etymologia.jpg

KRÁLIK, Ľubor: Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí. Bratislava: Veda, 2020. 176 s. ISBN 978-80-224-1875-1

Monografia prináša etymologické interpretácie viac ako 130 nárečových lexém uvedených v prvých dvoch zväzkoch Slovníka slovenských nárečí (1994, 2006), ktorých etymologická charakteristika – zohľadňujúca ich širšie slovanské či (stredo)európske súvislosti – implikuje pre takýto lexikálny materiál alternatívny spôsob lexikografickej prezentácie, odlišný od spôsobu jeho spracovania v uvedenom slovníkovom diele. Autor sa takisto zamýšľa nad vzájomným vzťahom etymológie a nárečovej lexikografie, pričom z pozície etymológa formuluje i niektoré všeobecné metodologické odporúčania pre prax nárečovej lexikografie. Vzhľadom na svoju tematiku publikácia prekračuje rámec vlastnej slovakistiky a môže byť inšpiratívna aj pre zahraničných jazykovedcov pôsobiacich v oblasti etymologického výskumu a lexikografického spracovania nárečovej lexiky iných, najmä slovanských jazykov.