Slovenská reč – charizma našej identity

2023

attachment:obalka-vanko-2023.pdf

Názov: Strojový preklad ako konfrontácia jazykov. Prečo sa stroj mýli aj nemýli

Bibliografia: VAŇKO, Juraj: Strojový preklad ako konfrontácia jazykov. Prečo sa stroj mýli aj nemýli. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky 2023. 112 s. ISBN 978-80-558-2023-1 (online)

Anotácia: V centre pozornosti publikácie je kontrastívnolingvistická analýza identifikačných, existenčných, vlastnostných a posesívnych vetných štruktúr v angličtine, nemčine a v slovenčine z perspektívy ich strojového prekladu. Cieľom takto zameraného skúmania je ozrejmiť spoločné a odlišné vlastnosti sémanticko-syntaktickej stavby uvedených vetných modelov a zároveň zistiť, do akej miery táto identickosť a odlišnosť koreluje s chybami pri strojovom preklade založenom na neurónových sieťach. Algoritmus výkladu zahŕňa stručný úvodný komparatívno-kontrastívny opis spomenutých vetných modelov v slovenčine, angličtine a v nemčine, ilustrovaný niekoľkými „modelovými“ príkladmi z gramatík týchto jazykov, po nich nasledujú autentické jazykové doklady z korpusov anglického a nemeckého jazyka strojovo preložené do slovenčiny a napokon komentár hodnotiaci úspešnosť strojového prekladu v porovnaní s humánnym prekladom prezentovaným v posteditácii strojom preložených jazykových jednotiek.


2022

attachment:Obalka-slovotvorba-neologia.pdf

Názov: Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia

Bibliografia: OLOŠTIAK, Martin – LIPTÁKOVÁ, Ľudmila – BEDNÁROVÁ-GIBOVÁ, Klaudia (eds.): Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2022. 430 s. ISBN 978-80-555-2963-9 (print), ISBN 978-80-555-2956-1 (online)

Elektronická verzia

Anotácia: Zborník príspevkov z rovnomennej konferencie Komisie pre slovanskú slovotvorbu pri Medzinárodnom komitéte slavistov, ktorá sa konala v Prešove 7. – 9. septembra 2021. Obsahuje 29 príspevkov od autorov a autoriek zo 14 krajín, ktoré sú rozdelené do piatich tematických blokov: Všeobecné a sociokultúrne aspekty slovotvorných inovácií v slovanských jazykoch (A. A. Lukašanec, S. Mengel, C. Avramova, L. Arizankovska, A. V. Nikitevič, A. Janowska, K. Vužňáková), Internacionalizačné a interlingválne procesy v neologickej slovotvorbe (K. Waszakowa, I. Bozděchová, R. Dragićević, M. Ajdžanović, M. Ološtiak – S. M. Pachomova), Formálno-procesuálne aspekty neologickej slovotvorby (R. Hammel, N. Janočková, I. Stramljič Breznik, B. Štebih Golub, L. Kysliuk, L. V. Raciburskaja), Sémantické aspekty neologickej slovotvorby (K. Kleszczowa, J. Karpilovska, Z. A. Charitončik, V. G. Fatchutdinova, B. Tošovič), Slovovorné neologizmy v diskurzoch, registroch a médiách (A. Šehović, L. Hnatiuk, E. G. Lukašanec, I. Burkacka, Ľ. Liptáková).


attachment:2022-Casovanie-slovies.pdf

Názov: Časovanie slovies v slovenčine

Bibliografia: ZUMRÍK, Miroslav – MAJCHRÁKOVÁ, Daniela – MIHÁLIKOVÁ, Lucia: Časovanie slovies v slovenčine. Bratislava: Vydavateľstvo Mikula 2022. 384 s. ISBN 978-80-99987-03-7.

Anotácia: Práca nadväzuje na publikáciu Skloňovanie podstatných mien v slovenčine s korpusovými príkladmi a zameriava sa na zložitý systém konjugácie slovenských slovies. Východiskom je formálne spracovanie jazykových dát, formálny opis slovesných paradigiem sa však dopĺňa prostredníctvom systémovolingvistických poznatkov z oblasti morfematiky a morfológie. Členenie slovies sa kvôli názornosti spracúva schematicky a identifikované konjugačné typy a paradigmy sú charakterizované aj z kvantitatívneho hľadiska. Súčasťou publikácie je abecedný kľúč na určovanie konjugačnej príslušnosti spracovaných slovies. Publikácia sa tak obracia nielen na odbornú obec jazykovedcov, ale aj na široký okruh používateľov jazyka.


2021

attachment:2021-SSN-III.pdf

Názov: Slovník slovenských nárečí III. (Poza – R)

Bibliografia: BALLEKOVÁ, Katarína a kol.: Slovník slovenských nárečí III. (Poza – R). Bratislava: VEDA 2021. 816 s. ISBN 978-80-224-1905-5

Anotácia: Zväzok ponúka obraz o slovnej zásobe miestnych dialektov z celého územia Slovenska. Predstavená nárečová lexika rozširuje poznatky o vývinových fázach nespisovnej variety slovenského jazyka, o premenlivosti slovenčiny zachytenej jedinečným celoplošným výskumom v 20. storočí, zároveň je odrazom života a kultúry našich predkov, ktoré sa nenávratne premieňajú a vytrácajú. Slovník je vedecké, no čitateľsky pútavé lexikografické dielo pre širokú verejnosť, ale i pre odborníkov najmä z humanitných či spoločenskovedných oblastí. Ďalších 10 678 abecedne radených hesiel prispieva k výskumu genetických súvislostí vo vývine slovnej zásoby slovanských jazykov, ale i jazykových kontaktov slovenčiny napr. s nemčinou, maďarčinou, latinčinou v prirodzenom, neregulovanom jazyku, predovšetkým v jeho hovorenej podobe. Autori tretieho zväzku metodologicky nadväzujú na koncepciu predstavenú v 1. zväzku slovníka, jej novátorské rozvíjanie v lexikografickom spracovaní vybraných javov vysvetľujú v Predhovore diela s rozšíreným pomocným aparátom. Je pútavé sledovať slovnodruhovú, funkčnú, významovú, štylistickú či tematickú rozvrstvenosť predstavenej nárečovej lexiky. Žiadna z doteraz prístupných príručiek o slovenčine nedokumentuje na jednom mieste také množstvo frazeologických jednotiek a ustálených slovných spojení, ako je to v celonárodnom nárečovom slovníku, napr. v heslách pršať, prasa, pravda, prázdny, psí, pustiť, robiť, rok, rozum, ruka prináša jedinečné jazykové bohatstvo a s ním i kultúrnu pamäť národa. Všetky nárečové doklady sú charakterizované príslušnosťou k lokalite, teda aj k miestnemu dialektu alebo nárečovému areálu. Do slovníka je na ľahšiu orientáciu vložená praktická záložka s mapkami nárečových oblastí.


attachment:2021-Dolnik.pdf

Názov: Jazyk v sociálnej praxi

Bibliografia: DOLNÍK, Juraj: Jazyk v sociálnej praxi. Bratislava: VEDA 2021. 222 s. ISBN 978-80-224-1882-9.

