Slovanský jazykový atlas (slovenská účasť na medzinárodnom projekte)

Slavic Linguistic Atlas (Slovak participation in the international project)

2022 – 2025

Zodpovedný riešiteľ: Martin Chochol

Spoluriešitelia zo SAV: Adriana Ferenčíková, Pavol Žigo, Ľubica Dvornická, Ľubor Králik

Program: VEGA

Anotácia: Grantový projekt VEGA 2/0123/22 Slovanský jazykový atlas (slovenská účasť na medzinárodnom projekte) umožňuje našim dialektológom pokračovať v medzinárodnej spolupráci akademických a univerzitných pracovísk všetkých slovanských krajín na príprave mnohozväzkového Slovanského jazykového atlasu. V jednotlivých zväzkoch dvoch sérií tohto atlasu (foneticko-gramatickej a lexikálno-slovotvornej) sa zachytávajú fonetické, morfologické, syntaktické, lexikálne, slovotvorné a sémantické javy na celom slovanskom území i v slovanských enklávach v inojazykovom prostredí v Európe. Geograficky zobrazená nárečová situácia je dôležitým zdrojom informácií o vnútornej dynamike jazykových, etnických i kultúrnych procesov a ponúka nové podnety tak pre historicko-porovnávaciu lingvistiku, ako aj pre výskum slovansko-inoetnických jazykových, kultúrnych, politických i hospodárskych kontaktov.