Jozef Bilsky’s Personal Page

Jozef Bilský

Kategória (kategória stanovená na základe Zákona 553/2003 Z.z): Vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied, Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra
Panská 26, SK-81101 Bratislava, Slovenská republika
telefón +421-2-54431762, fax +421-2-54431756
jozef.bilsky at juls.savba.sk

Oblasti vedeckovýskumnej činnosti

Život a práca Jozefa Bilského

  Narodil sa v Bardejove, kde v roku 2009 zmaturoval na Gymnáziu Leonarda Stöckela.

  Po maturite nastúpil na Filozofickú a Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach. Tam v roku 2012 ukončil medziodborové štúdium geografie – slovenského jazyka a literatúry obhajobou bakalárskej práce Prozodické javy vo východoslovenských nárečiach pod vedením PhDr. Ivety Bónovej, PhD. V roku 2014 obhájil diplomovú prácu Súčasný stav používania nárečia v Dlhej Lúke pod vedením doc. PhDr. Marianny Sedlákovej, PhD. v študijnom odbore 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov slovenského jazyka a literatúry – geografie. V tom istom roku nastúpil na doktorandské štúdium na Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove v odbore 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra – študijný program slovenský jazyk – so zameraním na dialektológiu a dejiny jazyka, ktoré ukončil v roku 2019 obhajobou dizertačnej práce Pádový synkretizmus vo východoslovenských nárečiach pod školením prof. PhDr. Júlie Dudášovej, DrSc. V roku 2017 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove obhájil rigoróznu prácu Severošarišská archaická enkláva menom Hažlín, ktorú napísal pod vedením PhDr. Petra Karpinského, PhD. V školskom roku 2017/2018 pôsobil ako lektor slovenského jazyka na Inštitúte ukrajinistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, v nasledujúcom školskom roku (2018/2019) ako stredoškolský učiteľ na gymnáziu v Košiciach. Po ukončení doktorandského štúdia nastúpil na pozíciu lektora slovenského jazyka a kultúry na Univerzitu Komenského v Bratislave, kde bol zamestnaný do roku 2021. Rovnakej činnosti sa venoval aj v rokoch 2021 – 2022 na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od roku 2023 pôsobí ako vedecký pracovník v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. na dialektologickom oddelení ako spoluautor pripravovaného Slovníka slovenských nárečí IV.

Účasť na riešení grantových projektov

  Ukončené:
 • VEGA – Dynamické procesy v súčasnej jazykovednej slavistike II. (Kapitoly z výskumu slovenčiny, rusínčiny, poľštiny a ukrajinčiny) č. 1/0072/14 (2014 – 2016).
 • VEGA – Dynamické procesy v súčasnej jazykovednej slavistike III. (Kapitoly z výskumu slovenčiny, poľštiny, rusínčiny a ukrajinčiny) č. 1/0383/17 (2017 – 2019).
 • VEGA – Dynamické procesy v súčasnej jazykovednej slavistike IV. (Kapitoly z výskumu slovenčiny, poľštiny, rusínčiny a ukrajinčiny) č. 1/0236/20 (2020 – 2022).
 • Prebiehajúce:
 • VEGA – Dynamické procesy v súčasnej jazykovednej slavistike V. (Kapitoly z výskumu slovenčiny, poľštiny, rusínčiny a ukrajinčiny) č. 1/0225/23 (2023 – 2025).
 • VEGA – Slovník slovenských nárečí IV. č. 2/0114/22 (2022 – 2025).

Posudzovateľská a expertízna činnosť

  NEMČEKOVÁ, Jana: Daniel Gabriel Lichard. Muž medzi štúrovcami a Kollárom.
 • Recenzenti: M. Diweg-Pukanec – J. Bilský. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2020, 81 s. ISBN 978-80-558-1615-9.

