ETYMO – etymologická databáza slovenskej lexiky (2. etapa) a súvisiaci etymologický výskum

2019 – 2022

Zodpovedný riešiteľ: Ľubor Králik

Spoluriešitelia zo SAV:

Anotácia: Primárnym cieľom projektu je budovanie etymologickej databázy slovenskej lexiky (súčasný spisovný jazyk, staršie obdobia vývinu slovenčiny, slovenské nárečia) a s tým súvisiaci etymologický výskum. V rámci projektu sa predpokladá vypracovanie a zverejnenie hesiel na písmená Č až G; najvýznamnejšie nové poznatky získané počas vlastného etymologického výskumu budú prezentované formou vedeckých štúdií. Plánované je aj vydanie monografickej publikácie Aspekty slovenskej etymológie, predstavujúcej syntetizujúci výber riešiteľových textov z tejto oblasti. Významným aplikačným prínosom projektu je zabezpečovanie etymologickej zložky pre ďalšie vedecké projekty dlhodobo realizované v JÚĽŠ SAV s podporou VEGA (Slovník súčasného slovenského jazyka, Slovník slovenských nárečí, Slovanský jazykový atlas).