Slavic Linguistic Atlas

(Slovak participation in the international project)

Slovanský jazykový atlas

2022 - 2025

Koordinátor projektu: Medzinárodná komisia pre Slovanský jazykový atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Zodpovedný riešiteľ: Martin Chochol

Spoluriešitelia zo SAV: Adriana Ferenčíková, Pavol Žigo, Ľubica Dvornická, Ľubor Králik

Partnerské krajiny: Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Bielorusko, Česko, Nemecko, Chorvátsko, Macedónsko, Poľsko, Rusko, Srbsko, Slovinsko, Ukrajina

Program: Medziakademická dohoda (MAD)

Anotácia: Tento dlhodobý medzinárodný vedecký projekt sa zameriava na geografický opis nárečí všetkých slovanských jazykov na základe interpretácie materiálu zozbieraného dotazníkovým výskumom. Doteraz vyšlo 9 zväzkov foneticko-morfologickej a 9 zväzkov lexikálno-slovotvornej série atlasu vrátane lexikálneho zväzku Poľnohospodárstvo, ktorý vydal Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV (2012, ved. red. Adriana Ferenčíková). V týchto zväzkoch sa zachytávajú fonetické, morfologické, syntaktické, lexikálne, slovotvorné a sémantické javy v skúmaných nárečiach. V súčasnosti je rozpracovaných ďalších 6 zväzkov foneticko-gramatickej a 5 zväzkov lexikálno-slovotvornej série. Konkrétne na našom pracovisku vzniká morfologický zväzok Deklinácia substantív, zameraný na typologickú charakteristiku tvaroslovia ako komunikačnej dominanty.

Annotation

Project Slavic Linguistic Atlas (Slovak participation in the international project) allows Slovak dialectologists to continue in the international cooperation of academic and university institutions of all Slavic countries on preparation of multivolume Slavic Linguistic Atlas (Obščeslavianskij lingvističeskij atlas; hereinafter SLA). In particular volumes of the two series of this atlas (phonetic and grammatical, lexical and word-formation), there are presented phonetic, morphological, syntactic, lexical, word-formation and semantic phenomena in the whole Slavic language territory and Slavic enclaves in the other-language environment. A geographic picture of the dialect situation is an important source of information about the internal dynamics of language and ethnic and cultural processes. It offers new impulses for historical and comparative linguistics, and for research of Slavic and other ethnic linguistic, cultural, political, and economic contacts.