Členstvá v inštitúciách a v komisiách

 • 10/2019 – 09/2021: člen disciplinárnej komisie Útvaru jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Univerzity Komenského v Bratislave
 • 07/2020 – súčasnosť: člen Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri JÚĽŠ SAV, v. v. i.
 • 10/2020 – 09/2021: člen komisie Testovania jazykových kompetencií Útvaru jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov Univerzity Komenského v Bratislave
 • 07/2021 – 09/2021: podpredseda Testovania jazykových kompetencií Útvaru jazykovej
 • a odbornej prípravy zahraničných študentov Univerzity Komenského v Bratislave

  Publikačná činnosť

  2024

  • 1. AFD BILSKÝ, Jozef. Špecifiká substantívnej deklinácie v severošarišských nárečiach z pohľadu pádového synkretizmu. In: Varia 31. Zborník príspevkov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov konaného 30.11. – 1. 12. 2022 v Danišovciach. Ed. L. Jasinská. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2024, s. 6 – 14. ISBN 978-80-574-0295-4.   PDF
  • 2. EDJ BILSKÝ, Jozef. Čo je inovatívne v slovanskej dialektológii? In: Slavica Slovaca, 2024, roč. 59, č. 1, s. 194 – 196.   PDF

  2023

  • 1. AFC BILSKÝ, Jozef. Porovnávanie východoslovenských nárečí z hľadiska miery pádového synkretizmu. In: Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 19. – 21. apríla 2023 na Filologickej fakulte v Belehrade pri príležitosti 70. výročia univerzitnej slovakistiky v Srbsku a 25. výročia Lektorátu slovenského jazyka a kultúry na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade. Eds. S. Paunovič Rodič - R. Raffaj. Belehrad: Filologická fakulta v Belehrade 2023, s. 27 – 40. ISBN 978-86-6153-731-8.   PDF
  • 2. AFG BILSKÝ, Jozef. Rezultáty z výskumu pádového synkretizmu vo východoslovenských nárečiach. In: Zborník abstraktov z medzinárodnej konferencie Slovakistika v súvislostiach: tradícia a perspektívy konanej 19. – 21. apríla 2023 pri príležitosti 70. výročia univerzitnej slovakistiky v Srbsku a 25. výročia Lektorátu slovenského jazyka a kultúry na Univerzite v Belehrade. Eds. Z. Čížiková a kol. Belehrad: Filologická fakulta Univerzity v Belehrade 2023, s. 11. ISBN 978-86-6153-714-1 (abstrakt).
  • 3. AFH BILSKÝ, Jozef. Substantívna deklinácia v spišských a v podtatranských nárečiach z pohľadu pádového synkretizmu In: Varia 32. Zborník abstraktov z XXXII. kolokvia mladých jazykovedcov konaného 30.11. – 1.12.2023 v Prešove. Eds. M. Kyseľová - S. Rešovská - S. Spáčilová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2023, s. 13 - 14. ISBN 978-80-555-3229-5.   PDF

  2022

  • 1. AFH BILSKÝ, Jozef. Špecifiká substantívnej deklinácie v severošarišských nárečiach z pohľadu pádového synkretizmu. In: Varia 31. Zborník abstraktov z XXXI. kolokvia mladých jazykovedcov konaného 30.11. – 01.12. 2022 v Danišovciach. Eds. K. Gajdošová – L. Jasinská. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2022, s. 6 – 7. ISBN 978-80-574-0144-5 (abstrakt).   PDF

  2021

  • 1. AFD BILSKÝ, Jozef. Problematika pádového synkretizmu v slovenských slavistických prácach. In: Varia 26. Zborník príspevkov z XXVI. kolokvia mladých jazykovedcov konaného 6. – 5. septembra 2017 na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Eds. M. Bodnárová – J. Klingová – S. Rešovská. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2021, s. 14 – 24. ISBN 978-80-555-2736-9.   PDF

  2020

  • 1. AFD BILSKÝ, Jozef. Substantívna deklinácia v severošarišských a v podtatranských nárečiach z pohľadu pádového synkretizmu. In: Varia 28. Zborník príspevkov z 28. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra 20. 11. – 22. 11. 2019). Eds. J. Nemčeková – P. Petráš. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa 2020, s. 20 – 28. ISBN 978-80-558-1632-6. – Abstrakt príspevku uverejnený pod rovnakým názvom. In: Varia. 28. Zborník abstraktov z XXVIII. kolokvia mladých jazykovedcov. Ed. J. Nemčeková – P. Petráš. Nitra: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, pobočka pri Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UKF v Nitre 2019, s. 17 – 18. ISBN 978-80-558-1475-9 (abstrakt).   PDF
  • 2. AFD BILSKÝ, Jozef. Pokusy o elimináciu interferencií v reči východoslovanských študentov pri osvojovaní si slovenčiny ako cudzieho jazyka. In: Zborník príspevkov zostavený ku konferencii so zahraničnou účasťou Ďalšie vzdelávanie v centre pozornosti na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorá bola plánovaná v termínoch 26. – 27. októbra 2020 v Modre. Ed. N. Hrapková. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2020, s. 37 – 42. ISBN 978-80-223-4917-8.   PDF

