 141

Dátum či datum?

1

1932/1933-6

s. 141 – 142

Pivovarčí – „sládok“.

1

1932/1933-6

s. 141

Plurál cudzích slov na -ium, -eum, -uum.

1

1932/1933-6

s. 141

Olomúc – Olomouc.

1

1932/1933-6

s. 142

Rozumieť niečomu alebo niečo?

1

1932/1933-6

s. 142 – 143

Ako vyslovujeme -l v participiách?

1

1932/1933-6

s. 143

Súsed, súseda či sused, suseda?

1

1932/1933-6

s. 143

Svoboda – sloboda.

1

1932/1933-6

s. 143

Závisieť od niečoho a na niečom.

1

1932/1933-6

s. 143

Mrtvý – mŕtvy.

1

1932/1933-6

s. 144

Slovenčina dvojtýždenníka „Politiky“.

1

1932/1933-6

s. 144

Slovenský denník je nepolepšiteľný.

1

1932/1933-6

s. 144

CZAMBEL, Samuel

Zo slovenskej gramatiky.

1

1932/1933-7, 8, 9

s. 148 – 150, 176 – 179, 207 – 208

LETZ, Belo

Trpný stav v slovenčine.

1

1932/1933-7

s. 150 – 152

ZGÚTH, Peter Pavol

Poznámky.

1

1932/1933-7, 9

s. 153 – 155, 202 – 204

aj. [= Anton Jánošík]

Čítanka pre slovenské ústavy učiteľské. Zv. 1. Praha 1927.

1

1932/1933-7

s. 158 – 159

Ľudovít – Ľudevít.

1

1932/1933-7

s. 159

Živé striebro – rtuť – ortuť.

1

1932/1933-7

s. 159

Hajtman či hejtman?

1

1932/1933-7

s. 160

O rozdeľovaní slov dobrý, múdry ap.

1

1932/1933-7

s. 160

Pavol – Pavel, Šavol.

1

1932/1933-7

s. 160

Prísť – prídem – prídu.

1

1932/1933-7

s. 160

Románopisec či romanopisec?

1

1932/1933-7

s. 160

PRÍDAVOK, Anton

Slovenčina v domácnosti.

1

1932/1933-7

s. 161 – 163

– tri – [= Ján Petrikovich]

Nové knihy.

1

1932/1933-7

s. 163 – 164

Ako hľadel S. Czambel na svoju prácu.

1

1932/1933-7

s. 166 – 167

H. B. [= Henrich Bartek]

Jiří Polívka.

1

1932/1933-7

s. 166

Jozef Zubatý a slovenčina.

1

1932/1933-7

s. 166

Revízia Pravidiel slovenského pravopisu.

1

1932/1933-7

s. 166

Jazykoveda na Slovensku.

1

1932/1933-7

s. 167

Liptovské nárečia.

1

1932/1933-7

s. 167

Pravopisný poradca.

1

1932/1933-7

s. 167

Pravopisný rádce.

1

1932/1933-7

s. 167

Syntetické splynutie slovenčiny s češtinou.

1

1932/1933-7

s. 167 – 168

Maďarskí korektori a spisovná reč.

1

1932/1933-7

s. 168

Naši ministri a slovenčina.

1

1932/1933-7

s. 168

Obrana Štúrovej jazykovedy.

1

1932/1933-7

s. 168

Slovník inojazyčný.

1

1932/1933-7

s. 168

MIHÁL, Ján

Ako píšu po slovensky.

1

1932/1933-8, 9, 10

s. 169 – 172, 204 – 206, 222 – 225

LETZ, Belo

O zámene „svoj“.

1

1932/1933-8

s. 172 – 174

JESENSKÝ, Fedor

Z úradnej slovenčiny.

1

1932/1933-8

s. 179 – 180

KNAP, Michal

K otázke ypsilonu.

1

1932/1933-8

s. 180 – 181

MIHÁL, Ján

Z našich časopisov.

1

1932/1933-8

s. 181 – 182

aj. [= Anton Jánošík]

Čítanka pre slovenské ústavy učiteľské. Zv. 2. Praha 1932.

1

1932/1933-8

s. 186 – 187

Jakmile.

1

1932/1933-8

s. 188

Obchod s miešaným tovarom.

1

1932/1933-8

s. 188

Stejnosmerný – jednosmerný.

1

1932/1933-8

s. 188

Vliv a vplyv.

1

1932/1933-8

s. 188

Všemohúci.

1

1932/1933-8

s. 188

Výslovnosť slov páni, kapláni ap.

1

1932/1933-8

s. 188

Agent.

1

1932/1933-8

s. 189

Hrot, trať.

1

1932/1933-8

s. 189

Patrný, zdaliž, ješitnosť.

1

1932/1933-8

s. 189

Pery a rty.

1

1932/1933-8

s. 189

Pokladať a považovať.

1

1932/1933-8

s. 189

Továreň je v chode.

1

1932/1933-8

s. 189

Vodčí.

1

1932/1933-8

s. 189

Vodítko.

1

1932/1933-8

s. 189

O skratke Kč.

1

1932/1933-8

s. 190

Opojný nápoj = opoj.

1

1932/1933-8

s. 190

Rozličné názvy zástavy.

1

1932/1933-8

s. 190

V obci Barč?

1

1932/1933-8

s. 190

Žandár – četník.

1

1932/1933-8

s. 190

Súpis slovenskej literatúry pre mládež.

1

1932/1933-8

s. 191 – 192

Z jazykovedeckého odboru Matice slovenskej.

1

1932/1933-8

s. 191

Aj toto je slovenčina.

1

1932/1933-8

s. 192

H. B. [= Henrich Bartek]

Žalostný zjav.

1

1932/1933-8

s. 192

Slovenčina a Slovenské národné divadlo.

1

1932/1933-8

s. 192

Nemám nič.

1

1932/1933-9

s. 189

BARTEK, Henrich

O spojkách ač a ačkoľvek.

1

1932/1933-9

s. 193 – 195

LETZ, Belo

O slovenčine našich cirkví.

1

1932/1933-9

s. 196 – 199

MIHÁL, Ján

Nové knihy. [Qui de Maupassant, Život. Prel. I. Horváth. Bratislava.]

1

1932/1933-9

s. 208 – 209

KNAP, Michal

Z našich časopisov.

1

1932/1933-9

s. 210 – 211

Ide pršať.

1

1932/1933-9

s. 213

O vzťažnom zámene ktorý.

1

1932/1933-9

s. 213

Dovedna a spolu.

1

1932/1933-9

s. 214

Merič, merač, merník.

1

1932/1933-9

s. 214

O delení slov nájom, záujem.

1

1932/1933-9

s. 214

Pristúpiť k štúdiu ap.

1

1932/1933-9

s. 214

Stotník, stotnina – sotník, sotnina.

1

1932/1933-9

s. 214

Zemedelec – roľník.

1

1932/1933-9

s. 214

Nové slová.

1

1932/1933-9

s. 215

-m. [= Michal Knap]:

Slovenčina a návrh na reformu stredných škôl.

1

1932/1933-9

s. 215 – 216

Beztak.

1

1932/1933-10

s. 214

JÁNOŠÍK, Anton

Slovenčina na stredných školách.

1

1932/1933-10

s. 217 – 219

LETZ, Belo

O menných tvaroch prídavných mien.

1

1932/1933-10

s. 220 – 222

BARTEK, Henrich

Jaroslav Vlček a bohemizmy v slovenčine.

1

1932/1933-10

s. 228 – 229

MARTINKA, Jožo

„V zemi narodení Slováci.“

1

1932/1933-10

s. 230

JÁNOŠÍK, Anton

Dĺžeň a čiarka.

1

1932/1933-10

s. 231

JÁNOŠÍK, Anton

O 8. hodine či v 8 hodín?

1

1932/1933-10

s. 231

JÁNOŠÍK, Anton

Prespolný žiak či vidiecky?

1

1932/1933-10

s. 231

JÁNOŠÍK, Anton

Rad či rada?

1

1932/1933-10

s. 231

Hlavný radca a vrchný radca.

1

1932/1933-10

s. 231 – 232

MARTINKA, Jožo

Veko – viečko.

1

1932/1933-10

s. 231

Sivko = č. Bělous.

1

1932/1933-10

s. 231

Doň – do neho.

1

1932/1933-10

s. 232

Hárok – arch.

1

1932/1933-10

s. 232

Teda – tedy.

1

1932/1933-10

s. 232

Trochu čudná slovenčina.

1

1932/1933-10

s. 232 – 233

Zmocňovací zákon.

1

1932/1933-10

s. 232

Pani doktor, slečna asistent.

1

1932/1933-10

s. 233

Výkonné orgány.

1

1932/1933-10

s. 233

Mrazivo – sladoľad – zmrzlina.

1

1932/1933-10

s. 234

Plurál cudzích slov na -ia, -eu, -ua.

1

1932/1933-10

s. 234

Prádlo – bielizeň.

1

1932/1933-10

s. 234

Spolupriateľ.

1

1932/1933-10

s. 234

Až na.

1

1932/1933-10

s. 235

Knihoveň – knihovňa.

1

1932/1933-10

s. 235

Povetrie – vzduch – vozduch.

1

1932/1933-10

s. 235

ŠKULTÉTY, Jozef

Prvý ročník „Slovenskej reči“.

1

1932/1933-10

s. 235 – 236

Poznámky redakcie.

1

1932/1933-10

s. 236

– tri – [= Ján Petrikovich]

Slovenský preklad Biblie pre evanjelikov.

1

1932/1933-10

s. 237 – 238

S. Czambel o slovenčine v ev. cirkvi.

1

1932/1933-10

s. 238 – 240

H. B. [= Henrich Bartek]

Slovenčina v českých časopisoch.

1

1932/1933-10

s. 240

Slovenská krajina.

1

1932/1933-10

s. 240

BARTEK, Henrich

O správnosti jazykovej.

2

1933/1934-1

s. 1 – 16

LETZ, Belo

Pleonazmus u našich deminutív.

2

1933/1934-1

s. 17 – 19

FLOREK, Pavol

Topografické názvy v slovenčine.

2

1933/1934-1

s. 19 – 26

MIHÁL, Ján

Móric, Z., Zatratené zlato. Prel. A. Göllnerová. Bratislava.

2

1933/1934-1

s. 26 – 28

Akosť – jakosť.

2

1933/1934-1

s. 29

Daňový či berný úrad?

2

1933/1934-1

s. 29 – 30

Farba – barva.

2

1933/1934-1

s. 29

Plech – bľacha.

2

1933/1934-1

s. 29

Tabuľa – tabula.

2

1933/1934-1

s. 29

Na príklad – ku príkladu.

2

1933/1934-1

s. 30

Storočie – stoletie.

2

1933/1934-1

s. 30

Vedec – vedátor.

2

1933/1934-1

s. 30

Ženské priezviská Palatinusová – Palatinová?

2

1933/1934-1

s. 30

Bitva – bitka – boj.

2

1933/1934-1

s. 31

Gen. plurálu cudzích slov banka, lampa a pod.

2

1933/1934-1

s. 31

Gen. plurálu slov spojka, fajka, kopejka ap.

2

1933/1934-1

s. 31

Idem po vodu.

2

1933/1934-1

s. 31

Jachať na voze.

2

1933/1934-1

s. 31

Odnášať sa na niečo.

2

1933/1934-1

s. 31

Prezídium či prezidium?

2

1933/1934-1

s. 31

Rytec – ryjec.

2

1933/1934-1

s. 31

Súdobý – súčasný.

2

1933/1934-1

s. 31

Švajčiarsko – Švajciarsko.

2

1933/1934-1

s. 31

Tvorivý – tvorčí.

2

1933/1934-1

s. 31

Debnár – bednár.

2

1933/1934-1

s. 32

Hrádok, Hrádočan.

2

1933/1934-1

s. 32

Krájané – nárez.

2

1933/1934-1

s. 32

Oravec – Oravčan – Oravan.

2

1933/1934-1

s. 32

Skrutka – šrauba – šraub.

2

1933/1934-1

s. 32

Slezák, Slezáčka?

2

1933/1934-1

s. 32

Smečka – svorka.

2

1933/1934-1

s. 32

Škót, Škótsko, škótsky.

2

1933/1934-1

s. 32

Usporiadať – poriadať.

2

1933/1934-1

s. 32

V Trenčíne dňa 25. mája 1933 či v Trenčíne, dňa...?

2

1933/1934-1

s. 32

Ženích.

2

1933/1934-1

s. 32

ŠKULTÉTY, Jozef

Chráňme si čistotu jazyka.

2

1933/1934-2 – 3

s. 33 – 37

ŠKULTÉTY, Jozef

Výstražný príklad.

2

1933/1934-2 – 3

s. 37 – 39

ŠKULTÉTY, Jozef

Zo zápisnej knižky.

2

1933/1934-2 – 3

s. 39 – 40

ŠKULTÉTY, Jozef

Revúcke slovenské gymnázium a niektoré slová.

2

1933/1934-2 – 3

s. 41 – 45

ŠKULTÉTY, Jozef

Chybne písané slovenské slovo.

2

1933/1934-2 – 3

s. 45 – 46

ŠKULTÉTY, Jozef

Svedectvo proti maďarčeniu miestnych mien.

2

1933/1934-2 – 3

s. 46 – 47

ŠKULTÉTY, Jozef

Miestne meno Garansek.

2

1933/1934-2 – 3

s. 47 – 48

ŠKULTÉTY, Jozef

Vidiek = stolica.

2

1933/1934-2 – 3

s. 49 – 50

ŠKULTÉTY, Jozef

Slovenčina a dr. S. Czambel.

2

1933/1934-2 – 3

s. 54 – 56

ŠENŠEL, Ľudovít

Začiatočné písmena vo vlastných menách.

2

1933/1934-2 – 3

s. 56 – 58

UHLÁR, Rudo

Spisovatelia a slovenčina.

2

1933/1934-2 – 3, 4

s. 59 – 61, 116 – 119

LETZ, Belo

Niečo o našich gramatických názvoch.

2

1933/1934-2 – 3

s. 61 – 64

ZGÚTH, Peter Pavol

Všeobecné poznámky o predložkách.

2

1933/1934-2 – 3

s. 64 – 66

JÁNOŠÍK, Anton

Niečo zo školskej slovenčiny. (Loď pluje; Žiakovská knihovňa; Poľudnie; Pozdejšie; Milostný román; Upomienka či rozpomienka?; Pohádka; Zvlášte-zvlášť)

2

1933/1934-2 – 3

s. 66 – 70

JESENSKÝ, Fedor

Budeme mať právnické názvoslovie?

2

1933/1934-2 – 3

s. 70 – 73

LETZ, Belo

Ťažkosti s príponou -ár (-iar).

2

1933/1934-2 – 3

s. 73 – 76

MIHÁL, Ján

Dôležité maličkosti.

2

1933/1934-2 – 3

s. 76 – 78

KNAP, Michal

Niekoľko upozornení.

2

1933/1934-2 – 3, 5, 7

s. 78 – 79, 127 – 129, 202

FRLIČKA, Ján

O pôvode slova gombík.

2

1933/1934-2 – 3

s. 79 – 80

PRÍDAVOK, Anton

Literatúra pre deti.

2

1933/1934-2 – 3

s. 80 – 81

BARTEK, Henrich

Jozef Škultéty a spisovná slovenčina.

2

1933/1934-2 – 3

s. 82 – 84

H. B. [= Henrich Bartek]

Smrek, J., Iba oči. Praha 1933.

2

1933/1934-2 – 3

s. 85 – 88

Bratia Mrázovci, Rázusovci.

2

1933/1934-2 – 3

s. 88

Mladý život.

2

1933/1934-2 – 3

s. 89 – 90

Týždenníky.

2

1933/1934-2 – 3

s. 89

Horár alebo lesný?

2

1933/1934-2 – 3

s. 90 – 91

Badať – badateľ.

2

1933/1934-2 – 3

s. 91

Dedina ľahla popolom.

2

1933/1934-2 – 3

s. 92

Hotel – hotel.

2

1933/1934-2 – 3

s. 92

Porovnať – srovnať.

2

1933/1934-2 – 3

s. 92

Prezídium, či prezidium.

2

1933/1934-2 – 3

s. 92

Rusniak – Rusín.

2

1933/1934-2 – 3

s. 92

Znalec – znalca.

2

1933/1934-2 – 3

s. 92

Sborník na počesť Jozefa Škultétyho.

2

1933/1934-2 – 3

s. 93 – 94

FLOREK, Pavol

Ešte „Topografické názvy v slovenčine“.

2

1933/1934-2 – 3

s. 95 – 96

Komisia pre právnický slovník.

2

1933/1934-2 – 3

s. 95

KRÁL, J.:

Oprava.

2

1933/1934-2 – 3

s. 96

NOVÁK, Ľudovít

Fonológia a štúdium slovenčiny.

2

1933/1934-4, 5, 6

s. 97 – 107, 143 – 157, 161 – 171

MIHÁL, Ján

Slovenské slovesá.

2

1933/1934-4, 5, 6, 7, 8, 9 – 10

s. 107 – 110, 129 – 131, 171 – 174, 203 – 205, 233 – 235, 262 – 266

JÁNOŠÍK, Anton

Niečo zo školskej slovenčiny. (Vzdelať; Mesiačny; Pane, vy ste učil či učili?)

2

1933/1934-4

s. 110 – 112

LETZ, Belo

Interpunkčné ťažkosti.

2

1933/1934-4

s. 112 – 115

Vidno – vidieť.

2

1933/1934-4

s. 119 – 120

Jelša – olša.

2

1933/1934-4

s. 120

Lútkové divadlo.

2

1933/1934-4

s. 120

Odjazd vlaku.

2

1933/1934-4

s. 120

Podobizeň – podobizňa.

2

1933/1934-4

s. 120

Pôrod – porod.

2

1933/1934-4

s. 120

Sporiteľne, sporiteľní.

2

1933/1934-4

s. 120

Vitaj! či vítaj!

2

1933/1934-4

s. 120

Zpočiatku – spočiatku.

2

1933/1934-4

s. 120

Sv. Ján – sv. Ján.

2

1933/1934-5

s. 32

UHLÁR, Rudo

Záporný genitív v spisovnej slovenčine.

2

1933/1934-5

s. 121 – 127

LETZ, Belo

Zdanlivé nedôslednosti pri zámenách.

2

1933/1934-5

s. 132 – 134

JESENSKÝ, Fedor

Z úradnej slovenčiny.

2

1933/1934-5

s. 134 – 138

ZGÚTH, Peter Pavol

Poznámky o niektorých spojkách.

2

1933/1934-5

s. 138 – 141

H. B. [= Henrich Bartek]

Poničan, J. R., Sbierka básní. Bratislava 1934.

2

1933/1934-5

s. 141 – 142

R. U. [= Rudo Uhlár]

Bránecký, J., Fráter Johannes. Trnava 1929.

2

1933/1934-5

s. 142 – 143

ORLOVSKÝ, Jozef

Dočasný – zatýmny.

2

1933/1934-5

s. 157

ORLOVSKÝ, Jozef

Obľahčiť – usnadniť.

2

1933/1934-5

s. 157 – 158

ORLOVSKÝ, Jozef

Oznamovať – sdeľovať.

2

1933/1934-5

s. 157

Obecné zastupiteľstvo či zastupiteľstvo obce?

2

1933/1934-5

s. 158 – 159

Priezviská Czambel, Hegel a pod.

2

1933/1934-5

s. 158

Priezviská na -ek.

2

1933/1934-5

s. 158

ORLOVSKÝ, Jozef

Ujsť – uprchnúť.

2

1933/1934-5

s. 158

Písmeno – písmena.

2

1933/1934-5

s. 159 – 160

So pät – s päť.

2

1933/1934-5

s. 159

Srieň.

2

1933/1934-5

s. 159

Sverepý.

2

1933/1934-5

s. 159

Záporný či záporový genitív?

2

1933/1934-5

s. 159

Fajta.

2

1933/1934-5

s. 160

Chodák, jedák.

2

1933/1934-5

s. 160

Inštrumentále niekým, niečím.

2

1933/1934-5

s. 160

Kečka – käčka.

2

1933/1934-5

s. 160

Shovorčivý – sdielny.

2

1933/1934-5

s. 160

Sprievod – prievod.

2

1933/1934-5

s. 160

Stlmiť – utlmiť.

2

1933/1934-5

s. 160

LETZ, Belo

Najzvyčajnejšie spojky odporovacie a ich miesto.

2

1933/1934-6

s. 174 – 177

BARTEK, Henrich

K problému cudzích slov v slovenčine.

2

1933/1934-6

s. 178 – 182

MIHÁL, Ján

Z kníh a časopisov.

2

1933/1934-6

s. 182 – 187

H. B. [= Henrich Bartek]

Urbanovič, K., Oráčina. Praha 1933.

2

1933/1934-6

s. 187 – 189

Kedy píšeme x?

2

1933/1934-6

s. 189

KNAP, Michal

Srdečný.

2

1933/1934-6

s. 189

KNAP, Michal

Srdečný?

2

1933/1934-6

s. 189

Raz, razy, ráz.

2

1933/1934-6

s. 189

V Bratislave dňa 20. februára 1934.

2

1933/1934-6

s. 189

Izba – pokoj.

2

1933/1934-6

s. 190

Parfum – parfým, revue – revü.

2

1933/1934-6

s. 190

Pred a po maturite.

2

1933/1934-6

s. 190

Tašiel, tašla.

2

1933/1934-6

s. 190

Tŕpnuť – trnúť.

2

1933/1934-6

s. 190

Celkom, cele a docela.

2

1933/1934-6

s. 191

Obchod s ovocím.

2

1933/1934-6

s. 191

Treba rozumieť – je rozumieť.

2

1933/1934-6

s. 191

FLOREK, Pavol

Dnešný stav slovenského názvoslovia zemepisného.

2

1933/1934-6

s. 191 – 192

LETZ, Belo

Interjekcionálne vety.

2

1933/1934-7, 8

s. 193 – 199, 224 – 233

JÁNOŠÍK, Anton

Niečo zo školskej slovenčiny. (Dopis či list?; Kedy a keď; Velikonoce či Veľká noc?)

2

1933/1934-7

s. 200 – 201

JÁNOŠÍK, Anton

Slovenčina v učebniciach.

2

1933/1934-7

s. 205 – 211

H. B. [= Henrich Bartek]

Smrek, J., Básnik a žena. Praha 1934.

2

1933/1934-7

s. 211 – 212

MIHÁL, Ján

Umin’ski, W., V krajine vychádzajúceho slnka. Prel. V. Šlosar. Praha.

2

1933/1934-7

s. 212 – 214

ORLOVSKÝ, Jozef

Hmlistý – mlhavý.

2

1933/1934-7

s. 214

ORLOVSKÝ, Jozef

Pochovaný – pohrobený.

2

1933/1934-7

s. 214

ORLOVSKÝ, Jozef

Strašne – desne.

2

1933/1934-7

s. 214

MARTINKA, Jožo

Doba – čas.

2

1933/1934-7

s. 215

MARTINKA, Jožo

Naporúdzi – po ruke – pri ruke.

2

1933/1934-7

s. 215

MARTINKA, Jožo

Vyporiadať sa!

2

1933/1934-7

s. 215

ORLOVSKÝ, Jozef

Kerovať – karovať – kärovať.

2

1933/1934-7

s. 215

ORLOVSKÝ, Jozef

Maškrta – pomlska.

2

1933/1934-7

s. 215

ORLOVSKÝ, Jozef

Pretrieť – preškrtnúť.

2

1933/1934-7

s. 215

MARTINKA, Jožo

Mliekáreň – mlekáreň.

2

1933/1934-7

s. 216

MARTINKA, Jožo

Veškerý?

2

1933/1934-7

s. 216

Na moj dušu.

2

1933/1934-7

s. 216

Poľovník – lovec.

2

1933/1934-7

s. 216

Priezviská na -eje.

2

1933/1934-7

s. 216

BARTEK, Henrich

Bohatstvo slovenčiny.

2

1933/1934-8

s. 217 – 244

LETZ, Belo

Názvoslovie a frazeologia Štúrovej Nauky reči slovenskej.

2

1933/1934-8

s. 217 – 225

BARTEK, Henrich

Devečková-Kostolný proti Mihálovi.

2

1933/1934-8

s. 235 – 248

JESENSKÝ, Fedor

Slovenské súdne tlačivá .

2

1933/1934-9 – 10

s. 249 – 254

LETZ, Belo

Nejasnosti pri spojkách slučovacích.

2

1933/1934-9 – 10

s. 254 – 258

JÁNOŠÍK, Anton

Niečo zo školskej slovenčiny. (Dbať na niečo, o niečo či niečoho?; Strana a bok.)

2

1933/1934-9 – 10

s. 259 – 260

PETRIKOVICH, Ján

Z právnickej terminológie.

2

1933/1934-9 – 10

s. 261 – 262

UHLÁR, Rudo

Zo zlých kníh.

2

1933/1934-9 – 10

s. 267 – 272

MIHÁL, Ján

K sporu Devečková – Kostolný – Mihál.

2

1933/1934-9 – 10

s. 272 – 274

LETZ, Belo

Pleonazmy pri predponových slovesách.

2

1933/1934-9 – 10

s. 274 – 277

BARTEK, Henrich

Ešte o správnosti jazykovej. Odpoveď na Vážneho úvahy nad Slovenskou rečou

2

1933/1934-9 – 10

s. 278 – 296

Vidiek, vidiečan – vonkov, vonkovan.

2

1933/1934-9 – 10

s. 296

Moja úcta, moja poklona.

2

1933/1934-9 – 10

s. 296

BARTEK, Henrich

Cudzie slová a čistota jazyková.

3

1934/1935-1

s. 1 – 6

LETZ, Belo

Niečo o našom doplnku.

3

1934/1935-1

s. 7 – 11

MARTINKA, Jožo

Miestopisné názvy v slovenčine.

3

1934/1935-1

s. 12 – 19

Knihár – knihväzač.

3

1934/1935-1

s. 19

Zúčastniť sa na niečom.

3

1934/1935-1

s. 19 – 20

Živio!

3

1934/1935-1

s. 19

UHLÁR, Rudo

Chlmec – Chlumec.

3

1934/1935-1

s. 20 – 21

Inžinier – merník.

3

1934/1935-1

s. 21 – 22

UHLÁR, Rudo

Márnomyseľný – ješitný.

3

1934/1935-1

s. 21

UHLÁR, Rudo

Sekunda – vterina.

3

1934/1935-1

s. 21

UHLÁR, Rudo

Špatný, špata.

3

1934/1935-1

s. 21

UHLÁR, Rudo

Vojna, vojenčina.

3

1934/1935-1

s. 21

Napriek tomu?

3

1934/1935-1

s. 22

Zahájiť shromaždenie?

3

1934/1935-1

s. 22 – 23

Dať – nechať.

3

1934/1935-1

s. 23 – 24

Raz a krát.

3

1934/1935-1

s. 23

Trebárs?

3

1934/1935-1

s. 23

Umiestiť – umiestniť.

3

1934/1935-1

s. 23.

Všelijaký – všeliaký.

3

1934/1935-1

s. 23

Brať ohľad?

3

1934/1935-1

s. 24

Dámy, panie.

3

1934/1935-1

s. 24 – 25

Odhliadnuť?

3

1934/1935-1

s. 24

Ohľadom?

3

1934/1935-1

s. 24

Ovládať jazyk?

3

1934/1935-1

s. 24

Podľa § – podľa §-u.

3

1934/1935-1

s. 24

Pomôž – pomoz!

3

1934/1935-1

s. 24

Úvodzovky.

3

1934/1935-1

s. 24

Kolégium – koľaj – kolej.

3

1934/1935-1

s. 25 – 26

ORLOVSKÝ, Jozef

Striga – stryga.

3

1934/1935-1

s. 25

ORLOVSKÝ, Jozef

Výčitka – výtka.

3

1934/1935-1

s. 25

Docieliť súhlas?

3

1934/1935-1

s. 26

Krajinský – zemský?

3

1934/1935-1

s. 26

Objaviť sa?

3

1934/1935-1

s. 26

Rad a rada.

3

1934/1935-1

s. 26

Doterajší – dosavádny.

3

1934/1935-1, 2 – 3

s. 26, 78

JÓNA, Eugen

O zapisovaní nárečových textov.

3

1934/1935-1

s. 27 – 32

LETZ, Belo

Složené slová v slovenčine.

3

1934/1935-2 – 3, 4

s. 33 – 41, 86 – 93

NOVÁK, Ľudovít

K základom slovenskej ortoepie.

3

1934/1935-2 – 3

s. 42 – 65

JESENSKÝ, Fedor

Z právnickej terminológie.

3

1934/1935-2 – 3

s. 66 – 68

H. B. [= Henrich Bartek]

Hurban, J. M., Slovenskí žiaci. Praha 1934.

3

1934/1935-2 – 3

s. 68 – 72

Justus [= Ján Petrikovich]

Justičný vzorník. Bratislava 1934.

3

1934/1935-2 – 3

s. 72 – 75

KRČMÉRY, Štefan

Predložky a poriadok slov.

3

1934/1935-2 – 3

s. 76 – 77

ORLOVSKÝ, Jozef

Gazdovský, gazdinský.

3

1934/1935-2 – 3

s. 77

MARTINKA, Jožo

Pečiatka – razítko.

3

1934/1935-2 – 3

s. 77

MARTINKA, Jožo

Vadiť sa – vadiť.

3

1934/1935-2 – 3

s. 77

Nie je pravda – nie je pravdou.

3

1934/1935-2 – 3

s. 77 – 78

Nie je – neni.

3

1934/1935-2 – 3

s. 78

Ohovárať – pomlúvať.

3

1934/1935-2 – 3

s. 78 – 79

Rozdiely – rozdiele, podiely – podiele.

3

1934/1935-2 – 3

s. 78

Glej.

3

1934/1935-2 – 3

s. 79 – 80

Konsonant – konzonant.

3

1934/1935-2 – 3

s. 80

Kysutskonovomestsko?

3

1934/1935-2 – 3

s. 80

Pokladať – považovať.

3

1934/1935-2 – 3

s. 80

Poriadok slov.

3

1934/1935-2 – 3

s. 80

UHLÁR, Rudo

Tabuľky k zápornému genitívu v slovenčine.

3

1934/1935-4

s. 81 – 85

– tri – [= Ján Petrikovich]

Na margo slovenskej právnickej terminologie.

3

1934/1935-4

s. 94 – 95

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Zdraviť či pozdravovať?; Pozdravenie-pozdrav)

3

1934/1935-4

s. 96 – 97

FLOREK, Pavol

O vývine a povahe slovenskej terminológie vedeckej, najmä zemepisnej.

3

1934/1935-4

s. 98 – 106

GARAJ, Ján Karol

Hymna Hej, Slováci!

3

1934/1935-4

s. 107 – 113

MIHÁL, Ján

Holub, J., Stručný slovník etymologický jazyka československého. Praha 1933.

3

1934/1935-4, 5

s. 114 – 122, 151 – 159

BARTEK, Henrich

Rudo Uhlár.

3

1934/1935-4

s. 122 – 123

BARTEK, Henrich

Samo Czambel.

3

1934/1935-4

s. 124 – 126

ORLOVSKÝ, Jozef

Vyhnanec – psanec.

3

1934/1935-4

s. 126

ORLOVSKÝ, Jozef

Bratanec – bratranec.

3

1934/1935-4

s. 127

ORLOVSKÝ, Jozef

Cestou otca?

3

1934/1935-4

s. 127

ORLOVSKÝ, Jozef

Chtíč?

3

1934/1935-4

s. 127 – 128

ORLOVSKÝ, Jozef

Oharok – špaček.

3

1934/1935-4

s. 127

ORLOVSKÝ, Jozef

Spomenúť – spomnúť.

3

1934/1935-4

s. 127

Pytliak – pytlák.

3

1934/1935-4

s. 128

Sársko – Saarsko.

3

1934/1935-4

s. 128

Škótsko, škótsky.

3

1934/1935-4

s. 128

Uhorka – ugorka.

3

1934/1935-4

s. 128

Vyhlásiť – prehlásiť.

3

1934/1935-4

s. 128

LETZ, Belo

Nesrovnalosti pri spojkách príčinných.

3

1934/1935-5

s. 129 – 133

FERIANC, Oskár

Slovenčina prírodopisných učebníc.

3

1934/1935-5

s. 134 – 141

UHLÁR, Rudo

Reč Stodolovho Kráľa Svätopluka.

3

1934/1935-5

s. 141 – 145

BARTEK, Henrich

Poznámky k Uhlárovmu článku.

3

1934/1935-5

s. 145 – 147

JESENSKÝ, Fedor

Róna, B. – Kinlovits, E., Komentár čsl. práva poisťovacieho. Košice 1934.

3

1934/1935-5

s. 147 – 151

Pán doktor – pane doktore.

3

1934/1935-5

s. 160

Prax, text – praks, tekst.

3

1934/1935-5

s. 160

Slečna, čo ste robili? – Slečna, čo ste robila?

3

1934/1935-5

s. 160

Štruktúra – struktúra.

3

1934/1935-5

s. 160

BARTEK, Henrich

Za Petrom Tvrdým (29. VI. 1850 – 24. II. 1935).

3

1934/1935-6

s. 161 – 162

LETZ, Belo

Hypokoristiká.

3

1934/1935-6

s. 163 – 168

NOVÁK, Ľudovít

Predsa – preca a moderná slovenská poézia.

3

1934/1935-6

s. 168 – 185

Adresy.

3

1934/1935-6

s. 186

ĎUROVIČ, Ján P.

Reč Bystrickej agendy.

3

1934/1935-6

s. 186 – 187

Banskobystrický – bansko-bystrický.

3

1934/1935-6

s. 188

Daniel – danek – danok.

3

1934/1935-6

s. 188 – 189

Naoko.

3

1934/1935-6

s. 189

Neslovák.

3

1934/1935-6

s. 189

Poňatie a pojatie.

3

1934/1935-6

s. 189

Vo Spiši – v Spiši.

3

1934/1935-6

s. 189

Zdanlivý – zdánlivý.

3

1934/1935-6

s. 189 – 190

Čiperný?

3

1934/1935-6

s. 190

Mnohomluvný?

3

1934/1935-6

s. 190 – 191

Rasca – rosca – kmín.

3

1934/1935-6

s. 190

Ponosovať sa, ponosa.

3

1934/1935-6

s. 191

Spojivo – pojítko.

3

1934/1935-6

s. 191

Stretnúť – potkať.

3

1934/1935-6

s. 191

Umiestiť – umiestniť.

3

1934/1935-6

s. 191 – 192.

Peštiansky – peštský.

3

1934/1935-6

s. 192

Poľovníctvo.

3

1934/1935-6

s. 192

Pravda – ovšem.

3

1934/1935-6

s. 192

Samorastlý – samorostlý.

3

1934/1935-6

s. 192

Stienidlo?

3

1934/1935-6

s. 192

Šalabachtre – šalabachtry.

3

1934/1935-6

s. 192

Valec – válec.

3

1934/1935-6

s. 192

BARTEK, Henrich

O pôvode prípony -iec v slovenčine. (Slová typu koniec, hrniec a pod.).

3

1934/1935-7

s. 193 – 197

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Materinský-materský; Materčina)

3

1934/1935-7

s. 198 – 200

LETZ, Belo

Užívanie vzťažných zámen a spojok.

3

1934/1935-7

s. 200 – 205

MARTINKA, Jožo

Niekoľko poznámok.

3

1934/1935-7, 9 – 10

s. 206 – 207, 265 – 267

H. B. [= Henrich Bartek]

Kavec, M., Kuvik na plote. Praha 1935.

3

1934/1935-7

s. 207 – 211

BARTEK, Henrich

Topografické názvy.

3

1934/1935-7

s. 211 – 214

Naňho – na neho – naň.

3

1934/1935-7

s. 214

ORLOVSKÝ, Jozef

Hydina – drôbež.

3

1934/1935-7

s. 214

Svojho – svojeho.

3

1934/1935-7

s. 214

Milostivá pani – milosťpani.

3

1934/1935-7

s. 215 – 216

Pozvať na shromaždenie.

3

1934/1935-7

s. 215

Primát?

3

1934/1935-7

s. 215

Pustiť sa do roboty?

3

1934/1935-7

s. 215

V takýchto okolnostiach – za takýchto okolností.

3

1934/1935-7

s. 215

Ženské priezviská na -y a -i.

3

1934/1935-7

s. 216

Básnik, poet, pevec, poetka, pevkyňa.

3

1934/1935-7

s. 216

Elena – Helena.

3

1934/1935-7

s. 216

Treba – je treba.

3

1934/1935-7

s. 216

Zahájiť shromaždenie?

3

1934/1935-7

s. 215

Držal ho za učiteľa?

3

1934/1935-8

s. 215

JUSTUS [= Jozef Petrikovič]

Železničný slovník.

3

1934/1935-8

s. 225 – 228

BARTEK, Henrich

Menovite – podľa mena.

3

1934/1935-8

s. 229 – 230

KONUŠ, Jozef G.

K útokom na Slovenskú reč.

3

1934/1935-8

s. 231 – 247

Bederník – bedrník.

3

1934/1935-8

s. 247

Docieliť?

3

1934/1935-8

s. 247

Výhrevňa – výtopňa.

3

1934/1935-8

s. 247 – 248

Mnohorečný – mnohomluvný.

3

1934/1935-8

s. 248

Priateľka – priateľkyňa.

3

1934/1935-8

s. 248

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Robota; Práca; Srovnávať či porovnávať?; Meniny či meno?; Maturita či matúra?)

3

1934/1935-9 – 10

s. 249 – 253

LETZ, Belo

Podraďovacie spojky časové.

3

1934/1935-9 – 10

s. 254 – 259

MIHÁL, Ján

Naša prekladová literatúra.

3

1934/1935-9 – 10

s. 260 – 265

LETZ, Belo

Naše pejoratíva.

3

1934/1935-9 – 10

s. 268 – 273

MEČIAR, Stanislav

Prežitá reč u Vajanského, Kukučina a Hronského.

3

1934/1935-9 – 10

s. 273 – 280

MIHÁL, Ján

Zo školských učebníc.

3

1934/1935-9 – 10

s. 280 – 281

H. B. [= Henrich Bartek]

Jilemnický, P., Kus cukru. Praha 1935.

3

1934/1935-9 – 10

s. 282 – 285

FERIANC, Oskár

Postriežka – čakaná.

3

1934/1935-9 – 10

s. 286

FERIANC, Oskár

Šošovka – čočka.

3

1934/1935-9 – 10

s. 286

FERIANC, Oskár

Trblietať sa – trpytiť sa.

3

1934/1935-9 – 10

s. 286

Jednotlivec – jedinec.

3

1934/1935-9 – 10

s. 286 – 287

Požiadavka – požiadavok.

