ONDREJOVIČ, Slavomír: Jazyk, veda o jazyku, societa: sociolingvistické etudy. Bratislava: Veda 2008. 308 s. ISBN 978-80-224-0994-0.

jazyk_veda_o_jazyku.png

  • Syntetická monografia, ktorá sa opiera o čiastkové štúdie z predchádzajúcich sociolingvistických a všeobecnojazykovedných projektov. Práca je zameraná na základné aspekty vzťahu jazyka a spoločnosti tak, ako ju reflektuje súčasná lingvistika na Slovensku na pozadí európskych a svetových lingvistických pomerov, ale aj na pozadí tzv. systémovej lingvistiky. V monografii sa skúma, ako súčasná lingvistika reaguje na tzv. komunikačnopragmatický obrat vo vede, jej „osud“ vo chvíľach, keď sa stala tzv. pilotnou spoločenskovednou disciplínou, ale pozornosť sa venuje aj sociolingvistickým metódam, ďalej ekologickému pohľadu na jazyk, ako aj miestu slovenského jazyka po vstupe do Európskej únie, jazykovej situácii v zmiešaných južných oblastiach Slovenska a v Nórsku, jazykovým postojom k mestskému jazyku, k teritoriálnym a sociálnym varietám slovenčiny a vzťahu menšinových jazykov k majoritným (slovenskej menšiny v Rakúsku a chorvátskej menšiny na Slovensku) s osobitým zreteľom na moderné chápanie vzťahu kodifikácie, normy a úzu.

PDF