Anotácia: Jazyk vzišiel zo sociálnej praxe a súčasne ju vytváral, v nej sa reprodukuje a rozvíja a zároveň je prostriedok na zachovanie sociálneho života a jeho prispôsobovania meniacim sa potrebám a záujmom členov spoločnosti, takže kto chce rozumieť jazykovej realite, nemôže odhliadať od existenčnej spätosti jazyka a spoločenskej praxe. Kniha ponúka komplex rozpracovaných konceptov, ktoré sú kľúčové pre hlbšie poznanie vzájomného pôsobenia nositeľov jazyka v komunikácii a ich vplyvu na kultivovanie sociálneho života. Vyzdvihuje sa v nej kultúra jazykovej komunikácie ako prostriedok kultúrneho vzostupu spoločnosti aj ako ukazovateľ jej kultúrnej úrovne. V tomto myšlienkovom rámci sa vysvetľuje inkluzívna komunikácia, podporujúca sociálny pohyb k inkluzívnej spoločnosti, a rekonštruujú sa procesy, v ktorých sa formoval subjekt takej komunikácie. Výklady sú založené na analýzach a interpretáciách z perspektívy tohto subjektu, vnímaného ako praktický jazykový odborník, ktorý ovláda svoj jazyk prostredníctvom jazykovej praxe, a tak sa niekedy dostáva do konfliktu so školeným jazykovým odborníkom. Práve pri tomto konflikte sa prejavuje rozpor medzi jazykovým citom, nadobúdanom v jazykovej praxi, a znalosťami o jazyku. Sledovanie jazyka z pozície jazykovej praxe vedie aj k otázke autentického kultivovania jazyka, čo podnecuje zainteresovaných ku kritickému vyrovnávaniu sa s konceptmi jazykový znak, jazykový systém i jazykové vedomie. Výklady smerujú k tomu, aby sa ukázalo, že poznávanie jazyka v jeho zakorenenosti v sociálnej praxi nás približuje k jeho skutočnej povahe a popri tom nám rozširuje pohľad aj na sociálny život.


attachment:2021-gavurova.pdf

Názov: Dialekt ako prejav identity

Bibliografia: GAVUROVÁ, Miroslava: Dialekt ako prejav identity. Fintice: FACE ‒ Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 2021. 234 s. ISBN 978-80-89763-62-7

Anotácia: Monografia prináša geolingvistický pohľad na dialekt ako na materinský jazyk i ako na jedinečný prejav identity. Okrem teoretických východísk, ktoré sledujú nové globálne trendy v skúmaní dialektov, sa v monografii obracia pozornosť na výrazové možnosti dialektu v rozličných jazykových formách: v ľudových nárečových rozprávkach, v náboženských i ľúbostných piesňach v nárečí či v sústave neúradných antroponým vidieckej komunity. Bádateľka tieto prejavy vníma ako jedinečný odraz jazykovej a kultúrnej identity a ich udržanie považuje za prostriedok vytvárania kultúrnej odolnosti komunity. Využíva skúsenosti rodenej hovoriacej v šarišskom nárečí, ktoré sa stalo základným materiálovým východiskom monografie.


attachment:2021-SSSJ-4.pdf

Názov: Slovník súčasného slovenského jazyka. 4. zv. O – Pn

Bibliografia: Slovník súčasného slovenského jazyka. O – Pn. Ved. red. A. Jarošová, Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2021. 1128 s. ISBN 978-80-224-1901-7. (kolektív autorov: Avramovová, Miroslava – Balážová, Ľubica – Hašanová, Jana – Chocholová, Bronislava – Janočková, Nicol – Jarošová, Alexandra – Končalová, Jana – Ocetová, Lenka – Oravcová, Adriana – Petrufová, Magdaléna – Porubská, Emília – Šebestová, Anna – Šufliarska, Alexandra – Zvončeková, Dáša)

Anotácia: Vo štvrtom zväzku (O – Pn) Slovníka súčasného slovenského jazyka nájdu používatelia na 1 128 stranách informácie o 15 329 heslových slovách (výklad významu, gramatickú charakteristiku, normatívne a štylistické hodnotenie, synonymá a antonymá, príklady používania slov čerpané z bohatých a autentických jazykových zdrojov a mnoho ďalších užitočných údajov). Slovník zachytáva 3 083 frazeologizmov a iných ustálených spojení aj základnú terminológiu v podobe jednoslovných alebo viacslovných terminologických pomenovaní z približne 100 vedných oblastí. Súčasťou slovníka je osobitná príloha obsahujúca názvy obcí a ich častí na Slovensku s príslušnými obyvateľskými menami a odvodenými prídavnými menami. Pri tvorbe slovníka sa využívali metódy a nástroje počítačovej lexikografie, súbor textových korpusov pozostávajúci zo Slovenského národného korpusu, špecializovaných a webových korpusov s rozsahom 4,95 miliardy textových slov. Na analýzu korpusových zdrojov sa použil nástroj Sketch Engine od spoločnosti Lexical Computing CZ, s. r. o. Obklopení množstvom textov pochádzajúcich z verejných oficiálnych aj neoficiálnych komunikačných kanálov sa čoraz viac presviedčame o tom, aká dôležitá a spoločensky cenná je komunikácia, ktorá je nielen obsahovo prínosná, ale aj jazykovo kultivovaná, teda výrazovo pestrá a situačne adekvátna. Toto výnimočné lexikografické dielo poskytne používateľom kvalifikovanú informáciu o lexikálnom bohatstve slovenčiny a pomôže pri výstavbe kvalitného jazykového prejavu.


attachment:Obalka-Jazykova_zmena.pdf Názov: Jazyková zmena a pramene jej skúmania

Bibliografia: MÚCSKOVÁ, Gabriela – MUZIKOVÁ, Katarína (ed.): Jazyková zmena a pramene jej skúmania. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2021. 316 s. ISBN 978-80-223-5118-8

Anotácia: Publikácia obsahuje devätnásť príspevkov, v ktorých sa predstavujú výsledky bádaní zameraných na vybrané javy synchrónnej dynamiky alebo historického vývinu jazyka (zmeny gramatiky, zmeny formy a významov slov, pramene poznávania priebehu a zákonitostí jazykových zmien). V jednotlivých štúdiách sa v rôznej miere venuje pozornosť explanácii jazykových zmien, jazykových inovácií a spôsobov ich šírenia, variantnosti či dynamike jazyka, a to so zreteľom na vnútro- i mimojazykové motivácie. Štúdie prezentujú jazykové javy rôznych štruktúrnych jazykových jednotiek zo štyroch slovanských jazykov (slovenčiny, češtiny, poľštiny, slovinčiny). V príspevkoch sa tiež poukazuje na potenciál využitia historických i súčasných jazykových prameňov (textov, archívnych zbierok, ako aj súčasných elektronických databáz a jazykových korpusov) ako „výskumných laboratórií“ pre skúmanie zmien v jazyku.


attachment:Obalka-Slovnik_slovotvornych_prostriedkov.pdf

Názov: Slovník slovotvorných prostriedkov v slovenčine

Bibliografia: OLOŠTIAK, Martin – IVANOVÁ, Martina – PALKOVÁ, Lenka – VUŽŇÁKOVÁ, Katarína: Slovník slovotvorných prostriedkov v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2021. 676 s. ISBN 978-80-555-2803-8 (print), ISBN 978-80-555-2816-8 (online)

Elektronická verzia

Anotácia: Cieľom slovníka je charakteristika slovotvorných prostriedkov súčasnej slovenčiny – afixov a afixoidov, interfixov, alternácií a trunkácií. Slovník zachytáva a opisuje slovotvorné prostriedky z hľadiska formy, kombinatoriky, morfematickej ustrojenosti, morfologickej stvárnenosti, slovotvornej paradigmatiky a onomaziológie. Slovník je rozdelený na dve časti. V prvej (teoreticko-metodologickej) sa pozornosť sústreďuje na výklad relevantných aspektov, ktoré sa dotýkajú skúmanej problematiky. Slovníková časť pozostáva z charakteristiky stavby hesla a piatich sekcií: a) afixy a afixoidy (446 plných hesiel, 374 odkazových hesiel); b) interfixy (šesť hesiel); c) slovotvorné alternácie (152 hesiel); d) slovotvorné trunkácie (18 hesiel); e) register konfixálnych kombinácií (592 jednotiek).


