Slovník slovenských nárečí

2022 – 2025

Zodpovedný riešiteľ: Miloslav Smatana

Spoluriešitelia zo SAV: Katarína Balleková, Ľubica Dvornická, Adriana Ferenčíková, Martin Chochol, Mária Mikolajová, Gabriela Múcsková, Stella Ondrejčiková, Dagmar Šimunová, Ľubor Králik

Program: VEGA 2/0114/22

Anotácia: Aktuálne riešený grantový projekt je súčasťou dlhodobého projektu koncipovania celonárodného Slovníka slovenských nárečí, ktorý registruje a spracúva apelatívnu slovnú zásobu miestnych dialektov. Spolu s rozličnými slovníkmi spisovnej lexiky, etymologickým slovníkom slovenčiny a historickým slovníkom jazyka tvorí dôležitú a nezastupiteľnú časť komplexu lexikografických diel, venovaných prezentácii lexiky slovenského národného jazyka. Hlavnou náplňou aktuálneho štvorročného grantového obdobia je koncipovanie ďalšieho (štvrtého) zväzku, t. j. hesiel písmen S – Ť, ich interná redakcia, dopĺňanie elektronickej databázy nárečových textov ako dôležitého prameňa výskumného materiálu, príprava monografií a vedeckých štúdií a digitalizácia audioarchívu. Kompletizácia celonárodného slovníka nárečového typu podstatnou mierou ovplyvní výskum slovnej zásoby slovanských jazykov v rámci jazykovedných disciplín.