VALENTOVÁ, Iveta: Lexika slovenských terénnych názvov (Koncepcia lexikografického spracovania). Rec. Milan Harvalík, Pavol Žigo. Bratislava: Slovak Academic Press 2018. 220 s. ISBN 978-80-89607-69-3.

Monografia obsahuje koncepciu knižného a digitálneho lexikografického a areálového spracovania apelatívnej a propriálnej lexiky slovenských a do slovenského jazyka adaptovaných terénnych názov a súpis hesiel, ktoré sa začínajú na písmeno A. Zo širšieho teoreticko-metodologického pohľadu sa podrobnejšie analyzujú problematickejšie javy a zásady koncepcie. V práci sa venuje pozornosť aj významu a širšiemu spoločenskému využitiu terénnych názvov, charakteristike histórie ich výskumu a spracovania na Slovensku a v slovenských jazykových enklávach v Maďarsku, českým anojkonymickým slovníkom a ďalším možnostiam výskumu a syntetického spracovania tohto vzácneho toponymického materiálu.

PDF