attachment:Obalka-Kapitoly_zo_slovotvornej_adaptacie.pdf

Názov: Kapitoly zo slovotvornej adaptácie prevzatých slov v slovenčine

Bibliografia: OLOŠTIAK, Martin (ed.): Kapitoly zo slovotvornej adaptácie prevzatých slov v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2021. 206 s. ISBN 978-80-555-2802-1 (print), ISBN 978-80-555-2817-5 (online)

Elektronická verzia

Anotácia: Súbor troch štúdií, ktorých cieľom je analýza adaptačnej funkcie slovotvornej motivácie: 1. Slovotvorná adaptácia – metodologické východiská (M. Ološtiak – S. Oriňáková); 2. Slovotvorná adaptácia galicizmov (D. Vojtek); 3. Slovotvorná adaptácia anglicizmov (M. Ološtiak – S. Rešovská). V jednotlivých štúdiách sa pozornosť venuje prejavom slovotvornej adaptácie (flektivizácia, zapájanie sa do slovotvorných hniezd a slovotvorných radov, formálno-procesuálne parametre), a to na materiáli prevzatých lexém všeobecne (v porovnaní s domácou lexikou), ako aj v špecializovaných súboroch (galicizmy, anglicizmy).


2020

attachment:2020-Bartalosova.pdf

Názov: Jazykovedné štúdie XXXV. Jazyk seniorov z hľadiska sociolingvistiky

Bibliografia: BARTALOŠOVÁ, Perla: Jazykovedné štúdie XXXV. Jazyk seniorov z hľadiska sociolingvistiky. Bratislava: VEDA 2020. 116 s. ISBN 978-80-224-1815-7

Elektronická verzia

Anotácia: Publikácia je tematicky zameraná na jazyk súčasných slovenských seniorov. Úvod monografie obsahuje rôzne pohľady na to, kto je v súčasnej spoločnosti vnímaný ako „senior“. Prvá polovica publikácie obsahuje charakteristiku obrazu starších dospelých na základe analýzy súčasného slovenského diskurzu (konkrétne analýzy materiálov z oblasti frazeológie, reklamy, databázy Slovenského národného korpusu a politických prejavov). Vychádza sa pritom z tézy, že štandardizovaný diskurz o senioroch a ich jazykovom správaní ovplyvňuje ich reálne (jazykové) správanie. Druhá polovica publikácie obsahuje sociolingvistický výskum zameraný na zistenie postojov seniorov k anglicizmom v slovenčine, ktorý prebiehal formou rozhovorov. V závere publikácie sa nachádza návrh príručného slovníka anglicizmov pre seniorov, ktorý by mohol byť praktickou pomôckou pre starších používateľov jazyka v každodennej interakcii.


attachment:2020-Bodnarova.pdf

Názov: Jazyk exorcistov. Vymedzenie a opis komunikačného subregistra

Bibliografia: BODNÁROVÁ, Martina: Jazyk exorcistov. Vymedzenie a opis komunikačného subregistra. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2020. 230 s. ISBN 978-80-555-2641-6

Anotácia: Hlavným zámerom publikácie je predstaviť v súčasnosti značne populárny, no i kontroverzný fenomén exorcizmov a exorcistov ako jeden z pozoruhodných aj aktuálnych výskumných problémov lingvistiky. Autorkino (pilotné) lingvistické uvažovanie je zamerané na fenomén exorcizmu v kresťanskokatolíckom prostredí a odvíja ho predovšetkým od prístupu teológie. Predpokladom jej uvažovania je pritom afirmatívne stanovisko k exponovanému fenoménu. Na jazyk exorcistov autorka nazerá vo svetle dvoch metodologických konceptov – teórie komunikačného registra a konceptu individuálneho personálneho štýlu. V centre jej výskumnej pozornosti stoja hovorené monologické komunikáty deviatich najznámejších a mediálne najexponovanejších slovenských kazateľov exorcistov: Ľuboslava Petrička, Jozefa Marettu, Leopolda Jablonského, Matúša Marcina, Imricha Degra, Antona Solčianskeho, Tomáša Haburaja, Milana Lacha a Róberta Baleka.


attachment:2020-duchkova.pdf

Názov: JAZYKOVÉ PROBLÉMY, ktorých riešenie sa ťažko hľadá

Bibliografia: DUCHKOVÁ, Silvia: JAZYKOVÉ PROBLÉMY, ktorých riešenie sa ťažko hľadá. Bratislava: VEDA 2020. 188 s. ISBN 978-80-224-1801-0

Anotácia: Zborník je publikáciou príspevkov z rovnomennej konferencie, ktorá bola súčasťou výskumného projektu zameraného na analýzu nových smerovaní vo vývine súčasnej slovenčiny s dôrazom na používateľské hľadisko. Projekt riešili v r. 2014 – 2017 pracovníčky oddelenia jazykovej kultúry a terminológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Okrem prezentovania práce členiek grantového kolektívu zborník obsahuje príspevky jazykovedcov z iných vedeckých pracovísk, ktorí na konferencii predstavili svoje témy a názory v rámci širokej problematiky „súčasná situácia hovoriaceho po slovensky, jeho nároky a potreby“.


attachment:2020-KSSJ.png

Názov: Krátky slovník slovenského jazyka

Bibliografia: KAČALA, Ján – POVAŽAJ, Matej – PISÁRČIKOVÁ, Mária a kol.: Krátky slovník slovenského jazyka. 5., doplnené a upravené vyd. Martin: Matica slovenská 2020. 960 s. ISBN: 978-80-812-8261-4

Anotácia: Jednozväzkový výkladový slovník, ktorý je určený pre širokú verejnosť. Slovník aktuálne platí ako všeobecne záväzná kodifikačná príručka. Obsahuje viac ako 70 000 slov, pričom zachytáva jadro slovnej zásoby s protiváhou jej okrajových oblastí, ako sú niektoré nové slová, zastarávajúce, knižné slová, ale aj hovorové a nespisovné výrazy.


attachment:2020-Kralik.pdf

Názov: Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí)

Bibliografia: KRÁLIK, Ľubor: Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí). Bratislava: VEDA 2020. 176 s. ISBN 978-80-224-1875-1

Anotácia: Monografia prináša etymologické interpretácie viac ako 130 nárečových lexém uvedených v prvých dvoch zväzkoch Slovníka slovenských nárečí (Bratislava 1994, 2006), ktorých etymologická charakteristika – zohľadňujúca ich širšie slovanské, resp. (stredo)európske súvislosti – implikuje pre takýto lexikálny materiál alternatívny spôsob lexikografickej prezentácie, odlišný od spôsobu jeho spracovania v uvedenom slovníkovom diele. Autor sa takisto zamýšľa nad charakterom vzájomného vzťahu medzi etymológiou a nárečovou lexikografiou, pričom z pozície etymológa formuluje i niektoré metodologické odporúčania pre tvorbu nárečových slovníkov. Publikácia je určená záujemcom o etymologickú problematiku slovnej zásoby slovenských nárečí a otázky jej lexikografického spracovania z radov odbornej, ako aj širšej kultúrnej verejnosti.


attachment:Ortoepia-2020.pdf

Názov: Ortoepia západoslovanských jazykov (češtiny, slovenčiny a poľštiny)

Bibliografia: KULDANOVÁ, Pavlína – PETRÁŠ, Patrik – HEBAL-JEZIERSKA, Milena: Ortoepia západoslovanských jazykov (češtiny, slovenčiny a poľštiny). Ostrava: Ostravská univerzita. 237 s. ISBN 978-80-7599-329-8

