Slovenská reč – časopis pre výskum slovenského jazyka

Prečo publikovať v našom časopise?

Výber média, v ktorom publikujeme výsledky svojich úvah a výskumov, je strategickou voľbou, ktorá rozhoduje o ďalšom osude publikovaného vedeckého obsahu, o jeho čítanosti, o spätnej väzbe a ďalších interakciách, ktoré článok vyvolá v konkrétnej vedeckej komunite. Každý autor chce uverejňovať svoje práce tam, kde je vysoký predpoklad, že práca bude mať dostatočne početné publikum a zároveň publikum, v ktorom pôsobia autority z daného vedeckého prostredia. Každý autor zároveň potrebuje vyhovieť požiadavkám scientometrie a publikovať v dobre hodnotenom časopise, ktorý je vedený v relevantných citačných databázach. Okrem týchto všeobecných zásad autor vždy zvažuje aj ďalšie okolnosti, ktoré sa vzťahujú na jeho špecifické požiadavky a na špecifiká časopisu, ako je napríklad jazyk časopisu, jeho tematická profilácia, frekvencia vydávania, úroveň a parametre recenzného procesu, zastúpenie odborných autorít v štruktúre časopisu, percento odmietnutých rukopisov atď.

Časopis Slovenská reč ako najstarší slovakistický časopis na Slovensku vychádza z takmer 90-ročnej tradície, no zároveň drží krok s požiadavkami doby a priebežne optimalizuje svoje fungovanie. Vďaka tomu je niekoľko dôvodov, prečo publikovať v tomto časopise:

 • zaradenie časopisu do databázy Scopus a ďalších relevantných citačných databáz;
 • garancia odbornosti (vydavateľ Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied), férovosti a otvoreného prístupu (Open Access);
 • progresívnosť a zároveň stabilita média;
 • široké čitateľské publikum;
 • žiadne poplatky za publikovanie a redakčný servis;
 • profesionálnosť redakčnej práce:
  • zodpovedný a zároveň ústretový prístup redakcie;
  • jasne formulované postupy posudzovania, dané termíny a lehoty;
  • detailné a transparentné pravidlá publikovania – etické, vecné a formálne publikačné štandardy;
  • konštruktívna kritická reflexia príspevku;
  • domáci aj zahraniční posudzovatelia s vysokou odbornou reputáciou;
  • dialogický štýl komentovania rukopisov;
  • možnosť autora vyjadriť sa k návrhom a pripomienkam posudzovateľa;
 • možnosť zapojiť sa do slovakistického lingvistického diskurzu prostredníctvom recenzií a kritických glos;
 • možnosť publikovať texty týkajúce sa života slovenskej jazykovednej komunity (avíza o konaní podujatí, správy z konferencií, texty pri príležitosti životných jubilejí osobností slovenskej jazykovedy;
 • možnosť aktívne sa podieľať na kultivovaní jazykovedného diskurzu v slovenskom jazyku (rozvíjanie domácej jazykovednej terminológie).