Z histórie lexiky staršej slovenčiny. Zost. M. Majtán – T. Laliková. Bratislava: Veda 2008. 231 s. ISBN 978-80-224-1009-0.

z_historie_starsej_slovenciny.png

  • Publikácia predstavuje súbor väčšinou starších materiálových štúdií kolektívu autorov Historického slovníka slovenského jazyka, ktorí predstavujú a konfrontujú niektoré výsledky svojich výskumov slovnej zásoby staršej slovenčiny predspisovného obdobia so svojou lexikografickou prácou na tomto slovníku. V publikácii sú staršie, dnes menej známe a prístupné práce, ktoré boli publikované v rozličných domácich a zahraničných zborníkoch a časopisoch, ako aj práce mladších členov autorského kolektívu Historického slovníka slovenského jazyka, ktoré ešte neboli publikované. Príspevky ukazujú, že bádanie v oblasti lexikológie a lexikografie a následné vypracúvanie vedeckých štúdií či odborných článkov a spracúvanie lexikálnej i významovej stránky jednotlivých slov, slovných čeľadí alebo vecných okruhov v slovníkových heslách veľmi úzko súvisia, že jedny i druhé výsledky sú potrebné a porovnateľné.

PDF