Vlastné meno v komunikácii. 15. slovenská onomastická konferencia Bratislava, 6. – 7. septembra 2002. Zborník referátov. Ed. P. Žigo – M. Majtán. Bratislava: Veda 2003. ISBN 80-224-0791-7.

vlastne_meno.png

  • V zborníku materiálov sú publikované referáty, ktoré odzneli na 15. slovenskej onomastickej konferencii. Ide o prezentáciu najnovších výsledkov onomastického výskumu nielen na Slovensku, ale aj v Česku a v Poľsku. V publikovaných textoch sa riešia jednak teoretické problémy onomastiky, komunikačná funkcia vlastných mien, ale aj fungovanie osobných mien (krstných mien, priezvisk, živých osobných mien) v spoločenskej komunikácii všeobecne i špecificky v niektorých oblastiach Slovenska, motivačná a slovotvorná problematika vlastných mien (hydroným, oroným, ojkoným), fungovanie vlastných mien v literárnych dielach, využívanie vlastných mien v spisovnej i nárečovej frazeológii, ale aj fungovanie cudzích vlastných mien v komunikácii u nás.

PDF