3

1934/1935-9 – 10

s. 286

Ač, ačkoľvek?

3

1934/1935-9 – 10

s. 287

Šermovník, šermovníčka, šermovnícky – šermír, šermírka, šermírsky.

3

1934/1935-9 – 10

s. 287 – 288

Škola pre dôstojníkov.

3

1934/1935-9 – 10

s. 287

Fridrich – Bedrich.

3

1934/1935-9 – 10

s. 287

Keby – keďby.

3

1934/1935-9 – 10

s. 287

Advokát – pravotár.

3

1934/1935-9 – 10

s. 288

Vtedajší, vtedy – tehdajší, tehdy.

3

1934/1935-9 – 10

s. 288

Dejstvo – jednanie.

3

1934/1935-9 – 10

s. 288

BARTEK, Henrich

Naše ciele a úlohy.

4

1935/1936-1

s. 1 – 4

LETZ, Belo

Genitív jednotného čísla vzoru dub.

4

1935/1936-1

s. 4 – 9

ŠKULTÉTY, Jozef

O čistotu reči.

4

1935/1936-1, 2 – 3

s. 10 – 12, 70 – 73

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Dnes-dneska; Dnešný-dneskajší; Rátať-počítať; Krst-krstenie a krštenie)

4

1935/1936-1

s. 12 – 17

FERIANC, Oskár

Zo živočíchopisného názvoslovia.

4

1935/1936-1, 2 – 3

s. 17 – 24, 62 – 65

MARTINKA, Jožo

Manželia Sovovci.

4

1935/1936-1

s. 25 – 26

Pokladať niekoho za niečo.

4

1935/1936-1

s. 25

Záležitosť – vec.

4

1935/1936-1

s. 25

ORLOVSKÝ, Jozef

Martinček, malomartinský. – Revúcka, malorevúcky.

4

1935/1936-1

s. 26 – 27

ORLOVSKÝ, Jozef

Strednoslovenský – stredoslovenský.

4

1935/1936-1

s. 26

Stožkár.

4

1935/1936-1

s. 26

Branzol – výsteľka.

4

1935/1936-1

s. 27

Korzikán – Korzičan, Amerikán – Američan.

4

1935/1936-1

s. 27

Krémeš – krémovník.

4

1935/1936-1

s. 27

Krmovina, krmovinársky.

4

1935/1936-1

s. 27

Zbožie – tovar, obnos – suma.

4

1935/1936-1

s. 27 – 28

Dajme tomu?

4

1935/1936-1

s. 28

Dosavád, dosavádny?

4

1935/1936-1

s. 28

Piliar, piliarsky.

4

1935/1936-1

s. 28

Pozauna.

4

1935/1936-1

s. 28 – 29

Grónsko, grónsky.

4

1935/1936-1

s. 29

Olša – jelša.

4

1935/1936-1

s. 29

Podplatiť, podkúpiť.

4

1935/1936-1

s. 29

Predsedkyňa – predsedníčka.

4

1935/1936-1

s. 29

Sebavzdelávací – samovzdelávací.

4

1935/1936-1

s. 29

Stonka – stopka.

4

1935/1936-1

s. 29

Vezdejší – každodenný.

4

1935/1936-1

s. 29

Zavznieť – zaznieť.

4

1935/1936-1

s. 29

Zväčšenina.

4

1935/1936-1

s. 29

Čeľusť a sánka.

4

1935/1936-1

s. 30

Hrobitov – cintor, cintorín.

4

1935/1936-1

s. 30 – 31

Príslovky na -ivo a -ive.

4

1935/1936-1

s. 30

Tepna, tepnička, tepnový.

4

1935/1936-1

s. 30

Ješitný, ješitnosť – márnomyseľný, márnomyseľnosť.

4

1935/1936-1

s. 31

Neslovák, Nemaďar.

4

1935/1936-1

s. 31

Smečka psov – svorka psov.

4

1935/1936-1

s. 31 – 32

Elefant – slon.

4

1935/1936-1

s. 32

Habeš – Abesínia, Abesínsko.

4

1935/1936-1

s. 32

Obchodovať s niečím, obchod s drevom.

4

1935/1936-1

s. 32

Podzim, podzimný – jeseň, jesenný.

4

1935/1936-1

s. 32

Vliv – vplyv.

4

1935/1936-1

s. 32

Vyzdvihnúť z úradu?

4

1935/1936-1

s. 32

Za druhé – po druhé.

4

1935/1936-1

s. 32

LETZ, Belo

Zo skloňovania životných a neživotných mien.

4

1935/1936-2 – 3

s. 33 – 46

NOVÁK, Ľudovít

Ľudovít Štúr a fonetický pravopis.

4

1935/1936-2 – 3

s. 47 – 55

MIHÁL, Ján

Poznámky.

4

1935/1936-2 – 3

s. 55 – 58

– tri – [= Ján Petrikovich]

Na margo slovenskej právnickej terminologie.

4

1935/1936-2 – 3

s. 59 – 62

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Tromi či troma?; Zdarma či zadarmo?)

4

1935/1936-2 – 3

s. 65 – 69

MIHÁL, Ján

O rýmoch v slovenských veršoch.

4

1935/1936-2 – 3

s. 74 – 77

Chlúba, chlúbiť sa?

4

1935/1936-2 – 3

s. 77 – 78

Odpovedný redaktor – zodpovedný redaktor.

4

1935/1936-2 – 3

s. 77

Šteláža – polica.

4

1935/1936-2 – 3

s. 77

Pamätná doska? Gramofónová doska?

4

1935/1936-2 – 3

s. 78

Synátor, vedátor.

4

1935/1936-2 – 3

s. 78 – 79

Šamelík – stolček, podnožka.

4

1935/1936-2 – 3

s. 78

Jednateľ – tajomník.

4

1935/1936-2 – 3

s. 79

Buď – alebo?

4

1935/1936-2 – 3

s. 80

Plavovlasý, plavý, blond.

4

1935/1936-2 – 3

s. 80 – 81

Špricer?

4

1935/1936-2 – 3

s. 80

Cesta, cestný.

4

1935/1936-2 – 3

s. 81

Miestopredseda?

4

1935/1936-2 – 3

s. 81

Otisk – odtlačok; tiskopis – tlačivo.

4

1935/1936-2 – 3

s. 81

Zemský prezident?

4

1935/1936-2 – 3

s. 81 – 82

Časy; časov, čias.

4

1935/1936-2 – 3

s. 82

Deka, dve deka, päť deka.

4

1935/1936-2 – 3

s. 82

Kilo, dve kilá, päť kíl?

4

1935/1936-2 – 3

s. 82

Mimoďak?

4

1935/1936-2 – 3

s. 82

Mlsať?

4

1935/1936-2 – 3

s. 82

Radšie – radšej.

4

1935/1936-2 – 3

s. 82 – 83

ORLOVSKÝ, Jozef

Okázalý – slávnostný?

4

1935/1936-2 – 3

s. 82

Staväť – stavať, zarábäť – zarábať, zemän – zeman.

4

1935/1936-2 – 3

s. 83

Zornica – zrenica.

4

1935/1936-2 – 3

s. 83 – 84

Jatrá – pečeň.

4

1935/1936-2 – 3

s. 84

Rty – pery.

4

1935/1936-2 – 3

s. 84 – 85

Dolní Kubín – Dolný Kubín.

4

1935/1936-2 – 3

s. 85

Dopis – list.

4

1935/1936-2 – 3

s. 85

Jazdenka?

4

1935/1936-2 – 3

s. 85

Kapka – kvapka.

4

1935/1936-2 – 3

s. 85

Nastíniť – načrtnúť.

4

1935/1936-2 – 3

s. 85

Nátcha, nátka – nádcha.

4

1935/1936-2 – 3

s. 85

Nerv – čuv.

4

1935/1936-2 – 3

s. 85

Zatýmny profesor?

4

1935/1936-2 – 3

s. 85 – 86

Riadiaci učiteľ?

4

1935/1936-2 – 3

s. 86

Keserűová?

4

1935/1936-2 – 3

s. 87

Perkelt.

4

1935/1936-2 – 3

s. 87 – 88

Vodkyňa, správkyňa, radkyňa, sudkyňa.

4

1935/1936-2 – 3

s. 87

Huspenina, huspeninový – studeno, studenovitý.

4

1935/1936-2 – 3

s. 88

Ľadevnica – oblička.

4

1935/1936-2 – 3

s. 88

Pánev – panva.

4

1935/1936-2 – 3

s. 88

Rúž.

4

1935/1936-2 – 3

s. 88

Tázať sa?

4

1935/1936-2 – 3

s. 144

KONUŠ, Jozef G.

Slovenčina v Amerike.

4

1935/1936-4 – 5

s. 89 – 95

LETZ, Belo

Písanie čísloviek.

4

1935/1936-4 – 5

s. 95 – 101

SKUTIL, J.

„Len do popelnice súci“.

4

1935/1936-4 – 5

s. 101 – 103

MIHÁL, Ján

Dve slovenské knižky.

4

1935/1936-4 – 5

s. 104 – 108

FUNDÁREK, Jozef

Predložky do a za v právnickej terminológii.

4

1935/1936-4 – 5

s. 109 – 111

JÁNOŠÍK, Anton

Damborského Krátka mluvnica slovenská.

4

1935/1936-4 – 5

s. 111 – 122

LETZ, Belo

Slovosledný pomer nášho podmetu a prísudku.

4

1935/1936-4 – 5, 6 – 7

s. 122 – 131, 156 – 164

ŠIMONČIČ, Klement

Diskusie o básnickom jazyku. Niekoľko polemických poznámok k článku J. Mihála: „O rýmoch v slovenských veršoch“ (SR, IV., 2 – 3., str. 74 – 77).

4

1935/1936-4 – 5

s. 131 – 136

MIHÁL, Ján

Odpoveď P. K. Šimončičovi.

4

1935/1936-4 – 5

s. 136 – 137

Minuloročný – lanský.

4

1935/1936-4 – 5

s. 138

Rana, úder, výstrel.

4

1935/1936-4 – 5

s. 138

Srdcový a srdečný.

4

1935/1936-4 – 5

s. 138 – 139

Dedičný – „dedický“.

4

1935/1936-4 – 5

s. 139

Knedlík?

4

1935/1936-4 – 5

s. 139

Papršlek?

4

1935/1936-4 – 5

s. 139

Ku príkladu – na príklad.

4

1935/1936-4 – 5

s. 140

Podnos – tácňa.

4

1935/1936-4 – 5

s. 140

Prchať?

4

1935/1936-4 – 5

s. 140

Spústa ľudí?

4

1935/1936-4 – 5

s. 140

Válka – vojna.

4

1935/1936-4 – 5

s. 140

Vedie sa mi dobre?

4

1935/1936-4 – 5

s. 140

Doba a čas.

4

1935/1936-4 – 5

s. 141

Movitý – hnuteľný, movitosť – hnuteľnosť, nemovitosť – nehnuteľnosť.

4

1935/1936-4 – 5

s. 141 – 142

Pacht, pachtier.

4

1935/1936-4 – 5

s. 141

Panva, panvička.

4

1935/1936-4 – 5

s. 141

Pastor.

4

1935/1936-4 – 5

s. 141

Pi! pite! umy! umyte! atď.

4

1935/1936-4 – 5

s. 141

Zástupci?

4

1935/1936-4 – 5

s. 141

Až na?

4

1935/1936-4 – 5

s. 142

Cirkus, gen. cirkusu.

4

1935/1936-4 – 5

s. 142

Lichva.

4

1935/1936-4 – 5

s. 142

Liptovčan?

4

1935/1936-4 – 5

s. 142

Merať, meriam, meriaš, meriavať.

4

1935/1936-4 – 5

s. 142

Stajný?

4

1935/1936-4 – 5

s. 142

Vonkov?

4

1935/1936-4 – 5

s. 142

Akonáhle – len čo.

4

1935/1936-4 – 5

s. 143

Akživ!

4

1935/1936-4 – 5

s. 143

Bremä – bremeno, plemä – plemeno, ramä – rameno, semä – semeno a pod.

4

1935/1936-4 – 5

s. 143

Opravdový – opravdivý.

4

1935/1936-4 – 5

s. 143 – 144

Oziabať v ruky, v nohy.

4

1935/1936-4 – 5

s. 143

Servustok?

4

1935/1936-4 – 5

s. 143

Topinka-hrianka.

4

1935/1936-4 – 5

s. 143

Bázlivý, bázlivosť – bojazlivý, bojazlivosť.

4

1935/1936-4 – 5

s. 144

Docieliť – dosiahnuť.

4

1935/1936-4 – 5

s. 144

Nižní Medzev – Nižný Medzev.

4

1935/1936-4 – 5

s. 144

Žízeň?

4

1935/1936-4 – 5

s. 144

Plurál cudzích slov na -ium, -eum, -uum.

4

1935/1936-4 – 5

s. 144

R. [= BARTEK, Henrich]

Písanie topografických názvov. Atlas Českej akadémie a stanovisko dr. Vážneho.

4

1935/1936-6 – 7

s. 145 – 149

MIHÁL, Ján

Interpunkcia i spojky ako, alebo.

4

1935/1936-6 – 7

s. 150 – 156

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Sklep a obchod; Sklepenie a klenba; Obchod niečím, či s niečím?)

4

1935/1936-6 – 7

s. 164 – 169

HRABOVSKÝ, Jozef

O samohláske ä.

4

1935/1936-6 – 7

s. 169 – 171

MICHALOVIČ, Ivan

Diskusia o predložkách do a za.

4

1935/1936-6 – 7

s. 172 – 173

DERDIAK, Ján

Diskusia o predložkách do a za.

4

1935/1936-6 – 7

s. 173 – 174

– tri – [= Ján Petrikovich]

Do 15 dní – za 15 dní.

4

1935/1936-6 – 7

s. 174 – 177

Pôvodný význam slova popolnica.

4

1935/1936-6 – 7

s. 177 – 178

KONUŠ, Jozef G.

Nekľud – nečistota.

4

1935/1936-6 – 7

s. 179 – 180

JESENSKÝ, Fedor

K právnickej terminológii.

4

1935/1936-6 – 7

s. 181 – 184

Rozpustilý, rozpustilosť – samopašný, samopašnosť.

4

1935/1936-6 – 7

s. 184 – 185

Byť v stave?

4

1935/1936-6 – 7

s. 185

Ľahnúť popolom.

4

1935/1936-6 – 7

s. 185

Na úkor.

4

1935/1936-6 – 7

s. 185

Päť až šesť ľudí.

4

1935/1936-6 – 7

s. 185

Stáť za niekoho?

4

1935/1936-6 – 7

s. 185

Bažiť, túžiť, dychtiť.

4

1935/1936-6 – 7

s. 186

Cena a hodnota.

4

1935/1936-6 – 7

s. 186

Dopadnúť niekoho.

4

1935/1936-6 – 7

s. 186

Držať reč – mať reč.

4

1935/1936-6 – 7

s. 186 – 187

Nové Zámky – novozámocký.

4

1935/1936-6 – 7

s. 186

Selská jízda?

4

1935/1936-6 – 7

s. 186

Záležať.

4

1935/1936-6 – 7

s. 186

Črievica, črievička.

4

1935/1936-6 – 7

s. 187

Fľak – škvrna.

4

1935/1936-6 – 7

s. 187

Hrôza.

4

1935/1936-6 – 7

s. 187

Miestopredseda – podpredseda.

4

1935/1936-6 – 7

s. 187

Ministerpredseda.

4

1935/1936-6 – 7

s. 187

Učiniť – urobiť.

4

1935/1936-6 – 7

s. 187

Vzdor zákazu.

4

1935/1936-6 – 7

s. 187

Mozog.

4

1935/1936-6 – 7

s. 188

Spoliehať sa.

4

1935/1936-6 – 7

s. 188

Ten, tá, to.

4

1935/1936-6 – 7

s. 188 – 189

Vojvoda – vojvodca.

4

1935/1936-6 – 7

s. 188

Akciová spoločnosť?

4

1935/1936-6 – 7

s. 189

Bezpredmetný, bezdôvodný.

4

1935/1936-6 – 7

s. 189 – 190

Čo – ako.

4

1935/1936-6 – 7

s. 189

Kázeň – disciplína.

4

1935/1936-6 – 7

s. 189

Zatýmny – dočasný.

4

1935/1936-6 – 7

s. 189

Bulharčina.

4

1935/1936-6 – 7

s. 190

Chlapčok – chlapček.

4

1935/1936-6 – 7

s. 190

Náhliť sa, ponáhľať sa.

4

1935/1936-6 – 7

s. 190

Odsúdiť k smrti – odsúdiť na smrť.

4

1935/1936-6 – 7

s. 190

Švábka – zemiaky.

4

1935/1936-6 – 7

s. 190

Jeden.

4

1935/1936-6 – 7

s. 190 – 191

Knihväzač – knihár.

4

1935/1936-6 – 7

s. 191

Kopaná.

4

1935/1936-6 – 7

s. 191

Omluvenka?

4

1935/1936-6 – 7

s. 191 – 192

Jeden-druhý.

4

1935/1936-6 – 7

s. 191

Jedná sa mu o život.

4

1935/1936-6 – 7

s. 191

Dovažok – dôvažok.

4

1935/1936-6 – 7

s. 192

Gymnáziá, lýceá.

4

1935/1936-6 – 7

s. 192

Zavrhnúť, zavrhnutý.

4

1935/1936-6 – 7

s. 192

MIHÁL, Ján

Zo slovenského pádoslovia.

4

1935/1936-8, 9, 10

s. 193 – 203, 269 – 271, 278 – 287

LETZ, Belo

Zjednodušenie vo vývine skloňovania našich substantív.

4

1935/1936-8

s. 203 – 210

MARTÁK, Ján

Automatizované slohové deformácie.

4

1935/1936-8

s. 210 – 219

BARTEK, Henrich

K pravopisnej reforme.

4

1935/1936-8

s. 219 – 222

b. r.

4

1935/1936-8

s. 223

K rukám – do rúk.

4

1935/1936-8

s. 223

Prvotriedny.

4

1935/1936-8

s. 223

Roku 1935.

4

1935/1936-8

s. 223

Tvorčí – tvorivý.

4

1935/1936-8

s. 223

Ukonaný, unavený, ustatý.

4

1935/1936-8

s. 223

V prvom rade.

4

1935/1936-8

s. 223

Voždy.

4

1935/1936-8

s. 223

Zbytky, zbylý – zvyšky, zvyšný.

4

1935/1936-8

s. 223

Želva?

4

1935/1936-8

s. 223

Dovedna.

4

1935/1936-8

s. 224

Tĺštka – hrúbka.

4

1935/1936-8

s. 224

Výslovnosť predložiek s, so a predpôn s-, so-.

4

1935/1936-8

s. 224

Zmocniť – splnomocniť.

4

1935/1936-8

s. 224

BOBEK, Władysław

Rusizmy Vajanského.

4

1935/1936-9 – 10

s. 225 – 250

MARTINKA, Jožo

Niekoľko prírodopisných názvov.

4

1935/1936-9 – 10

s. 251 – 253

FUNDÁREK, Jozef

Diskusia o predložkách do a za.

4

1935/1936-9 – 10

s. 253

LETZ, Belo

Nomina loci.

4

1935/1936-9 – 10

s. 254 – 259

MIHÁL, Ján

Slovenčina v časopisoch a knihách.

4

1935/1936-9 – 10

s. 260 – 262

BARTEK, Henrich

Slovenčina a kongres spisovateľov.

4

1935/1936-9 – 10

s. 262 – 269

Vidno – vidieť.

4

1935/1936-9 – 10

s. 271

Berla a barla.

4

1935/1936-9 – 10

s. 272

Jarmok a trh.

4

1935/1936-9 – 10

s. 272

Manuálny, percentuálny.

4

1935/1936-9 – 10

s. 272

Naväzovať – nadväzovať na niečo.

4

1935/1936-9 – 10

s. 272

Prítomný – terajší, tento.

4

1935/1936-9 – 10

s. 272

Uprchlík?

4

1935/1936-9 – 10

s. 272

Viac – viacej, skôr – skorej, zvlášť – zvlášte.

4

1935/1936-9 – 10

s. 272

Zapríčiniť – spôsobiť.

4

1935/1936-9 – 10

s. 272

LETZ, Belo

Zo skloňovania substantív s plynnou koncovou spoluhláskou.

4

1935/1936-9 – 10

s. 273 – 278

JÁNOŠÍK, Anton

Nová učebnica.

4

1935/1936-9 – 10

s. 287 – 294

GARAJ, Ján Karol

K slovu preteky.

4

1935/1936-9 – 10

s. 294 – 296

MARTINKA, Jožo

Nevkusnosť.

4

1935/1936-9 – 10

s. 296

MARTINKA, Jožo

Znehodnocovanie.

4

1935/1936-9 – 10

s. 296 – 297

A síce – a to.

4

1935/1936-9 – 10

s. 297 – 298

Berný – daňový.

4

1935/1936-9 – 10

s. 297

Čítávať – čítavať.

4

1935/1936-9 – 10

s. 297

KONUŠ, Jozef G.

Slovenská Liga?

4

1935/1936-9 – 10

s. 297

MARTINKA, Jožo

Očistite obuv – očisťte si obuv.

4

1935/1936-9 – 10

s. 297

MARTINKA, Jožo

Výlevy, zálev, odlev, prílev.

4

1935/1936-9 – 10

s. 297

Baňská Bystřice?

4

1935/1936-9 – 10

s. 298 – 299

Barva – farba.

4

1935/1936-9 – 10

s. 298

Bedna, bednár – debna, debnár.

4

1935/1936-9 – 10

s. 298

Docela.

4

1935/1936-9 – 10

s. 298

Gdula – dula.

4

1935/1936-9 – 10

s. 298

Dovolená – dovolenka, dovolenie.

4

1935/1936-9 – 10

s. 299

Dráma, drámy.

4

1935/1936-9 – 10

s. 299 – 300

Pohrobiť?

4

1935/1936-9 – 10

s. 299

Výslovnosť predložiek k a ku.

4

1935/1936-9 – 10

s. 299

Nasledujúci.

4

1935/1936-9 – 10

s. 300

Predpráca – prípravná práca.

4

1935/1936-9 – 10

s. 300

Cigaretľa – cigareta.

4

1935/1936-9 – 10

s. 301

Každopádne?

4

1935/1936-9 – 10

s. 301

Mlhovina – hmlovina.

4

1935/1936-9 – 10

s. 301

Mytie – umývanie.

4

1935/1936-9 – 10

s. 301

Pokoj – izba.

4

1935/1936-9 – 10

s. 301

Stotý – stý.

4

1935/1936-9 – 10

s. 301

Šlágry – šlágre.

4

1935/1936-9 – 10

s. 301

Vagón – vozeň.

4

1935/1936-9 – 10

s. 301

Válec – valec.

4

1935/1936-9 – 10

s. 301

Zdanlivý?

4

1935/1936-9 – 10

s. 301

Mier, pokoj, kľud.

4

1935/1936-9 – 10

s. 302

Obdržať – dostať.

4

1935/1936-9 – 10

s. 302

Odčiniť?

4

1935/1936-9 – 10

s. 302

Sdelenie – oznámenie.

4

1935/1936-9 – 10

s. 302

Trpný stav.

4

1935/1936-9 – 10

s. 302 – 303

U Waterloo – pri Waterloo.

4

1935/1936-9 – 10

s. 302

Vinný niečím.

4

1935/1936-9 – 10

s. 302

Násadka?

4

1935/1936-9 – 10

s. 303

Nezbytný – nevyhnutný.

4

1935/1936-9 – 10

s. 303

Oddiele – oddiely, rozdiele – rozdiely.

4

1935/1936-9 – 10

s. 303

Potrieť, potierať.

4

1935/1936-9 – 10

s. 303

Výslovnosť slov krv, prv ap.

4

1935/1936-9 – 10

s. 303 – 304

Jednací – rokovací.

4

1935/1936-9 – 10

s. 304

Konať.

4

1935/1936-9 – 10

s. 304

Ostuda?

4

1935/1936-9 – 10

s. 304

Plešivecký – plešivský, lučenecký – lučenský.

4

1935/1936-9 – 10

s. 304

Auktor, auktorita – autor, autorita.

4

1935/1936-10

s. 300

Úvodzovky.

4

1935/1936-10

s. 300

SMREK, Ján

Slovenská inteligencia, pozor na reč!

5

1936/1937-1

s. 1 – 5

ŠKULTÉTY, Jozef

Poznámky.

5

1936/1937-1

s. 6 – 9

MIHÁL, Ján

Básnik a jazyk.

5

1936/1937-1

s. 9 – 12

LETZ, Belo

Hlavné deadjektíva.

5

1936/1937-1, 2 – 3

s. 13 – 18, 89 – 95

ŽIGO, Ján

Písanie a skloňovanie cudzích slov.

5

1936/1937-1

s. 19 – 26

MIHÁL, Ján

Zo slovenského pádoslovia.

5

1936/1937-1, 2 – 3, 4, 5 – 6, 7 – 8

s. 27 – 32, 71 – 81, 124 – 128, 172 – 178, 230 – 235.

Raz, dva razy, pät ráz.

5

1936/1937-1

s. 32 – 33

Možná?

5

1936/1937-1

s. 33

Môžme, môžte; môžeme, môžete.

5

1936/1937-1

s. 33

Nádcha.

5

1936/1937-1

s. 33

Leváre, Tesáre, Rybáre.

5

1936/1937-1

s. 34

Prestúpiť, nastúpiť, sostúpiť.

5

1936/1937-1

s. 34 – 35

Spolupriateľ, spolupartner?

5

1936/1937-1

s. 34

Tohto, tohoto.

5

1936/1937-1

s. 34

ŽIGO, Ján

Cirkev.

5

1936/1937-1

s. 34

ŽIGO, Ján

Lebo – alebo.

5

1936/1937-1

s. 34

ŽIGO, Ján

Zamlúvať sa?

5

1936/1937-1

s. 34

ŽIGO, Ján

Ženiálny?

5

1936/1937-1

s. 34

Jednoduchý, prostý.

5

1936/1937-1

s. 35

Klepy?

5

1936/1937-1

s. 35

Odvislosť?

5

1936/1937-1

s. 35

Pribývať, ubývať?

5

1936/1937-1

s. 35

Vlákna, vláken; vlákenko.

5

1936/1937-1

s. 35

Akosť, akostný.

5

1936/1937-1

s. 36

Brať účast?

5

1936/1937-1

s. 36

Cpať, zacpať?

5

1936/1937-1

s. 36

Čo sa týka.

5

1936/1937-1

s. 36

Koniec-koncov?

5

1936/1937-1

s. 36

Nebezpečenstvo.

5

1936/1937-1

s. 36

Ovšem?

5

1936/1937-1

s. 36

Mimo.

5

1936/1937-1, 2 – 3

s. 36, 97

LETZ, Belo

Inštrumentál s predložkou s.

5

1936/1937-1, 7 – 8

s. 202 – 208

LETZ, Belo

Nomina actionis.

5

1936/1937-2 – 3

s. 37 – 50

SMREK, Ján

O kráse rodnej reči. (Prednesené v bratislavskom rozhlase 28. XI. 1936.).

5

1936/1937-2 – 3

s. 50 – 54

JÁNOŠÍK, Anton

Kolektíva v slovenských učebniciach.

5

1936/1937-2 – 3

s. 54 – 57

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Barva či farba?; Väzby slovesa učiť)

5

1936/1937-2 – 3

s. 57 – 67

MARTINKA, Jožo

Príspevok k botanickému názvosloviu.

5

1936/1937-2 – 3

s. 67 – 71

HALAŠA, Pavol

Príspevok k terminológii rastlín.

5

1936/1937-2 – 3, 4, 5 – 6, 7 – 8

s. 82 – 88, 121 – 124, 168 – 171, 235 – 239

ŠKULTÉTY, Jozef

Dobrá slovenčina.

5

1936/1937-2 – 3

s. 95 – 96

Zvieracie mená.

5

1936/1937-2 – 3

s. 96 – 97

Beztak?

5

1936/1937-2 – 3

s. 97

Beztoho.

5

1936/1937-2 – 3

s. 97

Četný – početný.

5

1936/1937-2 – 3

s. 97

Doslova.

5

1936/1937-2 – 3

s. 97

Je treba – treba.

5

1936/1937-2 – 3

s. 97

Obecná škola?

5

1936/1937-2 – 3

s. 97 – 98

Upozorňujete sa, vyzývate sa?

5

1936/1937-2 – 3

s. 98

Četba?

5

1936/1937-2 – 3

s. 99

Chudobné vysvedčenie.

5

1936/1937-2 – 3

s. 99

Myseľ, úmysel.

5

1936/1937-2 – 3

s. 99 – 100

Riadiaci učiteľ.

5

1936/1937-2 – 3

s. 99

Spojka žeby.

5

1936/1937-2 – 3

s. 99

Samotný – sám.

5

1936/1937-2 – 3

s. 100

Újazdná mešt. škola?

5

1936/1937-2 – 3

s. 100

V prvom rade – predovšetkým.

5

1936/1937-2 – 3

s. 100

LETZ, Belo

Množný genitív cudzích slov.

5

1936/1937-4

s. 101 – 107

PIKULA, Jozef

Slovenské názvy rastlín.

5

1936/1937-4

s. 107 – 111

CZAMBEL, Samuel

Maďarský vplyv na slovenčinu.

5

1936/1937-4

s. 111 – 121

Cajchovať, cajchový úrad?

5

1936/1937-4

s. 128

Fronta – front.

5

1936/1937-4

s. 128

Jeden, jedného.

5

1936/1937-4

s. 128

Obdržať odpoveď – dostať odpoveď.

5

1936/1937-4

s. 128 – 129

Pohrab – pohreb.

5

1936/1937-4

s. 128

Stachanovci.

5

1936/1937-4

s. 128

Bázeň?

5

1936/1937-4

s. 129

Bojácny – bojazlivý.

5

1936/1937-4

s. 129

Drzún?

5

1936/1937-4

s. 129

Mlhovina, zamlhovacie cvičenie?

5

1936/1937-4

s. 129 – 130

Odnášať sa na niečo?

5

1936/1937-4

s. 129

Pokánie.

5

1936/1937-4

s. 129

Protež – plesnivec.

5

1936/1937-4

s. 129

Prádlo – bielizeň.

5

1936/1937-4 – 5

s. 129

Ač – hoc, hoci.

5

1936/1937-4

s. 130 – 131

Osadiť sa, usadiť sa.

5

1936/1937-4

s. 130

Rojko, „snílko“.

5

1936/1937-4

s. 130

Cudzie slová na -izmus.

5

1936/1937-4

s. 131 – 132

Čili = čiže.

5

1936/1937-4

s. 131

Rysy = črty.

5

1936/1937-4

s. 131

Záležať na niečom.

5

1936/1937-4

s. 131

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Formy príčastia min. trpného pri podmetných slovesách)

5

1936/1937-5 – 6

s. 133 – 141

LETZ, Belo

Personifikácia v Urbanovom románe Živý bič.

5

1936/1937-5 – 6

s. 141 – 149

MARTINKA, Jožo

Príspevok k prírodopisnému názvosloviu.

5

1936/1937-5 – 6

s. 150 – 153

ZGÚTH, Peter Pavol

Novinárska slovenčina.

5

1936/1937-5 – 6

s. 153 – 158

MIHÁL, Ján

Dva príspevky. (Naše časopisy, O recenzentoch učebníc.).

5

1936/1937-5 – 6

s. 159 – 167

Redakcia

Maďarský vplyv na slovenčinu.

5

1936/1937-5 – 6

s. 178 – 179

MARTINKA, Jožo

Tvárnosť miesta?

5

1936/1937-5 – 6

s. 179

Dorast; výrastok.

5

1936/1937-5 – 6

s. 180

Ľúbať– bozkať.

5

1936/1937-5 – 6

s. 180 – 181

Smyslný, smyslnosť – smyselný, smyselnosť.

5

1936/1937-5 – 6

s. 180

Vonkov, vonkovan, vonkovanka, vonkovský?

5

1936/1937-5 – 6

s. 180

Chlapecký – chlapčenský.

5

1936/1937-5 – 6

s. 180

Nastíniť, nástin?

5

1936/1937-5 – 6

s. 180

Bratranec = bratanec.

5

1936/1937-5 – 6

s. 181

K sobášu?

5

1936/1937-5 – 6

s. 181

Pod chvíľou?

5

1936/1937-5 – 6

s. 181 – 182

Prijsť, prijdem – prísť, prídem.

5

1936/1937-5 – 6

s. 181

Vypadať = vynímať sa.

5

1936/1937-5 – 6

s. 181

Zlomyselnosť, dobromyslnosť?

5

1936/1937-5 – 6

s. 181

Čistokrevný = čistokrvný.

5

1936/1937-5 – 6

s. 181

Smerom k východu = smerom na východ.

5

1936/1937-5 – 6

s. 181

Lokeť = lakeť.

5

1936/1937-5 – 6

s. 182

Prehodiť – nadhodiť.

5

1936/1937-5 – 6

s. 182

Ret = pera.

5

1936/1937-5 – 6

s. 182

Skepticizm = skepticizmus.

5

1936/1937-5 – 6

s. 182 – 183

Nazbyt = nazvyš, nazvyšok.

5

1936/1937-5 – 6

s. 182

Chlúbiť sa?

5

1936/1937-5 – 6

s. 183

Inžinier – inženier.

5

1936/1937-5 – 6

s. 183

Kapradie – papradie, papraď.

5

1936/1937-5 – 6

s. 183

Kos = drozd.

5

1936/1937-5 – 6

s. 183 – 184

Monokol?

5

1936/1937-5 – 6

s. 183

Mäd, mädový?

5

1936/1937-5 – 6

s. 183

Mučedlník – mučeník.

5

1936/1937-5 – 6

s. 184

Pane Muskham?

5

1936/1937-5 – 6

s. 184

Hodbáb = hodváb.

5

1936/1937-5 – 6

s. 184

Sobectvo = sebectvo.

5

1936/1937-5 – 6

s. 184

Tlumený, stlumený = tlmený, stlmený.

5

1936/1937-5 – 6

s. 184

Umiestiť – umiestniť.

5

1936/1937-6 – 7

s. 181

BARTEK, Henrich

Budúcnosť slovenčiny.

5

1936/1937-7 – 8, 9 – 10

s. 185 – 194, 295 – 301

JÁNOŠÍK, Anton

Zo slovenskej kvantity. (Kvantita deverbatív s predponami.).

5

1936/1937-7 – 8

s. 194 – 201

MARTINKA, Jožo

Z prírodopisného názvoslovia.

5

1936/1937-7 – 8

s. 209 – 212

MEČIAR, Stanislav

Chrobák, D., Kamarát Jašek. Praha.

5

1936/1937-7 – 8

s. 212 – 216

A. G. [= A. Gregor?]

Bertrand, L., Krv mučeníkov. Prel. J. K. Šmálov. Trnava.

5

1936/1937-7 – 8

s. 216 – 218

MIHÁL, Ján

Mencken, H. L., The American language an iniquiry into development of English in the United States. 4. vyd. New York 1936.

5

1936/1937-7 – 8

s. 218 – 224

MEČIAR, Stanislav

Platon, Kratylos. Filozofia reči. Prel. F. Novotný. Praha.

5

1936/1937-7 – 8

s. 224 – 226

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Dosiahnuť-dočiahnuť)

5

1936/1937-7 – 8

s. 226 – 230

ZGÚTH, Peter Pavol

Hady – hadi.

5

1936/1937-7 – 8

s. 239 – 240

Abo.

5

1936/1937-7 – 8

s. 240

Abych.

5

1936/1937-7 – 8

s. 240

Aktá, akty.

5

1936/1937-7 – 8

s. 240

Po 3 Kčs.

5

1936/1937-7 – 8

s. 240

BERNOLÁK, Anton

Úvod k Dissertatii. (Preložil J. Hrabovský.).

5

1936/1937-9 – 10

s. 241 – 245

BARTEK, Henrich

Bernolákov pravopisný systém.

5

1936/1937-9 – 10

s. 246 – 260

LETZ, Belo

Nomina instrumenti.

5

1936/1937-9 – 10

s. 261 – 267

ZGÚTH, Peter Pavol

Väzba slovies.

5

1936/1937-9 – 10

s. 268 – 276

PETŘÍK, Stanislav

K melódii školskej a veršovej.

5

1936/1937-9 – 10

s. 276 – 281

MARTINKA, Jožo

O niekoľkých názvoch a slovách.

5

1936/1937-9 – 10

s. 281 – 283

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Tvorčí či tvorivý?; Dietko?; Menovite a najmä; Rataj a oráč; Ročitý a ročný; Večitý a večný.)

5

1936/1937-9 – 10

s. 284 – 290

MIHÁL, Ján

Holub, J., Stručný slovník etymologický jazyka československého. 2. vyd. Praha 1937.

5

1936/1937-9 – 10

s. 291 – 294

Akože.

5

1936/1937-9 – 10

s. 302

Andrej, Ondrej.

5

1936/1937-9 – 10

s. 302

Anjelik.

5

1936/1937-9 – 10

s. 302

Anti-.

5

1936/1937-9 – 10

s. 302

Arch – hárok.

5

1936/1937-9 – 10

s. 302

Armén.

5

1936/1937-9 – 10

s. 302

Bažiť po niečom.

5

1936/1937-9 – 10

s. 302

Anjelský.

5

1936/1937-9 – 10

s. 303

Autogaráž, železobetón.

5

1936/1937-9 – 10

s. 303 – 304

Beránok.

5

1936/1937-9 – 10

s. 303

Bežať.

5

1936/1937-9 – 10

s. 303

Bo.

5

1936/1937-9 – 10

s. 303

Abatiša.

5

1936/1937-9 – 10

s. 304 – 305

Abbé.

5

1936/1937-9 – 10

s. 305

Albánia – Albánsko.

5

1936/1937-9 – 10

s. 305

Alúry.

5

1936/1937-9 – 10

s. 305

Anežka – Agnesa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 305

Anglosas.

5

1936/1937-9 – 10

s. 305

Ženský rod od slov na -log.

5

1936/1937-9 – 10

s. 305 – 306

Arci-.

5

1936/1937-9 – 10

s. 305

Arpád, Arpádovci; Anjouovci.

5

1936/1937-9 – 10

s. 306

B. r.

5

1936/1937-9 – 10

s. 306

Bez.

5

1936/1937-9 – 10

s. 306

Beží o to.

5

1936/1937-9 – 10

s. 306

Artičoka.

5

1936/1937-9 – 10

s. 306

Bežný.

5

1936/1937-9 – 10

s. 307

Blížiť sa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 307

Bohužiaľ, žiaľbohu.

5

1936/1937-9 – 10

s. 307

Brošúra.

5

1936/1937-9 – 10

s. 307

Brýle = okuliare.

