Jazyková kultúra na začiatku 3. tisícročia. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 9. – 10. septembra 2004 v Bratislave. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2009. 215 s. ISBN 978-80-224-1052-6.

  • Zborník materiálov obsahuje referáty, ktoré odzneli na vedeckej konferencii Jazyková kultúra na začiatku tretieho tisícročia. Súbor referátov sa vyznačuje vyhranenou metodológiou, schopnosťou zreteľne formulovať vedecké postoje k vytýčenej téme a kultivovane reagovať na divergenciu názorov na skúmanú problematiku. Tematická orientácia príspevkov je svedectvom mnohodimenzionálnej problematiky, dynamiky v oblasti jazykovej kultúry a ustavičnej potreby venovať jazykovej kultúre adekvátnu pozornosť. Zborník svojou poznávacou hodnotou je prínosom v oblasti jazykovej kultúry aj tým, že výsledky, ktoré sa v ňom predstavujú, formulujú problematiku z hľadiska dynamiky a rešpektujú postupnosť jazykového vývinu nielen od minulosti po súčasnosť, ale aj z hľadiska perspektívy.

PDF