DOLNÍK, Juraj: Teória spisovného jazyka (so zreteľom na spisovnú slovenčinu). Bratislava: Veda 2010. 301 s. ISBN 978-80-224-1119-6.

teoria_spisovneho_jazyka.png

  • Monografia zahŕňa prvý ucelený systematický výklad spisovného jazyka so zreteľom na súčasnú spisovnú slovenčinu. Zdôrazňuje potrebu obratu v prístupe k tomuto jazykovému útvaru, ktorý je vynucovaný súčasným stavom jeho rozvinutosti a aktuálnymi komunikačnými potrebami jeho používateľov, a demonštruje, v čom spočíva zásadná teoreticko-metodologická aj praxeologická zmena. K navodeniu obratu nabáda aj súčasný stav vedeckého poznania jazyka, jeho fungovania aj jeho používateľov. Monografia ponúka edukačnej elite spoločnosti aj používateľom spisovného jazyka, ktorí sa angažujú v jeho kultivácii, vedecky podloženú ideovú oporu a stimulačnú bázu na navodenie nového diskurzu vo vzťahu k spisovnej slovenčine, a teda na revíziu tradičného postoja k nej a prístupu k jej kultivovaniu. Autor odpovedá na otázku, ako máme vnímať spisovný jazyk a jeho používateľov, aby sme im rozumeli a podľa toho sa správali.

PDF