5

1936/1937-9 – 10

s. 307

Cenina.

5

1936/1937-9 – 10

s. 307

Citrónik, citrónnik, čalúnik, čalúnnik.

5

1936/1937-9 – 10

s. 307 – 308

Že.

5

1936/1937-9 – 10

s. 307

70ročný – 70-ročný.

5

1936/1937-9 – 10

s. 308

Export – vývoz.

5

1936/1937-9 – 10

s. 308 – 309

Prídavné mená z podstatných mien na -ec.

5

1936/1937-9 – 10

s. 308

Tarif – tarifa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 308

Trapný – trápny.

5

1936/1937-9 – 10

s. 308

Import – dovoz.

5

1936/1937-9 – 10

s. 309

Kanape – kanapa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 309

Maliciózny, malicióznost – zlomyseľnosť.

5

1936/1937-9 – 10

s. 309

Personál – osobníctvo.

5

1936/1937-9 – 10

s. 309

Politikovia – politici.

5

1936/1937-9 – 10

s. 309

Raťafák – nosisko.

5

1936/1937-9 – 10

s. 309 – 310

Rezorbovať – resorbovať.

5

1936/1937-9 – 10

s. 309

Doterný – dotieravý, bezočivý.

5

1936/1937-9 – 10

s. 310

Fiaker.

5

1936/1937-9 – 10

s. 310

Gramatik – gramatikár.

5

1936/1937-9 – 10

s. 310

Il, ilový.

5

1936/1937-9 – 10

s. 310 – 311

Jaráb – žeriav.

5

1936/1937-9 – 10

s. 310

Škrofle, škroflavý – krtice, krtičnatý.

5

1936/1937-9 – 10

s. 310

Taxik – taxík.

5

1936/1937-9 – 10

s. 310

Dináry – dináre.

5

1936/1937-9 – 10

s. 310

Koktať, koktavý?

5

1936/1937-9 – 10

s. 311

Končiť, končit sa; začínať, začínať sa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 311

Mrazená káva?

5

1936/1937-9 – 10

s. 311

Než.

5

1936/1937-9 – 10

s. 311

Prievodca – sprievodca.

5

1936/1937-9 – 10

s. 311

Slová na -iec.

5

1936/1937-9 – 10

s. 311 – 312

Kompozícia – úloha.

5

1936/1937-9 – 10

s. 311

Konzonant – konsonant.

5

1936/1937-9 – 10

s. 312

Kotláreň, kotolňa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 312

Kotník – členok.

5

1936/1937-9 – 10

s. 312

Kramľa – skoba.

5

1936/1937-9 – 10

s. 312

Krv, prv.

5

1936/1937-9 – 10

s. 312

Krabica – škatuľa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 312

Džarek.

5

1936/1937-9 – 10

s. 313

Guľkové ložisko.

5

1936/1937-9 – 10

s. 313

Kúpiť – kopiť.

5

1936/1937-9 – 10

s. 313

Kyselina, kyslina.

5

1936/1937-9 – 10

s. 313

Lehátko – líhadlo.

5

1936/1937-9 – 10

s. 313

Ložnica – spálňa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 313

Medzítko – orgán.

5

1936/1937-9 – 10

s. 313

Dosažiteľný – dosiahnuteľný.

5

1936/1937-9 – 10

s. 314

Nadácia, nadačný – základina, základinový.

5

1936/1937-9 – 10

s. 314

Napodobniť, napodobňovať.

5

1936/1937-9 – 10

s. 314

Nech.

5

1936/1937-9 – 10

s. 314

Dopredu, odpredu, zozadu, odzadu.

5

1936/1937-9 – 10

s. 314

Nesnadný, nesnádza – ťažký, ťažkosť.

5

1936/1937-9 – 10

s. 315

Niečo, niečím : niekto, niekým.

5

1936/1937-9 – 10

s. 315

Nikda, nikedy, nikdy.

5

1936/1937-9 – 10

s. 315

Novostavba.

5

1936/1937-9 – 10

s. 315

Nudle?

5

1936/1937-9 – 10

s. 315

Obtiaž?

5

1936/1937-9 – 10

s. 315

Otázať sa – opýtať sa, spýtať sa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 315

Pád – prípad.

5

1936/1937-9 – 10

s. 315 – 316

Plat, pláca.

5

1936/1937-9 – 10

s. 315

Vyjímať – vynímať.

5

1936/1937-9 – 10

s. 315

Niet divu – nie div.

5

1936/1937-9 – 10

s. 316

Patrný – zrejmý.

5

1936/1937-9 – 10

s. 316

Platiť za niekoho.

5

1936/1937-9 – 10

s. 316

Podivín – čudák.

5

1936/1937-9 – 10

s. 316

Pojítko – spojivo, ohnivo.

5

1936/1937-9 – 10

s. 316

Sluchátko – počúvadlo.

5

1936/1937-9 – 10

s. 316 – 317

Poptávka – dopyt.

5

1936/1937-9 – 10

s. 317

Požiadavok – požiadavka.

5

1936/1937-9 – 10

s. 317

Práve, priam.

5

1936/1937-9 – 10

s. 317

Prázdniny – vakácie.

5

1936/1937-9 – 10

s. 317

Predmluva – predhovor.

5

1936/1937-9 – 10

s. 317

Litevský – litovský, moskevský – moskovský.

5

1936/1937-9 – 10

s. 318

Premluviť – prehovoriť.

5

1936/1937-9 – 10

s. 318

Primlúvať sa – prihovárať sa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 318

Prípadný, prípadne.

5

1936/1937-9 – 10

s. 318

Protijed, protitlak.

5

1936/1937-9 – 10

s. 318

Provazište – povrazište.

5

1936/1937-9 – 10

s. 318

Prozatýmny, zatýmny – dočasný.

5

1936/1937-9 – 10

s. 318

V pomykove, v rozpakoch.

5

1936/1937-9 – 10

s. 318

Modrina – sinka.

5

1936/1937-9 – 10

s. 319

Rukolapný?

5

1936/1937-9 – 10

s. 319

Sádzka – stávka.

5

1936/1937-9 – 10

s. 319

Sám, samotný.

5

1936/1937-9 – 10

s. 319

Schádzať – chybovať.

5

1936/1937-9 – 10

s. 319

Slavian, slaviansky – Slovan, slovanský.

5

1936/1937-9 – 10

s. 319

Smluviť sa – dohovoriť sa.

5

1936/1937-9 – 10

s. 319

Šalát.

5

1936/1937-9 – 10

s. 319

Sotník – stotník.

5

1936/1937-9 – 10

s. 320

Sprežka, spriažka – složka.

5

1936/1937-9 – 10

s. 320

Teskno, tesklivý – clivo, clivý.

5

1936/1937-9 – 10

s. 320

Tomu – to.

5

1936/1937-9 – 10

s. 320

Usnadniť – obľahčiť.

5

1936/1937-9 – 10

s. 320

GODRA, Michal

Dakoľko skromných myšlienok o slovenčine.

6

1937/1938-1 – 2

s. 1 – 8

SMREK, Ján

Ozaj len provizórium?

6

1937/1938-1 – 2

s. 8 – 11

BOBEK, Władysław

Rusizmy, polonizmy a juhoslavizmy v literárnom jazyku slovenskom.

6

1937/1938-1 – 2, 3, 4 – 5, 6 – 7, 8, 9, 10

s. 11 – 18, 103 – 107, 154 – 162, 213 – 224, 262 – 264, 300 – 302, 340 – 347

LETZ, Belo

Prechyľovanie v Bernolákovej Etymologii.

6

1937/1938-1 – 2

s. 19 – 25

PETŘÍK, Stanislav

Spôsoby stredoslovenského zdôrazňovania prízvukom.

6

1937/1938-1 – 2, 3

s. 25 – 29, 72 – 80

JÁNOŠÍK, Anton

Predložka u v slovenčine.

6

1937/1938-1 – 2

s. 29 – 33

BERNOLÁK, Anton

Bajzova slovenčina.

6

1937/1938-1 – 2

s. 33 – 39

FERIANC, Oskár

Ornitologické názvoslovie.

6

1937/1938-1 – 2

s. 39 – 42

FERÉNYI, Juraj

Poznámky k technickému názvosloviu.

6

1937/1938-1 – 2

s. 43 – 45

MIHÁL, Ján

Z prekladovej literatúry.

6

1937/1938-1 – 2

s. 45 – 50

BARTEK, Henrich

Spisovný jazyk slovenský.

6

1937/1938-1 – 2, 3, 4 – 5, 9

s. 50 – 57, 85 – 90, 163 – 169, 289 – 300

A.

6

1937/1938-1 – 2

s. 57 – 58

A (výslovnosť).

6

1937/1938-1 – 2

s. 58

A = po.

6

1937/1938-1 – 2

s. 58

A conto = na účet, preddavok.

6

1937/1938-1 – 2

s. 58

Aby som.

6

1937/1938-1 – 2

s. 58

Aby.

6

1937/1938-1 – 2

s. 58

-ac.

6

1937/1938-1 – 2

s. 58

Ačkoľvek = hoci, hoc, čo aj.

6

1937/1938-1 – 2

s. 59

Ae = e.

6

1937/1938-1 – 2

s. 59

Afrikán = Afričan.

6

1937/1938-1 – 2

s. 59

Aj.

6

1937/1938-1 – 2

s. 59

Aj-aj.

6

1937/1938-1 – 2

s. 59 – 60

Akosi.

6

1937/1938-1 – 2

s. 60

Aksamit = aksamiet.

6

1937/1938-1 – 2

s. 60

Akatolík = nekatolík; akatolícky = nekatolícky.

6

1937/1938-1 – 2

s. 60

Ako.

6

1937/1938-1 – 2

s. 60

Akonáhle = len čo, sotva, ledva, toľko čo.

6

1937/1938-1 – 2

s. 60

Aktuelný = aktuálny, časový.

6

1937/1938-1 – 2

s. 60

Akurát = práve; akurátnosť = presnosť, akurátny = presný, dôkladný.

6

1937/1938-1 – 2

s. 60

-al.

6

1937/1938-1 – 2

s. 60 – 61

-ál.

6

1937/1938-1 – 2

s. 61

Album, -mu.

6

1937/1938-1 – 2

s. 61

Ale.

6

1937/1938-1 – 2

s. 61

Alebo – alebo.

6

1937/1938-1 – 2

s. 61 – 62

Alebo.

6

1937/1938-1 – 2

s. 61

A posteriori.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

A priori.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

A síce = a to.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

Apo = otec.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

Aposteriórny.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

-áreň, -árenský.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

-árňa = -áreň.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

Asnáď = azda, hádam, vari.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62 – 63

Alternatíva.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

Angora – Ankara.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

Ani – ani.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

Ani.

6

1937/1938-1 – 2

s. 62

Astrachán; astrachánsky.

6

1937/1938-1 – 2

s. 63

Asýria, Asýrsko.

6

1937/1938-1 – 2

s. 63

Ašpirant.

6

1937/1938-1 – 2

s. 63

Augúr; augúrsky; augúrstvo.

6

1937/1938-1 – 2

s. 63

Auktor = autor; auktorita = autorita.

6

1937/1938-1 – 2

s. 63

Auto.

6

1937/1938-1 – 2

s. 63

Autokracia.

6

1937/1938-1 – 2

s. 63

Avšak.

6

1937/1938-1 – 2

s. 63

Až.

6

1937/1938-1 – 2

s. 64

Bačoveň – bačovňa.

6

1937/1938-1 – 2

s. 64

Bahnište = bahnisko.

6

1937/1938-1 – 2

s. 64

Báječný.

6

1937/1938-1 – 2

s. 64

Baliaci.

6

1937/1938-1 – 2

s. 64

Banovať za niečím, niečo.

6

1937/1938-1 – 2

s. 64

Báť sa niekoho, niečoho.

6

1937/1938-1 – 2

s. 64

Baviť (sa).

6

1937/1938-1 – 2

s. 64

Bečeľovať.

6

1937/1938-1 – 2

s. 64

Bedrich = Fridrich; Bedriška = Frederika.

6

1937/1938-1 – 2

s. 64

LETZ, Belo

O pronominálnom skloňovaní zámen slovenských.

6

1937/1938-3

s. 65 – 72

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Pľuvátko či pľuvák?)

6

1937/1938-3

s. 80 – 84

MIHÁL, Ján

Smutné skúsenosti.

6

1937/1938-3

s. 90 – 99

MARTINKA, Jožo

Rečové novôtky v zemepise.

6

1937/1938-3

s. 99 – 101

FERIANC, Oskár

Ornitologické názvoslovie. (Ukážka z časti systematickej.).

6

1937/1938-3

s. 101 – 103

Bedliť.

6

1937/1938-3

s. 107

Behom.

6

1937/1938-3

s. 107 – 108

Rušeň.

6

1937/1938-3

s. 108

Strojvodca = rušňovodič.

6

1937/1938-3

s. 108 – 109

Topiareň... = výhrevňa.

6

1937/1938-3

s. 108

Topné teleso = výhrevné teleso.

6

1937/1938-3

s. 108

Kartáčový otisk = kefový obťah.

6

1937/1938-3

s. 109 – 110

Odďaľovať, vzďaľovať.

6

1937/1938-3

s. 109

Príslovky na -ivo, -ive.

6

1937/1938-3

s. 109

Rýchlovlak = rýchlik.

6

1937/1938-3

s. 109

Zúčastniť sa.

6

1937/1938-3

s. 109

Cieľom preskúmania?

6

1937/1938-3

s. 110

Četník.

6

1937/1938-3

s. 110 – 111

Nie len = nielen.

6

1937/1938-3

s. 110

No.

6

1937/1938-3

s. 110

Tedy = teda.

6

1937/1938-3

s. 110

Výslovnosť slov juristi, husiti atď.

6

1937/1938-3

s. 110

Odpoveď, gen. sg. a nom. pl. odpovede.

6

1937/1938-3

s. 111

Pamätná doska = pamätná tabuľa.

6

1937/1938-3

s. 111

Stávajúce pomery?

6

1937/1938-3

s. 111

Za času = za.

6

1937/1938-3

s. 111

Dopredu, odpredu, zozadu, odzadu.

6

1937/1938-3

s. 112

Bezmála, bezpochyby, doslova.

6

1937/1938-3

s. 112

Južné, západné a východné Slovensko.

6

1937/1938-3

s. 112

Kresliaci papier, baliaci papier?

6

1937/1938-3

s. 112

Latina – latinčina.

6

1937/1938-3

s. 112

Najavo.

6

1937/1938-3

s. 112

Nechať = dať.

6

1937/1938-3

s. 112

Opravdu = naozaj, ozaj.

6

1937/1938-3

s. 112

Protivlak.

6

1937/1938-3

s. 112

Rozdeľovanie prídavných mien dobrý, bystrý atď.

6

1937/1938-3

s. 112

Skreslený.

6

1937/1938-3

s. 112

Včetne?

6

1937/1938-3

s. 112

MEČIAR, Stanislav

Funkcia cudzích slov v poézii.

6

1937/1938-4 – 5

s. 113 – 123

PETŘÍK, Stanislav

Píšeme zbytočne veľa čiarok. (Námet k diskusii.).

6

1937/1938-4 – 5

s. 123 – 125

LETZ, Belo

Mená zamestnania.

6

1937/1938-4 – 5

s. 125 – 132

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Prídavné mená na -ný a -ový)

6

1937/1938-4 – 5

s. 132 – 139

MIHÁL, Ján

Pracovné učebnice jazyka slovenského.

6

1937/1938-4 – 5

s. 139 – 151

FERÉNYI, Juraj

Z technického názvoslovia.

6

1937/1938-4 – 5, 10

s. 151 – 153, 347 – 349

BARTEK, Henrich

Stanislav Petřík.

6

1937/1938-4 – 5

s. 164 – 170

Priezviská na -ek a -ec.

6

1937/1938-4 – 5

s. 170 – 171

Anežka = Agnesa.

6

1937/1938-4 – 5

s. 171

Držať.

6

1937/1938-4 – 5

s. 171

Elsas, Alsasan = Alsas.

6

1937/1938-4 – 5

s. 171

Hrehor a Gregor.

6

1937/1938-4 – 5

s. 171

Rozpustilý = samopašný.

6

1937/1938-4 – 5

s. 171

Eventualita; eventuelne = eventuálne.

6

1937/1938-4 – 5

s. 171 – 172

Agáve = agáva, aloe = aloa.

6

1937/1938-4 – 5

s. 172 – 173

Alžír, Alžírsko.

6

1937/1938-4 – 5

s. 172

Apač a apač.

6

1937/1938-4 – 5

s. 172

Armén, Arménsko.

6

1937/1938-4 – 5

s. 172

Arnošt = Ernest, Arnoštka = Ernestina.

6

1937/1938-4 – 5

s. 172

Fabrikát, výrobok.

6

1937/1938-4 – 5

s. 172

Fronta = front.

6

1937/1938-4 – 5

s. 172

Bárkto, bárskto = hocikto.

6

1937/1938-4 – 5

s. 173

Beľmo.

6

1937/1938-4 – 5

s. 173

Bez toho, aby?

6

1937/1938-4 – 5

s. 173 – 174

Slová, slov; stanovy, stanov.

6

1937/1938-4 – 5

s. 173

Ujsť, utiecť.

6

1937/1938-4 – 5

s. 173

Vzkaz = odkaz, vzkázať – odkázať.

6

1937/1938-4 – 5

s. 173

Beránok = baránok.

6

1937/1938-4 – 5

s. 174

Bezpečne.

6

1937/1938-4 – 5

s. 174

Blbec?

6

1937/1938-4 – 5

s. 174

Bože, chráň! – božechráň.

6

1937/1938-4 – 5

s. 174

Brať podiel na niečom. = mať podiel na niečom.

6

1937/1938-4 – 5

s. 174

Byť v stave.

6

1937/1938-4 – 5

s. 174

Cestou?

6

1937/1938-4 – 5

s. 174 – 175

Je na tom zle.

6

1937/1938-4 – 5

s. 174

Vzhľadom.

6

1937/1938-4 – 5

s. 174

Bezpredmetný, bezprostredný.

6

1937/1938-4 – 5

s. 174

Cez.

6

1937/1938-4 – 5

s. 175

Čiastka = suma.

6

1937/1938-4 – 5

s. 175

Čočka = šošovica, šošovka.

6

1937/1938-4 – 5

s. 175

Dárok = darček.

6

1937/1938-4 – 5

s. 175

Dedič, dedičský, dedičstvo.

6

1937/1938-4 – 5

s. 175

Dialnopis = ďalekopis.

6

1937/1938-4 – 5

s. 175

Dievčí = dievčenský.

6

1937/1938-4 – 5

s. 175

Dlžno = treba.

6

1937/1938-4 – 5

s. 175

Dobrozdanie?

6

1937/1938-4 – 5

s. 175

Dostať sa do úzkych?

6

1937/1938-4 – 5

s. 175

Doprevádzať = sprevádzať.

6

1937/1938-4 – 5

s. 176

Dostaviť sa na súd, na skúšku ap.?

6

1937/1938-4 – 5

s. 176

Dotyčný úrad?

6

1937/1938-4 – 5

s. 176

Gazdiné.

6

1937/1938-4 – 5

s. 176

Hejtman = hajtman.

6

1937/1938-4 – 5

s. 176

Hlbotlač – hlbokotlač.

6

1937/1938-4 – 5

s. 176

Horebrať, horevziať?

6

1937/1938-4 – 5

s. 176

Horvat = Chorvát.

6

1937/1938-4 – 5

s. 176

Činžák?

6

1937/1938-6 – 7

s. 175

MIHÁL, Ján

Zo slovenskej skladby.

6

1937/1938-6 – 7, 8, 9, 10

s. 177 – 190, 246 – 254, 281 – 285, 335 – 340

LETZ, Belo

Vokalizácia predložiek.

6

1937/1938-6 – 7

s. 191 – 197

JÁNOŠÍK, Anton

Kvantita slov brúško-bruško, úško-uško

6

1937/1938-6 – 7

s. 197 – 200

MARTINKA, Jožo

Vlúdené slová do slovenského pravopisu.

6

1937/1938-6 – 7

s. 201 – 204

HUDEC, Dominik

Deadjektíva.

6

1937/1938-6 – 7

s. 204 – 210

ŠKULTÉTY-PIKULOVÁ, Ľudmila

Niekoľko častých chýb.

6

1937/1938-6 – 7

s. 210 – 212

Ursínyovo = Ursinovo.

6

1937/1938-6 – 7

s. 222

Msta = pomsta, mstiteľ = pomstiteľ.

6

1937/1938-6 – 7

s. 225

Percento, g. pl. percient = percent.

6

1937/1938-6 – 7

s. 225 – 226

Počasné hodiny.

6

1937/1938-6 – 7

s. 225

Prebytok = zvyšok, prebytočný = zvyšný.

6

1937/1938-6 – 7

s. 226

Slovesné podstatné mená.

6

1937/1938-6 – 7

s. 226 – 228

Jeden.

6

1937/1938-6 – 7

s. 228 – 229

Mluva – reč.

6

1937/1938-6 – 7

s. 229 – 230

Prostý – jednoduchý.

6

1937/1938-6 – 7

s. 229

Rozpadnúť sa v niečo = na niečo.

6

1937/1938-6 – 7

s. 229

Spústa?

6

1937/1938-6 – 7

s. 229

Cigán, Cigánka – cigán, cigánka.

6

1937/1938-6 – 7

s. 230

Nepredložená vec?

6

1937/1938-6 – 7

s. 230

Podomný = podomový.

6

1937/1938-6 – 7

s. 230

Uvádzať v pohyb?

6

1937/1938-6 – 7

s. 230

Vynechávanie spojky že.

6

1937/1938-6 – 7

s. 230 – 231

Žid – žid.

6

1937/1938-6 – 7

s. 230

Československá republika – Republika.

6

1937/1938-6 – 7

s. 231

Chránitko = chránidlo.

6

1937/1938-6 – 7

s. 231

Otekať, oteklina?

6

1937/1938-6 – 7

s. 231

Poplatník = daňovník.

6

1937/1938-6 – 7

s. 231 – 232

Zvoniť – cengať.

6

1937/1938-6 – 7

s. 231

Návladný?

6

1937/1938-6 – 7

s. 232

Nažltlý – žltkastý.

6

1937/1938-6 – 7

s. 232 – 233

Platebná zápoveď?

6

1937/1938-6 – 7

s. 232

Stroskotať – stroskotať sa.

6

1937/1938-6 – 7

s. 232

Svetonázor – svetonáhľad.

6

1937/1938-6 – 7

s. 232

Vydobyť pohľadávku?

6

1937/1938-6 – 7

s. 232

Zadovážiť – zaopatriť.

6

1937/1938-6 – 7

s. 232

Práporečník = zástavník.

6

1937/1938-6 – 7

s. 233

Prax, syntax.

6

1937/1938-6 – 7

s. 233

Samohláska ä.

6

1937/1938-6 – 7

s. 233 – 234

Ujde to?

6

1937/1938-6 – 7

s. 233

Dozorčí – dozorný.

6

1937/1938-6 – 7

s. 234

Odklad platenia za podmienok?

6

1937/1938-6 – 7

s. 234 – 235

Odpis daní.

6

1937/1938-6 – 7

s. 234

Sťažnosť do predpisu daní?

6

1937/1938-6 – 7

s. 234

Úroky z omeškania?

6

1937/1938-6 – 7

s. 234

Zárobok – výrobok.

6

1937/1938-6 – 7

s. 234

Cituplný, cituprázdny?

6

1937/1938-6 – 7

s. 235 – 236

Cudzozemsko, cudzina.

6

1937/1938-6 – 7

s. 235

Platca, príjemca?

6

1937/1938-6 – 7

s. 235

Poťažne?

6

1937/1938-6 – 7

s. 235

Úkon = výkon.

6

1937/1938-6 – 7

s. 235

Zahájenie úpadku?

6

1937/1938-6 – 7

s. 235

Čaša, čašník, čašnica.

6

1937/1938-6 – 7

s. 236

Česnak = cesnak.

6

1937/1938-6 – 7

s. 236

Dáky, dáko = dajaký, dajako.

6

1937/1938-6 – 7

s. 236 – 237

Črieslo = čerieslo.

6

1937/1938-6 – 7

s. 236

Delítko = delidlo.

6

1937/1938-6 – 7

s. 237

Devädesiat = deväťdesiat, pädesiat – päťdesiat, šesdesiat = šesťdesiat.

6

1937/1938-6 – 7

s. 237

Dohliadnuť, dohliadať – dozrieť, dozerať.

6

1937/1938-6 – 7

s. 237

Doobeda = predpoludním, poobede = popoludní.

6

1937/1938-6 – 7

s. 237

Dopadnúť.

6

1937/1938-6 – 7

s. 237

Dopriať, dožičiť.

6

1937/1938-6 – 7

s. 238

Ďordína = georgína.

6

1937/1938-6 – 7

s. 238

Dôtka = pokarhanie.

6

1937/1938-6 – 7

s. 238

Drevotisk = drevotlač.

6

1937/1938-6 – 7

s. 238

Driev, drievny.

6

1937/1938-6 – 7

s. 238

Drtidlo = drvidlo.

6

1937/1938-6 – 7

s. 238

Gustav = Gustáv.

6

1937/1938-6 – 7

s. 238 – 239

Hrubian = grobian.

6

1937/1938-6 – 7

s. 238

Ing. a - inž., Dr. a dr.

6

1937/1938-6 – 7

s. 238

Hoďas, hoďaskto?

6

1937/1938-6 – 7

s. 239

Hrabä = gróf.

6

1937/1938-6 – 7

s. 239

Chtenie?

6

1937/1938-6 – 7

s. 239

Chudokrvný?

6

1937/1938-6 – 7

s. 239

Inter- = medzi-.

6

1937/1938-6 – 7

s. 239

Izebná = chyžná.

6

1937/1938-6 – 7

s. 239

Mám hlad?

6

1937/1938-6 – 7

s. 239

Vierohodný = hodnoverný.

6

1937/1938-6 – 7

s. 239

Jedlopis = jedálny lístok.

6

1937/1938-6 – 7

s. 240

Jednotný počet?

6

1937/1938-6 – 7

s. 240

Jugoslovan = Juhoslovan.

6

1937/1938-6 – 7

s. 240

Kameňolom, kmeňoslovie.

6

1937/1938-6 – 7

s. 240

Kapalný?

6

1937/1938-6 – 7

s. 240

Kapesný formát?

6

1937/1938-6 – 7

s. 240

Káznica?

6

1937/1938-6 – 7

s. 240

Kojná = dojka.

6

1937/1938-6 – 7

s. 240

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Lev-lva či lev-leva?)

6

1937/1938-8

s. 241 – 246

ŠKULTÉTY-PIKULOVÁ, Ľudmila

Niekoľko častých chýb.

6

1937/1938-8

s. 254 – 257

MIHÁL, Ján

Puristické drobnosti.

6

1937/1938-8

s. 257 – 262

Predizba, predsieň, predstráž, predtucha, predurčenie.

6

1937/1938-8

s. 265 – 266

Predložka k.

6

1937/1938-8

s. 266 – 268

Žúžeľ – žúžoľ.

6

1937/1938-8

s. 266

Knedlík = knedľa, knedlíkový = knedľový.

6

1937/1938-8

s. 268

Špicatý = končitý.

6

1937/1938-8

s. 268 – 269

Kompetentný úrad.

6

1937/1938-8

s. 269

Kontrarevolúcia = protirevolúcia.

6

1937/1938-8

s. 269

Mluvčí?

6

1937/1938-8

s. 269

Moch = mach.

6

1937/1938-8

s. 269 – 270

Vlani, lani.

6

1937/1938-8

s. 269

Mojemu = môjmu, mojeho – môjho.

6

1937/1938-8

s. 270

Mučedlnica = mučednica.

6

1937/1938-8

s. 270

Mžik = mih, mžikať – mihať.

6

1937/1938-8

s. 270

Nežli.

6

1937/1938-8

s. 270

Obrateľ = stavec.

6

1937/1938-8

s. 270

Obtiaž = ťarcha, ťažkosť.

6

1937/1938-8

s. 270

Okršlek?

6

1937/1938-8

s. 270 – 271

Pádny krok?

6

1937/1938-8

s. 271

Paginovať = stránkovať.

6

1937/1938-8

s. 271

Pánu doktorovi.

6

1937/1938-8

s. 271

Patrný, patrné?

6

1937/1938-8

s. 271

Plaid – pléd.

6

1937/1938-8

s. 271

Porád?

6

1937/1938-8

s. 271

Povstať.

6

1937/1938-8

s. 271

Predom = vopred.

6

1937/1938-8

s. 271

Predpojatosť = zaujatosť.

6

1937/1938-8

s. 271

Preto, lebo = 1. keďže, 2. pretože.

6

1937/1938-8

s. 271

Predložka proti.

6

1937/1938-8

s. 272

Pribyť = pribudnúť, pribývať = pribúdať.

6

1937/1938-8

s. 272

Prušiak = Prus.

6

1937/1938-8

s. 272

Renomé, renomovaný.

6

1937/1938-8

s. 272

Resumé.

6

1937/1938-8

s. 272

Ret, retný, retnica?

6

1937/1938-8

s. 272

Rohlík = rožok, rohlíček = rožtek.

6

1937/1938-8

s. 272

Rožeň = ražeň.

6

1937/1938-8

s. 272

Kompetentný úrad.

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

LETZ, Belo

Deminutíva v poézii Janka Kráľa.

6

1937/1938-9

s. 273 – 280

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Ukázka či ukážka?)

6

1937/1938-9

s. 286 – 289

Adresy.

6

1937/1938-9 – 10

s. 301 – 302

Samovražda, samovzdelávací.

6

1937/1938-9

s. 303

Snôška = snáška.

6

1937/1938-9

s. 303

Sosňať = sňať.

6

1937/1938-9

s. 303

Štýrsko = Štajersko.

6

1937/1938-9

s. 303

Po uplynutí dvoch rokov.

6

1937/1938-9

s. 304

Sadzáreň = sadziareň.

6

1937/1938-9

s. 304

Ťahy tváre?

6

1937/1938-9

s. 304

Telesný lekár?

6

1937/1938-9

s. 304

Tiahla tvár?

6

1937/1938-9

s. 304

Túha = túžba.

6

1937/1938-9

s. 304

Usnadniť – obľahčiť.

6

1937/1938-9

s. 304

Vadné zbožie?

6

1937/1938-9

s. 304

Veliký, veľký.

6

1937/1938-9

s. 304

Vezdejší = každodenný.

6

1937/1938-9

s. 304

BARTEK, Henrich

Nové príspevky k dejinám slovenčiny.

6

1937/1938-10

s. 305 – 329

JÁNOŠÍK, Anton

Kráľovná či kráľovna? – Gazdiná či gazdina?

6

1937/1938-10

s. 330 – 334

Haagsky, sovietsky.

6

1937/1938-10

s. 350

Iluzórny.

6

1937/1938-10

s. 350 – 351

Liečba.

6

1937/1938-10

s. 350

Proti.

6

1937/1938-10

s. 350

Chrustavka, chrumka, chrupavka = chrupka.

6

1937/1938-10

s. 351

Chudo- = málo-.

6

1937/1938-10

s. 351

Pane Novák?

6

1937/1938-10

s. 351 – 352

Prosiť na to?

6

1937/1938-10

s. 351

Tra.

6

1937/1938-10

s. 351

Zabývať sa = zaoberať sa niečím.

6

1937/1938-10

s. 351

-evacký = -evský.

6

1937/1938-10

s. 352

Kúpiť = kopiť, nakúpiť = nakopiť.

6

1937/1938-10

s. 352

Liter, v litri.

6

1937/1938-10

s. 352

Luza = sberba.

6

1937/1938-10

s. 352

Manévry = manévre.

6

1937/1938-10

s. 352

Memoáry = memoáre.

6

1937/1938-10

s. 352

Sobec = sebec, sobecký = sebecký, sobectvo = sebectvo.

6

1937/1938-10

s. 352

Vypadá zle?

6

1937/1938-10

s. 352

Sbierajme zriedkavé slová a výrazy.

7

1938/1939-1

s. 1 – 2

BARTEK, Henrich

Prípony množného inštrumentálu podstatných mien.

7

1938/1939-1

s. 3 – 5

LETZ, Belo

Kolektíva.

7

1938/1939-1

s. 5 – 11

MIHÁL, Ján

Zo slovenskej skladby.

7

1938/1939-1, 3 – 4

s. 12 – 18, 88 – 96

Sotník = stotník, sotnina = stotina.

7

1938/1939-1

s. 18 – 19

Dekanstvo, dekanát; dekanský, dekanátny.

7

1938/1939-1

s. 19 – 20

Stý, dvojstý, trojstý.

7

1938/1939-1

s. 19

Ľakaj = lokaj.

7

1938/1939-1

s. 20

Zúčastniť sa na niečom, v niečom.

7

1938/1939-1

s. 20 – 21

Paštika = paštéta, paštétka.

7

1938/1939-1

s. 21

Predložiť na podpis, nie „k podpisu“.

7

1938/1939-1

s. 21 – 22

Strievičky = črievičky.

7

1938/1939-1

s. 21

Činiť sa = usilovať sa.

7

1938/1939-1

s. 22

Dolovať = dobývať.

7

1938/1939-1

s. 22

Je hodno = hodno.

7

1938/1939-1

s. 22

Menovať, vymenovať.

7

1938/1939-1

s. 22

Sendvič.

7

1938/1939-1

s. 22

Žúr.

7

1938/1939-1

s. 22

Abažúr.

7

1938/1939-1

s. 23

Cez sto = vyše sto.

7

1938/1939-1

s. 23

Dľa = podľa.

7

1938/1939-1

s. 23

K rukám = do rúk.

7

1938/1939-1

s. 23

Kolo = okolo.

7

1938/1939-1

s. 23

Krom, krem = okrem.

7

1938/1939-1

s. 23

Napriek zákazu = proti zákazu.

7

1938/1939-1

s. 23

Navzdor, vzdor = proti.

7

1938/1939-1

s. 23 – 24

Opakovanie tej istej predložky.

7

1938/1939-1

s. 23

Popelka = popolka, popeluška = popoluška.

7

1938/1939-1

s. 23

Väzba predložiek s pádmi.

7

1938/1939-1

s. 23

Po tejto stránke = s tejto stránky.

7

1938/1939-1

s. 24

Poriadok slov v slovenčine.

7

1938/1939-1

s. 24 – 26

Srov., srovnaj = porov., porovnaj; srovnávacia jazykoveda = porovnávacia jazykoveda.

7

1938/1939-1

s. 24

V sedem hodín = o siedmej hodine.

7

1938/1939-1

s. 24

Vyrobiť, výrobok; zarobiť, zárobok.

7

1938/1939-1

s. 24

Za takýchto okolností = v takýchto okolnostiach.

7

1938/1939-1

s. 24

Jeden-druhý.

7

1938/1939-1

s. 26

Chemikovia = chemici; technikovia = technici.

7

1938/1939-1

s. 26 – 27

Chodák, chodec.

7

1938/1939-1

s. 26

Pasovať = svedčiť.

7

1938/1939-1

s. 26

Bezpečnosť, bezpečie, bezpeč, bezpeka.

7

1938/1939-1

s. 27

Násilnosť; násilenstvá, násilníctvo, násilie.

7

1938/1939-1

s. 27 – 28

Nebezpečenstvo; nebezpečie, nebezpeč.

7

1938/1939-1

s. 27

Akt.

7

1938/1939-1

s. 28 – 29

Ohlasovaci lístok, prihlasovací lístok.

7

1938/1939-1

s. 28

Kupčiť s niečím nie „niečím“.

7

1938/1939-1

s. 29

Pakt.

7

1938/1939-1

s. 29

Závisieť od niečoho, závislý od niečoho, závislosť.

7

1938/1939-1

s. 29

Zavisnúť na niečom, nad niečím, závislý, závislosť.

7

1938/1939-1

s. 29 – 30

Abas = opát.

7

1938/1939-1

s. 30

Adalbert = Vojtech.

7

1938/1939-1

s. 30

Aero.

7

1938/1939-1

s. 30

Aršík = hárček.

7

1938/1939-1

s. 30

Bajzom, pajzom – dovedna, naraz.

7

1938/1939-1

s. 30

Beluš = sivko.

7

1938/1939-1

s. 30

Hrúza = hrôza.

7

1938/1939-1

s. 30

Chlúba = chvála, pýcha; chlúbit sa = chváliť sa, vychvaľovať sa, pýšiť sa.

7

1938/1939-1

s. 30

Priblížiť sa k niečomu, k niekomu.

7

1938/1939-1

s. 30

BARTEK, Henrich

Slovenské slová (črpáky, crpáčik; čriet, čriem; načrieť, načierať; črpnúť, črpať, črpkať; čerpať; krpka, krpôčka; psiar; Psiare; žeriav; okovitka; skorocel; vôdor; tenúť, tenutie, vtenúť).

7

1938/1939-1

s. 31 – 39

Ambruš, J., O vydávaní slovenských literárnych prameňov. In: Bratislava, roč. XI, s. 441 – 444.

7

1938/1939-1

s. 39 – 43

Słoński, S., Funkcje prefiksów werbalnych v języku staroslowiańskim (starobulgarskim). Varšava 1937.

7

1938/1939-1

s. 43

Stieber, Z., Słowak i Słowiak. In: Język polski, XXI, s. 111 – 112.

7

1938/1939-1

s. 43 – 45

Matuška, A., K Vajanského slovníku. In: Slovenské smery, roč. 5, s. 302 – 306.

7

1938/1939-1

s. 45 – 47

Slovenské mužské priezviská na -o v češtine.

7

1938/1939-1

s. 47 – 48

Dbajme na práva slovenčiny!

7

1938/1939-1

s. 48

Ferianc, O., Nomina ornithologica. (Latinsko-slovenské názvy vtákov.)

7

1938/1939-1

s. 48

Vojín = vojak.

7

1938/1939-1

s. 74

Výhľady do budúcnosti.

7

1938/1939-2

s. 49 – 51

LETZ, Belo

Prídavné mená prisvojovacie.

7

1938/1939-2

s. 51 – 60

MARTINKA, Jožo

Rozmnožovanie kontaminácií názvosloví.

7

1938/1939-2

s. 60 – 63

JÁNOŠÍK, Anton

Kvantita podstatných mien na -ia.

7

1938/1939-2

s. 63 – 67

Adria – Jadran, adriatický = jadranský.

7

1938/1939-2

s. 68

Bakonský les.

7

1938/1939-2

s. 68

Balalajka, -y, g. pl. balalajok, ž.

7

1938/1939-2

s. 68

Barnavý = hnedý.

7

1938/1939-2

s. 68

Bľadý, bľadosť = bledý, bledosť.

