Podujatia plánované v r. 2020

Teória vlastného mena Vincenta Blanára a súčasná všeobecná teória onomastiky (vedecké kolokvium)

bližšie informácie


ARANEA 2020

Webové korpusy ako nástroj vo výskume a vo vyučovaní

Bratislava 6. a 7. november 2020

Konferenciu organizujú:

  • UNESCO Katedra plurilingválnej a multikultúrnej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave
  • Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
  • Jazykovedný ústav Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied
  • Slovenská asociácia vysokoškolských učiteľov francúzštiny FrancAvis
  • Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV
  • Slovensko-francúzsky univerzitný inštitút

Informácie:

/!\ Konferencia prebiehala online.


Povaha jazyka a jej poznávanie

{X} Konferencia bola zrušená

Konferencia venovaná stému narodeniu prof. PhDr. Jána Horeckého, DrSc., so zameraním na inšpiračný potenciál jeho diela. Integračná idea konferencie je určená otázkami, ako sa javí povaha prirodzeného jazyka vo svetle jeho súčasných lingvistických výkladov a ako sa prejavuje v jazykovej aj metajazykovej praxi. Výsledkom vedeckého podujatia má byť štruktúrovaný komplex štúdií ako relevantný príspevok do fondu aktuálnej lingvistickej literatúry.

Informácia pre pasívnych účastníkov

  • Miesto konania: Kongresové centrum SAV v Smoleniciach

  • Kontaktná osoba: Jaroslava Rusinková <horecky2020@juls.savba.sk>

  • Konferenčný poplatok: 70,- € (na organizačné zabezpečenie konferencie – prenájom rokovacích priestorov, občerstvenie počas rokovania, autobusová doprava z Bratislavy do Smoleníc a späť)

  • Ubytovanie: Konferenčný poplatok nezahŕňa poplatok za stravu a ubytovanie. Tie uhradí každý účastník konferencie sám pri odchode z hotela v hotovosti alebo kartou. Cenníky možno nájsť na stránke kongresového centra: