Prechyľovanie: áno – nie?

Bratislava, Austria Trendhotel, 9. 2. 2016

Vedecký seminár bol zameraný na genézu, podoby a problémy prechyľovania priezvisk. Priniesol pohľad na prechyľovanie a prechýlené priezviská žien z hľadiska historického, onomastického, sociolingvistického a právneho u nás a v iných krajinách. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovaťrozličné názory na túto tému a diskutovať o nich. Účastníci s referátmi boli zo Slovenska (11), Česka (6), Maďarska (2), Poľska (1) a Srbska (1).

35 účastníkov

Kontaktná osoba: PhDr. Lucia Satinská, PhD., lucias @ juls.savba.sk

fotogaléria


(Socio)lingvistika perspektívy, limity a mýty

Smolenice, 73 účastníkov, 11. – 13. 4. 2016

Medzinárodná vedecká konferencia bola venovaná jazykovednému dielu prof. PhDr. Slavomíra Ondrejoviča, DrSc., pri príležitosti jeho životného jubilea. Príspevky boli zamerané na sociolingvistiku, teóriu spisovného jazyka, jazykovú normu a jej kodifikáciu, dejiny spisovného jazyka, dejiny lingvistiky, všeobecnú lingvistiku, fonetiku, fonológiu a ortoepiu, gramatiku a sémantiku. Vedeckí garanti: J. Dolník, A. Ferenčíková, Ľ. Králik. Zo 73 účastníkov bolo 51 domácich a 22 zahraničných (Česko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko).


XXV. kolokvium mladých jazykovedcov

Častá-Papiernička, 53 účastníkov, 23. – 25. 11. 2016

Tohtoročné kolokvium bolo jubilejné. Toto podujatie sa v priebehu rokov stalo tradíciou, ktorá je súčasťou odborného života mladých pracovníkov a doktorandov JÚĽŠ SAV a filozofických a pedagogických fakúlt na Slovensku, ako aj mnohých zahraničných kolegov. Otvorila ho jeho dlhoročná organizátorka M. Nábělková plenárnou prednáškou, po nej program prebiehal v 2 sekciách. Z počtu účastníkov 53 bolo 30 domácich a 22 zahraničných (Česká republika, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, USA).


Aktuálne otázky slovenského jazyka (Actual Questions of Slovak Language) Bratislava 4. – 5. 10. 2016

Cieľom podujatia bolo tematizovanie akútnych, ale aj reziduálnych a stále otvorených otázok slovenského jazyka v používateľskej praxi. Okrem identifikácie a prezentácie problematických miest na rozličných jazykových rovinách (pravopisnej, ortoepickej, lexikálnej, syntaktickej...) bolo zámerom organizátorov vytvoriť priestor na diskusiu o prednesených príspevkoch. Sprievodným cieľom všetkých referátov bolo zohľadňovanie potrieb novodobého používateľa slovenčiny a zachytenie aktuálnej a živej normy slovenského jazyka.