  2019

  • 1. AED BILSKÝ, Jozef.Morfologické zmeny v nárečí Dlhej Lúky. In: Variety jazyka a jazykovedy. Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.). Eds. P. Karpinský – V. Perovská. Prešov: Prešovská univerzita 2019, s. 123 – 132 [cit. 14. 6. 2020]. ISBN 978-80-555-2381-1.   PDF
  • 2. DAI BILSKÝ, Jozef. Pádový synkretizmus vo východoslovenských nárečiach. Prešov: Filozofická fakulta PU 2019. 258 s. (dizertačná práca).   PDF
  • 3. GDI BILSKÝ, Jozef. Abecedný zoznam obcí. In: Tóbik, Š.: Gemerské nárečia III. Krátky jazykový atlas gemerských nárečí. Ed. J. Dudášová-Kriššáková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2019, s. 12. ISBN 978-80-555-2282-1.   PDF

  2018

  • 1. AFB BILSKÝ, Jozef. Substantívna deklinácia v spisovnej rusínčine a slovenčine na pozadí pádového synkretizmu. In: 20 rokov vysokoškolskej rusinistiky na Slovensku. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 17. – 19. októbra 2018 na Prešovskej univerzite v Prešove. Ed. K. Koporová. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín – Ústav rusínskeho jazyka a kultúry 2018, s. 326 – 338. ISBN 978-80-555-2081-0.   PDF
  • 2. BED BILSKÝ, Jozef. Vysokoškolská rusinistika v zrkadle jej prvých dvoch decénií. In: Studium Carpato-Ruthenorum 2018. Študiji z karpatorusynistiky. 10. Ed. K. Koporová. Prešov: Ústav rusínskeho jazyka a kultúry PU 2018, s. 177 – 186. ISBN 978-80-555-2082-7.   PDF
  • 3. EDI BILSKÝ, Jozef. Vysokoškolská učebnica o goralských nárečiach. [Dudášová-Kriššáková, J.: Goralské nárečia z pohľadu súčasnej slovenskej jazykovedy. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2016. 247 s. ISBN 978-80-555-1714-8. – 2. oprav. vyd. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2017. 247 s. ISBN 978-80-555-1822-0.] In: Slovenská reč, 2018, roč. 83, č. 2, s. 201 – 205 (rec.).   PDF
  • 4. EDI BILSKÝ, Jozef. Nová učebnica staroslovienčiny a rusínskej diachrónnej jazykovedy. [Dudášová-Kriššáková, J.: Vývin rusínskeho jazyka a dialektológia. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2015. 247 s. ISBN 978-80-555-1714-8.] In: Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 1, s. 83 – 85 (rec)   PDF
  • 5. GDI BILSKÝ, Jozef. Abecedný zoznam obcí. In: Tóbik, Š.: Gemerské nárečia I. Časť druhá. Gemerská nárečové čítanka. Ed. J. Dudášová-Kriššáková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove 2018, s. 380 – 383. ISBN 978-80-555-1994-4.   PDF

  2017

  • 1. EDI BILSKÝ, Jozef. Pádový synkretizmus v slovanských jazykoch [Žigo, P.: Vývin substantívnej deklinácie v slovanských jazykoch. Bratislava: Univerzita Komenského 2017. 118 s. ISBN 978-80-223-4239-1.] In: Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 2, s. 190 – 192 (rec.).   PDF
  • 2. EDI BILSKÝ, Jozef. Metamorfozy sučasnoj slavistiky z ohljadom na rusynistiku a bulharistiku. Pereklad zo slovackoho jazyka do rusyňskoho na Slovakiji: A. Z. In: Rusyn, 2017, roč. 27, č. 1, s. 12, 21 – 24
  • 3. EDJ BILSKÝ, Jozef. Stretnutie (duchom) mladých jazykovedcov v Prešove. In: Jazyk a kultúra, 2017, roč. 8, č. 31 – 32, s. 175 – 176.   PDF
  • 4. DAI BILSKÝ, Jozef. Severošarišská archaická enkláva menom Hažlín. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2017. 169 s. (rigorózna práca).   PDF

