Dynamické tendencie v slovenskom pravopise. Zborník materiálov z vedeckej konferencie konanej 18. – 19. mája 2006 v Bratislave. Ed. M. Považaj. Bratislava: Veda 2009. 211 s. ISBN 978-80-224-1106-6.

dynamicke_tendencie.png

  • Zborník prináša materiály z rovnomennej vedeckej konferencie, ktorá sa konala v roku 2006 v Bratislave. Sú v ňom príspevky takmer o všetkých otvorenejších okruhoch súčasného pravopisu. Viacero príspevkov vnáša doplňujúce pohľady do súčasných diskusií, ďalšie štúdie prinášajú pohľad na uplatňovanie pravopisnej kodifikácie v konkrétnych komunikačných sférach, resp. predkladajú námety z týchto prostredí na ďalšie kodifikačné kroky. V zborníku sú aj návrhy na úpravy a doplnenia vo 4. vydaní Pravidiel slovenského pravopisu.

PDF