Výskum lexiky slovenských terénnych názvov – 2. etapa

2017 – 2019

Zodpovedný riešiteľ: Iveta Valentová

Spoluriešitelia zo SAV: Tatiana Laliková, Renáta Ondrejková

Spoluriešitelia mimo SAV: Juraj Hladký (Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity)

Program: VEGA

Anotácia: Výskumné úlohy sú pokračovaním grantového projektu Výskum lexiky slovenských terénnych názvov (č. 2/0002/14), ktorého cieľom bolo elektronické spracovanie slovenských terénnych názvov formou digitálnej databázy slovenských anojkoným z podkladov kartotéky slovenských terénnych názvov oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Digitálne karty obsahujú heslové slovo, štandardizovanú a nárečovú podobu názvu, ak bola výskumom zistená, lokalizáciu názvu, druh anojkonyma a jeho vlastnosti, gramatickú charakteristiku, slovotvorný a vzťahový model, ľudový a odborný výklad pôvodu názvu, motiváciu ap. V digitálnej interaktívnej databáze slovníka je možné vyhľadávanie, zoskupovanie dát podľa rôznych kritérií a ich zobrazovanie na rozličných typoch máp, čo umožní automatické koncipovanie niektorých častí hesiel. Získané údaje slúžia na dôkladnejšiu analýzu slovenskej anojkonymie. Ďalším cieľom projektu je pokračovať v koncipovaní hesiel digitálnej verzie slovníka, ktorého základom je apelatívna a propriálna lexika a jej výskyt v terénnych názvoch.