Elektronická verzia

Anotácia: Publikácia sa zaoberá spisovnou výslovnosťou troch západoslovanských jazykov, ktoré sa napriek svojej genetickej a geografickej blízkosti odlišujú nielen zvukovou realizáciou niektorých hlások alebo hláskových skupín, ale aj tým, ako sa v českom, slovenskom a poľskom lingvistickom prostredí pristupuje k vnímaniu spisovnosti alebo čo presne v nich pojem ortoepia znamená. Monografia prináša okrem ortoepických pravidiel uplatňujúcich sa v súčasných sledovaných jazykoch, ktoré sú spracované v samostatných kapitolách, tiež pohľad do histórie kodifikačných úsilí v Česku, na Slovensku a v Poľsku, upozornenia na problémové javy súčasnej výslovnosti českej, slovenskej i poľskej a v samotnom úvode vysvetlenie základnej terminológie používanej v tejto disciplíne a jej ponímanie v jednotlivých krajinách.


attachment:Mislovicova-a-kol.pdf

Názov: Slovenčina na každý deň

Bibliografia: MISLOVIČOVÁ, Sibyla a kol.: Slovenčina na každý deň. Bratislava: VEDA 2020. 248 s. ISBN 978-80-224-1861-4

Anotácia: Publikácia môže byť príjemným spoločníkom pre milovníkov slovenčiny a možno aj pre tých, ktorí sa nimi vďaka nej stanú. Autorky veria, že moderná, zaujímavá a prístupná forma predstavenia aktuálnej problematiky používania spisovného jazyka podporená vtipnými ilustráciami upúta čitateľov všetkých vekových kategórií – nielen dospelých, ale aj deti. Množstvo rád a odporúčaní – od pravopisu cez tvaroslovie, vetnú skladbu, slovnú zásobu až po výslovnosť – doplnili autorky o testy, takže čitatelia majú možnosť osvojiť si niečo zo slovenčiny doslova každý deň, ako aj overiť si nadobudnuté vedomosti a zabaviť sa pri tom.


attachment:2020-Marina-v-cislach.pdf

Názov: Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky / Love in Numbers: Sládkovič's Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics

Bibliografia: MÍSTECKÝ, Michal – KOLENČÍKOVÁ, Natália – NAVRÁTIL, Martin – ALTMANN, Gabriel: Love in Numbers: Sládkovič´s Marína from the Viewpoint of Quantitative Linguistics = Láska v číslach: Sládkovičova Marína pohľadom kvantitatívnej lingvistiky. Bratislava: Veda 2020. 212 s. ISBN: 978-80-224-1849-2

Anotácia: Kniha predstavuje komplexnú štýlometrickú analýzu Maríny, najvýznamnejšieho diela Andreja Sládkoviča. Jej hlavným cieľom je cez prizmu kvantitatívnej lingvistiky prezentovať vybrané lingvoliterárne oblasti (napr. slovné bohatstvo, rým, slovné druhy, syntaktické vlastnosti, naratívnosť a deskriptívnosť a pod.). Monografia, ktorá je výsledkom dlhodobej práce medzinárodného bádateľského tímu, nazerá na Sládkovičovu básnickú skladbu inovatívnym spôsobom a svojou slovensko-anglickou koncepciou dopĺňa mozaiku podobne ladených výskumov v zahraničí, kde je kvantitatívna lingvistika plne etablovanou vedeckou disciplínou.


attachment:2020-Ramsakova.pdf

Názov: Jazykovedné štúdie XXXVII. Nárečia horných Kysúc v okrese Čadca

Bibliografia: RAMŠÁKOVÁ, Anna: Jazykovedné štúdie XXXVII. Nárečia horných Kysúc v okrese Čadca. Bratislava: VEDA 2020. 240 s. ISBN 978-80-224-1845-4

Anotácia: Monografia prináša všetky dostupné doterajšie poznatky o dialektoch (zvukovej a tvaroslovnej roviny) nárečovo výrazne diferencovaného jazykového priestoru horných Kysúc v okrese Čadca. Autorka na základe vlastného nárečového materiálu poskytuje vyčerpávajúci opis súčasných reflexov za praslovanské hlásky. V kontexte doterajších jazykovedných poznatkov, výkladov, interpretácií a implementácií, ako aj doteraz nepublikovaných archívnych zápisov, s využitím synchrónno-diachrónnej metódy, podáva ucelený pohľad na vnútornú nárečovú diferenciáciu dialektov skúmanej oblasti. Upozorňuje na systémové javy, osobitosti, jemné rozdiely a výrazné lokálne príznakové archaizmy v dvoch vývinovo odlišných skupinách nárečí. Do práce sú zaradené aj vlastné nárečové texty, ktoré poskytujú cenný materiál pre ďalšie dialektologické a interdisciplinárne bádania.


attachment:2020-Rusinkova.pdf

Názov: Jazykovedné štúdie XXXVI. Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk (Na pozadí jazykových postojov)

Bibliografia: RUSINKOVÁ, Jaroslava: Jazykovedné štúdie XXXVI. Spisovná slovenčina ako prirodzený jazyk (Na pozadí jazykových postojov). Bratislava: VEDA 2020. 94 s. ISBN 978-80-224-1827-0

Elektronická verzia

Anotácia: Práca sa venuje otázke prirodzenosti spisovnej slovenčiny, resp. procesu jej naturalizácie. Vysvetľovanie prirodzenosti jazyka sa opiera o spisovnojazykové postoje používateľov, ktoré slúžia ako orientačná opora pri riešení jazykových neistôt v jazykovej komunikácii. Jazykové neistoty predstavujú jazykové javy, ktoré vyžadujú riešenie na používateľskej strane, nie sú vecou jazykových odborníkov. Na jazyk sa pritom nazerá z komunikačno-pragmatickej pozície, jazyk tu vystupuje ako sociálna a psychická realita. Práca je prejavom vedeckého záujmu o používateľský pohľad na jazyk a jej zámerom je prispieť k zmene postavenia jazykových používateľov v rámci procesu kodifikácie jazyka, ktorá by sa v nich mala overovať.


attachment:2020-Zumrik.pdf

Názov: Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky

Bibliografia: ZUMRÍK, Miroslav: Filozofické aspekty korpusovej lingvistiky. Bratislava: VEDA 2020. 78 s. ISBN 978-80-224-1826-3

Anotácia: Korpusová lingvistika predstavuje rozvíjajúcu sa oblasť poznávania jazyka. Možno povedať, že sa zvyšuje objem poznatkov o jazyku a v tomto zmysle o jazyku vieme čoraz viac. Ako však uvádza Aristoteles v úvode svojej Metafyziky, poznanie v zmysle pravej múdrosti spočíva v odhaľovaní príčin medzi javmi. Predkladaná práca je preto pokusom o usúvzťažnenie rôznorodej oblasti výskumu korpusovej lingvistiky s jej filozofickými aspektmi, s filozofickými myšlienkami, ktoré sa týkajú vzájomného vzťahu skutočnosti, mysle a jazyka.


