Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 7th Stage (Compilation, Unification and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological and Lexicographical Research)

2021 – 2024

Zodpovedná riešiteľka: Nicol Janočková

Spoluriešitelia zo SAV: Ľubica Balážová, Vladimír Benko, Dana Guričanová, Jana Hašanová, Ingrid Hrubaničová, Martina Ivanová, Bronislava Chocholová, Alexandra Jarošová, Monika Kapustová, Natália Kolenčíková, Jana Končalová, Lucia Miháliková, Sibyla Mislovičová, Lenka Ocetová, Magdaléna Petrufová, Alexandra Šufliarska, Iveta Vančová

Anotácia: Vedeckým cieľom projektu je pokračovanie v tvorbe ďalších zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ), ktorý svojím typom je slovník výkladový (poskytujúci výklady slov na základe najnovších teoretických poznatkov z oblasti lexikálnej sémantiky), slovník dokladový (dokumentujúci status slova ako rečovej jednotky, ako súčasti autentických prehovorov a textov) a slovník deskriptívno-preskriptívny (dôsledne reflektujúci výsledky skúmania širokej materiálovej základne a poskytujúci kvalifikovaný názor na lexikálne jednotky z hľadiska výstavby kultivovaného prejavu). Cieľom tohto projektu bude do 08/2021 odovzdať 4. zv. do tlače. Do 5. zv. dokoncipovať zvyšných cca 7 000 hesiel, interne zredigovať 6 000 hesiel, vykonať 1. vedeckú redakciu 6 000 hesiel a hlavnú vedeckú redakciu 2 000 hesiel. Zo 6. zv. skoncipovať 4 000 hesiel. Ortograficko-gramatický slovník. A – Ž (OGS) sa bude dopĺňať o určité parametre a priebežne sa aktualizovať. Zorganizovať vedeckú konferenciu.