7

1938/1939-2

s. 68

Bohdaj, bodaj.

7

1938/1939-2

s. 68

Bukréta = kytica.

7

1938/1939-2

s. 68

Car = cár, carský = cársky.

7

1938/1939-2

s. 68 – 69

Zemedelstvo = poľnohospodárstvo.

7

1938/1939-2

s. 68

Celoplátený, celonárodný, celoslovenský.

7

1938/1939-2

s. 69

Cibuľa, -le, g. pl. cibúľ.

7

1938/1939-2

s. 69

Communiqué – komuniké.

7

1938/1939-2

s. 69

Čas, -u, časy, gen. časov i čias.

7

1938/1939-2

s. 69

Cez = cez.

7

1938/1939-2

s. 70

Časoslovo = sloveso.

7

1938/1939-2

s. 70

Čechy, gen. Čiech; Česko, -a.

7

1938/1939-2

s. 70

Čeľaď, -de, n. pl. čeľade; čeľusť, -te, n. pl. čeľuste.

7

1938/1939-2

s. 70

Čertík, -a, n. pl. čertíci aj čertíky.

7

1938/1939-2

s. 70

Česko-Slovensko, česko-slovenský.

7

1938/1939-2

s. 70

Četný = početný.

7

1938/1939-2

s. 70

Čiernooký = černooký; čiernovlasý – černovlasý.

7

1938/1939-2

s. 70

Daska = doska.

7

1938/1939-2

s. 70

Defaitizmus = defetizmus.

7

1938/1939-2

s. 71

Dešpekt = dešpekt.

7

1938/1939-2

s. 71

Dopnúť = dopäť.

7

1938/1939-2

s. 71

Ďorď = Juraj.

7

1938/1939-2

s. 71

Dotazovať sa = dopytovať sa.

7

1938/1939-2

s. 71

Frank, franský, frančina.

7

1938/1939-2

s. 71

Gentry = džentra; džentrík, džentrícky.

7

1938/1939-2

s. 71

Horkokrvný = vznetlivý, prudký, prchký.

7

1938/1939-2

s. 71

Cheviot = ševiot; chevreaux = ševro; chiffon = šifón.

7

1938/1939-2

s. 71 – 72

Ihneď, hneď.

7

1938/1939-2

s. 72

Ihrište = ihrisko.

7

1938/1939-2

s. 72

Jazdenka = cestovný lístok.

7

1938/1939-2

s. 72

Jazerná strela.

7

1938/1939-2

s. 72

Jury.

7

1938/1939-2

s. 72

Kadenáhle = len čo.

7

1938/1939-2

s. 72

Kanúť = tiecť.

7

1938/1939-2

s. 72

Karakter = charakter; karita = charita.

7

1938/1939-2

s. 72

Karika = obrúčka, prsteň.

7

1938/1939-2

s. 72

Kasa = pokladnica, kasír = pokladník.

7

1938/1939-2

s. 73

Každopádne = v každom prípade; naisto; istotne.

7

1938/1939-2

s. 73

Kdežto = kým; naproti tomu; ale.

7

1938/1939-2

s. 73

Kebych = keby som.

7

1938/1939-2

s. 73

Keďby = keby.

7

1938/1939-2

s. 73

Kočkovitý = mačkovitý.

7

1938/1939-2

s. 73

Kolej = kolégium.

7

1938/1939-2

s. 73

Kolimbať (sa) = kolembať (sa).

7

1938/1939-2

s. 73

Kovadlina = nákova.

7

1938/1939-2

s. 73

Rejstrík = register.

7

1938/1939-2

s. 73 – 74

BARTEK, Henrich

Časovosti. (Moravská slovenčina. – Jazykoveda na Slovenskej univerzite. – Dôležitá zmena v školskej správe.).

7

1938/1939-2

s. 74 – 80

FERIANC, Oskár

O pôvode slovenských vtáčích mien.

7

1938/1939-3 – 4

s. 81 – 88

JÁNOŠÍK, Anton

Zo slovenskej kvantity.

7

1938/1939-3 – 4

s. 96 – 103

LETZ, Belo

K problémom slovenskej gramatiky.

7

1938/1939-3 – 4

s. 103 – 108

GÁLIK, Michal

Dialekt Zuzky Zgurišky.

7

1938/1939-3 – 4

s. 108 – 114

KNAP, Michal

Drobnosti.

7

1938/1939-3 – 4

s. 114 – 117

ZGÚTH, Peter Pavol

Nárečové slová. Mošovce (Turiec).

7

1938/1939-3 – 4

s. 117 – 120

Konkláva, -y, ž.

7

1938/1939-3 – 4

s. 120

Barvoslepý = farboslepý.

7

1938/1939-3 – 4

s. 121

Diaľnica = autostráda.

7

1938/1939-3 – 4

s. 121

Nominatív, nominativny.

7

1938/1939-3 – 4

s. 121

Pravosúdie, pravosúdny.

7

1938/1939-3 – 4

s. 121

Gramofónová doska?

7

1938/1939-3 – 4

s. 122

Temnohnedý = tmavohnedý.

7

1938/1939-3 – 4

s. 122

Zákonník.

7

1938/1939-3 – 4

s. 122

Zavržený = zavrhnutý.

7

1938/1939-3 – 4

s. 122

Zbrklý = pochabý.

7

1938/1939-3 – 4

s. 122

Zinok = cink, zinkografia = cinkografia.

7

1938/1939-3 – 4

s. 122

Zriadenec = zamestnanec.

7

1938/1939-3 – 4

s. 122

Ideál.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Náhodilý, náhodný.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Neodvislý štát = nezávislý štát.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Odťažitý = abstraktný.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Sós = omáčka.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Sporiadať = usporiadať.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Šedý = šedivý.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Štupeľ = zátka.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

V svojom = vo svojom.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Zviklať = rozhegať, otriasť.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Moch = mach.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Zástupci = zástupcovia.

7

1938/1939-3 – 4

s. 123

Až na ďalšie?

7

1938/1939-3 – 4

s. 124

Dostaviť sa = prísť.

7

1938/1939-3 – 4

s. 124

Dovolená = dovolenka.

7

1938/1939-3 – 4

s. 124

Hrúzostrašný = hrôzostrašný.

7

1938/1939-3 – 4

s. 124 – 125

Kľudný – pokojný.

7

1938/1939-3 – 4

s. 124

Nejdem, nejdeš, nejde ... nejdú.

7

1938/1939-3 – 4

s. 124

Ospravedlniť?

7

1938/1939-3 – 4

s. 124

Sused, susedný.

7

1938/1939-3 – 4

s. 124

Číslo, -a, g. pl. čísel, str.

7

1938/1939-3 – 4

s. 125

Choť?

7

1938/1939-3 – 4

s. 125

Nabídkové pokračovanie?

7

1938/1939-3 – 4

s. 125

Nezbytný = nevyhnutný.

7

1938/1939-3 – 4

s. 125

Opozdene = oneskorene.

7

1938/1939-3 – 4

s. 125

Silničná správa = cestná správa.

7

1938/1939-3 – 4

s. 125

Vzdor = proti.

7

1938/1939-3 – 4

s. 125

Zadržovať predpisy = zachovávať predpisy.

7

1938/1939-3 – 4

s. 125

Jar, -i, ž.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Lehátko = ležadlo.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Obsažený = obsiahnutý.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Odčiniť krivdu?

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Ohroziť, ohrozený; ohrozovať.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Prádelňa = továreň na bielizeň.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Previesť výnos = vykonať výnos.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Statný kmeň = mocný kmeň.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Ťažište = ťažisko.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Tkalcovňa = tkáčovňa.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Vštepovať v myseľ.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Zaobchádzať s niekým.

7

1938/1939-3 – 4

s. 126

Dedič, -a, n. pl. -ia, m.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127

Faktum = fakt.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127

Haboš = penovník.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127

Heroj = héros.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127

Hoďas = hoci, hoďaskto = hocikto.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127 – 128

išiel, išla; šiel, šla.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127

Knižnica, knihovňa.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127

Ovzdušie, povetrie.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127

Sadra, sadrový = gyps, gypsový.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127

Sedmislivkár = sedmoslivkár.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127

Zázvorník = ďumbiernik.

7

1938/1939-3 – 4

s. 127

Holštýnsko = Holštajnsko.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

Hrvat, Horvat, Horvát, Chorvát.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

Chlum = chlm, chlumec = chlmec.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

Jestli, jestliže = ak, akže.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

Joviálny = žoviálny.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

Kaloše = galoše, kamaše = gamaše.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

Kapesník = vreckovka.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

Kloktať = vyplakovať.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

Odviesť peniaze = odovzdať peniaze.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

Požiadavka, -y, g. pl. požiadaviek, ž.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

V svetovej vojne – vo svetovej vojne.

7

1938/1939-3 – 4

s. 128

Driev = prv, dávnejšie.

7

1938/1939-5 – 7

s. 129

Zjednodušenie slovenského pravopisu.

7

1938/1939-5 – 7

s. 129 – 132

PETRIKOVICH, Ján

Bibličina.

7

1938/1939-5 – 7

s. 132 – 135

BARTEK, Henrich

Návrh na písanie predpôn s-, z-, zo- a predložiek z, zo.

7

1938/1939-5 – 7

s. 135 – 139

ŽIGO, Ján

Písanie predložiek s, so a z, zo.

7

1938/1939-5 – 7

s. 139 – 142

JÁNOŠÍK, Anton

Kvantita cudzích slov, zakončených na spoluhlásku.

7

1938/1939-5 – 7

s. 142 – 148

BARTEK, Henrich

Z pravopisu, gramatiky a slovníka.

7

1938/1939-5 – 7

s. 148 – 167

ŽIGO, Ján

Dejiny dvojhlások v spisovnej slovenčine.

7

1938/1939-5 – 7, 8 – 10

s. 168 – 189, 252 – 281

MIHÁL, Ján

Slovenčina v novom položení.

7

1938/1939-5 – 7

s. 189 – 196

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny.

7

1938/1939-5 – 7

s. 196 – 198

OKÁĽ, Ján

Nárečové slová. Gombáš (Liptov).

7

1938/1939-5 – 7

s. 198 – 204

Čím vo väčšom počte = v čím väčšom počte.

7

1938/1939-5 – 7

s. 205

ŽIGO, Ján

V Slovensku = na Slovensku.

7

1938/1939-5 – 7

s. 205

ŽIGO, Ján

Srdečná činnosť = srdcová činnosť.

7

1938/1939-5 – 7

s. 205 – 206

Neodvislosť, neodvislý = nezávislosť, nezávislý.

7

1938/1939-5 – 7

s. 205

Odstavec = odsek.

7

1938/1939-5 – 7

s. 205

Predávam telefón?

7

1938/1939-5 – 7

s. 205

U telefónu = pri telefóne.

7

1938/1939-5 – 7

s. 205

Hlásateľ, hlásateľka = hlásateľ, hlásateľka.

7

1938/1939-5 – 7

s. 206

ŽIGO, Ján

Cez 40 000 robotníkov?

7

1938/1939-5 – 7

s. 206

ŽIGO, Ján

Porúčiam = porúčam sa.

7

1938/1939-5 – 7

s. 206

Vo snách, vo snoch.

7

1938/1939-5 – 7

s. 206

Ženské podstatné mená na -ianka a -anka.

7

1938/1939-5 – 7

s. 206

Ženské podstatné mená vzoru dlaň a kosť.

7

1938/1939-5 – 7

s. 206

Komparatív prídavných mien.

7

1938/1939-5 – 7

s. 207

Množný genitív podstatných mien na -stvo.

7

1938/1939-5 – 7

s. 207

Nebesá.

7

1938/1939-5 – 7

s. 207

Opominúť = zabudnúť.

7

1938/1939-5 – 7

s. 207

Opovržený = opovrhnutý.

7

1938/1939-5 – 7

s. 207

Podstatné mená stredného rodu na -isko a -ište.

7

1938/1939-5 – 7

s. 207

Jazvec, gen. jazveca.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Karol, gen. Karola.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Malorus, Ukrajinec.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Manéver, nom. pl. manévre.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Melký = plytký.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Mluvidlá = rečové orgány, hovoridlá.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Predmluva = predslov, úvod.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Prepožičať = udeliť.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Prespoľný – cezpoľný, vidiecky.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Priesmyk, priešmyk.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Provoz = chod, činnosť, prevádzka.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

Tŕnie, gen. tŕnia.

7

1938/1939-5 – 7

s. 208

MARTINKA, Jožo

Cudzie názvy záhradných rastlín.

7

1938/1939-5 – 7

s. 222 – 224

Na vysvetlenie.

7

1938/1939-8 – 10

s. 209 – 210

ŠKULTÉTY, Jozef

Rozhľaďme sa v slovenčine.

7

1938/1939-8 – 10

s. 210 – 213

MIHÁL, Ján

Spisovný jazyk a nárečie.

7

1938/1939-8 – 10

s. 213 – 218

JÁNOŠÍK, Anton

Zo školskej slovenčiny. (Skloňovanie podstatných mien typu a) prasce, b) dievčence)

7

1938/1939-8 – 10

s. 218 – 222

TÓBIK, Štefan

Úvod k slovenskej obchodnej terminológii.

7

1938/1939-8 – 10

s. 224 – 226

JÓNA, Eugen

Treba a načim.

7

1938/1939-8 – 10

s. 226 – 233

JÁNOŠÍK, Anton

Výskum slovenčiny. Kvantita zámena on v predložkových tvaroch množného čísla (k) ním, nich a bezpredložkových ích, ím.

7

1938/1939-8 – 10

s. 233 – 252

JÁNOŠÍK, Anton

Kvantita hypokoristík typu a) starý – starký, stará – starká a b) gazdina – gazdinká.

7

1938/1939-8 – 10

s. 281 – 283

RAKOVSKÝ, Ján

Struka – stružka.

7

1938/1939-8 – 10

s. 283 – 284

JÁNOŠÍK, Anton

Bartek, H., Príspevok k dejinám slovenčiny. Sborník Literárno-vedeckého odboru Spolku sv. Vojtecha, roč. 3, Martin 1936.

7

1938/1939-8 – 10

s. 284 – 288

JÁNSKY, L. M.

„Romány dneška“ a slovenčina.

7

1938/1939-8 – 10

s. 289 – 290

ZGÚTH, Peter Pavol

Nárečové slová a výrazy (Turiec).

7

1938/1939-8 – 10

s. 290 – 297

Bol... bol.

7

1938/1939-8 – 10

s. 297

Minulý rok, minulý týždeň.

7

1938/1939-8 – 10

s. 297

Priznať.

7

1938/1939-8 – 10

s. 297

Ďalší miesto ostatný.

7

1938/1939-8 – 10

s. 298

Dopustiť, nie pripustiť.

7

1938/1939-8 – 10

s. 298

Meno pána Prezidenta Tisu.

7

1938/1939-8 – 10

s. 298

Okrem – mimo.

7

1938/1939-8 – 10

s. 298 – 299

Predložka mimo.

7

1938/1939-8 – 10

s. 298

Prehovoriť.

7

1938/1939-8 – 10

s. 298

Slušiatko?

7

1938/1939-8 – 10

s. 298

Spolupráca.

7

1938/1939-8 – 10

s. 298

Tá najmilšia rozpomienka.

7

1938/1939-8 – 10

s. 298

Vyhnúť.

7

1938/1939-8 – 10

s. 298

Končiť = končiť sa.

7

1938/1939-8 – 10

s. 299

Mária Terézia.

7

1938/1939-8 – 10

s. 299 – 300

Osvedčiť sa.

7

1938/1939-8 – 10

s. 299

Ôsmimi – ôsmymi.

7

1938/1939-8 – 10

s. 299

Účty za rok – ten a ten.

7

1938/1939-8 – 10

s. 299

Započať.

7

1938/1939-8 – 10

s. 299

Zosiľovač = zosilňovač? zosiľovať – zosilňovať.

7

1938/1939-8 – 10

s. 299

ŽIGO, Ján

Vykanie.

7

1938/1939-8 – 10

s. 300 – 301

Krb = kozub.

7

1938/1939-8 – 10

s. 300

Nebojácny = nebojazlivý.

7

1938/1939-8 – 10

s. 300

Obilie = zbožie.

7

1938/1939-8 – 10

s. 300

Rímsky a rimavský.

7

1938/1939-8 – 10

s. 300

Ročne = ročite.

7

1938/1939-8 – 10

s. 300

Mnohokrát = často.

7

1938/1939-8 – 10

s. 301 – 302

Známosť a vedomie.

7

1938/1939-8 – 10

s. 301

Kapradie – papradie – papraď.

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Myseľ, ale smysel, úmysel, výmysel, priemysel.

7

1938/1939-8 – 10

s. 302 – 303

Rádio, lok. -e, str.

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Slobodno!

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Čistokrevný = čistokrvný.

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Hodbáb = hodváb.

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Mäd, mädový?

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Nastíniť, nástin?

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Nazbyt = nazvyš, nazvyšok.

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Smerom k východu = smerom na východ.

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Sobectvo = sebectvo.

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Tlumený, stlumený = tlmený, stlmený.

7

1938/1939-8 – 10

s. 302

Dubná skala.

7

1938/1939-8 – 10

s. 303

Národná škola – ľudová škola.

7

1938/1939-8 – 10

s. 303 – 304

Predložka v a na.

7

1938/1939-8 – 10

s. 303

Prestupovať a presedať.

7

1938/1939-8 – 10

s. 303

Výbava = výstroj.

7

1938/1939-8 – 10

s. 303

Záujemca = zaujímateľ.

7

1938/1939-8 – 10

s. 303

Stvrzenka, stvrdenka = potvrdenka.

7

1938/1939-8 – 10

s. 304

V upomienku = na pamiatku.

7

1938/1939-8 – 10

s. 304

Chlapecký = chlapčenský.

7

1938/1939-8 – 10

s. 304

ORMIS, Ján V.

Podľa akých zásad pracovať na právnej terminológii.

8

1940/1941-1

s. 1 – 5

JÁNOŠÍK, Anton

Zo slovenskej kvantity. Kvantita deverbatív prídavných mien na -ný a od nich odvodených podstatných mien.

8

1940/1941-1

s. 5 – 17

PETRIKOVICH, Ján

Ešte raz bibličina.

8

1940/1941-1

s. 18 – 21

JÁNOŠÍK, Anton

Znova dlhá kvantita v slove Mária.

8

1940/1941-1

s. 21 – 23

POVAŽSKÝ, A.

Český termín „provoz“, „provozní“ v slovenskej poštovej terminológii.

8

1940/1941-1

s. 23 – 26

MARTINKA, Jožo

Cudzie názvy záhradných rastlín.

8

1940/1941-1, 7 – 9

s. 26 – 27, 211 – 213

ZGÚTH, Peter Pavol

Nárečové slová a výrazy (Turiec).

8

1940/1941-1, 2, 4, 5 – 6

s. 27 – 29, 53 – 56, 120 – 123, 176 – 179

Pristúpiť a pristupiť.

8

1940/1941-1

s. 30 – 31

Účastinárska spoločnosť = účastinná spoločnosť.

8

1940/1941-1

s. 30

Zaplatiť na rad = zaplatiť na príkaz.

8

1940/1941-1

s. 30

Kancelária Slovníka jazyka slovenského.

8

1940/1941-1

s. 30

Budúcne = na budúce.

8

1940/1941-1

s. 31

Čítal som v Gardistu – v Gardistovi.

8

1940/1941-1

s. 31

Klebetný muž horší čerta = horší od čerta.

8

1940/1941-1

s. 31

Na stráž!

8

1940/1941-1

s. 31

Rozsutec = Razsutec.

8

1940/1941-1

s. 31

Stáročie = storočie.

8

1940/1941-1

s. 31 – 32

JÓNA, Eugen

Výslovnosť slova Martin, martinský.

8

1940/1941-1

s. 32

Pred nedávnom = nedávno.

8

1940/1941-1

s. 32

Sveteľný = svetelný.

8

1940/1941-1

s. 32

ŠKULTÉTY, Jozef

Zaujímavý spor o slovenčine.

8

1940/1941-2

s. 33 – 34

FUNDÁREK, Jozef

Tvorba slovenskej právnej terminológie.

8

1940/1941-2

s. 35 – 38

JÓNA, Eugen

Pilný, pilnosť.

8

1940/1941-2

s. 39 – 43

ŠMELÍK, Ľudovít

Z gramatickej terminológie. Neživotné či bezduché?

8

1940/1941-2

s. 43 – 45

ORMIS, Ján V.

Z právnej terminológie. (Pravotár – advokát. Pravda, pravotný – spor, sporný.).

8

1940/1941-2

s. 45 – 48

TÓBIK, Štefan

Obchodná terminológia. Názvoslovie praktického obchodného života.

8

1940/1941-2, 3, 4, 5 – 6, 7 – 9

s. 48 – 53, 79 – 82, 112 – 120, 154 – 159, 213 – 217

JÁNOŠÍK, Anton

Tvary a kvantita složenín slovesa ísť.

8

1940/1941-2, 3, 4, 5 – 6

s. 56 – 58, 82 – 85, 109 – 112, 145 – 151

GRÁF, Štefan

Hotel Hviezdoslav.

8

1940/1941-2

s. 58 – 60

ŠKULTÉTY, Jozef

Slovenský jazyk. Ročník I, číslo 5 – 6.

8

1940/1941-2

s. 61

Chovať sa a správať sa.

8

1940/1941-2

s. 62

Odkázať a poručiť.

8

1940/1941-2

s. 62

Výslovnosť slova pôžička.

8

1940/1941-2

s. 62 – 63

Vzkaz = odkaz.

8

1940/1941-2

s. 62

Budapešť = Pešť, Pešť-Budín.

8

1940/1941-2

s. 63

Listovné tajomstvo = listové tajomstvo.

8

1940/1941-2

s. 63

Predsedkyňa = predsedníčka.

8

1940/1941-2

s. 63 – 64

To sa mi vidí byť dobré = To sa mi vidí dobré.

8

1940/1941-2

s. 63

Liehovar = pálenica.

8

1940/1941-2

s. 64

Linguistica Slovaca.

8

1940/1941-2

s. 64

Sloh umelý = sloh spisovný (literárny).

8

1940/1941-2

s. 64

Vyhýbať sa niečoho = vyhýbať niečomu.

8

1940/1941-2

s. 64

CHRIPKO, Ján

Interjekcie.

8

1940/1941-3

s. 65 – 68

VANČO, Miloš

Podvýživa.

8

1940/1941-3

s. 69 – 70

BARÁT, Jozef

Zo slovenských pravopisných systémov. (Podnet k veľkému historicko-gramatickému dielu.).

8

1940/1941-3

s. 70 – 76

ORMIS, Ján V.

Z právnej terminológie. (Právnický – právny. Trest, pokuta, pokarhanie.).

8

1940/1941-3

s. 76 – 78

PAULINY, Eugen

Výber z detvianskych slovies.

8

1940/1941-3, 4, 10

s. 85 – 87, 123 – 125, 315 – 317

PETRIKOVICH, Ján

Trochu rehabilitácie.

8

1940/1941-3

s. 88 – 91

KOPERDAN, Štefan

Koperdan, M., Porovnávacia gramatika východoslovenského nárečia. Príručka pre učiteľov. Martin 1940.

8

1940/1941-3

s. 91 – 93

Cíp?

8

1940/1941-3

s. 94

FRLIČKA, Ján

Zák. či. XVI/1894, a nie zák. či XVI: 1894.

8

1940/1941-3

s. 94

FRLIČKA, Ján

Citovanie právnych predpisov.

8

1940/1941-3

s. 94 – 95

ORMIS, Ján V.

Srbské „vojvoda“ je nie „vojvodca“.

8

1940/1941-3

s. 94

FRLIČKA, Ján

Správa, správna rada, správny výbor, dozorná rada, dozorný výbor.

8

1940/1941-3

s. 95

ORLOVSKÝ, Jozef

Hlohovecký = hlohovský.

8

1940/1941-3

s. 95 – 96

ORLOVSKÝ, Jozef

Kniezsa.

8

1940/1941-3

s. 95

ORLOVSKÝ, Jozef

Zatvoreno = zatvorené.

8

1940/1941-3

s. 95

ORLOVSKÝ, Jozef

Zemania = zemani.

8

1940/1941-3

s. 95

Tohtoročný = tohoročný.

8

1940/1941-3

s. 95

Inovecké vrchy = Inovské vrchy.

8

1940/1941-3

s. 96

Nástenný = stenový.

8

1940/1941-3

s. 96

ORLOVSKÝ, Jozef

Brožovaný = brošovaný.

8

1940/1941-3

s. 96

ORLOVSKÝ, Jozef

Poslík = posluhovač.

8

1940/1941-3

s. 96

ORLOVSKÝ, Jozef

Tu.

8

1940/1941-3

s. 96

ORLOVSKÝ, Jozef

Zriadiť krok = upraviť krok.

8

1940/1941-3

s. 96

ŠKULTÉTY, Jozef

Slovenčina.

8

1940/1941-4

s. 97 – 98

ORLOVSKÝ, Jozef

P. T.

8

1940/1941-4

s. 98

JÓNA, Eugen

Funkcie predložiek v spisovnej slovenčine.

8

1940/1941-4, 5 – 6, 7 – 9, 10

s. 98 – 102, 136 – 140, 256 – 260, 309 – 315

VANČO, Miloš

Plniace pero.

8

1940/1941-4

s. 102 – 104

ORMIS, Ján V.

Miera, meradlo.

8

1940/1941-4

s. 104 – 106

JÓNA, Eugen

Dodatok.

8

1940/1941-4

s. 106 – 107

MARTINKA, Jožo

Pôvod a význam názvu Beskíd.

8

1940/1941-4

s. 107 – 109

Poslovenčovanie priezvisk.

8

1940/1941-4

s. 125

Furma a forma.

8

1940/1941-4

s. 126

Lanskoročný október = lanský október.

8

1940/1941-4

s. 126

Spásonosný?

8

1940/1941-4

s. 126

Ten tlač a tá tlač.

8

1940/1941-4

s. 126

Význam slovesa vytvoriť v slovenčine.

8

1940/1941-4

s. 126 – 127

Zdarilý = zdarný, podarený.

8

1940/1941-4

s. 126

Prístupný a prístupový.

8

1940/1941-4

s. 127

Uzávierka = závierka.

8

1940/1941-4

s. 127 – 128

Vlajka?

8

1940/1941-4

s. 127

Zbaviť a pozbaviť.

8

1940/1941-4

s. 127

Zástupci = zástupcovia.

8

1940/1941-4

s. 128

M. S., Pruské.

8

1940/1941-4

s. 128

SOBOLOVSKÝ, Štefan

Z dejín fonetiky a zvukovej kultúry reči.

8

1940/1941-4

s. 222 – 227

SOBOLOVSKÝ, Štefan

Prehľad fonetického vývoja zvukových krás slovenčiny.

8

1940/1941-5 – 6

s. 129 – 136

ORLOVSKÝ, Jozef

Dnešné požiadavky pri našom rodnom jazyku.

8

1940/1941-5 – 6

s. 141 – 142

MARTINKA, Jožo

O názve Vihorlatu.

8

1940/1941-5 – 6

s. 142 – 144

POLÁK, Václav

Pôvod a význam názvu Beskíd.

8

1940/1941-5 – 6

s. 151 – 153

KOPERDAN, Michal

Dialekt ako hlavná pomôcka pri vyučovaní spisovnej reči.

8

1940/1941-5 – 6

s. 159 – 161

BARÁT, Jozef

Pravidlá slovenského pravopisu a prax.

8

1940/1941-5 – 6, 7 – 9, 10

s. 162 – 171, 227 – 235, 304 – 307

VESELÝ, Š.

Návrh na odbornú terminológiu v slovenskom železiarskom priemysle.

8

1940/1941-5 – 6

s. 171 – 176

ŠTEFUNKO, Fr.

Miera, meradlo.

8

1940/1941-5 – 6

s. 179 – 180

PETRIKOVICH, Ján

Verenec – snúbenec.

8

1940/1941-5 – 6

s. 180 – 183

PETRIKOVICH, Ján

Slovo „pravotár“.

8

1940/1941-5 – 6

s. 183 – 186

GOSIOROVSKÝ, Miloš

Trať - trate.

8

1940/1941-5 – 6

s. 186 – 187

ORLOVSKÝ, Jozef

Sobáš a manželstvo.

8

1940/1941-5 – 6

s. 187 – 188

ORLOVSKÝ, Jozef

Skálnik = Skalník.

8

1940/1941-5 – 6

s. 188

ORLOVSKÝ, Jozef

K založeniu = založiť.

8

1940/1941-5 – 6

s. 188

ORLOVSKÝ, Jozef

Plať – plápolať.

8

1940/1941-5 – 6

s. 188

ORLOVSKÝ, Jozef

Polomka = Polômka.

8

1940/1941-5 – 6

s. 188

ORLOVSKÝ, Jozef

Vinná = Vinné.

8

1940/1941-5 – 6

s. 188

ORLOVSKÝ, Jozef

Zdivo = murivo.

8

1940/1941-5 – 6

s. 188

Volha = Volga.

8

1940/1941-5 – 6

s. 188

25-ročný a dvadsaťpäťročný.

8

1940/1941-5 – 6

s. 189

Ročný a ročitý.

8

1940/1941-5 – 6

s. 189

Úctive a úctivo.

8

1940/1941-5 – 6

s. 189

Ročne = ročite.

8

1940/1941-5 – 6

s. 189

Rozličný a rôzny.

8

1940/1941-5 – 6

s. 189 – 190

Oravčan = Oravec.

8

1940/1941-5 – 6

s. 190

Platiť predom = platiť vopred.

8

1940/1941-5 – 6

s. 190

Pozrieť sa, pozerať sa – pozrieť, pozerať.

8

1940/1941-5 – 6

s. 190 – 191

Svedectvo a vysvedčenie.

8

1940/1941-5 – 6

s. 190

Vyvolili ho prezidentom = vyvolili ho za prezidenta.

8

1940/1941-5 – 6

s. 190

Ako by.

8

1940/1941-5 – 6

s. 191

Priezviská na -ák.

8

1940/1941-5 – 6

s. 191

Š. M., Medzilaborce.

8

1940/1941-5 – 6

s. 192

POVALA, Gabriel

Niekoľko poznámok o tvorení slovenskej terminológie.

8

1940/1941-7 – 9

s. 193 – 204

UHLÁR, Vlado

Slovenské ľ. (Príspevok k slov. ortoepii, k nápravným cvikom.).

8

1940/1941-7 – 9

s. 204 – 211

FUNDÁREK, Jozef

Úkon – čin – opominutie. Právnický – právny. Sročný – splatný. Držiteľ – majiteľ – vlastník. Účastinný – účastinársky.

8

1940/1941-7 – 9

s. 218 – 222

JÁNOŠÍK, Anton

Preukážka – legitimácia ako termíny.

8

1940/1941-7 – 9

s. 235 – 237

CHRIPKO, Ján

Primárne interjekcie impulzívne.

8

1940/1941-7 – 9

s. 237 – 246

JÁNOŠÍK, Anton

Kvantita osobného prisvojovacieho zámena môj, tvoj, svoj a náš, váš.

8

1940/1941-7 – 9

s. 246 – 256

ORLOVSKÝ, Jozef

Nárečové slová. Tisovský Hámor (Gemer).

8

1940/1941-7 – 9

s. 260 – 266

ZGÚTH, Peter Pavol

Poznámky na Pravidlá slovenského pravopisu s Pravopisným slov­níkom. [Pravidlá slovenského pravopisu. Martin 1940.]

8

1940/1941-7 – 9

s. 266 – 278

Jošt [= Jozef Štolc]

Zauner, A., Praktická príručka slovenského pravopisu. Martin 1940.

8

1940/1941-7 – 9

s. 279 – 281

ORMIS, V. Ján

Oprava, zaslaná „Slovenskému jazyku“.

8

1940/1941-7 – 9

s. 281 – 282

Predložka od pri porovnávaní.

8

1940/1941-7 – 9

s. 282 – 283

Uspokojiť sa volačím = uspokojiť sa s volačím.

8

1940/1941-7 – 9

s. 282

Ľud a ľudia.

8

1940/1941-7 – 9

s. 283 – 284

Maturita = matúra.

8

1940/1941-7 – 9

s. 283

Sebelepší = čo najlepší, čo aký dobrý.

8

1940/1941-7 – 9

s. 283

Zovňajšok = vonkajšok.

8

1940/1941-7 – 9

s. 283

Každodenne = denne, každý deň.

8

1940/1941-7 – 9

s. 284

Poľutovaniahodný = na poľutovanie.

8

1940/1941-7 – 9

s. 284

Tá Spiš = ten Spiš.

8

1940/1941-7 – 9

s. 284 – 285

Tá výzbroj, nie ten výzbroj?

8

1940/1941-7 – 9

s. 284

Udenár = údenár.

8

1940/1941-7 – 9

s. 284

Zprvoti.

8

1940/1941-7 – 9

s. 284

MARTINKA, Jožo

August – Augustín – Gustáv.

8

1940/1941-7 – 9

s. 285

MARTINKA, Jožo

Pokladnička a pokladníčka.

8

1940/1941-7 – 9

s. 285

Kráľovny = kráľovnej.

8

1940/1941-7 – 9

s. 285

Pestovať a dorobiť – dorábať, dochovať – dochovávať, domnožiť.

8

1940/1941-7 – 9

s. 285 – 286

Vyčerpať a vysiliť?

8

1940/1941-7 – 9

s. 285

Pestovateľ (obilia) = dorábateľ (zbožia).

8

1940/1941-7 – 9

s. 286

Príčastie l-ové pri zvieracích menách vlci a psi.

8

1940/1941-7 – 9

s. 286

Zbožný = pobožný.

8

1940/1941-7 – 9

s. 286

Pobyt, pobývať.

8

1940/1941-7 – 9

s. 287

Postupujem spis na vybavenie.

8

1940/1941-7 – 9

s. 287

Š. Čech.

8

1940/1941-7 – 9

s. 287

Určiť a ustáliť (si), ustanoviť, vymerať.

8

1940/1941-7 – 9

s. 287

Ctibor Kuba.

8

1940/1941-7 – 9

s. 288

Sedláček.

8

1940/1941-7 – 9

s. 288

V. H. Bardiov.

8

1940/1941-7 – 9

s. 288

Nápis a nadpis.

8

1940/1941-8 – 9

s. 284

SOLČÁNY, Jozef

Príspevok k štúdiu iteratív s korennou polosamohláskou r, l.

8

1940/1941-10

s. 289 – 291

ŠKULTÉTY, Jozef

Prostriedok, prostredný a či postriedok, postredný je po slovensky?

8

1940/1941-10

s. 292 – 293

LIŠKA, Jozef

Zachovajú sa východoslovenské nárečia?

8

1940/1941-10

s. 293 – 298

HRABOVSKÝ, Jozef

Ako písať v slovenskom texte grécke a latinské vlastné podstatné mená osôb?

8

1940/1941-10

s. 298 – 300

ZGÚTH, Peter Pavol

Zo zápisníka.

8

1940/1941-10

s. 300 – 303

PETRIKOVICH, Ján

Pra.

8

1940/1941-10

s. 307 – 309

JÁNOŠÍK, Anton

Slovenský jazyk, 1, 1940.

8

1940/1941-10

s. 318 – 320

Dátumový.

8

1940/1941-10

s. 320

Priezviská na -in.

8

1940/1941-10

s. 320

Ideme do IX. ročníka.

9

1941/1942-1

s. 1 – 3

JÓNA, Eugen

Náš pomer k slovu.

9

1941/1942-1

s. 3 – 8

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

Kvantita niektorých prítomných príčastí.

9

1941/1942-1

s. 8 – 11

BARÁT, Jozef

Slovenčina firemných tabúľ a iných nápisov.

9

1941/1942-1

s. 12 – 14

HOLÝ, Ján

Miesto tzv. „malých slov“ vo vete.

9

1941/1942-1

s. 15 – 16

ORMIS, Ján V.

Ešte raz miera, meradlo.

9

1941/1942-1

s. 16 – 17

POLONEC, Ondrej

Terminológia detských kolísok, sedaní, stojanov a behúňov na Slovensku.

9

1941/1942-1

s. 17 – 20

SOBOLOVSKÝ, Štefan

Fonetický rozbor laterálnych konsonantov l, ĺ a palatalizovaného ľ.

9

1941/1942-1, 2 – 3

s. 21 – 26, 71 – 79

JÁNOŠÍK, Anton

Návrhy na zmenu úradného názvu obce (Čierna Lihota).

9

1941/1942-1

s. 27

VAVRO, Jozef

Nárečové slová a výrazy. Prievidza.

9

1941/1942-1, 2 – 3

s. 27 – 29, 88 – 90

Bezo stopy = bez stopy.

9

1941/1942-1

s. 30

Byť nápomocný = byť na pomoci.

9

1941/1942-1

s. 30

Cítiť (sa) a čuť (sa).

9

1941/1942-1

s. 30

Priechod a prechod.

9

1941/1942-1

s. 31

Vrútocký.

9

1941/1942-1

s. 31 – 32

Skracovanie prídavného mena meštiansky.

9

1941/1942-1

s. 32

PECIAR, Štefan

Slovenské ä nie je samostatnou fonémou.

9

1941/1942-2 – 3

s. 33 – 41

STANISLAV, Ján

Zo slovenských miestnych názvov.

9

1941/1942-2 – 3, 5 – 6, 7 – 8

s. 41 – 46, 129 – 134, 193 – 196

PETRIKOVICH, Ján

„Odkaz na porád práva.“

9

1941/1942-2

s. 46 – 48

LIŠKA, Jozef

Rozriešime si otázku pôvodu východnej slovenčiny?

9

1941/1942-2 – 3, 5 – 5, 7 – 8, 9, 10

s. 48 – 58, 159 – 168, 209 – 215, 276 – 281, 306 – 310

KOPERDAN, Michal

Deverbatíva na -cí, -cia, -cie (-c, -ca, -ce) v spišskom nárečí.

9

1941/1942-2 – 3

s. 58 – 62

JÁNOŠÍK, Anton

Návrhy na zmenu úradného názvu obce Čierna Lihota – úradne Lehota; Dubov Diel, úradne Dubodiel.

9

1941/1942-2 – 3

s. 62 – 66

MARTINKA, Jožo

Cudzie názvy záhradných rastlín.

9

1941/1942-2 – 3

s. 66 – 67

MAZÚR, Samo

Dol.

9

1941/1942-2 – 3

s. 67 – 68

BARÁT, Jozef

Pravidlá slovenského pravopisu a prax.

9

1941/1942-2 – 3, 4, 7 – 8, 9, 10

s. 68 – 70, 106 – 108, 208 – 209, 264 – 270, 299 – 302

SAHLIGER, Ed.

Hospodárska jazykoveda na Slovensku.