2019

attachment:2019-Behylova-Novak.pdf

Názov: Ľudovít Novák. Súborné dielo I. (1929 – 1934)

Bibliografia: BEHÝLOVÁ, Júlia (ed.): Ľudovít Novák. Súborné dielo I. (1929 – 1934). Bratislava: VEDA 2019. 528 s. ISBN 978-80-224-1777-8

Anotácia: Ľudovít Novák patril a doteraz patrí medzi najvýznamnejších slovenských jazykovedcov všetkých čias, niektorí autori ho považujú dokonca za najväčšieho slovenského jazykovedca. Zohral nielen úlohu zakladateľskej osobnosti slovenskej modernej jazykovedy, ale aj fundátora novodobej vedy na Slovensku a jeho pohnutý život dokonale odrážal nepokojné dediny Slovenska v 20. storočí. Bol zakladateľom slovenskej fonológie i tvorcom kongeniálnych fonologických dejín slovenčiny, vydavateľom skvelých štrukturalistických periodík Linguistica Slovaca, autorom, ktorý zásadne prispel k hlbšiemu poznaniu stredoeurópskeho jazykového zväzu a vedcom, ktorý aj v čase oficiálnej československej ideológie išiel naraz ֦ proti prúdu" a neohrozene obhajoval samostatnosť slovenského národa. Po dlhom období zaznávania objavil Ľudovíta Štúra ako vynikajúceho jazykovedca, stavajúceho kodifikáciu na synchrónnych princípoch. Pomáhal nielen slovenskej vede postaviť sa na nohy a možno i zbaviť sa komplexov, ale pomáhal aj jednotlivým osobnostiam najmä vtedy, keď sa dostali do existenčných ťažkostí.


attachment:2019-Bodnarova.pdf

Názov: Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie vo svetle sociálnej a personálnej deixy

Bibliografia: BODNÁROVÁ, Martina: Svedectvo ako žáner náboženskej komunikácie vo svetle sociálnej a personálnej deixy. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2019. 198 s. ISBN 978-80-555-2283-8

Elektronická verzia

Anotácia: Publikácia predstavuje komunikát (náboženské) svedectvo v slovenskom nielen teologickom, ale aj a najmä lingvistickom svetle a poukazuje na možnosti jeho systematického výskumu v interdisciplinárnych súvislostiach. Začleňuje svedectvo do kontextu výskumov náboženskej komunikácie v slovenskej lingvistike a explikuje najmä tie jeho žánrové parametre, ktoré dosiaľ neboli pertraktované v iných lingvistikách. Prináša typologickú charakteristiku svedectva ako žánru a v šiestich kapitolách sa detailnejšie venuje deiktickým aspektom a prostriedkom referencie i referenčným stratégiám v rôznych svedeckých textoch reprezentujúcich jednotlivé typy svedectva.


attachment:2019-ferencikova.pdf

Názov: Poklady pod povrchom ukryté

Bibliografia: FERENČÍKOVÁ, Adriana: Poklady pod povrchom ukryté. Bratislava: VEDA 2019. 480 s. ISBN 978-80-224-1800-3

Anotácia: Slovenská dialektológia ako jedna z mnohých vedeckých a mnohých lingvistických odborov sa na nedostatok ukrytých pokladov sťažovať nemôže. Na malom kúsku zeme obývanom slovenčinou zdedila bohatú nárečovú rôznorodosť vo všetkých jazykových rovinách. Rôznorodosť, ktorá sa v ľudovom povedomí pretavila do poznania Čo dedina – to reč iná. Rôznorodosť, ktorej pod povrchom ukryté korene spájajú dejiny spoločnosti, krajiny a jazyka. Možno práve preto slovenská dialektológia pritiahla zvedavosť a záujem mnohých výskumníkov, zberateľov i významných vedeckých osobností a stala sa súčasťou ich osobného života. Jednou z nich je aj prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc., ktorá svoj osobný život úplne spojila so životom svojej disciplíny a aj preto na jej počesť vznikla táto publikácia. A. Ferenčíková sa podieľala na vzniku všetkých zásadných diel, ktorými sa dnes slovenská dialektológia prezentuje – Atlas slovenského jazyka, Slovník slovenských nárečí a v širších súvislostiach i na zväzkoch Slovanského jazykového atlasu.


attachment:2019-chomova-et-al.pdf

Názov: Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia

Bibliografia: CHOMOVÁ, Alexandra – KRŠKO, Jaromír – VALENTOVÁ, Iveta (eds.): Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia. Zborník referátov. Bratislava: Veda 2019. 542 s. ISBN 978-80-224-1732-7.

Elektronická verzia

Anotácia: Text zborníka obsahuje referáty z jubilejnej 20. slovenskej onomastickej konferencie so zahraničnou účasťou, ktorá sa konala v dňoch 26. – 28. júna 2017 v Banskej Bystrici, a bibliografické údaje o všetkých dvadsiatich predchádzajúcich slovenských onomastických konferenciách a vydaných zborníkoch. Jednotlivé príspevky sa zaoberajú všeobecnými teoretickými otázkami onomastiky, onomastickou metodológiou a terminológiou, interdisciplinárnymi aspektami onomastiky. Materiálové štúdie sú zamerané na analýzu toponymického, antroponymického a chrématonymického materiálu a literárnej onymie.


attachment:2019-Kopecka.pdf

Názov: Jazykovedné štúdie XXXIV. Kodifikačné tendencie v pravidlách slovenského pravopisu z rokov 1931 – 2013

Bibliografia: KOPECKÁ, Martina: JAZYKOVEDNÉ ŠTÚDIE XXXIV. Kodifikačné tendencie v pravidlách slovenského pravopisu z rokov 1931 – 2013. Bratislava: VEDA 2019. 378 s. ISBN 978-80-224-1814-0

Anotácia: Kniha sa zaoberá skúmaním vývinu kodifikácií spisovnej slovenčiny a ustaľovania jej noriem od začiatku 30. rokov 20. storočia po začiatok druhého desaťročia 21. storočia v Pravidlách slovenského pravopisu, ktoré boli publikované v rokoch 1931, 1940, 1953 (– 1971), 1991 (– 2013) a v neschválenom návrhu Pravidiel slovenského pravopisu z roku 1939. Téma knihy je analyzovaná v kontexte dobových jazykových, spoločenských, kultúrnych a politických udalostí. Tretia, ústredná, kapitola knihy predstavuje opis pravopisných a jazykových (hláskoslovných, tvaroslovných a slovotvorných) pravidiel a vysvetľujú sa v nej zmeny, ku ktorým došlo v jednotlivých pravopisných príručkách. Na analyzované pravopisné a jazykové pravidlá sa nazerá aj s ohľadom na najnovšie poznatky spracované v prvých troch zväzkoch Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006, 2011, 2015) a Slovenského národného korpusu.


attachment:2019-Kralik.pdf

Názov: Stručný etymologický slovník slovenčiny

Bibliografia: KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny. 2., opravené vyd. Bratislava: VEDA 2019. 704 s. ISBN 978-80-224-1767-9

Anotácia: Stručný etymologický slovník slovenčiny prináša informácie o pôvode viac ako 10-tisíc výrazov zo súčasného spisovného slovenského jazyka (slová zachované ešte z praslovanského obdobia, výrazy vzniknuté počas vývinu slovenčiny ako samostatného slovanského jazyka, slová prevzaté v rôznych historických obdobiach z rôznych cudzích jazykov). Slovník odstraňuje existujúcu medzeru v slovakistickej literatúre a môže poslúžiť ako východisko pre ďalší etymologický výskum slovnej zásoby slovenského jazyka v širších slovanských aj európskych súvislostiach. Ako dielo populárno-vedeckého charakteru je zároveň určený pre čitateľov z radov širšej kultúrnej verejnosti a pre všetkých záujemcov o slovenský jazyk.


attachment:2019-Levicka-Zumrik.pdf

Názov: Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého

Bibliografia: LEVICKÁ, Jana – ZUMRÍK, Miroslav (eds.): Človek a jeho jazyk 4. Terminologické inšpirácie profesora Jána Horeckého. Bratislava: Veda 2019. 400 s. ISBN 978-80-224-1740-2

