Slovanský jazykový atlas – odraz prirodzeného vývinu jazyka

Slavic Linguistic Atlas – a Reflection of the Natural Evolution of Language

2018 – 2021

Zodpovedný riešiteľ: Martin Chochol

Spoluriešitelia zo SAV: Adriana Ferenčíková, Ľubica Dvornická

Spoluriešitelia mimo SAV: Pavol Žigo (FFUK)

Program: VEGA

Anotácia: Slovanský jazykový atlas (SJA) je multilaterálny medzinárodný projekt základného slavistického výskumu. V jednotlivých zväzkoch foneticko-gramatickej a lexikálno-slovotvornej série sa v ňom predstavujú fonetické, fonologické, morfologické, syntaktické, lexikálne, slovotvorné a sémantické rozdiely na celom slovanskom jazykovom teritóriu. Zobrazená priestorová situácia je dôležitý zdroj informácií o vnútornej dynamike jazykových, etnických a kultúrnych procesov a ponúka nové podnety tak pre slavisticky orientovanú historicko-porovnávaciu jazykovedu, ako aj pre štúdium slovansko-inoetnických jazykových aj hospodársko-spoločenských kontaktov. Na príprave SJA participujú slovenskí lingvisti od jej počiatočnej fázy (r. 1958) a grantovým projektom Slovanský jazykový atlas – odraz prirodzeného vývinu jazyka sa zapájajú do jej súčasnej etapy.