9

1941/1942-2 – 3, 4, 5 – 6

s. 80 – 87, 116 – 119, 154 – 156

ŠKULTÉTY, Jozef

Bažina = barina.

9

1941/1942-2 – 3

s. 90 – 91

Snímok a snímka.

9

1941/1942-2 – 3

s. 91 – 92

Stenový či nástenný.

9

1941/1942-2 – 3

s. 91

Múka na chlieb a chlebová múka.

9

1941/1942-2 – 3

s. 92 – 93

MAZÚR, Samo

Ožeh, ohreblo, pekárska lopata.

9

1941/1942-2 – 3

s. 92

MAZÚR, Samo

Piargan?

9

1941/1942-2 – 3

s. 92

Mlecie povolenie = povolenie na mletie.

9

1941/1942-2 – 3

s. 93

Priezviská na -čák.

9

1941/1942-2 – 3

s. 93 – 94

Avšak a však.

9

1941/1942-2 – 3

s. 94 – 95

Ucti si prácu roľníkovu a Ucti si prácu roľníka.

9

1941/1942-2 – 3

s. 94

Objaviť sa a zjaviť sa.

9

1941/1942-2 – 3

s. 95

Ovšem = pravda, pravdaže.

9

1941/1942-2 – 3

s. 95

Účetný a účtovný.

9

1941/1942-2 – 3

s. 95 – 96

V Pohroní = na Pohroní.

9

1941/1942-2 – 3

s. 95

Priezvisko Rákóczy.

9

1941/1942-2 – 3

s. 96

POLÁK, Václav

Pôvod a význam slova bozk, bozkať.

9

1941/1942-4

s. 97 – 102

STANISLAV, Ján

Lubochňa a či Ľubochňa?

9

1941/1942-4

s. 102 – 104

ZÁHORSKÝ, Michal

Zmätok našej rečovej kultúry pri predložkách a predponách s, so a z, zo.

9

1941/1942-4

s. 104 – 106

BEDNÁR, Alfonz

Štylistika a slovenská škola.

9

1941/1942-4

s. 108 – 116

VAVRO, Jozef

Z novinárskej slovenčiny.

9

1941/1942-4

s. 120 – 124

ORLOVSKÝ, Jozef

Nárečové slová z Kobeliarova. Gemer.

9

1941/1942-4

s. 125 – 127

MAZÚR, Samo

Činžiak, činžák?

9

1941/1942-4

s. 127 – 128

MAZÚR, Samo

Ranný a raný.

9

1941/1942-4

s. 127

MAZÚR, Samo

Vojnová zimná pomoc?

9

1941/1942-4

s. 127

MAZÚR, Samo

Činžová daň?

9

1941/1942-4

s. 128

MAZÚR, Samo

Hudec, gen. Hudeca?

9

1941/1942-4

s. 128

MAZÚR, Samo

Rozdrtený?

9

1941/1942-4

s. 128

MAZÚR, Samo

Štepy a štiepy.

9

1941/1942-4

s. 128

JESENSKÁ, Zora

Písanie ruských krstných mien v slovenskom preklade.

9

1941/1942-5 – 6

s. 134 – 141

PECIAR, Štefan

Ešte raz: slovenské spisovné ä nie je fonéma.

9

1941/1942-5 – 6

s. 141 – 147

VAVRO, Jozef

K funkcii ukazovacích zámen typu ten, tento.

9

1941/1942-5 – 6

s. 148 – 153

SOBOLOVSKÝ, Štefan

Zmeny v slovnej ústrojnosti redukciou artikulačných pohybov ústrojov reči.

9

1941/1942-5 – 6, 7 – 8

s. 168 – 174, 244 – 248

OCHRNJAL, Ondrej

Odborná terminológia v nákladnej tarife slovenských železníc.

9

1941/1942-5 – 6

s. 174 – 177

ORLOVSKÝ, Jozef

Nárečové slová a výrazy. Stráže n/Myjavou (Nitrianska.)

9

1941/1942-5 – 6, 7 – 8, 9

s. 178 – 181, 249 – 252, 282 – 284

Poznámka k článku „Odkaz na porad práva“.

9

1941/1942-5 – 6

s. 182

Slovník jazyka slovenského.

9

1941/1942-5 – 6

s. 183 – 187

Sebamenší, sebaväčší?

9

1941/1942-5 – 6

s. 187 – 188

Rybí olej či rybací?

9

1941/1942-5 – 6

s. 188 – 189

Šicí stroj = šijací stroj.

9

1941/1942-5 – 6

s. 189 – 190

Jedacia lyžica = jedáca lyžica.

9

1941/1942-5 – 6

s. 190

Plniace pero, plniak = napĺňacie pero.

9

1941/1942-5 – 6

s. 190 – 191

J. P., Dobšinská Maša, p. Stratená.

8

1940/1941-5 – 6

s. 191 – 192

Výslovnosť slova živočích.

9

1941/1942-5 – 6

s. 191 – 192

J. G., Vrútky.

8

1940/1941-5 – 6

s. 192

J. K., Radvaň.

8

1940/1941-5 – 6

s. 192

J. Kozma

8

1940/1941-5 – 6

s. 192

J. P., Podolínec.

8

1940/1941-5 – 6

s. 192

N. N., Bratislava.

8

1940/1941-5 – 6

s. 192

Duchovné cvičenie a duševné cvičenie.

9

1941/1942-5 – 6

s. 192

MAZÚR, Samo

Clearing či klíring?

9

1941/1942-5 – 6

s. 192

MAZÚR, Samo

Pasienok, pašienok, pasienka?

9

1941/1942-5 – 6

s. 192

MAZÚR, Samo

Učenka = učnica.

9

1941/1942-5 – 6

s. 192

PECIAR, Štefan

K etymológii slovenského načim – način.

9

1941/1942-7 – 8

s. 196 – 202

CHRIPKO, Ján

Interjekcie konsonantické.

9

1941/1942-7 – 8

s. 202 – 207

SOLČÁNY, Jozef

Príspevok k štúdiu slovenského hláskoslovia.

9

1941/1942-7 – 8, 5 – 6

s. 216 – 218, 156 – 159

PETRIKOVICH, Ján

Termín účastinárska spoločnosť.

9

1941/1942-7 – 8

s. 218 – 223

ORMIS, Ján V.

I. odkaz na porad práva.

9

1941/1942-7 – 8

s. 223 – 224

SLÁVIK, Michal

II. odkaz na porad práva.

9

1941/1942-7 – 8

s. 224

PETRIKOVICH, Ján

Ad I. Ad II.

9

1941/1942-7 – 8

s. 225 – 226

JÁNOŠÍK, Anton

Predložka pre v slovenčine.

9

1941/1942-7 – 8, 9

s. 226 – 234, 271 – 272

UHLÁR, Vlado

Rytmické krátenie a príčastie prítomné typu píšuci, píšuca, píšuce.

9

1941/1942-7 – 8

s. 234 – 242

MAZÚR, Samo

Zo skloňovania cudzích podstatných mien.

9

1941/1942-7 – 8

s. 242 – 244

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

Odkázaný = utisnutý.

9

1941/1942-7 – 8

s. 253 – 254

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

Štyri a polročný?

9

1941/1942-7 – 8

s. 253

JÁNOŠÍK, Anton

Rukováca mašina.

9

1941/1942-7 – 8

s. 253

Pobočný oltár = bočný oltár.

9

1941/1942-7 – 8

s. 254

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

Denie?

9

1941/1942-7 – 8

s. 255

Opečatkovať = opečiatkovať.

9

1941/1942-7 – 8

s. 255

Priezvisko Varga.

9

1941/1942-7 – 8

s. 255 – 256

Priezvisko Báthory.

9

1941/1942-7 – 8

s. 256

Priezvisko Lamoš.

9

1941/1942-7 – 8

s. 256

Priezvisko Lehotzký.

9

1941/1942-7 – 8

s. 256

Priezvisko Moháč.

9

1941/1942-7 – 8

s. 256

PECIAR, Štefan

Kaňva, paňva = kanva, panva.

9

1941/1942-7 – 8

s. 285 – 286

PECIAR, Štefan

Radvaň – radvanský, Poznaň – poznanský.

9

1941/1942-7 – 8

s. 285

Jozef Hasay.

8

1940/1941-7 – 9

s. 288

POLÁK, Václav

Levoča.

9

1941/1942-9

s. 257 – 259

MAZÚR, Samo

Vyšné a Nižné Mirkovce, Zimná Studňa?

9

1941/1942-9

s. 259 – 261

ORMIS, Ján V.

Požiadavka – pohľadávka. Dedičný – dedický.

9

1941/1942-9

s. 261 – 263

BOLEK, Anton – ZAUNER, Alfonz

Na okraj jednej školskej úlohy.

9

1941/1942-9, 10

s. 272 – 275, 302 – 306

MIKULEC, M.

K termínu duševné cvičenie.

9

1941/1942-9

s. 284 – 285

Umelý mlyn?

9

1941/1942-9

s. 286 – 287

MAZÚR, Samo

Faktá?

9

1941/1942-9

s. 287

MAZÚR, Samo

Majstryňa, majsterkyňa = majsterka.

9

1941/1942-9

s. 287

MAZÚR, Samo

To jaro?

9

1941/1942-9

s. 287

Slečna, kde ste boly? = Slečna, kde ste boli?

9

1941/1942-9

s. 288

MAZÚR, Samo

Sberať, sbierať, sberať sa, sbierať sa, zberať sa.

9

1941/1942-9

s. 288

PETRIKOVICH, Ján

Slovenské priezviská na -ovič a -ič.

9

1941/1942-10

s. 289 – 294

PECIAR, Štefan

Úvaha nad slovenskými slovesami na -úvať.

9

1941/1942-10

s. 294 – 299

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

Funkcia pasíva a jeho opodstatnenosť v spisovnej slovenčine.

9

1941/1942-10

s. 310 – 314

PECIAR, Štefan

Moje poznámky k Uhlárovmu článku o rytmickom zákone.

9

1941/1942-10

s. 315 – 317

MAZÚR, Samo

Historikovia, teoretikovia, praktikovia?

9

1941/1942-10

s. 317

MAZÚR, Samo

Pojítko?

9

1941/1942-10

s. 317

MAZÚR, Samo

Tovaryš, tovaryšstvo?

9

1941/1942-10

s. 317

MAZÚR, Samo

Výmyseľ?

9

1941/1942-10

s. 317

MAZÚR, Samo

Zo Žarnovíc?

9

1941/1942-10

s. 317 – 318

MAZÚR, Samo

Čiernohorský?

9

1941/1942-10

s. 318

MAZÚR, Samo

Štúrovci a štúrovci.

9

1941/1942-10

s. 318

MAZÚR, Samo

Vrátiť sa zpäť?

9

1941/1942-10

s. 318

MAZÚR, Samo

Žihľava?

9

1941/1942-10

s. 318

zj. [= ŽIGO, Ján]

Gitara a citara.

9

1941/1942-10

s. 318 – 319

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

Neodbytný a neodbitný.

9

1941/1942-10

s. 319

Najmä a menovite.

9

1941/1942-10

s. 319 – 320

Priezvisko Horváth.

9

1941/1942-10

s. 320

Ženská forma priezvisko Púchy.

9

1941/1942-10

s. 320

JÁNOŠÍK, Anton

K tvarom Bardejov – Bardijov.

4

1941/1942-?

s. 182 – 183

MIHÁL, Ján

Jazyková svojskosť.

10

1942/1943-1

s. 1 – 3

PECIAR, Štefan

Niekoľko drobností zo spisovnej slovenčiny.

10

1942/1943-1

s. 3 – 8

Z prekladateľských problémov. (Na margo prekladu Bratov Karamazovcov.).

10

1942/1943-1

s. 8 – 17

JESENSKÁ, Zora

Z prekladateľských problémov. (Na margo prekladu Bratov Karamazovcov.).

10

1942/1943-1

s. 8 – 17

ŽIGO, Ján

Dejiny dvojhlások v spisovnej slovenčine.

10

1942/1943-1, 2 – 3, 4, 5 – 6

s. 17 – 25, 49 – 60, 119 – 124, 146 – 150

LIŠKA, Jozef

Rozriešime si otázku pôvodu východnej slovenčiny?

10

1942/1943-1, 2 – 3, 4, 5 – 6, 7 – 8

s. 25 – 28, 65 –71, 104 – 107, 167 – 173, 230 – 241

MIHÁL, Ján

Ad slovo moderňa.

10

1942/1943-1

s. 28 – 29

PECIAR, Štefan

Atď., atď. či atď. atď.

10

1942/1943-1

s. 29 – 30

Šmirgel.

10

1942/1943-1

s. 30

V Myjave a či na Myjave?

10

1942/1943-1

s. 31 – 32

Priezvisko Amrich.

10

1942/1943-1

s. 32

E. T.

10

1942/1943-1

s. 32

SLIAČAN, Jozef

Citová a zvuková expresívnosť slovenského slova.

10

1942/1943-2 – 3, 4

s. 33 – 35, 110 – 114

CHRIPKO, Ján

Interjekcie konsonanticko-vokalické.

10

1942/1943-2 – 3, 4, 5 – 6, 7 – 8, 9

s. 36 – 39, 114 – 119, 140 – 146, 224 – 230, 281 – 284

STANISLAV, Ján

Z čoho vzniklo meno Ráčištorf.

10

1942/1943-2 – 3

s. 40 – 43

PECIAR, Štefan

K etymológii horký, horky, horkýže.

10

1942/1943-2 – 3

s. 43 – 49

PETRIKOVICH, Ján

Príspevky k právnej terminológii.

10

1942/1943-2 – 3

s. 60 – 62

Drobničky.

10

1942/1943-2 – 3

s. 62 – 65

JESENSKÁ, Zora

Drobničky. (Versta – vierst. Väčšinou – zväčša. Poväčšine, ponajviac, pomenej, ponajprv. Význam a miesto niektorých slov.).

10

1942/1943-2 – 3

s. 62 – 65

JÓNA, Eugen

Zjaviť sa či objaviť sa?

10

1942/1943-2 – 3

s. 71 – 77

PECIAR, Štefan

Nad jedným článkom z novín.

10

1942/1943-2 – 3

s. 77 – 81

GOSIOROVSKÝ, Miloš

Stávka či štrajk v slovenskej terminológii.

10

1942/1943-2 – 3

s. 81 – 82

ELIÁŠ, Imro

Beniač, J. – Seewarth, J. M., Vreckový slovník slovenskej a nemeckej reči so zvláštnym zreteľom na najnovší pravopis. Leipzig 1941.

10

1942/1943-2 – 3

s. 82 – 86

FRLIČKA, Ján

Rovnosmerný prúd – jednosmerný prúd.

10

1942/1943-2 – 3

s. 86 – 87

FRLIČKA, Ján

Lohaza = jačmenné krúpy?

10

1942/1943-2 – 3

s. 87

FRLIČKA, Ján

Uterák, ručník, ručníček.

10

1942/1943-2 – 3

s. 87 – 88

Podčiarknuť a podčiarnuť.

10

1942/1943-2 – 3

s. 88 – 89

Znamenám sa s úctou, s pozdravom a či značím sa s úctou, s pozdravením.

10

1942/1943-2 – 3

s. 89 – 90

Ašpirácia a aspirácia.

10

1942/1943-2 – 3

s. 89

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

Súrodenec?

10

1942/1943-2 – 3

s. 90

Hlásiť a sdeliť.

10

1942/1943-2 – 3

s. 91 – 92

Budkovce, 23. X. 1942. a či Budkovce 23. X. 1942 (na konci bez bodu).

10

1942/1943-2 – 3

s. 92 – 93

J. A. M.

10

1942/1943-2 – 3

s. 93 – 94

Priezvisko Lancík.

10

1942/1943-2 – 3

s. 93

Výslovnosť i a y v spisovnej slovenčine.

10

1942/1943-2 – 3

s. 93

A. Kurthová.

10

1942/1943-2 – 3

s. 94 – 95

Priezvisko Košč.

10

1942/1943-2 – 3

s. 94

Priezvisko Trencsényi.

10

1942/1943-2 – 3

s. 94

Priezvisko Pompoš.

10

1942/1943-2 – 3

s. 95 – 96

Dolné Hámry, 15. novembra 1942. a či Dolné Hámry 15. novembra 1942.

10

1942/1943-2 – 3

s. 96

V Hámroch a či v Hámrach.

10

1942/1943-2 – 3

s. 96

Výslovnosť slova Štefan.

10

1942/1943-2 – 3

s. 96

POLÁK, Václav

K problému vplyvu slovenčiny na češtinu.

10

1942/1943-4, 5 – 6, 7 – 8, 9, 10

s. 97 – 104, 150 – 156, 218 – 222, 285 – 289, 323 – 327

HOLÝ, Ján

Poznámky o niektorých spojkách a predložkách.

10

1942/1943-4

s. 107 – 110

–čk– [= Frlička, Ján]

Miestny názov Hybe.

10

1942/1943-4

s. 125

–čk– [= Frlička, Ján]

Kusá koľaj = slepá koľaj.

10

1942/1943-4

s. 125 – 126

–čk– [= Frlička, Ján]

zeď, zdiť; zedník; obozdiť, obozdívka; podozdiť, podozdívka; zazdiť, zazdívka – múr, murovat; murár; obmurovať, obmurovka; podmurovat, podmurovka; zamurovať, zamurovka

10

1942/1943-4

s. 126

Belo, gen. Belu?

10

1942/1943-4

s. 126 – 127

Pútať a putnať.

10

1942/1943-4

s. 127 – 128

Priezvisko Bolgáč.

10

1942/1943-4

s. 128

–čk– [= Frlička, Ján]

Krstné meno Viola.

10

1942/1943-4

s. 189 – 190

STANISLAV, Ján

Verekňa – Várkoň.

10

1942/1943-5 – 6

s. 129 – 132

MAZÚR, Samo

Ženské formy k menám zamestnania.

10

1942/1943-5 – 6

s. 133 – 137

–čk– [= Frlička, Ján]

Škripec, škripcostroj či kladka, kladkostroj?

10

1942/1943-5 – 6

s. 137 – 140

PECIAR, Štefan

Slovesné vidy a „jazyková svojskosť“.

10

1942/1943-5 – 6

s. 157 – 167

VAVRO, Jozef

Zo syntaxe zámena čo.

10

1942/1943-5 – 6, 7 – 8

s. 173 – 178, 222 – 224

BELÁČIK, Pavol

Nárečové slová. Pečenice (Hont.).

10

1942/1943-5 – 6

s. 180 – 186

FRLIČKA, Ján

Viac starostlivosti o reč v časopisoch.

10

1942/1943-5 – 6

s. 186 – 189

FRLIČKA, Ján

Veselé Vianočné sviatky?

10

1942/1943-5 – 6

s. 190

Každoročne – každý rok, ročite.

10

1942/1943-5 – 6

s. 190

MAZÚR, Samo

Smerodatný?

10

1942/1943-5 – 6

s. 190 – 191

Líčenie.

10

1942/1943-5 – 6

s. 191 – 192

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

Tvorčí, tvorčivý = tvorivý.

10

1942/1943-5 – 6

s. 191

„Sonja“ = Soňa. – 10, 1942/1943,

10

1942/1943-6 – 7

s. 254 – 255

BRTÁŇ, Rudo

Miestny názov Hybe.

10

1942/1943-7 – 8

s. 193 – 196

PECIAR, Štefan

K výslovnosti a pravopisu spoluhláskových skupín sj, zj, sl(ľ), zl(ľ), sm, zm, sn, zn, sň, zň, sr, zr, so, zo v dnešnej slovenčine. (Štúdia fonologická.).

10

1942/1943-7 – 8

s. 197 – 214

PETRIKOVICH, Ján

Básnický pseudonym Sládkovič.

10

1942/1943-7 – 8

s. 214 – 218

ZGÚTH, Peter Pavol

Nárečové slová. (Turiec II.).

10

1942/1943-7 – 8, 9, 10

s. 241 – 246, 290 – 299, 335 – 360

ORMIS, Ján V.

Štrajk – stávka.

10

1942/1943-7 – 8

s. 247

JÁNSKY, Ladislav [= Ladislav Kiss-Jánsky]:

Slovenčina našich kníh. [Kočánová, M., Nemý mních. Trnava.]

10

1942/1943-7 – 8

s. 248 – 252

Kuchynské náčinie?

10

1942/1943-7 – 8

s. 253

Poštovné alebo poštové?

10

1942/1943-7 – 8

s. 253 – 254

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

Nieto – nie to.

10

1942/1943-7 – 8

s. 254

Priezvisko Bardy.

10

1942/1943-7 – 8

s. 255

Priezvisko Očkaj.

10

1942/1943-7 – 8

s. 256

MAZÚR, Samo

Deverbatíva na -áci, -áca, -áce v pukanskom nárečí a spis. slovenčine.

10

1942/1943-9

s. 257 – 260

UHLÁR, Vlado

Zvlášť, zvlášte, zvláštny, zvláštnosť.

10

1942/1943-9, 10

s. 260 – 266, 310 – 321

BRTÁŇ, Rudo

Andrej Braxatoris-Sládkovič ako filológ.

10

1942/1943-9

s. 266 – 269

PECIAR, Štefan

Fonologický pomer spoluhlások f – v v slovenčine.

10

1942/1943-9

s. 270 – 281

Gabriš.

10

1942/1943-9

s. 288

Dátum, gen. dátumu?

10

1942/1943-9

s. 299 – 301

Zvyšok.

10

1942/1943-9

s. 301 – 303

Pochop.

10

1942/1943-9

s. 303

Osobné meno Gabriel.

10

1942/1943-9

s. 304

Rozdeľovanie slov v slovenčine.

10

1942/1943-9

s. 304

STANISLAV, Ján

Z miestnych názvov z okolia Nitry.

10

1942/1943-10

s. 305

JÁNOŠÍK, Anton

Formy prídavného mena nákladný, nákladový v železničiarskej terminológii?

10

1942/1943-10

s. 321 – 323

VAVRO, Jozef

Predložka o v slovenčine.

10

1942/1943-10

s. 327 – 335

JÁNSKY, L. M.

Slovenčina našich kníh. [Milkovič, Z., Prebudenie. Preložil K. Študenc. Bratislava; Gráf, Š., Cesta za snom. Bratislava.]

10

1942/1943-10

s. 360 – 364

Smes = miešanina?

10

1942/1943-10

s. 364 – 366

Nájdený?

10

1942/1943-10

s. 366

Nákríviť?

10

1942/1943-10

s. 366 – 367

Ročná dovolenka a ročitá dovolenka.

10

1942/1943-10

s. 367

MAZÚR, Samo

Dojčenecký?

10

1942/1943-10

s. 367

Zdánlivý, zdanlivé?

10

1942/1943-10

s. 367 – 368

Četba = čítanie.

10

1942/1943-10

s. 368

Zosiliť = zosilnieť.

10

1942/1943-10

s. 368

JÁNOŠÍK, Anton

Kvantita zdrobnelín na -ček.

11

1943/1944-1, 2

s. 1 – 5, 36 – 43

POLÁK, Václav

K problému vplyvu slovenčiny na češtinu.

11

1943/1944-1

s. 6 – 13

KRESÁNEK, Jozef

Návrh na doplnky hudobnej terminológie.

11

1943/1944-1

s. 12 – 14

BOLEK, Anton – ZAUNER, Alfonz

Výslovnostná a konverzačná stránka školskej reči.

11

1943/1944-1, 2, 3, 4 – 5

s. 14 – 22, 54 – 56, 92 – 94, 126 – 135

ORMIS, Ján V.

Je slovo súrodenec nepotrebné?

11

1943/1944-1

s. 22 – 23

BRADLO, J.

Pauliny, E., Štruktúra slovenského slovesa. Štúdia lexikálno-syntaktická. Bratislava 1943.

11

1943/1944-1

s. 23 – 29

Filagória.

11

1943/1944-1

s. 30 – 31

Kufor.

11

1943/1944-1

s. 30

Don Bosco a či Don Bosko?

11

1943/1944-1

s. 31

Neprodlene?

11

1943/1944-1

s. 31

Okamžite?

11

1943/1944-1

s. 31

MAZÚR, Samo

Listonoš?

11

1943/1944-1

s. 31 – 32

Priezvisko Gehry.

11

1943/1944-1

s. 32

JÓNA, Eugen

Jozef Škultéty a slovenčina.

11

1943/1944-2

s. 33 – 35

UHLÁR, Vlado

O čistotu jazyka. (Odpoveď Dr. Števovi Peciarovi.).

11

1943/1944-2

s. 44 – 51

MADAČOV, Maroš

Spišská Kapitula či Spišská Kapitula?

11

1943/1944-2

s. 51 – 54

-ň [= Š. Pisoň]

Mihál, J., Slovenská gramatika s cvičeniami pre I. a II. tr. slovenských gymnázií. Bratislava 1943.

11

1943/1944-2

s. 56 – 62

Nápis a nadpis.

11

1943/1944-2

s. 63

V Solivari = v Solivare.

11

1943/1944-2

s. 63

Žehnať niekomu?

11

1943/1944-2

s. 63 – 64

Priezvisko Hrúz.

11

1943/1944-2

s. 64

Skloňovanie obce Ladce.

11

1943/1944-2

s. 64

MAZÚR, Samo

Bardejov – Bardijov – Bardiov.

11

1943/1944-3, 4 – 5

s. 65 – 72, 114 – 121

JÁNOŠÍK, Anton

Skloňovanie cudzích priezvisk na -ér a -el.

11

1943/1944-3, 4 – 5

s. 72 – 79, 121 – 126

SLIAČAN, Jozef

Intonácia veršová, jej hlavné typy a funkcia.

11

1943/1944-3

s. 79 – 92

Misijný a misiový.

11

1943/1944-3

s. 95

Obeta a obeť.

11

1943/1944-3

s. 95 – 96

Uhorská či maďarská saláma?

11

1943/1944-3

s. 96

BRTÁŇ, Rudo

Samo Chalupka a dnešný spisovný jazyk.

11

1943/1944-4 – 5

s. 97 – 107

VAVRO, Jozef

Zámeno sám, sama, samo.

11

1943/1944-4 – 5

s. 107 – 114

CHRIPKO, Ján

Sekundárne interjekcie.

11

1943/1944-4 – 5, 6, 7, 8 – 9

s. 135 – 141, 175 – 182, 216 – 219, 249 – 260, 304 – 315

POVALA, Gabriel

Návrhy na filozofickú terminológiu.

11

1943/1944-4 – 5

s. 141 – 144, 320 – 324

JÓNA, Eugen

Pavol a Pavel.

11

1943/1944-4 – 5

s. 144 – 148

BETÁKOVÁ, Valéria

Funkčné využitie superlatívu v novinár­skom štýle.

11

1943/1944-4 – 5

s. 148 – 151

Album, gen. alba?

11

1943/1944-4 – 5

s. 152 – 153

Púzdro – puzdro.

11

1943/1944-4 – 5

s. 152

Síliť?

11

1943/1944-4 – 5

s. 152

Srovnať a porovnať.

11

1943/1944-4 – 5

s. 152

Zdarilý = zdarený, zdarný, podarený, vydarený.

11

1943/1944-4 – 5

s. 152

(Tá) výstroj?

11

1943/1944-4 – 5

s. 153

FRLIČKA, Ján

Skloňovanie priezviska Kniezsa.

11

1943/1944-4 – 5

s. 153 – 154

FRLIČKA, Ján

(ten) zver – (tá) zver.

11

1943/1944-4 – 5

s. 154

FRLIČKA, Ján

Baťko, gen. baťku?

11

1943/1944-4 – 5

s. 154

FRLIČKA, Ján

Malacky; malacký; Malačan.

11

1943/1944-4 – 5

s. 154 – 155

FRLIČKA, Ján

Spižiarňa = komora.

11

1943/1944-4 – 5

s. 154

MAZÚR, Samo

Klubovný?

11

1943/1944-4 – 5

s. 155 – 156

MAZÚR, Samo

Skracovanie složených adjektív.

11

1943/1944-4 – 5

s. 155

Opis a popis.

11

1943/1944-4 – 5

s. 156 – 157

MAZÚR, Samo

Forma krstného mena Ella.

11

1943/1944-4 – 5

s. 156

Priznať a uznať.

11

1943/1944-4 – 5

s. 157

Závisieť na = závisieť od.

11

1943/1944-4 – 5

s. 157

Oracie náradie?

11

1943/1944-4 – 5

s. 158

Ročne.

11

1943/1944-4 – 5

s. 158

Sebamenší?

11

1943/1944-4 – 5

s. 158

Zovňajšok?

11

1943/1944-4 – 5

s. 158

Kosmas, gen. Kosmasa?

11

1943/1944-4 – 5

s. 159

Priputnať a pripútať.

11

1943/1944-4 – 5

s. 159

V prvom rade = na prvom mieste.

11

1943/1944-4 – 5

s. 159 – 160

Vec úradná – porta oslobodená?

11

1943/1944-4 – 5

s. 159

Priezvisko Rendek.

11

1943/1944-4 – 5

s. 160

Ukázať sa byť ťažkým?

11

1943/1944-4 – 5

s. 160

ORMIS, Ján V.

Dielčí – zlomkový – čiastkový.

11

1943/1944-4 – 5

s. 173 – 175

PETRIKOVICH, Ján

Šebeš.

11

1943/1944-6

s. 161 – 164

BETÁKOVÁ, Valéria

Niekoľko poznámok o novinárskom štýle Viliama Paulinyho-Tótha.

11

1943/1944-6

s. 164 – 168

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

K etymológii názvu obce Paština Závada.

11

1943/1944-6

s. 168 – 172

SLIAČAN, Jozef

Zo štylistiky Beniakovej básnickej reči.

11

1943/1944-6, 7

s. 183 – 188, 210 – 216

Stanislav, J., Kultúra starých Slovákov. Bratislava 1944.

11

1943/1944-6

s. 189 – 190

Smluva.

11

1943/1944-6

s. 190

K etymológii miestneho názvu imeľ.

11

1943/1944-6

s. 190

Dvomi = dvoma.

11

1943/1944-6

s. 191

Odvádzať slaninu, mlieko a odovzdávať slaninu, mlieko.

11

1943/1944-6

s. 191

Pod neho a podeň.

11

1943/1944-6

s. 191

Úctivo a úctive.

11

1943/1944-6

s. 191 – 192

Chalúpka a Chalupka.

11

1943/1944-6

s. 192

MAZÚR, Samo

Z miestopisných názvov Tekova.

11

1943/1944-7

s. 193 – 197

JÁNOŠÍK, Anton

Množný tvar akty – aktá pri cudzom podstatnom mene akt.

11

1943/1944-7

s. 198 – 204

VAVRO, Jozef

Inorečové prvky v Kukučínovej tvorbe.

11

1943/1944-7

s. 204 – 210

sm. [= Samo Mazúr]

Priezviská Blaško a Blaškovič.

11

1943/1944-7

s. 219 – 220

sm. [= Samo Mazúr]

Priezvisko Hlôška.

11

1943/1944-7

s. 220

VAVRO, Jozef

Staviť sa, zastavit sa a ohlásiť sa.

11

1943/1944-7

s. 221 – 222

VAVRO, Jozef

Niesť sebou – niesť so sebou.

11

1943/1944-7

s. 221

Piatočný a veľkopiatočný?

11

1943/1944-7

s. 222 – 223

Izbený a izbový.

11

1943/1944-7

s. 223 – 224

Slová na -ište.

11

1943/1944-7

s. 224

Spojítko?

11

1943/1944-7

s. 224

PECIAR, Štefan

O štylistickej diferenciácii jazyka. (Poznámky ku skloňovaniu niektorých cudzích slov.).

11

1943/1944-8 – 9

s. 225 – 244

MAZÚR, Samo

Podstatné mená typu súkenník a ich odvodeniny.

11

1943/1944-8 – 9

s. 245 – 249

SOBOLOVSKÝ, Štefan

Asimilačné zmeny koncovej spoluhlásky slova načim – način.

11

1943/1944-8 – 9

s. 260 – 262

JÓNA, Eugen

Funkcie predložiek v spisovnej slovenčine.

11

1943/1944-8 – 9, 10

s. 262 – 274, 315 – 320

PETRIKOVICH, Ján

Kelemeš.

11

1943/1944-8 – 9

s. 274 – 280

Šikura, J. S., Miestopisné dejiny Turca. Bratislava 1944.

11

1943/1944-8 – 9

s. 281 – 283

Materinský a materský.

11

1943/1944-8 – 9

s. 283 – 286

Materstvo či materinstvo?

11

1943/1944-8 – 9

s. 286 – 287

Dru?

11

1943/1944-8 – 9

s. 287

Hrúbie?

11

1943/1944-8 – 9

s. 287 – 288

Schopný a súci.

11

1943/1944-8 – 9

s. 288

ELIÁŠ, Imro

O zámene svoj v slovenčine.

11

1943/1944-10

s. 289 – 296

GABURA, Auquinas M.

Termíny a slová z náboženského odboru.

11

1943/1944-10

s. 296 – 304

PECIAR, Štefan

Formálna a významová stránka slovies na -ievať.

11

1943/1944-10

s. 325 – 330

JÓNA, Eugen

Bartek, H., Správna výslovnosť slovenská. Bratislava – Turč. Sv. Martin 1944.

11

1943/1944-10

s. 331 – 337

POVAŽAN, Samuel

K tvaru mačina.

11

1943/1944-10

s. 337 – 338

ZAVARSKÝ, J.

K tvaru madžga.

11

1943/1944-10

s. 337

Kraľovať?

11

1943/1944-10

s. 338

MAZÚR, Samo

Kolčovať?

11

1943/1944-10

s. 338 – 339

JÓNA, Eugen

Rozmrznúť – rozmŕzať.

11

1943/1944-10

s. 339 – 340

JÓNA, Eugen

Vymenovať za ... a menovať.

11

1943/1944-10

s. 340

Úradná dopisnica?

11

1943/1944-10

s. 340 – 341

Podporoveň = podporovňa.

11

1943/1944-10

s. 341

Sklabiňa a Sklabiná.

11

1943/1944-10

s. 342 – 343

FRLIČKA, Ján

Teheľna?

11

1943/1944-10

s. 343

FRLIČKA, Ján

Skloňovanie ruských priezvisk na -ov a -in.

11

1943/1944-10

s. 343

Priezvisko Gabura.

11

1943/1944-10

s. 343 – 344

Slovenská reč do XII. ročníka.

12

1946-1 – 2

s. 1 – 4

STANISLAV, Ján

Úlohy slovenskej jazykovedy.

12

1946-1 – 2

s. 5 – 12

PECIAR, Štefan

Poznámky k tvoreniu gen. pl. cudzích podstatných mien.

12

1946-1 – 2

s. 12 – 26

ŽIGO, Ján

Tvorenie ženských tvarov od cudzích priezvisk mužských.

12

1946/1947-1 – 2

s. 27 – 29

VAVRO, Jozef

Zo syntaxe číslovky jeden.

12

1946-1 – 2

s. 30 – 39

OKTAVEC, František

O vojenskej terminológii slovenskej a českej.

12

1946-1 – 2

s. 39 – 42

ORLOVSKÝ, Jozef

K problému rozdeľovania slov v slovenčine.

12

1946-1 – 2

s. 42 – 45

JÓNA, Eugen

Poznámky k návrhom na reformu slovenského pravopisu.

12

1946-1 – 2, 3 – 4

s. 46 – 57, 103 – 113

J. R. [= Jozef Ružička]

In memoriam univ. prof. PhDr. Jozefa Miloslava Kořínka (10. 1. 1899 – 24. VIII. 1945).

12

1946-1 – 2

s. 58 – 60

J. F. [= Ján Frlička]

Z Jazykovedného odboru Matice slovenskej.

12

1946-1 – 2

s. 60

FRLIČKA, Ján

Liška, J., K otázke pôvodu východoslovenských nárečí. Turč. Sv. Martin 1944.

12

1946-1 – 2

s. 61 – 63

E. J. [= Eugen Jóna]

Zubatý, J., Štúdie a články. Svazek I. Výklady etymologické a lexikálni. Část první. Praha 1945.

12

1946-1 – 2

s. 63

Š. P. [= Štefan Peciar]

Prídavné mená na -lý.

12

1946-1 – 2

s. 64 – 65

JÓNA, Eugen

Pästiar, pästiarstvo. (B. K., Bratislava.).

12

1946-1 – 2

s. 66 – 67

JÓNA, Eugen

V Parkani? (Osv. inšp., Parkan.).

12

1946-1 – 2

s. 67 – 68

JÓNA, Eugen

Valaštiansky. (M. o., Valaská.).

12

1946-1 – 2

s. 67

JÓNA, Eugen

E. Č., Bratislava.

12

1946-1 – 2

s. 68 – 69

JÓNA, Eugen

„Rampa“, „ochoz“. (Riad. št. žel., Bratislava.).

12

1946-1 – 2

s. 69

JÓNA, Eugen

Gombáš. (Úrad ONV, Ružomberok.).

12

1946-1 – 2

s. 69

JÓNA, Eugen

J. B., Bratislava.

12

1946-1 – 2

s. 70 – 71

JÓNA, Eugen

Rybárpole. (J. B., Rybárpole.).

12

1946-1 – 2

s. 70

FRLIČKA, Ján

Priezvisko Pietor, gen. „Pietora“?

12

1946-1 – 2

s. 71

FRLIČKA, Ján

Skloňovanie francúzskych priezvisk na -e.

12

1946-1 – 2

s. 71 – 72

f. [= Ján Frlička?]

Skratka adjektíva slovenský.

12

1946-1 – 2

s. 72

RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, Mária

O prízvučnosti predložiek.

12

1946-3 – 4

s. 73 – 86

PECIAR, Štefan

Poznámka k takzvaným vkladným samohláskam.

12

1946-3 – 4

s. 86 – 91

JÁNOŠÍK, Anton

Kvantita ženských foriem -anka (-ianka) k menám obyvateľov na -an.

12

1946-3 – 4, 5 – 6

s. 92 – 100, 168 – 178

MAZÚR, Samo

Kvantita slova slúžka.

12

1946-3 – 4

s. 100 – 103

MIHÁL, Ján

Dr. Samo Czambel.

12

1946-3 – 4

s. 101 – 193

ŽIGO, Ján

Anton Bernolák o slovenskom pravopise.

12

1946-3 – 4, 5 – 6

s. 113 – 120, 184 – 190

PECIAR, Štefan

Z činnosti Bratislavského lingvistického krúžku.

12

1946-3 – 4

s. 121 – 124

E. J. [= Eugen Jóna]

Pracovná schôdzka Jazykovedného odboru Matice slovenskej.

12

1946-3 – 4

s. 124

VAVRO, Jozef

Dostojevskij, F. M., Zločin a trest. Turč. Sv. Martin 1944.