Anotácia: Publikácia predstavuje voľné pokračovanie série Človek a jeho jazyk a usiluje sa predstaviť dielo Jána Horeckého ako zdroj inšpirácií pri ďalšom skúmaní jazyka a terminológie v historickom i systémovom aspekte. S týmto cieľom zostavovatelia prinášajú výber štúdií a textov J. Horeckého, v ktorých sa autor zamýšľal nad kľúčovými terminologickými a onomaziologickými otázkami, akými sú teoretické otázky terminológie, vzťah termínu a pojmu, onomaziologické hľadisko termínotvorby či sémantické vzťahy v terminológii, jej interlingválne skúmanie a ustaľovanie slovenskej terminológie. Na inšpiračný potenciál prác J. Horeckého sa poukazuje v štúdii J. Levickej o slovenskej terminológii v kontexte jazykovo-spoločenskej situácie 60. rokov 20. storočia a v štúdii M. Zumríka, v ktorej porovnáva Horeckého chápanie pojmu s procedurálnou teóriou pojmu. Špecifickosťou tohto zväzku je bilingválne slovensko-anglické spracovanie, ktorého cieľom je sprostredkovanie terminologického uvažovania a prác profesora Jána Horeckého nielen slovenskému, ale aj zahraničnému čitateľovi.


attachment:2019-ligos.pdf

Názov: Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti

Bibliografia: LIGOŠ, Milan: Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti (Kapitoly z dejín vyučovania slovenčiny s výzvami do budúcnosti). Bratislava: Veda 2019. 240 s. ISBN 978-80-224-1770-9

Anotácia: Monografia je okrem závažnej výpovednej hodnoty i pionierskym počinom, pretože na Slovensku zatiaľ nevyšlo dielo takého charakteru. Veľkým pozitívom je fakt, že autor sprístupnil a vysvetlil i doteraz len okrajovo publikované historické fakty a súvislosti. Súpis literatúry, ktorý sa nachádza v závere monografie, ponúka záujemcom o otázky vyučovania slovenčiny komplexný pohľad na to, kto sa v priebehu ostatných desaťročí tejto problematike venoval. Práca má znaky istej reflexie, pamäti a vízie, resp. celistvého odkazu autora. V tom je jej jedinečnosť a originálnosť. K napísaniu tejto monografie doviedla autora najmä profesijná životná cesta učiteľa slovenčiny ako materinského jazyka v kontinuu okrúhlych päťdesiatich rokov.


attachment:2019-mislovicova-vancova.pdf

Názov: Rozličnosti o slovenčine

Bibliografia: MISLOVIČOVÁ, Sibyla – VANČOVÁ, Iveta: Rozličnosti o slovenčine. Bratislava: VEDA 2019. 272 s. ISBN 978-80-224-1790-7

Anotácia: Publikácia je voľným pokračovaním knižky Spytovali ste sa (2017) zostavenej z kratších príspevkov, ktoré vychádzali vo vedecko-popularizačnom časopise pre jazykovú kultúru a terminológiu Kultúra slova od jeho založenia (v r. 1967) v rubrike Spytovali ste sa. Tentoraz editorky vybrali a upravili z vyše päťdesiatich ročníkov časopisu mierne rozsiahlejšie príspevky prevažne z rubriky Rozličnosti, ktoré sa týkajú viacerých oblastí používania slovenčiny (pravopisu, tvorenia a ohýbania slov, používania cudzích mien a priezvisk, predložiek, geografických názvov ap.). Kritériom pri výbere bola aktuálnosť tém aj v súčasnosti. Zámerom publikácie je poskytnúť nielen profesionálnym používateľom slovenčiny (napr. učiteľom, prekladateľom či redaktorom), ale aj iným záujemcom o slovenský jazyk užitočnú pomôcku.


attachment:2019-Toth.pdf

Názov: Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte

Bibliografia: TÓTH, Sándor János: Sociolingvistika v slovensko-maďarskom kontexte. Komárno: Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho, 2019. 158 s. ISBN 978-80-8122-307-5

Anotácia: Asi najzaujímavejšiu interakčnú sféru má slovenčina s maďarským jazykom. Vzájomný vplyv týchto jazykov je aktuálnou otázkou, preto sme spracovali do ukážkového materiálu najmä výskumy týkajúce sa tejto problematiky. Vyskytujú sa tu typické jazykové prvky, charakteristické pre zmiešané slovensko-maďarské prostredie (maďarská menšina na Slovensku a dolnozemská Slovač). Univerzitná učebnica obsahuje široký záber tém zo spektra sociolingvistiky, ponecháme na pedagógov, ktorú z nich zaradia do svojho plánu vyučovania, v závislosti od detailnosti je možné ich rozdelenie na dva týždne alebo spojenie, skrátenie, snažiac sa vyhovieť štruktúre semestra. Každá kapitola má dve časti: Teoretickú bázu tvorí koncept výkladu, akási kostra prednášky (časť A), na to nadväzujú relevantné príklady zo sociolingvistických výskumov (časť B). Na základe učebníc či iných prameňov väčšinou sám pedagóg vytvára elektronické študijné materiály, ktoré používa na svojich prednáškach a seminároch. K našej učebnici patrí aj CD, na ktorom sa nachádzajú prezentácie k jednotlivým kapitolám s ilustráciami, slúžiace ako podklad na individuálne doplnenie.


2018

attachment:2018-Bodnarova.pdf

Názov: Zámená v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku

Bibliografia: BODNÁROVÁ, Martina: Zámená v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2018. 241 s. ISBN: 978-80-555-2018-6

Elektronická verzia

Anotácia: Slovenčina v každodennosti. Aj takto by sa dala charakterizovať publikácia Zámená v neinštitucionálnej dialogickej komunikácii dospelých na východnom Slovensku. Prináša výsledky dlhodobého lingvistického výskumu súkromnej komunikačnej sféry, ktorej nosným atribútom je aj dialogickosť. Autorka predstavuje vlastnú typológiu dialógu dospelých na báze autentického materiálu 100 dialógov z prostredia východoslovenských miest a obcí. Pomocou kvantitatívnej metódy (frekvenčnej analýzy) vysúva do popredia jedny z najuniverzálnejších i najefektívnejších jazykových prostriedkov bežných dialogických interakcií – zámená. Prostredníctvom ich minucióznej interpretácie v dialogických kontextoch sa ich usiluje ukázať aj ako prostriedky rozmanitých komunikačných stratégií a ako konštituenty jednotlivých typov dialógu. Publikácia sa tak stáva exaktným dôkazom systémovej podoby súčasnej slovenčiny v spontánnej komunikácii východoslovenskej proveniencie.


attachment:2018-Dolnik.pdf

Názov: Jazyk v pragmatike

Bibliografia: DOLNÍK, Juraj: Jazyk v pragmatike. Bratislava: VEDA 2018. 198 s. ISBN 978-80-224-1686-3

Anotácia: Názov knihy hutne vyjadruje, že jej obsah sa týka prirodzeného jazyka v kontexte jeho používania a v svetle náuky o jeho fungovaní v sociálnom živote, ako aj v mentálnom svete jeho nositeľov. Ústredný motív výkladov autora sa spája s termínom racionalita. Z perspektívy určenej týmto pojmom v spätosti s konceptom pragmatika sa osvetľuje pragmatický kontext jazykovedy, jazykové konanie v sociálnej praxi, význam slova ako kľúčovej jazykovej jednotky, otázka jazykového problému v kontraste s jazykovým pseudoproblémom aj fundament jazykovej kultúry. Výklady v rámci šiestich kapitol upriamujú pozornosť na podmienenosť spoločenskej užitočnosti lingvistiky jej pragmatizáciou a na potrebu špecifikácie idey racionality pri zdôvodňovaní teoretického aj praktického zaobchádzania s jazykom. Kniha podporuje poznávanie súčasného slovenského jazyka z pozície jej nositeľov a povzbudzuje k posilneniu pragmatického obratu pri zaobchádzaní so spisovným jazykom.


