DOLNÍK, Juraj: Všeobecná jazykoveda. Opis a vysvetľovanie jazyka. Bratislava: Veda 2009. 375 s. ISBN 978-80-224-1078-6.

vseobecna_jazykoveda.png

  • Monografia obsahuje systematický výklad jazykových a komunikačných javov z hľadiska systémovej lingvistiky, generatívnej gramatiky, lingvistickej pragmatiky, sociolingvistiky, konverzačnej a diskurznej analýzy na základe vlastných výskumov autora a jeho interpretácií výsledkov aktuálnych jazykovedných výskumov v oblasti stavby jazyka, jeho dynamiky a používania v rámci sociálnej interakcie. Kniha je určená lingvistom, doktorandom orientovaným na jazykovedu, resp. na filológiu v najširšom slova zmysle, študentom, ale aj širšej odbornej verejnosti zaujímajúcej sa o rozličné otázky spojené s poznávaním jazyka v najrozličnejších aspektoch.

PDF