12

1946-3 – 4

s. 125 – 128

D. R. [= Eugen Jóna]

Jesenský, J., Proti noci. Liptovský Sv. Mikuláš 1945.

12

1946-3 – 4

s. 128 – 129

VI. [= vlastné; Eugen Jóna]

Jánošík, A. – Jóna, E., Slovník spisovného jazyka slovenského. Zošit 1 – 3. Turč. Sv. Martin 1946.

12

1946-3 – 4

s. 129 – 131

J. V. [= Jozef Vavro]

Družba, -y, f.

12

1946-3 – 4

s. 132

J. V. [= Jozef Vavro]

„Bumážka“?

12

1946-3 – 4

s. 132 – 133

J. V. [= Jozef Vavro]

„Odriad“?

12

1946-3 – 4

s. 132

JÓNA, Eugen

Česi a Česko.

12

1946-3 – 4

s. 133

J. V. [= Jozef Vavro]

„Zbláznieť sa“?

12

1946-3 – 4

s. 133

Sjo.

Liečivo gen. plur. liečiv.

12

1946-3 – 4

s. 134

Sjo.

Epiteton, gen. sing. epiteta.

12

1946-3 – 4

s. 134

Sjo.

Geometer, lok. sing. geometrovi.

12

1946-3 – 4

s. 134

Sjo.

Kčs.

12

1946-3 – 4

s. 134

Sjo.

Pisateľ?

12

1946-3 – 4

s. 134

JÓNA, Eugen

Písanie čísloviek. (S. L., B.).

12

1946-3 – 4

s. 135 – 136

JÓNA, Eugen

Samota a pustatina.

12

1946-3 – 4

s. 135

JÓNA, Eugen

Kolok, 2. p. kolka, či kolku? (Úrad ob. k., P.).

12

1946-3 – 4

s. 136

JÓNA, Eugen

Názvy častí rebríka. (E. G., 2.).

12

1946-3 – 4

s. 136

JÓNA, Eugen

E. Č., Bratislava.

12

1946-3 – 4

s. 314 – 317,

PECIAR, Štefan

Slovenská kvantita a rytmický zákon. (Venované pamiatke Ľudovíta Štúra.)

12

1946-5 – 6, 7 – 10

s. 137 – 152, 217 – 224

ORLOVSKÝ, Jozef

Množný genitív vzoru ryba.

12

1946-5 – 6, 7 – 10

s. 152 – 168, 239 – 242

HORECKÝ, Ján

Grécke a latinské vlastné mená v slovenčine.

12

1946-5 – 6

s. 178 – 183

JÓNA, Eugen

Pauliny, E., Dve kapitoly o spisovnom jazyku a nárečí. Bratislava 1946.

12

1946-5 – 6

s. 194 – 195

ORMIS, Ján V.

Itália – Taliansko.

12

1946-5 – 6

s. 196 – 197

s. [= Ján V. Ormis?]

Fabrika, kefa, kenguru – továreň, kartáč, klokan.

12

1946-5 – 6

s. 197 – 198

FRLIČKA, Ján

A. M., Nižný Medzev.

12

1946-5 – 6

s. 198 – 199

JÓNA, Eugen

Tlačiareň Wiko, Košice.

12

1946-5 – 6

s. 199 – 200

JÓNA, Eugen

Zámeno svoj (E. S., B.).

12

1946-5 – 6

s. 199

JÓNA, Eugen

Nocľaha? (E. Sch., P.).

12

1946-5 – 6

s. 200

JÓNA, Eugen

Vo Smokovciach, či v Smokovcoch? (K. P., D. S.).

12

1946-5 – 6

s. 200

BRTÁŇ, Rudo

Glosy o ceste k Štúrovej spisovnej slovenčine.

12

1946-7 – 10

s. 201 – 209

Jazyková kultúra vo SSSR.

12

1946-7 – 10

s. 209 – 216

RUŽIČKA, Jozef

Rozdeľovanie slov v slovenčine.

12

1946-7 – 10

s. 224 – 239

STANISLAV, Ján

Názvy pririeknutých obcí pri Bratislave.

12

1946-7 – 10

s. 242 – 250

CHRIPKO, Ján

Interjekcie reprezentatívne a ich odvodeniny.

12

1946-7 – 10

s. 250 – 305

F. [= Ján Frlička]

Zpráva o výročnom zasadnutí Jazykovedného odboru Matice slovenskej.

12

1946-7 – 10

s. 306

OKTAVEC, František

Eisner, P., Chrám i tvrz. Praha 1946.

12

1946-7 – 10

s. 307 – 309

Š. P. [= Štefan Peciar]

Dôjsť na – dôjsť k.

12

1946-7 – 10

s. 310 – 312

JÓNA, Eugen

Ondrohov? (Št. ľudová škola, O.).

12

1946-7 – 10

s. 312

Sjo.

Gen. sing. vzoru dub.

12

1946-7 – 10

s. 312 – 314

JÓNA, Eugen

P. d., Bratislava.

12

1946-7 – 10

s. 317 – 318

JÓNA, Eugen

Richtár. (R. K., K.).

12

1946-7 – 10

s. 318

FRLIČKA, Ján

Francúzske mená. (J. M., B.).

12

1946-7 – 10

s. 318 – 319

f. [= Ján Frlička?]

Zvieracie podstatné mená muž. rodu.

12

1946-7 – 10

s. 319 – 320

Kop. [= Konštantín Palkovič]

Čechy-Morava – historické zeme – zamoravské krajiny.

12

1946-7 – 10

s. 319

Kop. [= Konštantín Palkovič]

Názvy častí rebríka.

12

1946-7 – 10

s. 319

JÓNA, Eugen

Mužovia a mužskí.

12

1946-7 – 10

s. 320

JÓNA, Eugen

Spisovná slovenčina po vojne.

13

1947/1948-1 – 2

s. 1 – 7

ŠTOLC, Jozef

K pomenovaniu poverenec, povereník, povereníctvo.

13

1947/1948-1 – 2

s. 7 – 17

JÁNOŠÍK, Anton

Gramatický a prirodzený rod augmentatív na -isko.

13

1947/1948-1 – 2

s. 17 – 25

PECIAR, Štefan

O tvaroch niektorých základných čísloviek v spisovnej slovenčine.

13

1947/1948-1 – 2

s. 26 – 33

STANISLAV, Ján

Zo slovenských miestnych názvov.

13

1947/1948-1 – 2, 3– 4, 7 – 8

s. 34 – 41, 92 – 97, 206 – 210

RÁZUSOVÁ-MARTÁKOVÁ, Mária

Dve poznámky.

13

1947/1948-1 – 2

s. 41 – 44

POLÁK, Václav

Zo štúdií o slovenskom slovníku etymologickom.

13

1947/1948-1 – 2, 5 – 6, 9 – 10

s. 44 – 51, 172 – 177, 303 – 307

HORECKÝ, Ján

O veľkých začiatočných písmenách vo vlastných menách.

13

1947/1948-1 – 2

s. 51 – 54

JÓNA, Eugen

Spisovatelia a jazyk.

13

1947/1948-1 – 2

s. 55 – 56

FRLIČKA, Ján

Vercors, Mlčanie mora. Preložil J. Felix. Bratislava 1946.

13

1947/1948-1 – 2

s. 57 – 58

ej. [= Eugen Jóna?]

Doškolovať a doškoľovať. (J. P., Z.)

13

1947/1948-1 – 2

s. 59 – 60

ja. [= Eugen Jóna]

Trúd, pyľ, úľ, včelín, plášť. (J. G., M.)

13

1947/1948-1 – 2

s. 60 – 62

a.

„Pohraničie – v škole“.

13

1947/1948-1 – 2

s. 62 – 64

HRC, J. [= Ján Horecký]

Poznámky k tvoreniu odbornej terminológie.

13

1947/1948-3 – 4

s. 65 – 72

PECIAR, Štefan

O fonologickom hodnotení samohláskových skupín v cudzích slovách.

13

1947/1948-3 – 4

s. 72 – 86

ORLOVSKÝ, Jozef

Vkladné samohlásky v slovenčine.

13

1947/1948-3 – 4

s. 86 – 92

ZMORAY, Ivan

Príspevok k precizovaniu významu niektorých adjektív v prírodovednom názvosloví.

13

1947/1948-3 – 4

s. 97 – 106

ZGÚTH, Peter Pavol

Nárečové slová a výrazy. (Turiec III.)

13

1947/1948-3 – 4, 5 – 6

s. 108 – 116, 177 – 181

Hý. [= Ján Horecký]

Prednášky v Bratislavskom lingvistickom krúžku v zimnom semestri 1946/1947.

13

1947/1948-3 – 4

s. 117 – 118

hk. [= Henrich Bartek]

Starosta J., Praktická mluvnica jazyka slovenského. 1. diel. Bratislava 1947.

13

1947/1948-3 – 4

s. 119 – 121

BOOR, J.

Ross, L. Q., Pán Kaplán má třídu rád. Zpracoval Pavel Eisner. Praha 1946.

13

1947/1948-3 – 4

s. 121

JOŠt. [= Jozef Štolc]

Poznámka k tvoreniu adjektív typu peknoduchý.

13

1947/1948-3 – 4

s. 122 – 123

F. O. [= František Oktavec]

Štátny tajomník u, v, pri ministerstve.

13

1947/1948-3 – 4

s. 124

hý. [= Ján Horecký]

Claudel, Claudla?

13

1947/1948-3 – 4

s. 124 – 125

ak.

„Slavian“?

13

1947/1948-3 – 4

s. 125

ej. [= Eugen Jóna?]

Keď – kedy.

13

1947/1948-3 – 4

s. 125

f. [= Ján Frlička?]

Skloňovanie složených priezvisk.

13

1947/1948-3 – 4

s. 125 – 126

ak.

Napomáhať „niekomu“!

13

1947/1948-3 – 4

s. 126 – 127

f. [= Ján Frlička?]

Diel a dielo.

13

1947/1948-3 – 4

s. 127

a.

Metropola, gen. „metropole“?

13

1947/1948-3 – 4

s. 128

a.

Záchranca, nom. pl. „záchranci?

13

1947/1948-3 – 4

s. 128

ak.

Cieľom preskúmania?

13

1947/1948-3 – 4

s. 128

STANISLAV, Ján

Osobné mená miestnymi názvami.

13

1947/1948-5 – 6

s. 129 – 139

MIKO, František

Poznámky k jazykovej konkurencii.

13

1947/1948-5 – 6

s. 139 – 141

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

K vývinu neutier s príponami -isko a -ište v slovenčine.

13

1947/1948-5 – 6

s. 141 – 155

JÁNOŠÍK, Anton

Skloňovanie gréckych vlastných a iných mien na -as v slovenčine.

13

1947/1948-5 – 6

s. 155 – 172

FRLIČKA, Ján

Sto rokov čachtickej „sednice“ Tatrína.

13

1947/1948-5 – 6

s. 182 – 183

J. H. [= Ján Horecký]

Zpráva o činnosti Bratislavského lingvistického krúžku v letnom semestri 1946/1947.

13

1947/1948-5 – 6

s. 183 – 185

JÓNA, Eugen

Kráľ, F., Cesta zarúbaná. 2. vyd. Bratislava 1946.

13

1947/1948-5 – 6

s. 187 – 189

ej. [= Eugen Jóna?]

Mlečiareň? (J. K., B.)

13

1947/1948-5 – 6

s. 190 – 191

hý. [= Ján Horecký]

Topenár?

13

1947/1948-5 – 6

s. 191

ej. [= Eugen Jóna?]

Rozkazovací spôsob slovesa „klopať“. (F. R., Sp. N. V.)

13

1947/1948-5 – 6

s. 192

f. [= Ján Frlička?]

Vysokoškolské „štúdia“?

13

1947/1948-5 – 6

s. 192 – 193

hý. [= Ján Horecký]

Drotár – drotár.

13

1947/1948-5 – 6

s. 192

ak.

Priemer, lok. sg. v „priemeri“?

13

1947/1948-5 – 6

s. 193 – 194

ej. [= Eugen Jóna?]

Peter, Petra. (A., g.)

13

1947/1948-5 – 6

s. 194 – 195

ej. [= Eugen Jóna?]

Lurdy, Lúrd, v Lurdoch. (J. H., 2.)

13

1947/1948-5 – 6

s. 195 – 196

f. [= Ján Frlička?]

Rozdiel, nom. pl. „rozdiele“?

13

1947/1948-5 – 6

s. 195

a.

„Báčvan“, „báčvanský“?

13

1947/1948-5 – 6

s. 196

a.

Titul, lok. sg. v. „tituli“?

13

1947/1948-5 – 6

s. 196

E. J. [= Eugen Jóna]

Za Jozefom Škultétym.

13

1947/1948-7 – 8

s. 197 – 199

ŠTOLC, Jozef

Jazykové vzdelanie a výchova ako prameň jazykovej kultúry.

13

1947/1948-7 – 8

s. 199 – 205

JÁNOŠÍK, Anton

Podstatné mená mužského rodu na -úň a -ún.

13

1947/1948-7 – 8

s. 210 – 223

BYSTRIČAN, Jozef

Zdvojovanie a opakovanie výrazu u Kukučína.

13

1947/1948-7 – 8

s. 227 – 240

FRLIČKA, Ján

Za prof. Jánom Fedákom (17. VII. 1902 – 31. I. 1948).

13

1947/1948-7 – 8

s. 241 – 242

JÁNOŠÍK, Anton

JUDr. Ján Petrikovich.

13

1947/1948-7 – 8

s. 242 – 244

FRLIČKA, Ján

Zpráva o valnom shromaždení Jazykovedného odboru Matice slovenskej.

13

1947/1948-7 – 8

s. 244 – 248

HRC, J. [= Ján Horecký]

Zauner, A., Praktická príručka slovenského pravopisu. 3. vyd. Turč. Sv. Martin 1947.

13

1947/1948-7 – 8

s. 247 – 248

JÁNOŠÍK, Anton

Brišák, J., Neznáma obeta. Košice 1946; Hatala, Š., O živého Krista v nás. Košice 1946; Hello, E., Veda. Preložil V. Kalinay. Košice 1946.

13

1947/1948-7 – 8

s. 248 – 253

STANISLAV, Ján

Treba – načim?

13

1947/1948-7 – 8

s. 254 – 255

ej. [= Eugen Jóna?]

Ženská forma k podst. menu zriadenec.

13

1947/1948-7 – 8

s. 255

a.

Eritrea, gen. sg. „Eritree“?

13

1947/1948-7 – 8

s. 256

ej. [= Eugen Jóna?]

Šatenka.

13

1947/1948-7 – 8

s. 256

Sjo.

Priezvisko, gen. pl. priezvisk.

13

1947/1948-7 – 8

s. 256

ej. [= Eugen Jóna?]

Výslovnosť mena Timrava.

13

1947/1948-7 – 8

s. 257

Sjo.

Šarža, dat. pl. „šaržám“, lok. pl. „šaržách“?

13

1947/1948-7 – 8

s. 257 – 258

ej. [= Eugen Jóna?]

Ministerka.

13

1947/1948-7 – 8

s. 258

Náradiareň? (M. H., Sv. B.)

13

1947/1948-7 – 8

s. 259

Podsviečnik, sviečnik?

13

1947/1948-7 – 8

s. 259 – 260

Sjo.

Troma, či „tromi“?

13

1947/1948-7 – 8

s. 259

Argentína, Augustín, Byzantínec, Palestína.

13

1947/1948-7 – 8

s. 260

Jozafat – Jozafát.

13

1947/1948-7 – 8

s. 260

L. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Výslovnosť l-ových particípií.

13

1947/1948-7 – 8

s. 260

Sarkofag – sarkofág.

13

1947/1948-7 – 8

s. 260

HORECKÝ, Ján

K otázke gramatických časov v spisovnej slovenčine.

13

1947/1948-9 – 10

s. 261 – 268

ORLOVSKÝ, Jozef

Znova o predminulom čase v slovenčine.

13

1947/1948-9 – 10

s. 268 – 272

JÁNOŠÍK, Anton

Zmena s > š v skupinách sl, st, sk, sm a sp.

13

1947/1948-9 – 10

s. 273 – 303

Zmeny miestnych názvov.

13

1947/1948-9 – 10

s. 308

ČUNDERLÍK, Ľubor

Ružička, J., Z problematiky slabiky a prozodických vlastností. K vývinu hornonemeckého slova. Bratislava 1947.

13

1947/1948-9 – 10

s. 309 – 311

HORECKÝ, Ján

Stanislav, J., Po stopách predkov. Bratislava 1948.

13

1947/1948-9 – 10

s. 311 – 312

PRANDA, Adam

Trávníček, F., Umělecká mluva. Praha 1947.

13

1947/1948-9 – 10

s. 312 – 314

ej. [= Eugen Jóna?]

Kraj, krajina, zem.

13

1947/1948-9 – 10

s. 315 – 317

ej. [= Eugen Jóna?]

Margaréta? (D. F., P.)

13

1947/1948-9 – 10

s. 317 – 318

ej. [= Eugen Jóna?]

Mušt. (P. v., B.)

13

1947/1948-9 – 10

s. 317

ej. [= Eugen Jóna?]

Okrsok? (Riad. Št. m. šk. v L.)

13

1947/1948-9 – 10

s. 317

ej. [= Eugen Jóna?]

Honorovať. (M. B., D.)

13

1947/1948-9 – 10

s. 318

L. Č.

Ísť s vozom? (E. K., R. H.)

13

1947/1948-9 – 10

s. 318

L. Č.

Skloňovanie, miestnych názvov Švermovo ap. (R., Š.)

13

1947/1948-9 – 10

s. 318 – 319

ej. [= Eugen Jóna?]

(A. D., Z.)

13

1947/1948-9 – 10

s. 319

Ešte raz načim.

13

1947/1948-9 – 10

s. 320

BLANÁR, Vincent

Prehľad jazykovedy na Slovensku v rokoch 1939 – 1948.

14

1948/1949-1 – 2

s. 1 – 20

JÁNOŠÍK, Anton

Zmena s > š v skupinách sl, st, sk, sm a sp.

14

1948/1949-1 – 2

s. 21 – 35

DVONČ, Ladislav

Skloňovanie substantív typu dlaň a kosť.

14

1948/1949-1 – 2

s. 36 – 44

POLÁK, Václav

Šmelina, šmelinár.

14

1948/1949-1 – 2

s. 45 – 47

JÓNA, Eugen

Porada o pravopise.

14

1948/1949-1 – 2

s. 48 – 54

PRANDA, Adam

Krejčí, K., Jazyk ve vývoji společnosti. Praha 1947.

14

1948/1949-1 – 2

s. 55 – 56

PRANDA, Adam

Pogonowski, J., Metoda náuky językoznawczej w porównaniu z metodą nauk przyrodniczych. In: „Kwartaln. Filozof.“. XVI, 1946, s. 293 – 350.

14

1948/1949-1 – 2

s. 56 – 58

HORECKÝ, Ján

Fonetika spisovnej ruštiny. Bratislava 1947.

14

1948/1949-1 – 2

s. 58 – 59

ej. [= Eugen Jóna?]

Dojčiť, dojča. (J. B., P.)

14

1948/1949-1 – 2

s. 60 – 61

J. S. [= Ján Stanislav]

Boris.

14

1948/1949-1 – 2

s. 61 – 62

ej. [= Eugen Jóna?]

Plusquamperfectum?

14

1948/1949-1 – 2

s. 62

Protiplán, nadplán.

14

1948/1949-1 – 2

s. 62 – 63

v. [= Ján Stanislav]

Začína – končí.

14

1948/1949-1 – 2

s. 62

Ľ. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Uspokojiť sa s niečím – uspokojiť sa niečím. – (E. V. T.)

14

1948/1949-1 – 2

s. 63

A. J.

Lúpežník a zbojník.

14

1948/1949-1 – 2

s. 64

f. [= Ján Frlička?]

Osa a os.

14

1948/1949-1 – 2

s. 64

OKTAVEC, František

Vojenská slovenčina okolo povstania z r. 1948 – 49.

14

1948/1949-3 – 4

s. 65 – 73

JÓNA, Eugen

Skloňovanie nových miestnych názvov.

14

1948/1949-3 – 4

s. 73 – 78

ČUNDERLÍK, Ľubor

O jazyku našich hospodárskych časopisov.

14

1948/1949-3 – 4

s. 78 – 89

DVONČ, Ladislav

Skloňovanie niektorých cudzích slov.

14

1948/1949-3 – 4

s. 89 – 112

JÁNOŠÍK, Anton

Rodinné mená na -ec, -ek a ich skloňovanie.

14

1948/1949-3 – 4, 5 – 6, 7 – 8, 9 – 10

s. 112 – 120, 166 – 175, 212 – 217, 274 – 306

PRANDA, Adam

Trávníček, F., Úvod do českého jazyka. Český jazyk jako celost. Praha – Brno – Banská Bystrica 1948.

14

1948/1949-3 – 4

s. 121 – 123

JÓNA, Eugen

Svešnikov A. – Hoch A. A., Slovníček sovětských zkratek. Praha 1948.

14

1948/1949-3 – 4

s. 123

sm. [= Samo Mazúr]

Gazdinky?

14

1948/1949-3 – 4

s. 124 – 125

sm. [= Samo Mazúr]

Jarmočisko, či jarmočnisko?

14

1948/1949-3 – 4

s. 124

sm. [= Samo Mazúr]

Hríbar?

14

1948/1949-3 – 4

s. 125 – 126

ej. [= Eugen Jóna?]

Letište, letisko. (P. d., B.)

14

1948/1949-3 – 4

s. 126 – 127

Ľ. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Poštovné paušalizované. – (K. U., T.)

14

1948/1949-3 – 4

s. 126

sm. [= Samo Mazúr]

Vesliarstvo?

14

1948/1949-3 – 4

s. 126

sm. [= Samo Mazúr]

Skok na žrdi? – Skok so žrďou? – Skok o žrdi?

14

1948/1949-3 – 4

s. 127 – 128

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Vášniam?

14

1948/1949-3 – 4

s. 128

PAULINY, Eugen

Spisovný jazyk a demokratizácia kultúry.

14

1948/1949-5 – 6

s. 129 – 136

OKTAVEC, František

Predpoklady, práca a požiadavky jazykového upravovateľa.

14

1948/1949-5 – 6

s. 136 – 142

DVONČ, Ladislav

Cudzie podstatné mená z hľadiska odvodzovania.

14

1948/1949-5 – 6, 7 – 8

s. 142 – 165, 202 – 211

JÓNA, Eugen

K Hviezdoslavovmu jubileu.

14

1948/1949-5 – 6

s. 176 – 177

ČUNDERLÍK, Ľubor

Zpráva o valnom shromaždení Jazykovedného odboru Matice slovenskej.

14

1948/1949-5 – 6

s. 178 – 179

JÓNA, Eugen

Spomienka na M. Weingarta.

14

1948/1949-5 – 6

s. 179 – 181

MARSINOVÁ, Marta

Pauliny, E., Nárečie zátopových osád na hornej Orave. Tur­čiansky Svätý Martin 1947.

14

1948/1949-5 – 6

s. 182 – 184

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Genitív II. množného čísla substantív typu dievča.

14

1948/1949-5 – 6

s. 185

ej. [= Eugen Jóna?]

Lýdia.

14

1948/1949-5 – 6

s. 186

ej. [= Eugen Jóna?]

Republika. (Dr. P. H., M.)

14

1948/1949-5 – 6

s. 186 – 187

ej. [= Eugen Jóna?]

Tehelňa: teheleň. (O. K., Z. M.)

14

1948/1949-5 – 6

s. 186

ej. [= Eugen Jóna?]

Štát. gymnázium. (Dr. P. H., M.)

14

1948/1949-5 – 6

s. 187

Ľ. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Určime – určme! (E. V. T., T. Sv. M.)

14

1948/1949-5 – 6

s. 187

Ľ. Č. [= Ľubor Čunderlík]

MOMS Lučenec.

14

1948/1949-5 – 6

s. 188

Ľ. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Podkúvač – podkováč?

14

1948/1949-5 – 6

s. 188

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Na schodách?

14

1948/1949-5 – 6

s. 188

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Gen. sg. Kafarnauma, či Kafarnaumu?

14

1948/1949-5 – 6

s. 189

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Inštr. pl. vecmi?

14

1948/1949-5 – 6

s. 189

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Nom. pl. lustry?

14

1948/1949-5 – 6

s. 189

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Nom. pl. večery a večere.

14

1948/1949-5 – 6

s. 189 – 190

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Parný – párny.

14

1948/1949-5 – 6

s. 189

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Inštr. pl. substantív typu ulica.

14

1948/1949-5 – 6

s. 190

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Rudnajovo námestie?

14

1948/1949-5 – 6

s. 190 – 191

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Demokracia?

14

1948/1949-5 – 6

s. 191

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Dewey, gen. Deweyho a či Deweya?

14

1948/1949-5 – 6

s. 191 – 192

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Fichte, dat. Fichtovi?

14

1948/1949-5 – 6

s. 191

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Veto, veta?

14

1948/1949-5 – 6

s. 191

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Meganín hlas?

14

1948/1949-5 – 6

s. 192

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Skloňovanie priezviska Wallace.

14

1948/1949-5 – 6

s. 192

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Vo dveroch?

14

1948/1949-5 – 6

s. 192

MARSINOVÁ, Marta

O takzvanej nesrozumiteľnosti Hviezdoslava.

14

1948/1949-5 – 6, 7 – 8

s. 193 – 201

JÓNA, Eugen

Mená obyvateľov k novým miestnym názvom.

14

1948/1949-7 – 8

s. 218 – 223

ORLOVSKÝ, Jozef

Interpunkcia v slovenčine.

14

1948/1949-7 – 8

s. 223 – 253

M. M. [= Marta Marsinová]

Pri storočnici Jána Hollého.

14

1948/1949-7 – 8

s. 254 – 256

PRANDA, Adam

Pauliny, E. – Horecký, J., O reforme slovenského pravopisu. Bratislava 1948.

14

1948/1949-7 – 8

s. 257 – 258

E. J. [= Eugen Jóna]

Lubojacký, A. – Marr, N. J., Kdo je kdo. Praha 1949.

14

1948/1949-7 – 8

s. 258

A. J.

Pračka a práčka.

14

1948/1949-7 – 8

s. 259 – 260

sm. [= Samo Mazúr]

Laťka?

14

1948/1949-7 – 8

s. 260

sm. [= Samo Mazúr]

Lyžiarsky môstik, či lyžiarsky mostík?

14

1948/1949-7 – 8

s. 260

sm. [= Samo Mazúr]

Krstné meno Helena.

14

1948/1949-9 – 10

s. 261

sm. [= Samo Mazúr]

Výslovnosť priezvisk Kollár, Hollý ap.

14

1948/1949-9 – 10

s. 261

sm. [= Samo Mazúr]

Žrď, či tyč?

14

1948/1949-9 – 10

s. 261

sm. [= Samo Mazúr]

Umiestiť, či umiestniť?

14

1948/1949-9 – 10

s. 261 – 262

Ľ. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Dôvod a príčina.

14

1948/1949-9 – 10

s. 262

Ľ. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Slová zástava, vlajka, prápor, štandarda ako termíny.

14

1948/1949-9 – 10

s. 262 – 263

ej. [= Eugen Jóna?]

Lokál miestneho názvu Leľa. (N. s., L.)

14

1948/1949-9 – 10

s. 263

ej. [= Eugen Jóna?]

Lokál miestneho názvu Strelníky.

14

1948/1949-9 – 10

s. 263

Ľ. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Lokál miestneho názvu Ďur. (N. š., H. Ď.)

14

1948/1949-9 – 10

s. 263

Ľ. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Miestny názov Svinia.

14

1948/1949-9 – 10

s. 263

Ľ. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Tvary vo Vrábľach a vo Vrábľoch.

14

1948/1949-9 – 10

s. 263 – 264

mam. [= Marta Marsinová]

Telefónny a telefonický. (G. S., B.)

14

1948/1949-9 – 10

s. 264

mam. [= Marta Marsinová]

V Tesárach, či v Tesároch? (N. š., T.)

14

1948/1949-9 – 10

s. 264

HORECKÝ, Ján

Používanie a nahrádzanie slovesa prevádzať – provodzovať.

14

1948/1949-9 – 10

s. 265 – 271

STANISLAV, Ján

Rastic.

14

1948/1949-9 – 10

s. 272 – 274

JÓNA, Eugen

Slovnikárske práce u nás.

14

1948/1949-9 – 10

s. 307 – 308

OKTAVEC, František

Eisner, P., Čeština poklepem a poslechem. Praha 1948.

14

1948/1949-9 – 10

s. 309 – 312

ej. [= Eugen Jóna?]

Okružok a okrušok, okruštek.

14

1948/1949-9 – 10

s. 313 – 314

ej. [= Eugen Jóna?]

Ďalekopis. (O. D., B.)

14

1948/1949-9 – 10

s. 314

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Subjekt, -u, m.?

14

1948/1949-9 – 10

s. 314

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Lok. pl. dielniach?

14

1948/1949-9 – 10

s. 315

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Nom. pl. impéria, indivídua, dat. pl. definíciám, lok. pl. machináciách?

14

1948/1949-9 – 10

s. 315

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Service?

14

1948/1949-9 – 10

s. 315

sm. [= Samo Mazúr]

Prekažkár?

14

1948/1949-9 – 10

s. 315 – 316

sm. [= Samo Mazúr]

Štrekár?

14

1948/1949-9 – 10

s. 316 – 317

sm. [= Samo Mazúr]

Výškar?

14

1948/1949-9 – 10

s. 316

sm. [= Samo Mazúr]

Cezpoľný.

14

1948/1949-9 – 10

s. 317

sm. [= Samo Mazúr]

Score, či skóre?

14

1948/1949-9 – 10

s. 317 – 318

sm. [= Samo Mazúr]

Scorovať, skorovať, či skórovať?

14

1948/1949-9 – 10

s. 318 – 319

sm. [= Samo Mazúr]

Rekordman, či rekordér?

14

1948/1949-9 – 10

s. 319

sm. [= Samo Mazúr]

Strela?

14

1948/1949-9 – 10

s. 319 – 320

sm. [= Samo Mazúr]

Sadba a sadzba.

14

1948/1949-9 – 10

s. 320

JÓNA, Eugen

Naše nové úlohy.

15

1949/1950-1

s. 1 – 5

DVONČ, Ladislav

Ešte o alternácii i/ø v spisovnej slovenčine.

15

1949/1950-1

s. 5 – 7

MAZÚR, Samo

Z miestopisných názvov Šariša.

15

1949/1950-1

s. 8 – 17

JÁNOŠÍK, Anton

Adjektívum snadný a jeho odvodeniny.

15

1949/1950-1

s. 17 – 22

PRANDA, Adam

Kultúra operného a činoherného jazyka v uplynulej sezóne.

15

1949/1950-1

s. 23 – 26

FRLIČKA, Ján

Stanislav, J., Slovenský juh v stredoveku I, II. Martin 1948

15

1949/1950-1

s. 27 – 29

MARSINOVÁ, Marta

Dva tisíce, dvatisíc, dvetisíc?

15

1949/1950-1

s. 30

ars. [= Marta Marsinová]

Priezvisko Mitro. (Š. m. ú., K.)

15

1949/1950-1

s. 31

ars. [= Marta Marsinová]

Termín knock-out? (U. K., B.)

15

1949/1950-1

s. 31 – 32

ej. [= Eugen Jóna?]

Termín syfilis. (S. p., z., B.)

15

1949/1950-1

s. 31

in. [= Marta Marsinová]

Priezvisko Bartoš. (KNV, B. B.)

15

1949/1950-1

s. 31

mam. [= Marta Marsinová]

Bratia Širokí. (L. K, B.)

15

1949/1950-1

s. 31

in. [= Marta Marsinová]

Päťročnici zdar! a Päťročnici úspech! (J. K., P.)

15

1949/1950-1

s. 32

MARSINOVÁ, Marta

Jazyk – sprostredkovateľ.

15

1949/1950-2

s. 33 – 36

STANISLAV, Ján

Juhoslavizmy v strednej slovenčine a pôvod slovenského národa.

15

1949/1950-2

s. 37 – 45

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

K pôvodu miestneho názvu Bytča.

15

1949/1950-2

s. 45 – 49

UHLÁR, Vlado

Zo školskej slovenčiny.

15

1949/1950-2

s. 49 – 54

L. M. [= Lýdia Manicová]

Boj o pokrokovú jazykovedu v SSSR.

15

1949/1950-2

s. 55 – 56

POLÁK, Václav

Kruh přátel českého jazyka.

15

1949/1950-2

s. 56 – 57

E. J. [= Eugen Jóna]

Jazykové krúžky pri miestnych odboroch Matice slovenskej.

15

1949/1950-2

s. 57

PRANDA, Adam

Kořínek, J. M., Úvod do jazykospytu. Bratislava 1948.

15

1949/1950-2

s. 58 – 59

DVONČ, Ladislav

K prekladu Bromfieldovho románu Nastaly dažde. [Bromfield, L., Nastaly dažde. Prel. J. Mihál. Bratislava 1948.]

15

1949/1950-2

s. 59 – 61

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Seržant.

15

1949/1950-2

s. 62 – 63

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Stretnutie na Labi?

15

1949/1950-2

s. 62

L. D. [= Ladislav Dvonč]

V Mariánskych Lázniach?

15

1949/1950-2

s. 63

mam. [= Marta Marsinová]

Distribúcia a či dislokácia lekárov. (ONV, G.)

15

1949/1950-2

s. 63

a.

„Česi“, „belosi“, „černosi“?

15

1949/1950-2

s. 64

a.

Mičurin, Mičurinský?

15

1949/1950-2

s. 64

f. [= Ján Frlička?]

Turany – „turanský“?

15

1949/1950-2

s. 64

ISAČENKO, A. V.

Základy materialistickej jazykovedy.

15

1949/1950-3 – 4

s. 65 – 74

STANISLAV, Ján

Niekoľko názvov zo starého Liptova.

15

1949/1950-3 – 4

s. 74 – 81

JÁNOŠÍK, Anton

Kvantita rodinných mien na -in v slovenčine.

15

1949/1950-3 – 4

s. 82 – 99

DVONČ, Ladislav

Tvorenie inštr. pl. substantív v spisovnej slovenčine.

15

1949/1950-3 – 4

s. 99 – 118

BLANÁR, Vincent

Ústav bulharského slovníka.

15

1949/1950-3 – 4

s. 119 – 122

MARSINOVÁ, Marta

Vinogradov, V. V., Veliký ruský jazyk. Prel Z. Havránková. Praha 1949.

15

1949/1950-3 – 4

s. 123 – 125

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Inštr. sg. samoderžavým?

15

1949/1950-3 – 4

s. 126

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Výslovnosť skratky SSSR.

15

1949/1950-3 – 4

s. 126

ej. [= Eugen Jóna?]

Názvy platov, poplatkov, odmien ap.

15

1949/1950-3 – 4

s. 127

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Skloňovanie miestneho názvu Olomouc.

15

1949/1950-3 – 4

s. 127 – 128

sm. [= Samo Mazúr]

Volley, voley, či volej?

15

1949/1950-3 – 4

s. 128

sm. [= Samo Mazúr]

Zľahčovať a obľahčovať, uľahčovať.

15

1949/1950-3 – 4

s. 128

CHMELKO, Andrej

Ľubozvučnosť javiskovej reči.

15

1949/1950-5

s. 129 – 134

STANISLAV, Ján

Dobšiná.

15

1949/1950-5

s. 134 – 137

DVONČ, Ladislav

O niektorých nesklonných podstatných menách.

15

1949/1950-5

s. 138 – 141

JÓNA, Eugen

Ako prepisovať mená v slovenčine?

15

1949/1950-5

s. 141 – 148

PECIAR, Štefan

Návšteva akademika I.I. Meščaninova v Bratislave.

15

1949/1950-5

s. 149 – 151

E. J. [= Eugen Jóna]

Reorganizácia Matice slovenskej.

15

1949/1950-5

s. 151

FRLIČKA, Ján

Pravidlá slovenského pravopisu s pravopisným slovníkom. Martin 1949.

15

1949/1950-5

s. 152 – 153

HORECKÝ, Ján

Jazykový koutek Československého rozhlasu. Praha 1949.

15

1949/1950-5

s. 153 – 154

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Mars – Marťan, či Marsan?

15

1949/1950-5

s. 155 – 156

mam. [= Marta Marsinová]

Desaťdenný kurz?

15

1949/1950-5

s. 155

f. [= Ján Frlička?]

Sľava, gen. pl. „sláv“?

15

1949/1950-5

s. 156 – 157

Sjo.

Dlažebný?

15

1949/1950-5

s. 156

Sjo.

Družbica?

15

1949/1950-5

s. 156

mam. [= Marta Marsinová]

Dostaviť sa?

15

1949/1950-5

s. 157 – 158

sm. [= Samo Mazúr]

Evanjelický posol, lok. sg. v Evanjelickom posle.

15

1949/1950-5

s. 157

sm. [= Samo Mazúr]

Onuca, dem. onucka?

15

1949/1950-5

s. 158 – 159

sm. [= Samo Mazúr]

Žrďkár?

15

1949/1950-5

s. 159

sm. [= Samo Mazúr]

Rozostavaný breh, či rozostavený breh?

15

1949/1950-5

s. 160

HORECKÝ, Ján

Odraz revolúcie v jazyku.

15

1949/1950-6

s. 161 – 164

STANISLAV, Ján

Koceľ.

15

1949/1950-6

s. 165 – 172

ORLOVSKÝ, Jozef

Znova o nevkladnom -i- v spisovnej slovenčine.

15

1949/1950-6

s. 172 – 177

PECIAR, Štefan

Gramatické kategórie a ich určovanie v slovníku.

15

1949/1950-6

s. 177 – 183

E. J. [= Eugen Jóna]

Valné shromaždenie Bratislavského lingvistického krúžku.

15

1949/1950-6

s. 184 – 185

M. M.:

Hlavná metóda sovietskej jazykovedy.

15

1949/1950-6

s. 185 – 187

ŠEVCECHOVÁ, Irma (= Matilda Hayeková)

Pavlač, pavláčka i povláč, povláčka.

15

1949-6

s. 186 – 187

PECIAR, Štefan

„Čudná nedbanlivosť“.

15

1949/1950-6

s. 187 – 188

mam. [= Marta Marsinová]

Stredná dievčenská škola?

15

1949/1950-6

s. 189 – 190

sm. [= Samo Mazúr]

Obránca – obranca? Obranci – obrancovia?

15

1949/1950-6

s. 189

mam. [= Marta Marsinová]

Georgína, či Jurina?

15

1949/1950-6

s. 190 – 191

sm. [= Samo Mazúr]

Príklonné častice.

15

1949/1950-6

s. 191 – 192

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Lok. pl. záletách?