attachment:2018-Gajdosova-Simkova.pdf

Názov: Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu

Bibliografia: GAJDOŠOVÁ, Katarína – ŠIMKOVÁ, Mária a kol.: Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu. Bratislava: VEDA 2018. 416 s. ISBN 978-80-224-1678-8

Anotácia: Frekvenčný slovník hovorenej slovenčiny na báze Slovenského hovoreného korpusu predstavuje prvé samostatné spracovanie výskytov slov a spojení v ústnej podobe štandardnej slovenčiny. Kolektív autorov z JÚĽŠ SAV v ňom nadväzuje na Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu (Bratislava, 2017), v ktorom sú spracované výskyty slov v písaných textoch. Obidva slovníky tak poskytujú celistvý obraz o najpoužívanejšej časti slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Vo Frekvenčnom slovníku hovorenej slovenčiny sa nachádzajú výskyty slov a spojení slov v prehovoroch rôzneho druhu z celého územia Slovenska, ktoré sú spracované v Slovenskom hovorenom korpuse v rozsahu takmer 6,6 mil. textových jednotiek. Frekvenčný slovník obsahuje takmer 10 000 najfrekventovanejších slov usporiadaných podľa absolútnej frekvencie, podľa priemernej redukovanej frekvencie a podľa abecedy s rozšírenými frekvenčnými údajmi. V ďalších častiach sa nachádzajú frekvenčné zoznamy dvoj-, troj- a štvorslovných spojení slov, frekvenčné zoznamy slov použitých v osobitných komunikačných situáciách, skratiek a značiek, frekvenčné zoznamy grafém, slovných druhov a štruktúrnych značiek používaných v Slovenskom hovorenom korpuse.


attachment:2018-Garabik-a-kol.pdf

Názov: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny (Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu)

Bibliografia: GARABÍK, Radovan a kol.: Retrográdny slovník súčasnej slovenčiny (Slovné tvary na báze Slovenského národného korpusu). Bratislava: VEDA 2018. 848 s. ISBN 978-80-224-1710-5

Anotácia: Dielo poskytuje rozsiahle, reprezentatívne a prehľadne spracované údaje o zakončení tvarov slov v slovenčine spolu so štatistickým spracovaním ich výskytov a distribúcie. Ide o prvý slovník svojho druhu, v ktorom sú zahrnuté a systematicky spracované zakončenia slov v slovenčine na základe rozsiahleho korpusového materiálu. Slovník ako praktická referenčná príručka typických i menej častých zakončení slov je určený odbornej i širokej laickej verejnosti. Okrem informácií o používaní zakončení tvarov slov čitateľom poskytuje rýchlu orientáciu vo frekvencii realizácie gramatických kategórií a pomáha odhaľovať neintuitívne javy a vzťahy v jazyku.


attachment:2018-Habijanec.pdf

Názov: Fonologické aspekty vývinu slovenčiny

Bibliografia: HABIJANEC, Siniša: Fonologické aspekty vývinu slovenčiny. Bratislava: VEDA 2018. 190 s. ISBN 978-80-224-1710-5

Anotácia: Monografia obsahuje sedem štúdií, ktoré vznikli v rámci projektu Fonologický vývin slovenčiny vo svetle súčasného stavu historickej jazykovedy, realizovaného v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v rokoch 2015 - 2018. Štúdie sú tematicky späté a zameriavajú sa na jednotlivé aspekty (fonologického vývinu slovenského jazyka). Pri výskume vedúcom k ich vypracovaniu bol využitý bohatý materiál nárečového archívu dialektologického oddelenia ústavu, nie vždy náležite zohľadňovaný v diachrónnej slovakistike a slavistike.


attachment:2018-Olostiak-onymia.pdf

Názov: Onymická a deonymická nominácia

Bibliografia: OLOŠTIAK, Martin: Onymická a deonymická nominácia. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 202 s. ISBN 978-80-555-2119-0 (print), ISBN 978-80-555-2411-5 (online)

Elektronická verzia

Anotácia: Ambíciou monografie je charakteristika vlastného mena ako priesečníka pomenovacích vzťahov. Prvým cieľom je analýza onymickej nominácie, t. j. tvorenia vlastných mien. Pod termínom onymická nominácia rozumieme súhrn spôsobov, akými fyzicky vznikajú vlastné mená. Onymickú nomináciu riadi, podmieňuje a ovplyvňuje komplex faktorov, ktoré súhrnne môžeme nazvať onymické normy. Druhým cieľom je charakteristika nominačnej potencie vlastných mien, t. j. analýza deonymickej nominácie, spôsobov tvorenia pomenovaní od vlastných mien. Špecifika proprií sa prejavuje aj v tejto oblasti, v ktorej ide najmä o slovotvornú nomináciu a zapájanie sa vlastných mien do viacslovných pomenovaní. Oba nominačné procesy – onymické aj deonymické tvorenie – uchopujeme prostredníctvo konceptu lexikálnej motivácie.


attachment:2018-Olostiak-Olostiakova.pdf

Názov: Morfematika a slovotvorba slovenčiny

Bibliografia: OLOŠTIAK, Martin – OLOŠTIAKOVÁ, Lucia: Morfematika a slovotvorba slovenčiny. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 244 s. ISBN 978-80-555-2118-3 (print), ISBN 978-80-555-2666-9 (online)

Elektronická verzia

Anotácia: Učebnica sumarizuje poznatky z oblasti dvoch príbuzmých disciplín – morfematiky a slovotvorby. V prvej sekcii sa venuje pozornosť morfematike, vyčleňujú sa základné pojmy a termíny (morfematika ako vedná disciplína, morféma, morfa, submorféma, submorfa), prezentuje sa klasifikácia morfém a explikuje sa postup pri morfematickom rozbore. V samostatnej kapitole sa predstavujú morfematické slovníky slovenčiny. Druhá sekcia je zameraná na tvorenie slov, ktoré sa predstavuje v kontexte dynamiky a obohacovania slovnej zásoby. Vysvetľuje sa podstata slovotvornej motivácie, obsahová, formálno-procesuálna, paradigmatická a onomaziologická stránka slovotvorby. V samostatnej časti sa sumarizuje vzťah morfematickej a slovotvornej štruktúry (morfematické zloženie prvkov slovotvornej štruktúry slova). Na konci každej sekcie sa nachádza sumarizácia základných poznatkov. Odborno-didaktické zameranie sa posilňuje aj zaradením terminologického slovníka, ktorý zároveň slúži aj ako vecný register.


attachment:2018-Olostiak-eponyma.pdf

Názov: Slovník slovenských eponým

Bibliografia: OLOŠTIAK, Martin – PALKOVÁ, Lenka – GAVUROVÁ, Miroslava – REŠOVSKÁ, Soňa: Slovník slovenských eponým. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 264 s. ISBN 978-80-555-2121-3 (print), ISBN 978-80-555-2583-9 (online)

Elektronická verzia

Anotácia: V podobe Slovníka slovenských eponým sa čitateľovi do rúk dostáva v slovakistike nový typ slovníka, ktorý spracúva jednoslovné lexikálne jednotky priamo alebo sprostredkovane súvisiace s vlastnými menami, napr. abrahámoviny, bikiny, derby, ezopovský, herkules, ježiško, kolt, mayovka. Celkovo ide o 1 216 heslových jednotiek s 1 445 významami a 1 515 prihniezdovanými lexémami. Štruktúra hesla vychádza z koncepcie jednojazyčného výkladového slovníka so svojimi tradičnými komponentmi (výslovnosť, gramatická charakteristika, funkčno-štýlová charakteristika, výklad významu, exemplifikácia, prihiezdované slovotvorne súvzťažné jednotky). V osobitnej časti sa uvádzajú nevyhnutné encyklopedické pasáže obsahujúce údaje o eponymickom etymóne – kto alebo čo sa stalo východiskom eponymizácie a ako sa eponymická história reflektuje v súčasnej podobe heslovej jednotky. Používateľovi sa okrem toho ponúka náhľad o medzilexikálnych vzťahoch eponymických jednotiek, a to prostredníctvom: a) hniezdovania slovotvorne viazaných jednotiek, hniezdovania slovotvorno-slovnodruhových vzťahov; prostredníctvom odkazov sémanticky súvzťažné jednotky. Slovník teda okrem iného vo zvýšenej miere reflektuje, ako sa vlastné mená ako východiská zapájajú do slovotvorných a širšie nominačných vzťahov.


