3. zväzok Slovníka slovenských nárečí v predaji

Slovník slovenských nárečí kolektív autorov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Slovník slovenských nárečí, 3. zv. P(poza) – R

V treťom zväzku (Ppoza – R) SLOVNÍKA SLOVENSKÝCH NÁREČÍ nájdu používatelia na 816 stranách informácie o 10 678 heslových slovách:

 • • výklad významov nárečových slov a ich exemplifikáciu,
  • základnú slovnodruhovú a gramatickú charakteristiku,
  • (nepravidelné) hláskoslovné varianty heslovej lexémy,
  • štylistické kvalifikátory príslušných lexém,
  • určenie oblasti výskytu jednotlivých významov a lokalizácie dokladov,
  • lexikálne ustálené (menné i slovesné) spojenia,
  • bohatú nárečovú frazeológiu,
  • doklady čerpané z interných kartoték dialektologického oddelenia, nárečových výskumov a iných dostupných nárečových zdrojov.

Súčasťou slovníka je praktická záložka s mapkou nárečových oblastí a pomocný aparát so všeobecnými skratkami, grafickými prostriedkami v heslovej stati, skratkami nárečových oblastí a značkami okresov.

Dostupný je tu.