15

1949/1950-6

s. 192

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Prýšť, -a, m., či prýšť, -e, f.?

15

1949/1950-6

s. 192

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Rádiám?

15

1949/1950-6

s. 192

ISTRINOVÁ, E. S.

Normy ruského spisovného jazyka a kultúra reči. (Prel. L. Manicová.)

15

1949/1950-7 – 8

s. 193 – 205

STANISLAV, Ján

Staré slovenské mená.

15

1949/1950-7 – 8, 9 – 10

s. 205 – 211, 290 – 298

DVONČ, Ladislav

Dve tvaroslovné poznámky.

15

1949/1950-7 – 8

s. 212 – 216

JÁNOŠÍK, Anton

Prechodné slovesá so zvratným zámenom sa v slovenčine.

15

1949/1950-7 – 8

s. 216 – 238

MAZÚR, Samo

Termíny ľahkoatletických disciplín.

15

1949/1950-7 – 8

s. 238 – 244

PRANDA, Adam

K 30. výročiu opery v Bratislave.

15

1949/1950-7 – 8

s. 245 – 248

JÓNA, Eugen

Začiatky vzdelanosti vo Veľkomoravskej ríši. Príspevok k dejinám západoslovanského písomníctva predcyrilometodejského. Odtlačky z Jazykovedného sborníka, sv. 2. Turčiansky Sv. Martin 1948.

15

1949/1950-7 – 8

s. 249 – 250

DVONČ, Ladislav

Horecký, J., Fonologia latinčiny. Bratislava 1949.

15

1949/1950-7 – 8

s. 251

mam. [= Marta Marsinová]

Výrazy toho roku, tohoročný, tohto roku, tohtoročný. (A. K., G. P.)

15

1949/1950-7 – 8

s. 252 – 253

DVONČ, Ladislav

Ženské rodinné mená od ruských rodinných mien na -ov.

15

1949/1950-7 – 8

s. 253

M. M. [= Marta Marsinová]

Predpona pre- a prie-.

15

1949/1950-7 – 8

s. 253 – 254

ej. [= Eugen Jóna?]

Spoločensto.

15

1949/1950-7 – 8

s. 254 – 255

L. Č. [= Ľubor Čunderlík]

Slemä, slemeno.

15

1949/1950-7 – 8

s. 254

Sjo.

Akordant, akordér?

15

1949/1950-7 – 8

s. 255

ej. [= Eugen Jóna?]

Kolektív a kolektívum.

15

1949/1950-7 – 8

s. 256

PECIAR, Štefan

Jazykový purizmus a apretorská prax.

15

1949/1950-9 – 10

s. 257 – 273

JÁNOŠÍK, Anton

Druhotné zvratné tvary pri niektorých slovesách v slovenčine.

15

1949/1950-9 – 10

s. 273 – 289

MARSINOVÁ, Marta A.

Skloňovanie miestnych mien typu Jastrabie.

15

1949/1950-9 – 10

s. 299 – 308

POLÁK, Václav

Slovenské fígeľ a odvodeniny.

15

1949/1950-9 – 10

s. 308 – 312

JÁNSKY, Ladislav [= Ladislav Kiss-Jánsky]:

Príručný slovník jazyka českého.

15

1949/1950-9 – 10

s. 313 – 315

JÓNA, Eugen

Sovětská jazykověda. Preklady vybraných studií. Praha 1949.

15

1949/1950-9 – 10

s. 316

E. J. [= Eugen Jóna]

Sebakritika a samokritika.

15

1949/1950-9 – 10

s. 317 – 318

sm. [= Samo Mazúr]

Trener, či tréner?

15

1949/1950-9 – 10

s. 318 – 319

sm. [= Samo Mazúr]

Brána, či bránka?

15

1949/1950-9 – 10

s. 319 – 320

if- [= Fedor Jesenský]

Dielčia smluva?

15

1949/1950-9 – 10

s. 320

PECIAR, Štefan

Úvodom.

16

1950/1951-1

s. 1 – 5

Sovietska diskusia o otázkach jazykovedy.

16

1950/1951-1

s. 6

STALIN, J. V.

O marxizme v jazykovede.

16

1950/1951-1

s. 6 – 21

RUŽIČKA, Jozef

Skúsenosti z prijímacích rozhovorov na škole III. stupňa.

16

1950/1951-1

s. 22 – 24

DVONČ, Ladislav

O skloňovacích vzoroch podst. mien.

16

1950/1951-1

s. 24 – 28

HORECKÝ, Ján

Figuš, V., Betón. Bratislava 1950.

16

1950/1951-1

s. 29 – 30

E. J. [= Eugen Jóna]

Kádre.

16

1950/1951-1

s. 30 – 31

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Označovanie ročníkov časopisov.

16

1950/1951-1

s. 31

r. [= Štefan Peciar]

Podchod.

16

1950/1951-1

s. 31

DVONČ, Ladislav

Skloňovanie slov nónius, rádius ap.

16

1950/1951-1

s. 32

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Skloňovanie substantíva revue.

16

1950/1951-1

s. 32

STALIN, J. V.

K niektorým otázkam jazykovedy.

16

1950/1951-2

s. 33 – 36

STALIN, J. V.

Odpoveď súdruhom.

16

1950/1951-2

s. 37 – 43

HORECKÝ, Ján

Tvorenie slov.

16

1950/1951-2

s. 44 – 54

PECIAR, Štefan

Treba. Lexikálno-syntaktická štúdia.

16

1950/1951-2

s. 55 – 57

PAULINY, Eugen

Driemajúci či driemúci?

16

1950/1951-2

s. 57 – 58

PECIAR, Štefan

Gorkij, Tolstoj, Polevoj.

16

1950/1951-2

s. 58 – 60

HORÁK, Gejza

Bernáth, P. – Prídavok, M. – Rumpel, M., Slovenčina. Učebnica a cvičebnica slovenského jazyka a pravopisu pre 2. postupný ročník národných škôl. Bratislava 1949.

16

1950/1951-2

s. 60 – 62

E. J. [= Eugen Jóna]

Agresor.

16

1950/1951-2

s. 63

E. J. [= Eugen Jóna]

Krumple.

16

1950/1951-2

s. 63 – 64

PECIAR, Štefan

Jazyk a kultúra.

16

1950/1951-3

s. 65 – 69

RUŽIČKA, Jozef

Prevzaté slová v slovenčine.

16

1950/1951-3

s. 69 – 77

DVONČ, Ladislav

Nominatív pl. vzoru „chlap“.

16

1950/1951-3

s. 77 – 80

RUŽIČKA, Jozef

Z jazykovednej terminológie.

16

1950/1951-3, 1 – 4, 6, 7

s. 80 – 82, 11 – 113, 180 – 181, 213 – 215

PAULINY, Eugen

Poznámky o slovesnom vide.

16

1950/1951-3

s. 83 – 85

DVONČ, Ladislav

Substantíva typu „gazdiná“.

16

1950/1951-3

s. 85 – 86

PECIAR, Štefan

Blanár, V., Bibliografia na Slovensku v rokoch 1939 – 1947. Bratisla­va 1950.

16

1950/1951-3

s. 87 – 88

PECIAR, Štefan

Kořínek, J. M., Od indoevropského prajazyka k praslovančine. Brati­slava 1948.

16

1950/1951-3

s. 88 – 89

HORECKÝ, Ján

Bednár, A. – Štěpánek, M., Strom. Bratislava 1949.

16

1950/1951-3

s. 89 – 90

HORECKÝ, Ján

Ulrych, J., Základy marxistickej ekonómie. (Poslovenčil R. Kliský.) Bratislava 1950.

16

1950/1951-3

s. 90 – 91

E. J. [= Eugen Jóna]

Záležitosť.

16

1950/1951-3

s. 92

epy [= Eugen Pauliny]

Slobodymilovný, či slobodumilovný.

16

1950/1951-3

s. 93

r. [= Štefan Peciar]

Chuťový syr.

16

1950/1951-3

s. 93

r. [= Štefan Peciar]

Remíza.

16

1950/1951-3

s. 93 – 94

r. [= Štefan Peciar]

Významný a významový.

16

1950/1951-3

s. 93

Hý [= Ján Horecký]

Sklizeň – skľudzeň – žatva.

16

1950/1951-3

s. 94 – 95

r. [= Štefan Peciar]

Kubánski kozáci.

16

1950/1951-3

s. 94

Hý [= Ján Horecký]

Písanie adries.

16

1950/1951-3

s. 95

mam. [= Marta Marsinová]

Zavarovačka, či zaváračka?

16

1950/1951-3

s. 95 – 96

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Krokodil – krokodíl.

16

1950/1951-3

s. 96

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Stavar – stavár.

16

1950/1951-3

s. 96

ŠTOLC, Jozef

O ľudovosti v spisovnom jazyku.

16

1950/1951-4

s. 97 – 100

JÓNA, Eugen

Prehľad slovných druhov v slovenčine. Kapitola zo slovenskej gramatiky.

16

1950/1951-4

s. 100 – 107

DVONČ, Ladislav – PECIAR, Štefan

Príspevok k otázke písania veľkých písmen.

16

1950/1951-4

s. 108 – 110

DVONČ, Ladislav

Skloňovanie neživotných maskulín na -l a otázka mäkkého ľ v spisovnej slovenčine.

16

1950/1951-4

s. 114 – 118

HORECKÝ, Ján

Plniace pero.

16

1950/1951-4

s. 118 – 121

HORÁK, Gejza

Slovenčina II. Učebnica a cvičebnica slovenského jazyka a pravopisu pre 3. postupný ročník národných škôl. Bratislava 1950.

16

1950/1951-4

s. 121 – 124

RUŽIČKA, Jozef

Letz, B., Gramatika slovenského jazyka. Bratislava 1950.

16

1950/1951-4

s. 124 – 126

E. J. [= Eugen Jóna]

Šedý a šedivý.

16

1950/1951-4

s. 126 – 127

r. [= Štefan Peciar]

Akonáhle.

16

1950/1951-4

s. 127 – 128

uffa [= Ferdinand Buffa]

Skrinka.

16

1950/1951-4

s. 128

BARCHUDAROV, S. G.

Základy vyučovania ruštiny.

16

1950/1951-5

s. 129 – 133

PAULINY, Eugen

Druhy prejavov.

16

1950/1951-5

s. 133 – 142

HORÁK, Gejza

Metodické poznámky k vyučovaniu slovenčiny.

16

1950/1951-5

s. 142 – 146

PAULINY, Eugen

Z jazykovednej terminológie.

16

1950/1951-5

s. 146 – 149

HORÁK, Gejza

Znechať sa – znechávaťsa niečoho.

16

1950/1951-5

s. 149 – 151

ŠTOLC, Jozef

O používaní podstatných mien dejového významu.

16

1950/1951-5

s. 152 – 153

BRANKO, Pavol

Podchod.

16

1950/1951-5

s. 153 – 154

HORECKÝ, Ján

Za marxistickú jazykovedu. Bratislava 1950.

16

1950/1951-5

s. 155 – 157

JÓNA, Eugen

Havránek, B. – Jedlička, A., Stručná mluvnice česká pro střední školu. Praha 1951.

16

1950/1951-5

s. 157 – 159

mam. [= Marta Marsinová]

Diskusia.

16

1950/1951-5

s. 159 – 160

epy [= Eugen Pauliny]

Genitív množ. čísla od páska.

16

1950/1951-5

s. 160

JÓNA, Eugen

Stalinove štúdie o jazykovede a kultúra jazyka.

16

1950/1951-6

s. 161 – 165

PAULINY, Eugen – MARSINOVÁ, Marta

Kapitoly zo štylistiky.

16

1950/1951-6

s. 165 – 171

PAULINY, Eugen

Slovosled a aktuálne vetné členenie.

16

1950/1951-6

s. 171 – 179

PECIAR, Štefan

Ako vydávame spisy P. Jilemnického.

16

1950/1951-6

s. 182 – 188

epy [= Eugen Pauliny]

Jilemnický, P., Zuniaci krok. Pravda 1950.

16

1950/1951-6

s. 188 – 189

HORECKÝ, Ján

Beseda, V., Výroba viskózového hodvábu. Bratislava 1950.

16

1950/1951-6

s. 189 – 190

Jošt. [= Jozef Štolc]

Tak je to!

16

1950/1951-6

s. 191

mam. [= Marta Marsinová]

Ani.

16

1950/1951-6

s. 191 – 192

uffa [= Ferdinand Buffa]

Metropola, -y.

16

1950/1951-6

s. 192

uffa [= Ferdinand Buffa]

V predvodzovniach.

16

1950/1951-6

s. 192

PECIAR, Štefan

K otázke historizmu v jazykovede.

16

1950/1951-7

s. 193 – 197

PAULINY, Eugen

Gramatickí činitelia a vetný takt pri slovoslede.

16

1950/1951-7

s. 197 – 207

JÓNA, Eugen

Význam slov.

16

1950/1951-7

s. 207 – 213

Z pedagogických diskusií o jazykovom vyučovaní v SSSR. (Prel. O. Malíková.)

16

1950/1951-7

s. 215 – 217

PETRIKOVIČ, Ján

Skúsenosti s absolventmi strednej školy pri jazykovom vyučovaní.

16

1950/1951-7

s. 217 – 219

MARSINOVÁ, Marta

Kukučín, M., Život. Martin 1950.

16

1950/1951-7

s. 219 – 222

r. [= Štefan Peciar]

Ako by, akoby, ak by.

16

1950/1951-7

s. 222 – 223

Hý [= Ján Horecký]

Väzba slovesa oboznamovať.

16

1950/1951-7

s. 223 – 224

uffa [= Ferdinand Buffa]

Liečivý a liečebný.

16

1950/1951-7

s. 224

Anketa.

16

1950/1951-7, 9 – 10

s. 224, 311 – 312

PECIAR, Štefan

O základnom slovnom fonde.

16

1950/1951-8

s. 225 – 228

PAULINY, Eugen

K slovosledu súvetia.

16

1950/1951-8

s. 228 – 235

MARSINOVÁ, Marta

Kapitoly zo štylistiky.

16

1950/1951-8

s. 236 – 239

HORÁK, Gejza

Vložené vety v Timraviných poviedkach.

16

1950/1951-8

s. 239 – 244

UHLÁR, Vlado

Príspevok k otázke písania veľkých písmen.

16

1950/1951-8

s. 245 – 247

HORECKÝ, Ján

Ložisko – ložište.

16

1950/1951-8

s. 248 – 249

RUŽIČKA, Jozef

Čap – čapík – čípok.

16

1950/1951-8

s. 249 – 250

RUŽIČKA, Jozef

Blanár, V., Príspevok ku štúdiu slovenských osobných a pomiestnych mien v Maďarsku. Bratislava 1950.

16

1950/1951-8

s. 250 – 251

HORECKÝ, Ján

Jóna, E., Spisovná slovenčina pre každého. Martin 1950.

16

1950/1951-8

s. 251 – 252

Jošt [= Jozef Štolc]

Stanislav, J., Zo života slov a našich predkov. Bratislava 1950.

16

1950/1951-8

s. 252 – 253

epy [= Eugen Pauliny]

Užívanie a zneužívanie značkových slov.

16

1950/1951-8

s. 253 – 254

Hý [= Ján Horecký]

Ambulančný – ambulantný.

16

1950/1951-8

s. 254 – 255

Hý [= Ján Horecký]

Blato – bahno – kal – múľ.

16

1950/1951-8

s. 254

Hý [= Ján Horecký]

Jav – zjav.

16

1950/1951-8

s. 255

E. J. [= Eugen Jóna]

Prozreteľnosť.

16

1950/1951-9 – 10

s. 257

PECIAR, Štefan

O demokratizácii pravopisu.

16

1950/1951-9 – 10

s. 257 – 269

JÓNA, Eugen

Prehľad slovenskej a českej lexikografie.

16

1950/1951-9 – 10

s. 270 – 290

PECIAR, Štefan

Hlavné zásady transkripcie z cyriliky do latinky.

16

1950/1951-9 – 10

s. 291 – 292

ĎUROVIČ, Ľubomír

Dobre.

16

1950/1951-9 – 10

s. 293 – 297

PECIAR, Štefan

O skloňovaní cudzích slov.

16

1950/1951-9 – 10

s. 297 – 299

PAULINY, Eugen

Kalinčiak, J., Reštavrácia. Turč. Sv. Martin 1950.

16

1950/1951-9 – 10

s. 299 – 300

BUFFA, Ferdinand

Pras, B., Bábka. Prel. Š. Koperdan. Bratislava 1950.

16

1950/1951-9 – 10

s. 301 – 305

PECIAR, Štefan – HORECKÝ, Ján

Z činnosti Jazykovedného ústavu SAV.

16

1950/1951-9 – 10

s. 305 – 307

uffa [= Ferdinand Buffa]

Úchylka.

16

1950/1951-9 – 10

s. 308 – 309

-r [= Štefan Peciar]

Nový jazykovedný časopis.

16

1950/1951-9 – 10

s. 308

r. [= Štefan Peciar]

Samopal.

16

1950/1951-9 – 10

s. 309 – 310

r. [= Štefan Peciar]

DAV, DAV-u – Dav, Davu.

16

1950/1951-9 – 10

s. 310 – 311

E. J. [= Eugen Jóna]

Inštruktáž.

16

1950/1951-9 – 10

s. 311

r. [= Štefan Peciar]

Tamtiež.

16

1950/1951-9 – 10

s. 311

PECIAR, Štefan

Pred novými úlohami.

17

1951/1952-1 – 2

s. 1 – 4

ISAČENKO, A. V.

O prechodníkoch v slovenčine.

17

1951/1952-1 – 2

s. 4 – 14

HORECKÝ, Ján

O slovenskej technickej terminológii.

17

1951/1952-1 – 2

s. 14 – 23

JÁNOŠÍK, Anton

Tvary slovies umiestniť, premiestniť.

17

1951/1952-1 – 2

s. 23 – 26

GOSIOROVSKÝ, Miloš

Štrajkolomec.

17

1951/1952-1 – 2

s. 26 – 28

UHLÁR, Vlado

Diktát na záverečných skúškach na našich stredných školách.

17

1951/1952-1 – 2

s. 29 – 38

PETRIKOVIČ, Ján

Metodické glosy o písaní poznámok.

17

1951/1952-1 – 2

s. 38 – 41

MARSINOVÁ, Marta

Dynamičnosť a statičnosť slohu.

17

1951/1952-1 – 2

s. 41 – 45

RUŽIČKA, Jozef

Složené slová s pol-, polo-.

17

1951/1952-1 – 2

s. 45 – 47

PACLT, Jiří

Názvoslovie a menoslovie.

17

1951/1952-1 – 2

s. 47 – 48

JÓNA, Eugen

Jilemnický, P., Kompas v nás. Bratislava 1950.

17

1951/1952-1 – 2

s. 48 – 52

BLANÁR, Vincent

Konferencia o otázkach bulharského pravopisu.

17

1951/1952-1 – 2

s. 52 – 55

HYSKOVÁ, A.

Jilemnický, P., Kronika. Bratislava 1950.

17

1951/1952-1 – 2

s. 52 – 54

HORECKÝ, Ján

Cvičebnica jazyka českého. Praha 1951.

17

1951/1952-1 – 2

s. 54 – 56

HORÁK, Gejza

Český jazyk, časopis pro metodiku českého jazyka, roč. 1, 1950 – 1951.

17

1951/1952-1 – 2

s. 56 – 58

HORECKÝ, Ján

Kratochvíl, S., Hydraulika. Bratislava 1950.

17

1951/1952-1 – 2

s. 58 – 60

r. [= Štefan Peciar]

Slobodymilovný.

17

1951/1952-1 – 2

s. 61

r. [= Štefan Peciar]

Súvetie priraďovacie a podraďovacie.

17

1951/1952-1 – 2

s. 61

r. [= Štefan Peciar]

Šturmovčina, kancelárčina.

17

1951/1952-1 – 2

s. 61 – 62

HORECKÝ, Ján

Povereníctvo pôdohospodárstva či poľnohospodárstva?

17

1951/1952-1 – 2

s. 62 – 63

r. [= Štefan Peciar]

SSSR – v SSSR – z SSSR – s SSSR – k SSSR.

17

1951/1952-1 – 2

s. 62 – 63

r. [= Štefan Peciar]

Záchvat – zachvátenie.

17

1951/1952-1 – 2

s. 62

Hk. [= Henrich Bartek]

Zástavka a zastávka.

17

1951/1952-1 – 2

s. 63 – 64

uffa [= Ferdinand Buffa]

Principiálny.

17

1951/1952-1 – 2

s. 64

VINOGRADOV, V. V.

Význam prác súdruha Stalina pre rozvoj sovietskej jazykovedy. (Prel. V. Lapárová.)

17

1951/1952-3

s. 65 – 72

DOBROMYSLOV, V. A. – SOLOVJOV, N. V.

Hlavné úlohy pri vyučovaní ruštiny v škole vo svetle učenia J. V. Stalina o jazyku. (Prel. J. Komorovský.) – 17, 1951/1952,

17

1951/1952-3

s. 73 – 85

TEKUČOV, A. V.

Z metodiky vyučovania pravopisu vo vyšších triedach v SSSR. (Prel. O. Malíková.)

17

1951/1952-3

s. 85 – 89

O súčasnom ruskom pravopise a metodike jeho vyučovania. (Obsah referátu A. N. Gvozdeva. Prel. M. Sásiková.)

17

1951/1952-3

s. 89 – 91

IVANČÍKOVÁ, E.

Na čom pracujú v Jazykovednom ústave Akadémie vied SSSR. (Prel. Š. Ondruš.)

17

1951/1952-3

s. 91 – 94

HORECKÝ, Ján

Sovětská věda – jazykověda. Zprávy Československo-sovětského institutu, sekce společenských věd, oddelení jazykověda.

17

1951/1952-3

s. 94 – 96

BLANÁR, Vincent

Keď – kedy.

17

1951/1952-4

s. 103 – 105

Ako sa robí gramatický rozbor v sovietskych školách. (Odpovede redakcie časopisu Rus­skij jazyk v škole čitateľom. Prel. Ela Čulenová.)

17

1951/1952-4

s. 105 – 109

Ako kontrolovať úlohy. (Odpoveď časopisu Russkij jazyk v škole čitateľom. Prel. Ela Čulenová = Ella Sekaninová).

17

1951/1952-4

s. 109

HORECKÝ, Ján

Točovka alebo sústruh.

17

1951/1952-4

s. 110 – 114

UHLÁR, Vlado

O niektorých vlastných a niektorých druhových – všeobecných menách.

17

1951/1952-4

s. 114 – 118

PECIAR, Štefan

Didaktické a kritické poznámky k učebným textom z materinského jazyka.

17

1951/1952-4, 5 – 6

s. 119 – 122, 165 – 167

HORÁK, Gejza

Bernáth, P. – Prídavok, M. – Rumpel, M., Slovenčina III. a Slovenčina IV. Učebnice a cvičebnice slovenského jazyka pre 4. a 5. postupný ročník národných škôl. Bratislava 1951.

17

1951/1952-4

s. 122 – 128

JÓNA, Eugen

Timravina reč.

17

1951/1952-5 – 6

s. 129 – 138

RUŽIČKA, Jozef

Z náuky o vete.

17

1951/1952-5 – 6

s. 138 – 145

ORAVEC, Ján

Rovnozvučné slová typu lekárnička, vodička, odberačka.

17

1951/1952-5 – 6

s. 145 – 148

HORÁK, Gejza

Ukážka slohovej práce na škole I. stupňa.

17

1951/1952-5 – 6

s. 149 – 157

HORECKÝ, Ján

Poznámky k slovám pomer a vzťah.

17

1951/1952-5 – 6

s. 158 – 161

HORECKÝ, Ján

Názvoslovie a menoslovie.

17

1951/1952-5 – 6

s. 161 – 162

UHLÁR, Vlado

Písať mená kníh, časopisov, novín, článkov, umeleckých diel v úvodzovkách?

17

1951/1952-5 – 6

s. 162 – 164

HORECKÝ, Ján

Orbán, G. – Meč, L., Slovensko-maďarský slovník. 3. vyd. Bratislava 1951.

17

1951/1952-5 – 6

s. 167 – 170

HORECKÝ, Ján

Bodnárová, M., Rozoznávanie a používanie tráv a ďatelinovín. Bra­tislava 1951.

17

1951/1952-5 – 6

s. 170 – 171

HORECKÝ, Ján

Klimov, N. M., Základy anatómie a fyziológie hospodárskych zvierat. Bratislava 1951.

17

1951/1952-5 – 6

s. 171 – 173

HORÁK, Gejza

Tajovského Statky-zmätky v javiskovej realizácii činohry ND v Bratislave.

17

1951/1952-5 – 6

s. 173 – 175

JÓNA, Eugen

Havránek, B. – Jedlička, A., Stručná mluvnice česká pro střední školu. Praha 1951.

17

1951/1952-5 – 6

s. 173

HORECKÝ, Ján

Techminimá nakladateľstva Práca.

17

1951/1952-5 – 6

s. 175 – 179

r. [= Štefan Peciar]

Píšeme perom, drobným písmom, ale i malým (veľkým) začiatočným písmenom.

17

1951/1952-5 – 6

s. 179 – 180

r. [= Štefan Peciar]

Sovietska armáda.

17

1951/1952-5 – 6

s. 180 – 181

r. [= Štefan Peciar]

Znásobiť, zdvojnásobiť“ strojnásobiť, zmnohonásobiť.

17

1951/1952-5 – 6

s. 180

vu [= Vlado Uhlár]

Patrícius.

17

1951/1952-5 – 6

s. 181 – 182

Hý [= Ján Horecký]

Ekonom – ekonomik – ekonomista.

17

1951/1952-5 – 6

s. 182 – 183

uffa [= Ferdinand Buffa]

Vakcína.

17

1951/1952-5 – 6

s. 182

Hý [= Ján Horecký]

Preklep – prieklep.

17

1951/1952-5 – 6

s. 183 – 184

E. J. [= Eugen Jóna]

Vše, zavše.

17

1951/1952-5 – 6

s. 184

L. D. [= Ladislav Dvonč]

Pos. vel. či pos. veľ.?

17

1951/1952-5 – 6

s. 184

TOMČÍK, Miloš

K niektorým otázkam prednášania literárnej histórie.

17

1951/1952-7 – 8

s. 185 – 192

HABOVŠTIAK, Anton

Prvky ľudovej reči v Hečkovom románe Drevená dedina.

17

1951/1952-7 – 8

s. 192 – 201

HORECKÝ, Ján

Preklady z ruštiny z hľadiska terminológie.

17

1951/1952-7 – 8

s. 202 – 205

ORAVEC, Ján

Písanie čiarky pri prívlastku.

17

1951/1952-7 – 8

s. 205 – 209

PETRIKOVIČ, Ján

Vypĺňanie tlačív a interpunkcia.

17

1951/1952-7 – 8

s. 210 – 213

BRANKO, Pavol

K problematike filmových podtitulkov.

17

1951/1952-7 – 8

s. 214 – 233

JÓNA, Eugen

Zo školskej gramatiky.

17

1951/1952-7 – 8

s. 233 – 236

SCHNEK, Richard

Stranník, či straník?

17

1951/1952-7 – 8

s. 236 – 238

ONDRUS, Pavol

Materialy objedinennoj naučnoj sessii otdelenija literatúry i jazyka Akademii nauk SSSR i Akademii pedagogičeskich nauk RSFSR, posviaščennoj trudam J. V. Stalina po jazykoznaniju i voprosam prepodavanija jazykov v sovetskoj škole. Moskva 1951.

17

1951/1952-7 – 8

s. 238 – 241

HORÁK, Gejza

Poľjakov, V. G. – Čisťjakov, V. M., Russkij jazyk – učebnik dľa 1. klassa načaľnoj školy. Moskva 1950.

17

1951/1952-7 – 8

s. 241 – 246

ORAVEC, Ján

Cvičebnice českého jazyka pro III. třídu škol středních. Praha.

17

1951/1952-7 – 8

s. 246 – 255

HORECKÝ, Ján

Mosolov, V. P., Agrotechnika. Prel. R. G. Halás, J. Kolek. Bratislava 1951.

17

1951/1952-7 – 8

s. 255 – 257

Celoštátna lexikografická konferencia v Bratislave.

17

1951/1952-7 – 8

s. 258 – 260

HORECKÝ, Ján

Obchod s odevnými tovarom.

17

1951/1952-7 – 8

s. 261

HORECKÝ, Ján

Písomný stôl – písací stôl.

17

1951/1952-7 – 8

s. 262

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Spätý – spiaty.

17

1951/1952-7 – 8

s. 262 – 263

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Zpakruky.

17

1951/1952-7 – 8

s. 263

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Krahnúť – krehnúť.

17

1951/1952-7 – 8

s. 264

JÓNA, Eugen

O novej úprave slovenského pravopisu.

17

1951/1952-9 – 10

s. 265 – 278

PECIAR, Štefan

K jednotlivým bodom novej pravopisnej úpravy.

17

1951/1952-9 – 10

s. 278 – 298

UHLÁR, Vlado

Laz – lazy – chutor.

17

1951/1952-9 – 10

s. 293 – 301

JESENSKÁ, Zora

Niekoľko poznámok k diskusii o preklade Tichého Donu.

17

1951/1952-9 – 10

s. 301 – 307

Niekoľko poznámok k diskusii o preklade Tichého Donu.

17

1951/1952-9 – 10

s. 301 – 307

SCHNEK, Richard

Sovětská věda – Jazykověda, 2. roč., číslo 1 – 3.

17

1951/1952-9 – 10

s. 307 – 312

HORECKÝ, Ján

Osnovy russkoj orfografii. 3. vyd. Moskva 1951.

17

1951/1952-9 – 10

s. 312 – 314

HORECKÝ, Ján

Úprava bieloruského pravopisu.

17

1951/1952-9 – 10

s. 314 – 315

BUFFA, Ferdinand

Jodlowski, S. – Taszycki, W.: Zasady pisowni polskiej i interpunkcji ze slownikem ortograficznym. Wrocłav 1950.

17

1951/1952-9 – 10

s. 315 – 317

HORECKÝ, Ján

Nadprácový čas.

17

1951/1952-9 – 10

s. 318

HORECKÝ, Ján

Štôlňa či štóla.

17

1951/1952-9 – 10

s. 318 – 319

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Olympský – olympijský.

17

1951/1952-9 – 10

s. 319 – 320

ĎUROVIČ, Ľubomír

Pred úpravou slovenského pravopisu. Príspevok Dr. Ľ. Ďuroviča.

18

1951/1952-11 – 12

s. 357 – 359

HORÁK, Gejza

Učiteľova reč.

18

1952/1953-1 – 2

s. 1 – 10

BLANÁR, Vincent

K novému vydaniu Pravidiel slovenského pravopisu.

18

1952/1953-1 – 2

s. 11 – 17

ORAVEC, Ján

Pravopisná úprava a školská prax. Poznámky k dvom hlavným bodom novej pravopisnej úpravy.

18

1952/1953-1 – 2

s. 17 – 27

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

O dvojtvaroch v spisovnej slovenčine.

18

1952/1953-1 – 2

s. 27 – 34

HORECKÝ, Ján – PECIAR, Štefan

K jednotlivým bodom novej pravopisnej úpravy.

18

1952/1953-1 – 2

s. 35 – 47

HORÁK, Gejza

Krjučkov, S. E., Voprosy sovremennoj russkoj ortografii. Moskva 1952.

18

1952/1953-1 – 2

s. 47 – 52

BUFFA, Ferdinand

Dąbrowska, M., Noci a dni. Prel. M. Babiaková-Bajová. Martin 1949.

18

1952/1953-1 – 2

s. 55 – 60

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Súcítiť či súcitiť?

18

1952/1953-1 – 2

s. 60 – 61

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Bezpracný či bezprácny?

18

1952/1953-1 – 2

s. 61 – 62

HORECKÝ, Ján

Kvantita slov na -dlo.

18

1952/1953-1 – 2

s. 62

DUJČÍKOVÁ, Viera (= Viera Slivková)

Kombajnér či kombajnista?

18

1952/1953-1 – 2

s. 63

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Túžiť po niečom, po niekom, za niekým, za niečím.

18

1952/1953-1 – 2

s. 63 – 64

PECIAR, Štefan

HTÚP.

18

1952/1953-1 – 2

s. 64

KALININ, I. A.

Učenie J. V. Stalina o spoločenskej úlohe jazyka (prel. O. Malíková.)

18

1952/1953-3

s. 65 – 71

STOĽAROV, L.

Rozvíjanie logického myslenia žiakov v procese vyučovania gramatiky. Skúsenosti z práce na pedagogickom učilišti. (Prel. V. Lapárová.)

18

1952/1953-3

s. 71 – 77

HORECKÝ, Ján

O hlavných princípoch slovenského pravopisu.

18

1952/1953-3

s. 77 – 81

PECIAR, Štefan

K jednotlivým bodom novej pravopisnej úpravy.

18

1952/1953-3

s. 81 – 86

HUDÁK, Štefan

Doplnok a ako ho podávať žiakom.

18

1952/1953-3

s. 87 – 91

RUŽIČKA, Jozef

Ako písať tvary činného príčastia prítomného.

18

1952/1953-3

s. 91 – 93

PECIAR, Štefan

Šapiro, A. B., Russkoje pravopisanije. Moskva 1951.

18

1952/1953-3

s. 94 – 97

ONDRUS, Pavol

Kuznecov, P. S., Russkaja dialektologija. Moskva 1951.

18

1952/1953-3

s. 97 – 100

ORAVEC, Ján

Český jazyk. Cvičebnice českého jazyka pro druhou třídu středních škol. Praha.

18

1952/1953-3

s. 100 – 102

PECIAR, Štefan

Ľudskosť a ľudstvo.

18

1952/1953-3

s. 103 – 104

UHLÁR, Vlado

Odkaz do Rudnian rudnianskym baníckym učňom.

18

1952/1953-3

s. 104

HORECKÝ, Ján

Odborný štýl (jazyk).

17

1952/1953-4

s. 97 – 102

DUJČÍKOVÁ, Viera (= Viera Slivková)

Prispieť na niečo – prispieť k niečomu.

18

1952/1953-4

s. 102 – 103

HORÁK, Gejza

Výklad významu slov a rozvíjanie myslenia žiakov.

18

1952/1953-4

s. 105 – 110

HORECKÝ, Ján

Prehľad tvaroslovných zmien v návrhu na nové Pravidlá.

18

1952/1953-4

s. 110 – 115

MELIŠ-ČUGA, Ľudovít

K návrhu nových Pravidiel slovenského pravopisu.

18

1952/1953-4

s. 116 – 124

HABOVŠTIAK, Anton

Odpoveď súdruhovi Hečkovi.

18

1952/1953-4

s. 124 – 126

HORÁK, Gejza

Dobromyslov, V. A., Izučenije grammatičeskich opredelenij i pravil v V. – VII. klassach. Moskva 1951.

18

1952/1953-4

s. 127 – 131

PECIAR, Štefan

Ušakov, D. N. – Kriučkov, C. J., Orfografičeskij slovar. 8. vyd. Moskva 1952.

18

1952/1953-4

s. 132 – 133

ORAVEC, Ján

Ľudia, bdite!

18

1952/1953-4

s. 134 – 135

PECIAR, Štefan

Alebo a čiže.

18

1952/1953-4

s. 134

BUFFA, Ferdinand

Modiststvo.

18

1952/1953-4

s. 135

JÁNOŠÍK, Anton

Zaváracia (nie „zavarovacia“) blana.

18

1952/1953-4

s. 135 – 136

PECIAR, Štefan

Novátor a novotár.

18

1952/1953-4

s. 136

PECIAR, Štefan

Po III. celoslovenskej konferencii školských pracovníkov.

18

1952/1953-5 – 6

s. 137 – 140

DVONČ, Ladislav

Písanie i, y v spisovnej slovenčine.

18

1952/1953-5 – 6

s. 141 – 151

HORECKÝ, Ján

Prehľad úprav v kmeňosloví v návrhu na nové Pravidlá.

18

1952/1953-5 – 6

s. 151 – 154

PECIAR, Štefan

K diskusii o prekladaní.

18

1952/1953-5 – 6

s. 155 – 160

PETRIKOVIČ, Ján

Opis na priemyselných školách strojníckych.

18

1952/1953-5 – 6

s. 160 – 164

JESENSKÁ, Zora

Moje pripomienky k návrhu Pravidiel.

18

1952/1953-5 – 6

s. 164 – 170

HORECKÝ, Ján

Poznámky k návrhu Pravidiel.

18

1952/1953-5 – 6

s. 171 – 175

RUŽIČKA, Jozef

O tvorení trpného príčastia.

18

1952/1953-5 – 6

s. 175 – 178

DVONČ, Ladislav

K otázke písania niektorých skratiek.

18

1952/1953-5 – 6

s. 178 – 180

HORECKÝ, Ján

Stranník či straník.

18

1952/1953-5 – 6

s. 181 – 182

ONDRUS, Pavol

O jazyce literárních děl, vybrané stati sovětských autorů. Praha 1952.

18

1952/1953-5 – 6

s. 183 – 186

HORECKÝ, Ján

Gvozdev, A. N., Očerki po stilistike russkogo jazyka. Moskva 1952.

18

1952/1953-5 – 6

s. 187 – 188

DVONČ, Ladislav

Kvantita zdrobnených podstatných mien stredného rodu s príponami -ko, -ce.

18

1952/1953-5 – 6

s. 188 – 189

DUJČÍKOVÁ, Viera (= Viera Slivková)

Platobník – platiteľ.

18

1952/1953-5 – 6

s. 189 – 190

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Dbať na čistotu, nie „dbať čistoty“.

18

1952/1953-5 – 6

s. 190

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Využite naše služby!

18

1952/1953-5 – 6

s. 190 – 191

DVONČ, Ladislav

Skloňovanie substantíva buržoa.

18

1952/1953-5 – 6

s. 191

HORECKÝ, Ján

Zrniny či zrnoviny.

18

1952/1953-5 – 6

s. 191

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Nevyhnuteľný či nevyhnutný.

18

1952/1953-5 – 6

s. 191 – 192

BUFFA, Ferdinand

Nehrdzavejúca oceľ (nie „nerez“).

18

1952/1953-5 – 6

s. 192

DVONČ, Ladislav

Kvantita substantív na -teľ a -č.

18

1952/1953-7

s. 193 – 204

HORÁK, Gejza

Ukážka vyučovania gramatiky na škole II. stupňa.

18

1952/1953-7

s. 204 – 214

BRANKO, Pavol

Ku kritike prekladov a k niektorým problémom prekladateľstva.

18

1952/1953-7

s. 215 – 219

UHLÁR, Vlado

Kvantita tvarov osobného zámena on a zámen privlastňovacích.

18

1952/1953-7

s. 219 – 222

PECIAR, Štefan

O prázdninách?

