Vedecká rada

Predseda:

PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Členovia:

PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD.

PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.

Mgr. Jana Levická, PhD.

prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.

PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.

Externí členovia:

Dr.h.c. prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.

prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.

PhDr. Ada Böhmerová, M.A., PhD.