  2016

  • 1. AEC Bilský, Jozef. Pádový synkretizmus v severošarišskom nárečí. In: Slované: Souznění a konflikty. Eds. M. Gíger – M. Příhoda. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe 2016, s. 21 – 32. ISBN 978-807465-228-8.   JPG
  • 2. AFD Bilský, Jozef. Hutorime, ale aj hutorime? Prízvuk a kvantita vo východoslovenských nárečiach v korelácii s inými suprasegmentmi. In: Zborník príspevkov z 11. študentskej vedeckej a umeleckej konferencie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, konanej pod záštitou dekana Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, prof. PhDr. Vasila Gluchmana, CSc., dňa 29. apríla 2015. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 2016, s. 183 – 193. ISBN 978-80-555-1609-7.   PDF
  • 3. BED Bilský, Jozef. Metamorfózy súčasnej slavistiky so zreteľom na rusinistiku a bulharistiku. In: Studium Carpatho-Ruthenorum 2016. Ed. K. Koporová. Prešov: Ústav rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove 2016, s. 134 – 147. ISBN 978-80-555-1754-4.   PDF
  • 4. EDI Bilský, Jozef. Fonologické a morfologické archaizmy v slovenských dialektoch [Kováčová, V.: Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína). Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku 2015. 173 s. ISBN 978-80-561-0205-3.] In: Slovenská reč, 2016, roč. 81, č. 3 – 4, s. 230 – 234 (rec.).   PDF

  2015

  • 1. AED Bilský, Jozef. Nárečie bardejovskej Dlhej Lúky po viac ako polstoročí od výskumu F. Buffu. In: Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Jazykovedné štúdie. 32. Eds. K. Balleková – Ľ. Králik – G. Múcsková. Bratislava: Veda 2015, s. 238 – 446. ISBN 978-80-224-1494-4 (spoluautorka M. Sedláková).   PDF
  • Citácie:
   MÚCSKOVÁ, Gabriela: Jazykové zmeny v historickom vývine gramatických tvarov z aspektu gramatikalizácie (na príklade vývinu slovenského préterita). Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave 2016. 192 s. ISBN 978-80-223-4211-7, s. 99.   PDF
  • 2. EDI Bilský, Jozef. Aktuálne didakticko-popularizačné spracovanie slovenských nárečí [Kováčová, V.: Vybrané kapitoly z dialektológie. Ružomberok: Verbum 2013. 304 s. ISBN 978-80-8084-933-7.] In: Slovenská reč, 2015, roč. 80, č. 1 – 2, s. 114 – 118 (rec.).   PDF
  • 3. BDF Bilský, Jozef. Už 20 rokiv po rusyňsky – literaturno. In Rusyn : Kulturno-christiaňskyj časopis, 2015, roč. 25, č. 6, s. 4-7. ISSN 1339-5483.   PDF

  2014

  • 1. DAI Bilský, Jozef. Súčasný stav používania nárečia v Dlhej Lúke. Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2014. 88 s. (diplomová práca).   PDF
  • Citácie:
   KARČOVÁ, A.: Archív nárečí Slovenského národného korpusu. Východiská jeho tvorby, súčasný stav a perspektívy. In: Variety jazyka a jazykovedy. Východoslovenské nárečia v minulosti a dnes (na počesť doc. PhDr. Ladislava Bartka, CSc.). Eds. P. Karpinský – V. Perovská. Prešov: Prešovská univerzita 2019, s. 105 – 122 [cit. 14. 6. 2020], s. 113. ISBN 978-80-555-2381-1.   PDF

  2012

  • 1. DAI Bilský, Jozef. Prozodické javy vo východoslovenských nárečiach. Košice: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2012. 56 s. (bakalárska práca).   PDF
  • Citácie:
   DUDÁŠOVÁ-KRIŠŠÁKOVÁ, J.: Vývin rusínskeho jazyka a dialektológia. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity 2015. 247 s. ISBN 978-80-555-1714-8, s. 201.   PDF

  Prejsť na začiatok

  Pedagogická činnosť:

   Vyučované predmety na PU:

   – dialektológia,

   – dialektológia a sociolingvistika,

   – praktické jazykové cvičenia 3,

   – praktické jazykové cvičenia 5,

   – vývin rusínskeho jazyka a dialektológia (suplovanie),

   – vývin slovenského jazyka II.,

   – základy slavistiky a staroslovienčiny.

   Vyučované predmety na UK a EUBA:

   – slovenský jazyk ako cudzí jazyk

  Prejsť na začiatok