Slovenská reč – charizma našej identity

2021

attachment:Obalka-Slovnik_slovotvornych_prostriedkov.pdf

Názov: Slovník slovotvorných prostriedkov v slovenčine

Bibliografia: OLOŠTIAK, Martin – IVANOVÁ, Martina – PALKOVÁ, Lenka – VUŽŇÁKOVÁ, Katarína: Slovník slovotvorných prostriedkov v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2021. 676 s. ISBN 978-80-555-2803-8 (print), ISBN 978-80-555-2816-8 (online)

Elektronická verzia

Anotácia: Cieľom slovníka je charakteristika slovotvorných prostriedkov súčasnej slovenčiny – afixov a afixoidov, interfixov, alternácií a trunkácií. Slovník zachytáva a opisuje slovotvorné prostriedky z hľadiska formy, kombinatoriky, morfematickej ustrojenosti, morfologickej stvárnenosti, slovotvornej paradigmatiky a onomaziológie. Slovník je rozdelený na dve časti. V prvej (teoreticko-metodologickej) sa pozornosť sústreďuje na výklad relevantných aspektov, ktoré sa dotýkajú skúmanej problematiky. Slovníková časť pozostáva z charakteristiky stavby hesla a piatich sekcií: a) afixy a afixoidy (446 plných hesiel, 374 odkazových hesiel); b) interfixy (šesť hesiel); c) slovotvorné alternácie (152 hesiel); d) slovotvorné trunkácie (18 hesiel); e) register konfixálnych kombinácií (592 jednotiek).


attachment:Obalka-Kapitoly_zo_slovotvornej_adaptacie.pdf

Názov: Kapitoly zo slovotvornej adaptácie prevzatých slov v slovenčine

Bibliografia: OLOŠTIAK, Martin (ed.): Kapitoly zo slovotvornej adaptácie prevzatých slov v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2021. 206 s. ISBN 978-80-555-2802-1 (print), ISBN 978-80-555-2817-5 (online)

Elektronická verzia

Anotácia: Súbor troch štúdií, ktorých cieľom je analýza adaptačnej funkcie slovotvornej motivácie: 1. Slovotvorná adaptácia – metodologické východiská (M. Ološtiak – S. Oriňáková); 2. Slovotvorná adaptácia galicizmov (D. Vojtek); 3. Slovotvorná adaptácia anglicizmov (M. Ološtiak – S. Rešovská). V jednotlivých štúdiách sa pozornosť venuje prejavom slovotvornej adaptácie (flektivizácia, zapájanie sa do slovotvorných hniezd a slovotvorných radov, formálno-procesuálne parametre), a to na materiáli prevzatých lexém všeobecne (v porovnaní s domácou lexikou), ako aj v špecializovaných súboroch (galicizmy, anglicizmy).