Slovník súčasného slovenského jazyka – 6. etapa (Koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

Dictionary of Contemporary Slovak Language – 6th Stage (Formulating and Editing Dictionary Entries and the Associated Lexical and Lexicographical Research)

2017 – 2020

Zodpovedná riešiteľka: Nicol Janočková

Spoluriešitelia zo SAV: Ľubica Balážová, Vladimír Benko, Jana Hašanová, Ingrid Hrubaničová, Bronislava Chocholová, Alexandra Jarošová, Monika Koncová, Jana Kopecká, Jana Končalová, Lenka Ocetová, Magdaléna Petrufová, Emília Porubská, Anna Šebestová, Alexandra Šufliarska.

Anotácia: Vedeckým cieľom projektu je pokračovanie v tvorbe ďalších zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka (SSSJ), ktorý svojím typom je slovník výkladový (poskytujúci výklady slov na základe najnovších teoretických poznatkov z oblasti lexikálnej sémantiky), slovník dokladový (dokumentujúci status slova ako rečovej jednotky, ako súčasti autentických prehovorov a textov) a slovník deskriptívno-preskriptívny (dôsledne reflektujúci výsledky skúmania širokej materiálovej základne a poskytujúci kvalifikovaný názor na lexikálne jednotky z hľadiska výstavby kultivovaného prejavu). Heslá obsahujú detailnú gramatickú charakteristiku, synonymá, antonymá a idiomatické spojenia. V danej etape projektu sa skoncipuje a odovzdá do tlače 4. zväzok slovníka (O – časť P), z 5. zväzku (písmeno P) sa skoncipuje približne 10 000 hesiel, interne sa zrediguje zhruba 2 000 hesiel a vedecky sa zrediguje takisto 2 000 hesiel.