ETYMO – etymologická databáza slovenskej lexiky (2. etapa) a súvisiaci etymologický výskum

2019 – 2022

Zodpovedný riešiteľ: Ľubor Králik

Spoluriešitelia zo SAV:

Anotácia: Primárnym cieľom projektu je budovanie etymologickej databázy slovenskej lexiky (súčasný spisovný jazyk, staršie obdobia vývinu slovenčiny, slovenské nárečia) a s tým súvisiaci etymologický výskum. V rámci projektu sa predpokladá vypracovanie a zverejnenie hesiel na písmená Č až G; najvýznamnejšie nové poznatky získané počas vlastného etymologického výskumu budú prezentované formou vedeckých štúdií publikovaných na Slovensku i v zahraničí. Významným publikačným výstupom je aj vedecká monografia Etymológia a nárečová lexikografia (na materiáli Slovníka slovenských nárečí) (2020). Špecifickým aplikačným prínosom projektu je zabezpečovanie etymologickej zložky pre ďalšie vedecké projekty dlhodobo realizované v JÚĽŠ SAV s podporou VEGA (Slovník súčasného slovenského jazyka – 4. zv., 2021; Slovník slovenských nárečí – 3. zv., 2021; Slovanský jazykový atlas).

Annotation

ETYMO – Etymological Database of the Slovak Lexicon (1st Stage) (2016–2018) The project was aimed at the creation of an etymological database of the Slovak lexicon, freely accessible on the website of the Ľ. Štúr Institute of Linguistics and containing etymological information about the lexicon of the contemporary literary language, older Slovak as well as Slovak dialects. In the 1st stage, information about roughly 700 lexical items (letter A) was elaborated. New scientific findings in the field of Slovak etymology were presented in 14 original scientific publications (6 out of them published abroad).

ETYMO – Etymological Database of the Slovak Lexicon (2st Stage) and Related Etymological Research (2019–2022) The project builds upon a previous one (1st stage in the creation of the database); new entries (letters B–F) will be made accessible after the project’s completion. One of its key outputs is the scientific monograph Etymology and Dialectal Lexicography (on the Material of the Dictionary of Slovak Dialects) by Ľ. Králik (in Slovak; published in 2020); new scientific findings obtained within the project are being presented in scientific articles. The principal investigator revided the etymological apparatus of the 4th volume of the Dictionary of Contemporary Slovak Language and the 9th volume of the Encyclopaedia Beliana (both published in 2021); he also provided consultations in the field of etymology for the 3rd volume of the Dictionary of Slovak Dialects (published in 2021) and for the Slavic Linguistic Atlas (pending volumes of the lexical and word-formation series).