Slovník slovenských nárečí

Dictionary of Slovak Dialects

2018 – 2021

Zodpovedný riešiteľ: Miloslav Smatana

Spoluriešitelia zo SAV: Katarína Balleková, Ľubica Dvornická, Adriana Ferenčíková, Martin Chochol, Gabriela Múcsková, Patrícia Ráczová, Dagmar Šimunová

Program: VEGA

Anotácia: Celonárodný Slovník slovenských nárečí registruje a spracúva apelatívnu slovnú zásobu miestnych dialektov. Spolu s rozličnými slovníkmi spisovnej lexiky, historickým slovníkom jazyka a pripravovaným etymologickým slovníkom slovenčiny tvorí dôležitú a nezastupiteľnú časť komplexu lexikografických diel, venovaných prezentácii lexiky slovenského národného jazyka. Kompletizácia slovenského (celonárodného) slovníka nárečového typu podstatnou mierou ovplyvní precizovanie výskumu slovnej zásoby slovanských jazykov v rámci jazykovedných disciplín.