Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte. Sociolinguistica Slovaca 7. Ed. S. Ondrejovič, J. Vrabľová, A. Krausová. Bratislava: Veda 2013. 335 s. ISBN 978-80- 224-1334-3.

Jazyk a diskurz v kultúrnom a politickom kontexte V poradí siedmu publikáciu zo série Sociolinguistica Slovaca tvorí zborník príspevkov, ktoré odzneli na interdisciplinárnej konferencii s rovnomenným názvom. Zavŕšili tak grantový projekt VEGA s názvom Slovenčina ako kultúrny jav a médium kultúry, vedený prof. PhDr. Jurajom Dolníkom, DrSc. Multidisciplinárny a viacznačný rozmer pojmu diskurz sa prejavuje aj v tematickom poli príspevkov, okrem lingvistického aspektu sa v nich prejavuje najmä sociologické, historické, kulturologické hľadisko. Novým spôsobom sú tu poňaté témy spisovného jazyka a jazykového poradenstva, jazykovo-kultúrny obraz slovenskej mládeže, znaky a stereotypy mediálneho diskurzu a podobne.

PDF