The Slavic Linguistic Atlas

Slovanský jazykový atlas

Koordinátor projektu: Komisia pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Krajina koordinátora: Rusko

Zodpovedný riešiteľ: Martin Chochol

Spoluriešitelia zo SAV: Adriana Ferenčíková, Ľubica Dvornická

Spoluriešitelia mimo SAV: Pavol Žigo (FF UK)

Partnerské krajiny: Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bielorusko, Česko, Nemecko, Chorvátsko, Macedónsko, Poľsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Ukrajina

Program: Medziakademická dohoda (MAD)

Anotácia: Vedecký projekt opisu nárečí všetkých slovanských jazykov na základe výskumov v 850 výskumných bodoch od Jadranského mora po Ural, aj v lokalitách s výskytom slovanského etnika v neslovanských štátoch. Na projekte participuje 13 štátov, doteraz vydaných 12 zväzkov, v ktorých sú spracované hláskoslovné a lexikálno-slovotvorné špecifiká nárečí jednotlivých slovanských jazykov z hľadiska integračných aj diferenciačných znakov. Lexikálno-slovotvorný zväzok (pripravuje A. Ferenčíková a M. Chochol) interpretuje pomenovania z poľnohospodárskej oblasti v širších slovanských súvislostiach a medzijazykových kontaktoch (lexika, sémantika, slovotvorba, areálová distribúcia, kontaktové javy), morfologický zväzok (príprava koncepcie, prezentácia a oponentúra ukážkových máp, riešiteľ P. Žigo) sa zameriava na typologickú charakteristiku tvaroslovia ako komunikačnej dominanty v širších slovanských súvislostiach a metodologických paralelách výskumu ostatných slovných druhov (zámená z významového a funkčného hľadiska spracúva macedónska komisia).