Štefan Peciar a a moderná lexikografia. Zborník k 100. výročiu od narodenia Štefana Peciara. Ed. Slavomír Ondrejovič – Lucia Satinská – Júlia Vrábľová. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV 2014. 521 s. ISBN 978-80-224-1416-6.

Zborník obsahuje referáty z medzinárodnej vedeckej konferencie Slovník a jeho používatelia

z 8. – 10. decembra 2012 v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach. Toto podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti 100. výročia narodenia Štefana Peciara, jednej z významných osobností slovenskej jazykovedy, niekdajšieho riaditeľa Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, hlavného redaktora časopisu Slovenská reč a hlavného redaktora výkladového Slovníka slovenského jazyka (1959 – 1968). Smolenické prednášky sa týkali šiestich zväzkov Slovníka slovenského jazyka, ktorý vznikol pod vedením Š. Peciara, koncepcie a spoločenského kontextu tohto slovníka, ale aj života a kontextu doby Štefana Peciara. Prednášatelia venovali pozornosť aj rôznym lexikografickým, lexikologickým, gramatickým, pravopisným a iným problémom, vzťahu slovenčiny a češtiny, sociolingvistike, purizmu a pod.

PDF