attachment:2018-Olostiak-Vojtekova-Orinakova.pdf

Názov: Slovotvorná adaptácia a kompozitnosť v slovenčine

Bibliografia: OLOŠTIAK, Martin – VOJTEKOVÁ, Marta – ORIŇÁKOVÁ, Slavka: Slovotvorná adaptácia a kompozitnosť v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 250 s. ISBN 978-80-555-2121-3 (print), ISBN 978-80-555-2583-9 (online)

Elektronická verzia

Anotácia: Cieľom monografie je prispieť k poznaniu adaptačných procesov na slovotvornej úrovni. Pozornosť sa venuje pomenovaniam kompozitného charakteru, t. j. jednotkám, ktoré obsahujú minimálne dva kompozitotvorné prvky. Za kompozitotvorný prvok považujeme buď plnohodnotný slovotvorný základ (bázu), ktorý sa vyskytuje aj ako samostatné pomenovanie, alebo neplnohodnotný prvok (bázoid), ktorý sa ako samostatné pomenovanie nevyskytuje. V práci systematicky analyzujeme tzv. semikompozitá, t. j. také kompozitné jednotky, ktoré vo svojej štruktúre obsahujú minimálne jeden bázoid (napr. biosféra, astrofyzika, mini-sukňa, filmotéka, megaúspešný), príp. viac bázoidov, najčastejšie dva bázoidy (napr. polygrafia, monogamia, digram, biológia, nekrofília). Jadro práce tvorí charakteristika 368 bázoidov. Jednotlivé „heslá“ sú usporiadané abecedne a nachádza sa v nich krátka charakteristika príslušného komponentu, zahŕňajúca sémantické, formálne, slovotvorné, funkčné, distribučné a frekvenčné údaje.


attachment:2018-Palkova.pdf

Názov: Univerbizácia v slovenčine

Bibliografia: PALKOVÁ, Lenka: Univerbizácia v slovenčine. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2018. 268 s. ISBN 978-80-555-2015-5 (print), ISBN 978-80-555-2014-8 (online)

Elektronická verzia

Anotácia: Monografia sa zameriava na charakteristiku rôznych prejavov univerbizácie a na rôzne aspekty, ktoré s týmto javom súvisia. Prvá časť ponúka teoreticko-metodologické východiská a prehľad prác zo slovenskej a českej lingvistiky, ktoré sa tejto téme venovali. Na základe tohto prehľadu ďalej sumárne načrtávame sedem rôznych prístupov k vymedzeniu univerbizácie. Naším cieľom je opísať tento lexikálny jav z hľadiska teórie lexikálnej motivácie (TLM) a spomínaných sedem prístupov k poňatiu univerbizácie konfrontujeme s tézami formulovanými v rámci TLM. V ďalšej časti ponúkame pohľad na univerbizáciu ako na špecifický prejav lexikálnej motivácie. Analyzujeme tiež rôzne príčiny, pre ktoré k univerbizácii dochádza, pričom ich diferencujeme na intralingválne, intralingválno-extralingválne a extralingválne. Osobitne sa venujeme jednotlivým univerbizačným typom, rozlišujeme slovotvornú, morfologickú, sémantickú a abreviačnú univerbizáciu. Všímame si aj také realizácie univerbizácie, ktoré je možné zaradiť do viacerých univerbizačných typov. V ďalšej časti opisujeme vzťahy univerbizácie a iných motivačných typov a univerbizáciu z hľadiska dynamiky v jazyku. V závere monografie ponúkame aj kvantitatívno-korpusový a sociolingvistický pohľad na časť slovotvorných univerbátov. Jednotlivé tvrdenia opierame o kvantitatívny výskum vyše 1 640 univerbátov, ktoré v poslednej časti lexikograficky spracúvame v slovníku.


attachment:2018-Slancova-ed.pdf

Názov: Desať štúdií o detskej reči. Lexika – gramatika – pragmatika

Bibliografia: SLANČOVÁ, Daniela (ed.): Desať štúdií o detskej reči. Lexika – gramatika – pragmatika. Bratislava – Prešov: VEDA – FF PU v Prešove 2018. 688 s. ISBN 978-80-224-1638-2

Anotácia: Monografia prináša originálne výsledky niekoľkoročného výskumu vývinu reči slovensky hovoriacich detí v ranom veku. Sústreďuje sa na vývin slovnej zásoby, slovotvorby, gramatiky, konkrétne pádu a syntaxe, ako aj na predpoklady a súvislosti tohto vývinu. Poznatky o vývine reči kombinuje s poznatkami o charaktere reči matiek a otcov orientovanej na dieťa, ktorá sa sleduje už od prenatálneho obdobia vývinu dieťaťa. Okrem výsledkov primárneho lingvistického výskumu prináša publikácia návrhy na ich aplikáciu v logopedickej praxi.


attachment:2018-Simkova-Levicka-Debnar.pdf

Názov: Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume

Bibliografia: ŠIMKOVÁ, Mária – LEVICKÁ, Jana – DEBNÁR, Marek: Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume. Bratislava: VEDA 2018. 196 s. ISBN 978-80-224-1679-5

Anotácia: V súčasnej slovenčine, v jej skúmaní a opise registrujeme mnohé zmeny súvisiace s vývinom celého jazykového spoločenstva i s novými metódami a možnosťami výskumu jazyka a textových útvarov. Autori publikácie sa zamerali na niekoľko oblastí: pravopis alebo adaptácia prevzatých slov, lexikológia vrátane terminológie, štylistika s presahom do dištančného čítania. Premenlivé vlastnosti jazykového systému slovenčiny a sondy do pohybov v parole sú dokumentované na báze dát Slovenského národného korpusu s názornými ukážkami efektívneho využitia korpusových zdrojov a metód korpusovej lingvistiky. Kniha je primárne určená lingvistom, literárnym vedcom, záujemcom zo súvisiacich interdisciplinárnych oblastí (napr. digital humanities), terminológom, prekladateľom a študentom príslušných odborov.


attachment:2018-Valentova.pdf

Názov: Lexika slovenských terénnych názvov (koncepcia lexikografického spracovania)

Bibliografia: VALENTOVÁ, Iveta: Lexika slovenských terénnych názvov (koncepcia lexikografického spracovania). Bratislava: SAP 2018. 220 s. ISBN 978-80-89607-69-3

Anotácia: Publikácia obsahuje koncepciu knižného a digitálneho lexikografického a areálového spracovania apelatívnej a propriálnej lexiky slovenských a do slovenského jazyka adaptovaných terénnych názov a súpis hesiel, ktoré začínajú na písmeno A. Zo širšieho teoreticko-metodologického pohľadu sa podrobnejšie analyzujú problematickejšie javy a zásady koncepcie. V práci sa venuje pozornosť aj významu a širšiemu spoločenskému využitiu terénnych názvov, charakteristike histórie ich výskumu a spracovania na Slovensku a v slovenských jazykových enklávach v Maďarsku, českým anojkonymickým slovníkom a ďalším možnostiam výskumu a syntetického spracovania tohto vzácneho toponymického materiálu.