18

1952/1953-7

s. 223 – 224

SMIEŠKOVÁ, Elena

Jasľový – jaseľský – jaselský.

18

1952/1953-7

s. 224

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Obruštek – obrúštek.

17

1952/1953-7 – 8

s. 263 – 264

HABOVŠTIAK, Anton

O výslovnosti skupín le, li.

18

1952/1953-8

s. 225 – 234

KOPERDAN, Štefan

Poznámky ku skloňovaniu podstatných mien a návrhu na nové Pravidlá.

18

1952/1953-8

s. 234 – 240

DVONČ, Ladislav

Skloňovanie ženských priezvisk typu Figuli.

18

1952/1953-8

s. 240 – 243

SEKANINOVÁ-ČULENOVÁ, E. [= Ella Sekaninová]

Fjodorov, A., Prijomy i zadači chudožestvennogo perevoda. In: Iskusstvo perevoda. Leningrad 1930.

18

1952/1953-8

s. 243 – 247

MALÍKOVÁ, Oľga

Fjodorov, A. V., Osnovnyje voprosy teorii perevoda. (Základné otázky teórie prekladu.) In: Voprosy jazykoznanija, 1952, č. 5, s. 3 – 22.

18

1952/1953-8

s. 247 – 251

LAPÁROVÁ, Viktória [= Viktória Dorotjaková]

Grifcov, B. A., Zametki po technike perevoda. (Poznámky k prekladateľskej technike.) In: Voprosy jazykoznanija, 1952, č. 5, s. 79 – 91.

18

1952/1953-8

s. 251 – 254

HORECKÝ, Ján

Vírus, virológia.

18

1952/1953-8

s. 255

DVONČ, Ladislav

Skloňovanie českých priezvisk typu Vážný.

18

1952/1953-8 – 9

s. 255 – 256

Vyhlásenie Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, vlády Československej republiky a Ústredného akčného výboru Národného frontu k úmrtiu Klementa Gottwalda.

18

1952/1953-9

nepaginované

Vyhlásenie Ústredného výboru KSSS, Rady ministrov SSSR a Prezídia Najvyššieho sovietu k úmrtiu J. V. Stalina.

18

1952/1953-9

nepaginované

HORECKÝ, Ján

Bežné číslo či poradové číslo.

18

1952/1953-9

s. 256

HORECKÝ, Ján

Čiarka v adrese.

18

1952/1953-9

s. 256

HORECKÝ, Ján

Úloha – úkol.

18

1952/1953-9

s. 256

RUŽIČKA, Jozef

K rozboru vety.

18

1952/1953-9

s. 257 – 270

HORECKÝ, Ján

O prekladoch odbornej literatúry.

18

1952/1953-9

s. 270 – 274

HORECKÝ, Ján

Dobosiewicz, S. – Tokarski, J. – Wieczorkiewicz, B., Kultura języka. Warszawa 1952.

18

1952/1953-9

s. 274 – 275

BUFFA, Ferdinand

Doroszewski, W., Kryteria poprawności językovej. Warszawa 1950.

18

1952/1953-9

s. 275 – 278

HORECKÝ, Ján

Abakumov, S. L., Metodika punktuacii. Moskva 1951.

18

1952/1953-9

s. 278 – 279

ONDRUS, Pavol

Jazykovedný sborník. 5. Bratislava 1951.

18

1952/1953-9

s. 279 – 285

SMIEŠKOVÁ, Elena

Večera – večer.

18

1952/1953-9

s. 285 – 286

BUFFA, Ferdinand

Záklopka.

18

1952/1953-9

s. 286

BUFFA, Ferdinand

Zdúvadlo = vzdúvadlo.

18

1952/1953-9

s. 286 – 287

BUFFA, Ferdinand

Násypár.

18

1952/1953-9

s. 287

DUJČÍKOVÁ, Viera (= Viera Slivková)

Pretvorník – transformátor?

18

1952/1953-9

s. 287

HORECKÝ, Ján

Šrafa – šrafovať.

18

1952/1953-9

s. 287

PECIAR, Štefan

Južnoslovenský, či juhoslovenský.

18

1952/1953-9

s. 288

ORAVEC, Ján

Používame zámen sám – samý.

18

1952/1953-10

s. 289 – 300

HORÁK, Gejza

Gramatický vzor.

18

1952/1953-10

s. 300 – 304

LAPÁROVÁ, Viktória [= Viktória Dorotjaková]

O jednom zlom preklade. (Príspevok k diskusii o prekladaní.)

18

1952/1953-10

s. 304 – 307

PAULINY, Eugen

Väzby slovesa „usilovaťsa“.

18

1952/1953-10

s. 307 – 309

HORÁK, Gejza

Terminológia obrábania kovov. Bratislava.

18

1952/1953-10

s. 309 – 312

ORAVEC, Ján

Konferencia o porovnávacej slovanskej jazykovede v Olomouci.

18

1952/1953-10

s. 312 – 315

Usnesenie celoštátnej slavistickej konferencie.

18

1952/1953-10

s. 315 – 316

DUJČÍKOVÁ, Viera (= Viera Slivková)

Dosiahnuť niečoho – dosiahnuť niečo.

18

1952/1953-10

s. 317 – 318

HORECKÝ, Ján

Jarovizácia či jarizácia.

18

1952/1953-10

s. 317

HORÁK, Gejza

Dvadsaťtri koruny?

18

1952/1953-10

s. 318 – 319

BUFFA, Ferdinand

Elektrizovať – elektrifikovať.

18

1952/1953-10

s. 319

HORECKÝ, Ján

Čiarka v spojení napríklad ak, napríklad keď.

18

1952/1953-10

s. 320

HORECKÝ, Ján

Úpravňa – úpravovňa.

18

1952/1953-10

s. 320

NEDVED, Anton

Prívet predsedu Sboru povereníkov s. Antona Nedveda

18

1952/1953-11 – 12

s. 321 – 322

PAVLÍK, Ondrej

Prejav akademika Ondreja Pavlíka, predsedu Slovenskej akadémie vied

18

1952/1953-11 – 12

s. 322 – 328

PECIAR, Štefan

Referát Dr. Štefana Peciara, riaditeľa Ústavu slovenského jazyka

18

1952/1953-11 – 12

s. 328 – 341

TRÁVNÍČEK, František

Prívet akademika Františka Trávníčka

18

1952/1953-11 – 12

s. 341 – 342

HAVRÁNEK, Bohuslav

Prívet akademika Bohuslava Havránka

18

1952/1953-11 – 12

s. 343 – 344

HEČKO, František

Príspevok spisovateľa Františka Hečku, laureáta štátnej ceny

18

1952/1953-11 – 12

s. 344 – 346

BĚLIČ, Jaromír

Príspevok univ. prof. Jaromíra Běliča

18

1952/1953-11 – 12

s. 346 – 347

ĎUROVIČ, Ľubomír

Príspevok dr. Ľ. Ďuroviča, , ašpiranta Fil. fak. Slov. univ.

18

1952/1953-11 – 12

s. 347 – 359

NOVÁK, Ľudovít

Univ. prof. Ľudovít Novák vo svojom príspevku hovoril...

18

1952/1953-11 – 12

s. 348 – 348

BLANÁR, Vincent

Príspevok doc. Vincenta Blanára

18

1952/1953-11 – 12

s. 348 – 350

MÓZER, František

Súdruh František Mózer, korektor SVPL, hovoril...

18

1952/1953-11 – 12

s. 350

ČECHOVÁ, Oľga

Príspevok Oľgy Čechovej, redaktorky SVPL

18

1952/1953-11 – 12

s. 350 – 352

JESENSKÁ, Zora

Pred úpravou slovenského pravopisu. Príspevok spisovateľky Zory Jesenskej.

18

1952/1953-11 – 12

s. 352 – 353

KLISKÝ, Rudolf

Súdruh Rudolf Kliský, pracovník ČSI, hovoril...

18

1952/1953-11 – 12

s. 355

KOSTOLNÝ, Ondrej

Súdruh Ondrej Kostolný, profesor VHŠ v Bratislave, hovoril...

18

1952/1953-11 – 12

s. 355

ZÁBORSKÝ, Viliam

Príspevok Viliama Záborského, člena SND, laureáta štátnej ceny

18

1952/1953-11 – 12

s. 355 – 357

ĎUROVIČ, Ľubomír

Príspevok dr. Ľ. Ďuroviča, ašpiranta Fil. fak. Slov. univ.

18

1952/1953-11 – 12

s. 357 – 359

MATUŠKA, Alexander

Príspevok Dr. Alexandra Matušku, hlavného redaktora Slovenských pohľadov

18

1952/1953-11 – 12

s. 359 – 360

HAVRÁNEK, Bohuslav

Príspevok akademika B. Havránka

18

1952/1953-11 – 12

s. 360 – 363

ŠTOLC, Jozef

Príspevok doc. Jozefa Štolca, redaktora SPN

18

1952/1953-11 – 12

s. 363 – 364

UHLÁR, Vlado

Príspevok Vlada Uhlára, profesora VPŠ v Ružomberku

18

1952/1953-11 – 12

s. 364 – 366

TRÁVNÍČEK, František

Príspevok akademika Fr. Trávníčka

18

1952/1953-11 – 12

s. 366 – 367

KRAJČOVIČ, Rudolf

Príspevok Dr. Rudolfa Krajčoviča, asistenta Filozofickej fakulty SU

18

1952/1953-11 – 12

s. 367 – 369

BEDNÁR, Alfonz

Príspevok Alfonza Bednára, redaktora SVPL

18

1952/1953-11 – 12

s. 369 – 371

VÁHALA, František

Príspevok Br. Františka Váhalu, pracovníka Ústavu pre jazyk český

18

1952/1953-11 – 12

s. 371 – 372

CHORVÁT, Michal

Príspevok doc. Michala Chorvátha, poslanca SNR

18

1952/1953-11 – 12

s. 372 – 375

PIŠÚT, Milan

Príspevok univ. prof. Milana Pišúta

18

1952/1953-11 – 12

s. 375 – 376

JENČA, Imrich

Príspevok Imricha Jenču, pracovníka Čs. rozhlasu v Bratislave

18

1952/1953-11 – 12

s. 376 – 377

GOSIOROVSKÝ, Miloš

Príspevok univ. prof. Miloša Gosiorovského, laureáta štátnej ceny

18

1952/1953-11 – 12

s. 377 – 379

PECIAR, Štefan

Záver Dr. Štefana Peciara

18

1952/1953-11 – 12

s. 380 – 382

PAVLÍK, Ondrej

Záverečný prejav akademika Ondreja Pavlíka

18

1952/1953-11 – 12

s. 382 – 384

Úvod k Pravidlám slovenského pravopisu

18

1952/1953-11 – 12

s. 384 – 391

Zpráva o postupe záverečných prác na novom vydaní PSP a o zavedení nových Pravidiel do praxe

18

1952/1953-11 – 12

s. 391 – 392

JÓNA, Eugen

Slovenčina v novej školskej sústave

18

1952/1953-13 – 14

s. 393 – 398

RUŽIČKA, Jozef

Príspevok ku skladbe slovesa byť – som

18

1952/1953-13 – 14

s. 398 – 405

ORAVEC, Ján

Väzba slovies užiť – užívať a ich odvodenín

18

1952/1953-13 – 14

s. 405 – 411

RUŽIČKA, Jozef

Časové vety pri formálnych vetných členoch

18

1952/1953-13 – 14

s. 412 – 413

ŠTOLC, Jozef

Kvantita predpôn v deminutívach

18

1952/1953-13 – 14

s. 413 – 415

DVONČ, Ladislav

K otázke dvoch jazykovedných termínov

18

1952/1953-13 – 14

s. 415 – 418

KUČEROVÁ, Eleonóra

Príručný slovník rusko-slovenský

18

1952/1953-13 – 14

s. 418 – 421

HORECKÝ, Ján

N. N. Baranskij, Náčrtok školskej metodiky ekonomickej geografie

18

1952/1953-13 – 14

s. 421 – 423

HORECKÝ, Ján

Muzeálny a muzejný

18

1952/1953-13 – 14

s. 424 – 425

SEKANINOVÁ, Ella

Predať – odovzdať

18

1952/1953-13 – 14

s. 425 – 426

HABOVŠTIAK, Anton

Rasca, kmín, stokláska

18

1952/1953-13 – 14

s. 426

UHLÁR, Vlado

Mäso, gen. pl. mias

18

1952/1953-13 – 14

s. 426

HORECKÝ, Ján

Miesiť – hniesť

18

1952/1953-13 – 14

s. 427 – 428

DUJČÍKOVÁ, Viera (= Viera Slivková)

Rozostavenosť – rozostavanosť

18

1952/1953-13 – 14

s. 428

JAKUBÍČKOVÁ, L. – SMIEŠKOVÁ, Elena

Indexy k XVII. A XVIII. ročníku Slovenskej reči

18

1952/1953-13 – 14

s. 429 – 442

PECIAR, Štefan

Nové Pravidlá slovenského pravopisu, nástroj zvyšovania jazykovej kultúry.

19

1954-1 – 2

s. 3 – 8

HORÁK, Gejza

Nové Pravidlá slovenského pravopisu a naša škola.

19

1954-1 – 2

s. 8 – 19

UHLÁR, Vlado

O žargonizmoch v slovenčine.

19

1954-1 – 2

s. 20 – 27

RUŽIČKA, Jozef

Zložené súvetie.

19

1954-1 – 2

s. 27 – 35

BUFFA, Ferdinand

Kvantita slovies odvodených od podstatných mien.

19

1954-1 – 2

s. 36 – 40

HORECKÝ, Ján

Pravopis zložených prídavných mien.

19

1954-1 – 2

s. 40 – 45

DVONČ, Ladislav

K otázke písania zložených čísloviek.

19

1954-1 – 2

s. 46 – 49

MARSINOVÁ, Marta

Násobiť (deliť) stom alebo tisícom.

19

1954-1 – 2

s. 49 – 53

RUŽIČKA, Jozef

Väzba slovesa učiť (sa).

19

1954-1 – 2

s. 53 – 54

RUŽIČKA, Jozef

Drôt – drôtik – drotovať – drotár.

19

1954-1 – 2

s. 54 – 55

PECIAR, Štefan

Niet, nieto, nie je.

19

1954-1 – 2

s. 55 – 56

HORECKÝ, Ján

Svorník, svorka či zvorník, zvorka?

19

1954-1 – 2

s. 56 – 57

HORECKÝ, Ján

Bábkár – babkár.

19

1954-1 – 2

s. 57

HORECKÝ, Ján

Miestny národný výbor v Trstenej.

19

1954-1 – 2

s. 57 – 58

ORAVEC, Ján

Tekučev, A. V., Osnovy metodiky orfografii v uslovijach mestnogo dialekta. (Základy vyučovania pravopisu v podmienkach miestneho nárečia.) Moskva 1953.

19

1954-1 – 2

s. 58 – 59

MARSINOVÁ, Marta

Slovenské odborné názvoslovie. 1. ročník, Bratislava 1953.

19

1954-1 – 2

s. 60 – 61

Hk. [= Gejza Horák]:

Celoslovenská pracovná porada učiteľov slovenského jazyka.

19

1954-1 – 2

s. 61 – 62

DVONČ, Ladislav

Slávnosť odovzdania nových Pravidiel slovenského pravopisu zástupcom pracujúcich.

19

1954-1 – 2

s. 62 – 63

Zoznam tlačových chýb v Pravidlách slovenského pravopisu.

19

1954-1 – 2

s. 63 – 64

Anketa.

19

1954-1 – 2

s. 64

BUDOVIČOVÁ, Viera

Z teórie a praxe jednojazyčného slovníka.

19

1954-3 – 4

s. 65 – 74

SMIEŠKOVÁ, Elena

Exemplifikácia a frazeológia v jednojazyčnom slovníku.

19

1954-3 – 4

s. 74 – 77

SEKANINOVÁ, Ella

Z lexikografickej problematiky.

19

1954-3 – 4

s. 78 – 82

MARSINOVÁ, Marta

Z teórie a praxe lexikografie. Poznámky k Ukážkovému sošitu Slovníka současného spisovného jazyka českého.

19

1954-3 – 4

s. 82 – 90

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Z problematiky Slovníka cudzích slov.

19

1954-3 – 4

s. 90 – 99

MARSINOVÁ, Marta

Lexikografický sborník. Materiály z I. celoštátnej konferencie čs. lexikografov. Bratislava 1953.

19

1954-3 – 4

s. 99 – 102

HORECKÝ, Ján

Pekárek, O. – Cacek, K. – Krátky, M. – Kvičera, V., Rusko-český technický slovník. Praha 1953.

19

1954-3 – 4

s. 103 – 105

HABOVŠTIAK, Anton

Lesnícky terminologický slovník. Bratislava 1953.

19

1954-3 – 4

s. 105 – 107

DUJČÍKOVÁ, Viera (= Viera Slivková)

Letecký terminologický slovník. Bratislava 1953.

19

1954-3 – 4

s. 107 – 109

ALBRECHTOVÁ, Viola

Ukážkový zošit slovníka maďarského jazyka. 2. Budapešť 1953.

19

1954-3 – 4

s. 109 – 111

RUŽIČKA, Jozef

Holub, J. – Kopečný, F., Etymologický slovník jazyka českého. Pra­ha 1952.

19

1954-3 – 4

s. 111 – 112

BUFFA, Ferdinand

Linde, M. S. B., Słownik języka polskiego. 3. vyd. Warszawa 1951.

19

1954-3 – 4

s. 112 – 113

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína

Słownik staropolski. Warszawa 1953.

19

1954-3 – 4

s. 113 – 115

ŠTOLC, Jozef

Sławski, F., Słownik etymologiczny języka polskiego. Zv. 1, 2. Kraków 1952, 1953.

19

1954-3 – 4

s. 115 – 116

SMIEŠKOVÁ, Elena

Zpráva o slovníkovej excerpcii v Ústave slovenského jazyka.

19

1954-3 – 4

s. 116 – 118

Poznámka redakcie.

19

1954-3 – 4

s. 118

Ukážky spracovania slovníka.

19

1954-3 – 4

s. 118 – 128

HORÁK, Gejza

Rozširujeme a spresňujeme slovnú zásobu žiakov.

19

1954-5

s. 129 – 135

RUŽIČKA, Jozef

Spojka lebo.

19

1954-5

s. 135 – 142

DVONČ, Ladislav

Skloňovanie substantív na -ea, -oa, -ua.

19

1954-5

s. 142 – 144

KORNEJEVOVÁ, A. V.

Vyučovacia hodina na tému „Slovo v kontexte a viacvýznamovosť slova“. (Prel. E. Kučerová, M. Sásiková.)

19

1954-5

s. 144 – 149

DVONČ, Ladislav

Písanie mien cudzích miest v učebniciach zemepisu.

19

1954-5

s. 149 – 151

UHLÁR, Vlado

Predložka u a pri.

19

1954-5

s. 151 – 153

PURGINA, Ján

Pripomienky k niektorým zemepisným názvom v nových Pravidlách.

19

1954-5

s. 153 – 154

PURGINA, Ján

Úprava niektorých názvov obcí podľa nových Pravidiel.

19

1954-5

s. 155 – 156

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Zaplatiť a preplatiť.

19

1954-5

s. 157 – 158

KUČEROVÁ, Eleonóra

Ušakov, M. V., Upražnenija po orfografii v srednej škole. Moskva 1951.

19

1954-5

s. 158 – 159

HORECKÝ, Ján

Šanskij, N. M., Osnovy slovoobrazovateľnogo analiza. Moskva 1953.

19

1954-5

s. 160

JÓNA, Eugen

Štylistika v teórii a v školskej praxi.

19

1954-6

s. 161 – 165

DAROVEC, Miloslav

Stavba vety v románe Petra Jilemnického Kompas v nás.

19

1954-6

s. 165 – 173

PRANDA, Adam

Jazykové výrazivo a umelecké postupy Karvašových Pokolení.

19

1954-6

s. 173 – 186

MIHÁL, Ján

Taras Buľba v preklade.

19

1954-6

s. 186 – 190

MARSINOVÁ, Marta

Kollár, J., Národnie spievanky. I, II. Texty pripravil a poznám­kami doplnil E. Pauliny. Bratislava 1953.

19

1954-6

s. 190 – 193

MALÍKOVÁ, Oľga

Kniha o prekladaní. Praha 1953.

19

1954-6

s. 194 – 199

DAROVEC, Miloslav

Slohové úlohy na strednej škole. Bratislava 1953.

19

1954-6

s. 199 – 200

UHLÁR, Vlado

Pravidlá slovenskej spisovnej výslovnosti.

19

1954-7

s. 201 – 211

PRANDA, Adam

O zvukovej kultúre spevoherného jazyka.

19

1954-7

s. 211 – 221

HORÁK, Gejza

Rozhlasová reč.

19

1954-7

s. 222 – 228

JENČA, Imrich

Ako pristupujem k textu.

19

1954-7

s. 228 – 231

DVONČ, Ladislav

Dvadsaťjeden, dvadsaťdva, ale dvadsiaty prvý, dvadsiaty druhý.

19

1954-7

s. 232

HORECKÝ, Ján

Sväzarmista či zväzarmovec?

19

1954-7

s. 232 – 233

PECIAR, Štefan

Stanislav, J., Slovenská výslovnosť. Príručka pre umelcov a iných verejných pracovníkov. Martin 1953.

19

1954-7

s. 233 – 238

RUŽIČKA, Jozef

Daneš, F. – Hála, B., – Jedlička, A. – Romportl, M., O mluveném slově. Praha 1954.

19

1954-7

s. 238 – 240

PECIAR, Štefan

Zpráva o činnosti ortoepickej komisie.

19

1954-7

s. 240

HORECKÝ, Ján

Dnešný stav slovenskej odbornej terminológie.

19

1954-8

s. 241 – 244

BUFFA, Ferdinand

Zásady pri ustaľovaní slovenskej botanickej nomenklatúry.

19

1954-8

s. 244 – 248

HORECKÝ, Ján

Poznámky k slovenským názvom hoblíkov.

19

1954-8

s. 248 – 251

DUJČÍKOVÁ, Viera (= Viera Slivková)

O prípone -izovať a -izácia.

19

1954-8

s. 252 – 255

PETRIKOVIČ, Ján

Poznámky o strojárskom slangu.

19

1954-8

s. 255 – 258

DUJČÍKOVÁ, Viera (= Viera Slivková)

K diskusii o ekonomických termínoch typu čelovekočas, mašinomesiac.

19

1954-8

s. 258 – 259

MARSINOVÁ, Marta

Terminológia galenickej farmácie. Bratislava 1953.

19

1954-8

s. 260 – 261

SCHNEK, Richard

Terminológia vodného hospodárstva I. Bratislava.

19

1954-8

s. 261 – 263

ORAVEC, Ján

Terminológia častí strojov. Bratislava 1952.

19

1954-8

s. 263 – 264

HABOVŠTIAK, Anton

Machek, V., Česká a slovenská jména rostlin. Praha 1954.

19

1954-8

s. 264 – 265

MAŠKOVÁ, M.

Z činnosti terminologického oddelenia Ústavu slovenského jazyka.

19

1954-8

s. 266 – 268

HLAVÁČKOVÁ, Z.

Porada o českej a slovenskej terminológii.

19

1954-8

s. 268

RUŽIČKA, Jozef

Vytýčený vetný člen.

19

1954-9 – 10

s. 269 – 275

ORLOVSKÝ, Jozef

Elipsa (výpustka).

19

1954-9 – 10

s. 275 – 280

ORAVEC, Ján

Spojovacia príslovka a spojka ako.

19

1954-9 – 10

s. 280 – 287

HORÁK, Gejza

K jazykovej stránke Rozprávok starej matere.

19

1954-9 – 10

s. 287 – 298

DVONČ, Ladislav

Používame prípon -ár a -iar v spisovnej slovenčine.

19

1954-9 – 10

s. 298 – 302

HORECKÝ, Ján

Prídavné mená minulý a lanský, vlaňajší.

19

1954-9 – 10

s. 302 – 303

HORÁK, Gejza

Za starostlivejšiu korektúru Kultúrneho života.

19

1954-9 – 10

s. 303 – 304

RUŽIČKA, Jozef

Vybehnuvši.

19

1954-9 – 10

s. 304 – 305

BUFFA, Ferdinand

Zastať, zastaviť.

19

1954-9 – 10

s. 305

HORECKÝ, Ján

Rtg snímka.

19

1954-9 – 10

s. 305 – 306

RUŽIČKA, Jozef

Ostal sa zvítať.

19

1954-9 – 10

s. 306 – 307

RUŽIČKA, Jozef

Ostalo ticho.

19

1954-9 – 10

s. 306

HORÁK, Gejza

Odpoveď na dotaz.

19

1954-9 – 10

s. 307 – 308

ORAVEC, Ján

Slovenský jazyk pre 6. ročník všeobecnovzdelávacích škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Bratislava.

19

1954-9 – 10

s. 308 – 309

PECIAR, Štefan

Slovenský jazyk pre 8. ročník všeobecnovzdelávacích škôl. Bratislava 1954.

19

1954-9 – 10

s. 309 – 312

HORÁK, Gejza

Pauliny, E. – Ružička, J. – Štolc, J., Učebnica slovenského jazyka pre štvorročné odborné školy. Bratislava 1954.

19

1954-9 – 10

s. 312 – 314

PECIAR, Štefan

O slovnikárskej práci.

20

1955-1

s. 3 – 9

HORECKÝ, Ján

Miesto odbornej terminológie v slovnej zásobe.

20

1955-1

s. 9 – 13

BUDOVIČOVÁ, Viera

Spracovanie významovej štruktúry slov vo výkladovom slovníku.

20

1955-1

s. 14 – 29

MARSINOVÁ, Marta

Spracovanie gramatických kategórií v normatívnom slovníku.

20

1955-1

s. 29 – 40

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

K štylistickej charakteristike slov v normatívnom slovníku.

20

1955-1

s. 40 – 49

ORAVEC, Ján

Ukazovací význam zámen aký, koľký, čo, kto, ktorý, čí.

20

1955-1

s. 49 – 53

UHLÁR, Vlado

Žiaci ôsmeho, deviateho, desiateho, jedenásteho ročníka: ôsmaci, deviata­ci, desiataci, jedenástaci.

20

1955-1

s. 53 – 54

KNAP, Michal

„Odozva“ = ozvena, ohlas.

20

1955-1

s. 54 – 55

KNAP, Michal

Psanec?

20

1955-1

s. 54

UHLÁR, Vlado

Chlapčenský, chlapčenstvo, chlapčenskosť.

20

1955-1

s. 55

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína

Ryšánek, F., Slovník k Žilinské knize. Bratislava 1954.

20

1955-1

s. 55 – 58

JAKUBÍČKOVÁ, L.

Terminológia vodného hospodárstva II. Zdravotné inžinierstvo. Bratislava 1954.

20

1955-1

s. 58 – 59

MALÍKOVÁ, Oľga

Veľký rusko-český slovník I, II. Praha 1952 – 1953.

20

1955-1

s. 60 – 62

HORECKÝ, Ján

Grigorieva, A. D., Ob osnovnom slovarnom fonde i slovarnom sostave russkogo jazyka. Moskva 1953.

20

1955-1

s. 62 – 63

ONDRUS, Pavol

Avanesov, R. I., Obščenarodnyj jazyk i mestnyje dialekty. Moskva 1954.

20

1955-1

s. 63 – 64

Zpráva o stave prác na Slovníku slovenského jazyka.

20

1955-1

s. 64

STANISLAV, Ján

Kultúra novinárskej reči.

20

1955-2

s. 65 – 75

HORECKÝ, Ján

O jazyku novinárskych útvarov.

20

1955-2

s. 75 – 81

PECIAR, Štefan

Zdroje obohacovania novinárskej reči.

20

1955-2

s. 82 – 88

DAROVEC, Miloslav

K štýlu P. Jilemnického v diele Kompas v nás.

20

1955-2

s. 88 – 96

KRAJČOVIČ, Rudolf

O umeleckom štýle Jančovej Rozprávok starej matere.

20

1955-2

s. 96 – 103

ŠALINGOVÁ, M. (= Mária Ivanová-Šalingová)

Dialogická povaha Rozprávok starej matere od M. Jančovej.

20

1955-2

s. 104 – 108

PAULINY, Eugen

Vysunutý vetný člen.

20

1955-2

s. 107 – 109

DVONČ, Ladislav

O niektorých nedostatkoch učebníc jazykovej výchovy.

20

1955-2

s. 109 – 111

KRAJČOVIČ, Rudolf

Jazykovedné príspevky v sborníku Proti prežitkom ľudáctva. [Proti prežitkom ľudáctva. Sbomík prejavov z ideologickej konferencie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Bratislava 1954.]

20

1955-2

s. 112 – 113

HABOVŠTIAK, Anton

Buffa, F., Nárečie Dlhej Lúky v Bardejovskom okrese. Brati­slava 1953.

20

1955-2

s. 113 – 115

HORÁK, Gejza

Porada o otázkach štylistiky.

20

1955-2

s. 115 – 117

STANISLAV, Ján

Sjazd slavistov v Berlíne.

20

1955-2

s. 117 – 119

HABOVŠTIAK, Anton

Dialektologická konferencia v Brne.

20

1955-2

s. 119 – 120

BLANÁR, Vincent

Prof. Ivan Lekov v Bratislave.

20

1955-2

s. 121

BLANÁR, Vincent

Za prof. Oldřichom Frišom.

20

1955-2

s. 121 – 122

DVONČ, Ladislav

Spartakiáda.

20

1955-2

s. 122 – 123

DVONČ, Ladislav

Univerzita Komenského.

20

1955-2

s. 122

HORÁK, Gejza

Náramný – náramne.

20

1955-2

s. 123 – 124

PURGINA, Ján

Písanie názvov mestských štvrtí v Bratislave.

20

1955-2

s. 124

HAYEKOVÁ, Matilda

Pozdávať sa – zdať sa.

20

1955-2

s. 125 – 126

HORÁK, Gejza

Byľka, byľku.

20

1955-2

s. 125

ORAVEC, Ján

„Lízatko“ – lízanka.

20

1955-2

s. 126 – 127

HORÁK, Gejza

Očistom.

20

1955-2

s. 127 – 128

ŠTOLC, Jozef

Čabianska klobása.

20

1955-2

s. 128

ORAVEC, Ján

Jozef Ignác Bajza – priekopník spisovnej slovenčiny.

20

1955-3

s. 129 – 133

STANISLAV, Ján

Postavenie slovenského jazyka medzi slovanskými jazykmi.

20

1955-3

s. 133 – 144

ORAVEC, Ján

Citový význam zámen.

20

1955-3

s. 144 – 156

HABOVŠTIAK, Anton

Genitívne tvary mask. pl. na -uov (-vov, -uof) v slovenských nárečiach.

20

1955-3

s. 156 – 162

HAYEKOVÁ, Matilda

Poznámky k prekladu Učňovské roky Wilhelma Meistera.

20

1955-3

s. 163 – 168

MIHÁL, Ján

O slovenských prekladoch.

20

1955-3

s. 168 – 175

MARSINOVÁ, Marta

Bajza, J. I., René mláďenca príhodi a skúsenosťi. Bratislava 1955.

20

1955-3

s. 175 – 180

DVONČ, Ladislav

Ormis, J. V., Bibliografia Jána Kollára. Bratislava 1955.

20

1955-3

s. 180 – 181

KUČEROVÁ, Eleonóra

O frazeologických jednotkách a slovných spojeniach v časopise Inostrannyje jazyki v škole (r. 1953).

20

1955-3

s. 181 – 182

KOVÁCS, Š.:

Slavistika v Maďarsku.

20

1955-3

s. 182 – 185

DVONČ, Ladislav

Poradie adjektívnych prívlastkov pri podstatnom mene.

20

1955-3

s. 185 – 186

DVONČ, Ladislav

Premiéra „Svatba v Malinovke“?

20

1955-3

s. 186

DVONČ, Ladislav

Prsia – prsiar.

20

1955-3

s. 186 – 187

HORÁK, Gejza

Tobôž.

20

1955-3

s. 187 – 188

RUŽIČKA, Jozef

Zostal stáť.

20

1955-3

s. 187

HORÁK, Gejza

Ako vyslovovať zámeno „kto“?

20

1955-3

s. 188

HORÁK, Gejza

Výslovnosť slova „diskusia“.

20

1955-3

s. 188 – 189

DVONČ, Ladislav

O skracovaní prípon -ík a -íčko pri odvodzovaní slov na -ár.

20

1955-3

s. 189 – 190

DVONČ, Ladislav

Ženská forma k priezvisku Kubiček.

20

1955-3

s. 190

HORECKÝ, Ján

Ako písať skratku magistra farmácie.

20

1955-3

s. 191 – 192

ORLOVSKÁ, Š.

Písanie čiarky v príslovkovom určení.

20

1955-3

s. 191

HORECKÝ, Ján

Slovákum či slovenikum.

20

1955-3

s. 192

Z otváracieho prejavu (na konferencii o jazykovej norme) dr. Štefana Peciara.

20

1955-4

s. 193

HORECKÝ, Ján

Norma spisovného jazyka z hľadiska potrieb spoločnosti.

20

1955-4

s. 194 – 199

DOLEŽEL, Lubomír

Spisovná norma s hlediska potřeb společnosti.

20

1955-4

s. 199 – 205

TRÁVNÍČEK, František

K otázkám jazykové normy.

20

1955-4

s. 205 – 208

BLANÁR, Vincent

K teórii a praxi našej jazykovej kultúry.

20

1955-4

s. 209 – 218

Z diskusie (k všeobecným otázkam o norme).

20

1955-4

s. 218 – 219, 224

RUŽIČKA, Jozef

Z diskusie (k všeobecným otázkam o norme).

20

1955-4

s. 219, 223

PAULINY, Eugen

Z diskusie (k všeobecným otázkam o norme).

20

1955-4

s. 220, 223

PECIAR, Štefan

Z diskusie (k všeobecným otázkam o norme).

20

1955-4

s. 220, 221, 223

TRÁVNÍČEK, František

Z diskusie (k všeobecným otázkam o norme).

20

1955-4

s. 220 – 221

ORAVEC, Ján

Z diskusie (k všeobecným otázkam o norme).

20

1955-4

s. 221 – 222

DOLEŽEL, Lubomír

Z diskusie (k všeobecným otázkam o norme).

20

1955-4

s. 222

SCHNEK, Richard

Z diskusie (k všeobecným otázkam o norme).

20

1955-4

s. 222 – 223

ONDRUŠ, Šimon

Z diskusie (k všeobecným otázkam o norme).

20

1955-4

s. 223 – 224

DOLEŽEL, Lubomír

Z diskusie.

20

1955-4

s. 224, 261, 277 – 278

HORECKÝ, Ján

Z diskusie (k všeobecným otázkam o norme).

20

1955-4

s. 224

JÓNA, Eugen

Norma spisovného jazyka a ľudové nárečia.

20

1955-4

s. 224 – 231

JEDLIČKA, Alois

Spisovný jazyk a nářečí.

20

1955-4

s. 231 – 236

PAULINY, Eugen

Z diskusie (k otázkam pomeru spisovného jazyka a nárečí).

20

1955-4

s. 236

TRÁVNÍČEK, František

Z diskusie (k otázkam pomeru spisovného jazyka a nárečí).

20

1955-4

s. 236

HABOVŠTIAKOVÁ, Katarína

Z diskusie (k otázkam pomeru spisovného jazyka a nárečí).

20

1955-4

s. 237 – 238

HORECKÝ, Ján

Z diskusie (k otázkam pomeru spisovného jazyka a nárečí).

20

1955-4

s. 237, 239

HABOVŠTIAK, Anton

Z diskusie (k otázkam pomeru spisovného jazyka a nárečí).

20

1955-4

s. 238 – 239

JEDLIČKA, Alois

Z diskusie (k otázkam pomeru spisovného jazyka a nárečí).

20

1955-4

s. 239

JÓNA, Eugen

Z diskusie (k otázkam pomeru spisovného jazyka a nárečí).

20

1955-4

s. 240

PECIAR, Štefan

Zisťovanie a kodifikácia normy.

20

1955-4

s. 240 – 250

VÁHALA, František

Z diskusie (k otázkam pomeru spisovného jazyka a nárečí).

20

1955-4

s. 240

ŠVEHLOVÁ, Jana (= Jana Dvončová)

Zjišťování a kodifikace normy.

20

1955-4

s. 251 – 252

DOLEŽEL, Lubomír

Z diskusie (k otázkam zisťovania a kodifikácie normy).

20

1955-4

s. 253 – 254

MIKO, František

Z diskusie (k otázkam zisťovania a kodifikácie normy).

20

1955-4

s. 253

HABOVŠTIAK, Anton

Z diskusie (k otázkam zisťovania a kodifikácie normy).

20

1955-4

s. 254

ŠTOLC, Jozef

Z diskusie (k otázkam zisťovania a kodifikácie normy).

20

1955-4

s. 255 – 259

ONDRUS, Pavol

Z diskusie (k otázkam zisťovania a kodifikácie normy).

20

1955-4

s. 259 – 260

BLANÁR, Vincent

Z diskusie (k otázkam zisťovania a kodifikácie normy).

20

1955-4

s. 260 – 261

JEDLIČKA, Alois

Z diskusie (k otázkam zisťovania a kodifikácie normy).

20

1955-4

s. 261 – 262

Z diskusie (k otázkam zisťovania a kodifikácie normy).

20

1955-4

s. 261

PECIAR, Štefan

Z diskusie (k otázkam zisťovania a kodifikácie normy).

20

1955-4

s. 262 – 264

VÁHALA, František

Z diskusie (k otázkam zisťovania a kodifikácie normy).

20

1955-4

s. 262

HORÁK, Gejza

Uvádzanie jazykovej normy do praxe.

20

1955-4

s. 264 – 271

VÁHALA, František

Uvádění jazykové normy do praxe.

20

1955-4

s. 271 – 275

MIKO, František

Z diskusie (k otázkam uvádzania normy do praxe).

20

1955-4

s. 275 – 276

BLANÁR, Vincent

Z diskusie (k otázkam uvádzania normy do praxe).

20

1955-4

s. 276

JEDLIČKA, Alois

Z diskusie (k otázkam uvádzania normy do praxe).

20

1955-4

s. 276

ŠVEHLOVÁ, Jana (= Jana Dvončová)

Z diskusie (k otázkam uvádzania normy do praxe).

20

1955-4

s. 277

VÁCLAV, Melichar

Z diskusie (k otázkam uvádzania normy do praxe).

20

1955-4

s. 277

Z diskusie (k otázkam uvádzania normy do praxe).

20

1955-4

s. 277 – 278

HORÁK, Gejza

Z diskusie (k otázkam uvádzania normy do praxe).